Mạch Khóa Số Điện Tử Mạch Đếm Sản Phẩm Mạch Đèn giao thông Ngã Tư Mạch Trái Tim Final Mạch Trái Tim Final Mạch Trái Tim I Love U

August 19, 2011

Led 32 Trái Tim DemoBuồn quá,Chip viết code demo led 32 - Trái tim các bạn xem thử nhé.nếu hay,chip sẽ Post tiếp mạch nguyên lý +Mạch in + Code lập trình Asm + Hex.

;Ban quyen thuoc ve Blog Dien Tu|Tin Hoc
;Designer By Chipkool
;http://Chipkool.tk
;Moi chi tiêt cac ban vui long comment ben duoi bai viet nhé
ORG 00H
MAIN:
CALL CHIP28
CALL CHIP29
CALL CHIP26
CALL CHIP25
CALL CHIP1
CALL CHIP20
CALL CHIP2
CALL CHIP3
CALL CHIP4
CALL CHIP5
CALL CHIP6
CALL CHIP7
CALL CHIP8
CALL CHIP9
CALL CHIP10
CALL CHIP11
CALL CHIP12
CALL CHIPR
CALL CHIPS
CALL CHIP13
CALL CHIP14
CALL CHIP16
CALL CHIP17
CALL CHIP18
CALL CHIP19
CALL CHIP20
CALL CHIP21
CALL CHIP22
CALL CHIP23
CALL CHIP24
CALL CHIP27

JMP MAIN


CHIP1:;SANG CHAY 2LED QUA LAI

MOV A,#00111111B
LAPY:MOV P0,A
MOV P2,A
MOV P3,A
MOV P1,A
CALL DELAY
RR A
CJNE A,#00111111B,LAPY

MOV A,#11111100B
LAPYY:MOV P0,A
MOV P2,A
MOV P3,A
MOV P1,A
CALL DELAY
RL A
CJNE A,#11111100B,LAPYY
MOV A,#0FFH
MOV P0,A
MOV P2,A
MOV P3,A
MOV P1,A


MOV A,#0FFH;SANG DAN
LAPIO:CLR C
RRC A
MOV P0,A
MOV P2,A
MOV P3,A
MOV P1,A
CALL DELAY
CJNE A,#00H,LAPIO


MOV A,#00H;TAT DAN
LAPIU:SETB C
RLC A
MOV P0,A
MOV P2,A
MOV P3,A
MOV P1,A
CALL DELAY
CJNE A,#0FFH,LAPIU
RET


CHIP2:;SANG CHAY 3LED

MOV A,#00011111B
LAPSH:MOV P0,A
CALL DELAY
RR A
CJNE A,#00011111B,LAPSH
MOV A,#0FFH
MOV P0,A

MOV A,#00011111B
LAPSH1:MOV P2,A
CALL DELAY
RR A
CJNE A,#00011111B,LAPSH1
MOV A,#0FFH
MOV P2,A

MOV A,#00011111B
LAPSH2:MOV P3,A
CALL DELAY
RR A
CJNE A,#00011111B,LAPSH2
MOV A,#0FFH
MOV P3,A


MOV A,#00011111B
LAPSH3:MOV P1,A
CALL DELAY
RR A
CJNE A,#00011111B,LAPSH3
MOV A,#0FFH
MOV P1,A
RETCHIP3:;SANG DAN VONG

MOV A,#0FFH
LAPC:
CLR C
RRC A
CALL DELAY
MOV P0,A
CJNE A,#00H,LAPC

MOV A,#0FFH
LAPC1:
CLR C
RRC A
CALL DELAY
MOV P2,A
CJNE A,#00H,LAPC1

MOV A,#0FFH
LAPC2:
CLR C
RRC A
CALL DELAY
MOV P3,A
CJNE A,#00H,LAPC2

MOV A,#0FFH
LAPC3:
CLR C
RRC A
CALL DELAY
MOV P1,A
CJNE A,#00H,LAPC3
RET
CHIP4:;TAT DAN

MOV A,#00H
LAPD:
SETB C
RRC A
CALL DELAY
MOV P0,A
CJNE A,#0FFH,LAPD

MOV A,#00H
LAPD1:
SETB C
RRC A
CALL DELAY
MOV P2,A
CJNE A,#0FFH,LAPD1

MOV A,#00H
LAPD2:
SETB C
RRC A
CALL DELAY
MOV P3,A
CJNE A,#0FFH,LAPD2

MOV A,#00H
LAPD3:
SETB C
RRC A
CALL DELAY
MOV P1,A
CJNE A,#0FFH,LAPD3
RETCHIP5:;TIM SANG DAN TREN XUONG

MOV R5,#0FFH
MOV R6,#0FFH
LAPG:
CLR C
MOV A,R5
RRC A
MOV R5,A
MOV P0,R5
CALL DELAY

CLR C
MOV A,R6
RLC A
MOV R6,A
MOV P1,R6
CALL DELAY
CJNE R6,#00H,LAPG

MOV R5,#0FFH
MOV R6,#0FFH
LAPH:
CLR C
MOV A,R5
RRC A
MOV R5,A
MOV P2,R5
CALL DELAY

CLR C
MOV A,R6
RLC A
MOV R6,A
MOV P3,R6
CALL DELAY
CJNE R6,#00H,LAPH
RET


CHIP6:;TAT TIM DUOI LEN

MOV R5,#00H
MOV R6,#00H
LAPHH:
SETB C
MOV A,R5
RRC A
MOV R5,A
MOV P3,R5
CALL DELAY

SETB C
MOV A,R6
RLC A
MOV R6,A
MOV P2,R6
CALL DELAY
CJNE R6,#0FFH,LAPHH

MOV R5,#00H
MOV R6,#00H
LAPGG:
SETB C
MOV A,R5
RRC A
MOV R5,A
MOV P1,R5
CALL DELAY

SETB C
MOV A,R6
RLC A
MOV R6,A
MOV P0,R6
CALL DELAY
CJNE R6,#0FFH,LAPGG
RET

CHIP7:;TIM SANG 2 BEN

MOV R5,#0FFH
MOV R6,#0FFH
LAPI:
CLR C
MOV A,R5
RRC A
MOV R5,A
MOV P1,R5
MOV P2,R5
CALL DELAY

CLR C
MOV A,R6
RLC A
MOV R6,A
MOV P3,R6
MOV P0,R6
CALL DELAY
CJNE R6,#00H,LAPI
RET


CHIP8:;TAT TRAI TIM SANG 2 BEN

MOV R5,#00H
MOV R6,#00H
LAPI1:
SETB C
MOV A,R5
RRC A
MOV R5,A
MOV P1,R5
MOV P2,R5
CALL DELAY

SETB C
MOV A,R6
RLC A
MOV R6,A
MOV P3,R6
MOV P0,R6
CALL DELAY
CJNE R6,#0FFH,LAPI1
RET


CHIP9:;2 NUA TTIM TREN DUOI

MOV R1,#0FFH
MOV R2,#0FFH
MOV R5,#0FFH
MOV R6,#0FFH
LAPUI:CLR C
MOV A,R5
RRC A
MOV R5,A
MOV P0,R5
CALL DELAY
CLR C
MOV A,R6
RLC A
MOV R6,A
MOV P1,R6
CALL DELAY
CLR C
MOV A,R1
RRC A
MOV R1,A
MOV P3,R1
CALL DELAY
CLR C
MOV A,R2
RLC A
MOV R2,A
MOV P2,R2
CALL DELAY
CJNE R5,#00H,LAPUI
RET


CHIP10:;TAT TIM TU GIUA RA

MOV R1,#00H
MOV R2,#00H
MOV R5,#00H
MOV R6,#00H
LAPUII:SETB C
MOV A,R5
RLC A
MOV R5,A
MOV P0,R5
CALL DELAY
SETB C
MOV A,R6
RRC A
MOV R6,A
MOV P1,R6
CALL DELAY
SETB C
MOV A,R1
RLC A
MOV R1,A
MOV P3,R1
CALL DELAY
SETB C
MOV A,R2
RRC A
MOV R2,A
MOV P2,R2
CALL DELAY
CJNE R5,#0FFH,LAPUII
RETCHIP11:;TRAI TIM TREN XUONG

MOV R5,#0FFH
MOV R6,#0FFH
LAPO:
CLR C
MOV A,R5
RLC A
MOV R5,A
MOV P1,R5
MOV P2,R5
CALL DELAY
CLR C
MOV A,R6
RRC A
MOV R6,A
MOV P0,R6
MOV P3,R6
CALL DELAY
CJNE R6,#00H,LAPO
RET


CHIP12:;SANG TIM TU DUOI LEN

MOV R5,#0FFH
MOV R6,#0FFH
LAPK:
CLR C
MOV A,R5
RRC A
MOV R5,A
MOV P3,R5
CALL DELAY

CLR C
MOV A,R6
RLC A
MOV R6,A
MOV P2,R6
CALL DELAY
CJNE R6,#00H,LAPK

MOV R5,#0FFH
MOV R6,#0FFH
LAPL:
CLR C
MOV A,R5
RRC A
MOV R5,A
MOV P1,R5
CALL DELAY

CLR C
MOV A,R6
RLC A
MOV R6,A
MOV P0,R6
CALL DELAY
CJNE R6,#00H,LAPL
RET

CHIPR:;TAT TIM TREN XUONG

MOV R5,#00H
MOV R6,#00H
LAPLL:
SETB C
MOV A,R5
RLC A
MOV R5,A
MOV P1,R5
CALL DELAY

SETB C
MOV A,R6
RRC A
MOV R6,A
MOV P0,R6
CALL DELAY
CJNE R6,#0FFH,LAPLL

MOV R5,#00H
MOV R6,#00H
LAPKK:
SETB C
MOV A,R5
RLC A
MOV R5,A
MOV P3,R5
CALL DELAY

SETB C
MOV A,R6
RRC A
MOV R6,A
MOV P2,R6
CALL DELAY
CJNE R6,#0FFH,LAPKK
RETCHIPS:;NHAP NHAY

MOV R5,#5
LAPVT:
MOV P0,#0FFH
MOV P2,#0FFH
MOV P3,#0FFH
MOV P1,#0FFH
CALL DELAY
MOV P0,#00H
MOV P2,#00H
MOV P3,#00H
MOV P1,#00H
CALL DELAY
DJNZ R5,LAPVT
RET


CHIP13:;TAT CHAY DUOI


MOV A,#10000000B
LAPM:MOV P0,A
CALL DELAY
RR A
CJNE A,#10000000B,LAPM


MOV A,#10000000B
LAPM1:MOV P2,A
CALL DELAY
RR A
CJNE A,#10000000B,LAPM1


MOV A,#10000000B
LAPM2:MOV P3,A
CALL DELAY
RR A
CJNE A,#10000000B,LAPM2


MOV A,#10000000B
LAPM3:MOV P1,A
CALL DELAY
RR A
CJNE A,#10000000B,LAPM3
RET


CHIP14:;TAT DAN VONG

MOV A,#00H
LAPD0:
SETB C
RRC A
CALL DELAY
MOV P0,A
CJNE A,#0FFH,LAPD0

MOV A,#00H
LAPD11:
SETB C
RRC A
CALL DELAY
MOV P2,A
CJNE A,#0FFH,LAPD11

MOV A,#00H
LAPD22:
SETB C
RRC A
CALL DELAY
MOV P3,A
CJNE A,#0FFH,LAPD22

MOV A,#00H
LAPD33:
SETB C
RRC A
CALL DELAY
MOV P1,A
CJNE A,#0FFH,LAPD33
RET
CHIP16:;CHEO TRAI TIM 1

MOV R5,#0FFH
MOV R6,#0FFH
LAPII:
CLR C
MOV A,R5
RLC A
MOV R5,A
MOV P1,R5
MOV P3,R5
CALL DELAY

CLR C
MOV A,R6
RLC A
MOV R6,A
MOV P2,R6
MOV P0,R6
CALL DELAY
CJNE R6,#00H,LAPII
RET


CHIP17:;TAT CHEO TTIM

MOV R5,#00H
MOV R6,#00H
LAPIIE:
SETB C
MOV A,R5
RLC A
MOV R5,A
MOV P1,R5
MOV P3,R5
CALL DELAY

SETB C
MOV A,R6
RLC A
MOV R6,A
MOV P2,R6
MOV P0,R6
CALL DELAY
CJNE R6,#0FFH,LAPIIE
RET


CHIP18:;ON CHEO TRAI TIM 2

MOV R5,#0FFH
MOV R6,#0FFH
LAPIII:
CLR C
MOV A,R5
RRC A
MOV R5,A
MOV P1,R5
MOV P3,R5
CALL DELAY

CLR C
MOV A,R6
RRC A
MOV R6,A
MOV P2,R6
MOV P0,R6
CALL DELAY
CJNE R6,#00H,LAPIII
RET

CHIP19:;TAT CHEO TTIM2

MOV R5,#00H
MOV R6,#00H
LAPIE:
SETB C
MOV A,R5
RRC A
MOV R5,A
MOV P1,R5
MOV P3,R5
CALL DELAY

SETB C
MOV A,R6
RRC A
MOV R6,A
MOV P2,R6
MOV P0,R6
CALL DELAY
CJNE R6,#0FFH,LAPIE
RET


CHIP20:;SANG QUAY VONG 3LAN

MOV R5,#5
BIG1:
MOV A,#00011111B
LAPZ:MOV P0,A
MOV P2,A
MOV P3,A
MOV P1,A
CALL DELAY
RR A
CJNE A,#00011111B,LAPZ
DJNZ R5,BIG1
MOV A,#0FFH
MOV P0,A
MOV P2,A
MOV P3,A
MOV P1,A
RET


CHIP21:;SANG NUA VONG TRAI TIM TRAI

MOV R5,#0FFH
MOV R6,#0FFH
LAPPT:CLR C
MOV A,R5
RLC A
MOV R5,A
MOV P1,R5
CALL DELAY
CLR C
MOV A,R6
RLC A
MOV R6,A
MOV P2,R6
CALL DELAY
CJNE R6,#00H,LAPPT

MOV R5,#0FFH
MOV R6,#0FFH
LAPPU:CLR C
MOV A,R5
RLC A
MOV R5,A
MOV P3,R5
CALL DELAY
CLR C
MOV A,R6
RLC A
MOV R6,A
MOV P0,R6
CALL DELAY
CJNE R6,#00H,LAPPU
RET


CHIP22:;OFF NUA VONG TT LEFT

MOV R5,#00H
MOV R6,#00H
LAPPI:SETB C
MOV A,R5
RLC A
MOV R5,A
MOV P1,R5
CALL DELAY
SETB C
MOV A,R6
RLC A
MOV R6,A
MOV P2,R6
CALL DELAY
CJNE R6,#0FFH,LAPPI

MOV R5,#00H
MOV R6,#00H
LAPPR:SETB C
MOV A,R5
RLC A
MOV R5,A
MOV P3,R5
CALL DELAY
SETB C
MOV A,R6
RLC A
MOV R6,A
MOV P0,R6
CALL DELAY
CJNE R6,#0FFH,LAPPR
RET


CHIP23:;SANG NUA VONG TT SANG PHAI

MOV R5,#0FFH
MOV R6,#0FFH
LAPPS:CLR C
MOV A,R5
RRC A
MOV R5,A
MOV P0,R5
CALL DELAY
CLR C
MOV A,R6
RRC A
MOV R6,A
MOV P3,R6
CALL DELAY
CJNE R6,#00H,LAPPS

MOV R5,#0FFH
MOV R6,#0FFH
LAPPX:CLR C
MOV A,R5
RRC A
MOV R5,A
MOV P2,R5
CALL DELAY
CLR C
MOV A,R6
RRC A
MOV R6,A
MOV P1,R6
CALL DELAY
CJNE R6,#00H,LAPPX
RET


CHIP24:;OFF NUA VONG TT SANG PHAI

MOV R5,#00H
MOV R6,#00H
LAPPV:SETB C
MOV A,R5
RRC A
MOV R5,A
MOV P0,R5
CALL DELAY
SETB C
MOV A,R6
RRC A
MOV R6,A
MOV P3,R6
CALL DELAY
CJNE R6,#0FFH,LAPPV

MOV R5,#00H
MOV R6,#00H
LAPPL:SETB C
MOV A,R5
RRC A
MOV R5,A
MOV P2,R5
CALL DELAY
SETB C
MOV A,R6
RRC A
MOV R6,A
MOV P1,R6
CALL DELAY
CJNE R6,#0FFH,LAPPL
RET


CHIP25:;SANG TAT CHEO GOC

MOV R5,#5
LAPOP:
MOV P1,#00H
MOV P2,#00H
CALL DELAY
MOV P0,#0FFH
MOV P3,#0FFH
CALL DELAY
MOV P0,#00H
MOV P3,#00H
CALL DELAY
MOV P1,#0FFH
MOV P2,#0FFH
CALL DELAY
DJNZ R5,LAPOP
RET


CHIP26:;CHAY 2LED UP/DOWN

MOV R5,#00111111B
MOV R6,#11111100B
LAPTI:MOV A,R5
RR A
MOV R5,A
MOV P0,R5
CALL DELAY
MOV A,R6
RL A
MOV R6,A
MOV P1,R6
CALL DELAY
CJNE R5,#00111111B,LAPTI

MOV R5,#00111111B
MOV R6,#11111100B
LAPTU:MOV A,R5
RR A
MOV R5,A
MOV P2,R5
CALL DELAY
MOV A,R6
RL A
MOV R6,A
MOV P3,R6
CALL DELAY
CJNE R5,#00111111B,LAPTU

MOV R5,#11111100B
MOV R6,#00111111B
LAPTE:MOV A,R5
RL A
MOV R5,A
MOV P2,R5
CALL DELAY
MOV A,R6
RR A
MOV R6,A
MOV P3,R6
CALL DELAY
CJNE R5,#11111100B,LAPTE


MOV R5,#11111100B
MOV R6,#00111111B
LAPTC:MOV A,R5
RL A
MOV R5,A
MOV P0,R5
CALL DELAY
MOV A,R6
RR A
MOV R6,A
MOV P1,R6
CALL DELAY
CJNE R5,#11111100B,LAPTC
RET


CHIP27:;NHAP NHAY NUA TRAI TIM

MOV R5,#6
BIGE:
MOV P1,#00H
MOV P3,#00H
CALL DELAY
MOV P0,#0FFH
MOV P2,#0FFH
CALL DELAY
MOV P0,#00H
MOV P2,#00H
CALL DELAY
MOV P1,#0FFH
MOV P3,#0FFH
CALL DELAY
DJNZ R5,BIGE
RET


CHIP28:;CHAY 1 LED 2 NUA TTIM

MOV R5,#5
BIGQ:
MOV A,#01111111B
LAPQ:MOV P0,A
MOV P3,A
CALL DELAYS
RR A
CJNE A,#01111111B,LAPQ
MOV P0,#0FFH
MOV P3,#0FFH

MOV A,#01111111B
LAPQ2:MOV P2,A
MOV P1,A
CALL DELAYS
RR A
CJNE A,#01111111B,LAPQ2
DJNZ R5,BIGQ
MOV P2,#0FFH
MOV P1,#0FFH
RET


CHIP29:;ON/OFF 2 NUA VONG TTIM SANG PHAI


MOV R5,#0FFH;ON
MOV R6,#0FFH
LAPY7:CLR C
MOV A,R5
RRC A
MOV R5,A
MOV P0,R5
CALL DELAYS
CLR C
MOV A,R6
RRC A
MOV R6,A
MOV P3,R6
CALL DELAYS
CJNE R6,#00H,LAPY7

MOV R5,#0FFH
MOV R6,#0FFH
LAPY8:CLR C
MOV A,R5
RRC A
MOV R5,A
MOV P2,R5
CALL DELAYS
CLR C
MOV A,R6
RRC A
MOV R6,A
MOV P1,R6
CALL DELAYS
CJNE R6,#00H,LAPY8

MOV R1,#00H;OFF
MOV R2,#00H
LAPY9:SETB C
MOV A,R1
RRC A
MOV R1,A
MOV P0,R1
CALL DELAYS
SETB C
MOV A,R2
RRC A
MOV R2,A
MOV P3,R2
CALL DELAYS
CJNE R2,#0FFH,LAPY9

MOV R1,#00H
MOV R2,#00H
LAPY10:SETB C
MOV A,R1
RRC A
MOV R1,A
MOV P2,R1
CALL DELAYS
SETB C
MOV A,R2
RRC A
MOV R2,A
MOV P1,R2
CALL DELAYS
CJNE R2,#0FFH,LAPY10
RET

END

Moi chi tiết các ban vui lòng comment địa chỉ Gmail bên dưới bên dưới bài viết nhé!Để Chip gửi tất cả cho.hì hì^^!(Pass:chipkool.tk) ►Hướng dẫn làm mạch: HERE
Blog Điện Tử | Tin Học

75 comments:

Anonymous said...
31/8/11

bạn ơi! cái này có code bằng c không vậy

ChipKool_Online said...
1/9/11

Thực ra dù bạn lập trình bằng C hay Asem thì máy đều biên dịch sang file Hex mà.Nếu bạn thích,sau 1 Time nữa tớ gửi code C cho na.oke:)

Anonymous said...
5/9/11

upload mạch lên đi bạn . m làm với

ChipKool_Online said...
5/9/11

mình sẽ upload mạch lên sau khi mình thêm diện trở đã.thiếu điện trở.hihi=))

Anonymous said...
7/9/11

ban co the gui mach in cho nminh dc k hjhj minh cung muon lam thu gmail:jaychou.tran89@gmail.com

Anonymous said...
7/9/11

minh muon them 1 vong led o ngoai nua the thiet ke bang protues nhu the nao.vong ngoai la 1 diem sang chay thui

Anonymous said...
7/9/11

minh dang can mach mh thiet ke sap xep led mai ma chua dc.ban giup minh dc k.co gi nt vao gmail cho minh nha.cam on nhiu

ChipKool_Online said...
7/9/11

Bạn muốn 1 con led sang chạy quang vòng đúng ko.đó là sáng đuổi.mình sẽ viết và demo cho bạn,cảm ơn bạn góp ý.:)

Anonymous said...
16/9/11

kho qua,gio minh phai hoc tu dau de lam dc mot mach den nhay vay

ChipKool_Online said...
16/9/11

hihi.không có gì khó cả,chẳng qua bạn chưa học thôi.nếu có kháo khăn gì,mình sẽ giúp đỡ.oke:((

Anonymous said...
21/9/11

ban oi, minh dang muon lam mach trai tim 32led do
ban co the load mach nguyen ly len khong,thanks ban nhieu

ChipKool_Online said...
21/9/11

bạn muốn mạch nguyên lý đúng ko,công sức 2 ngày mình viết code đó,20k viettel bạn gửi mã thẻ vào địa chỉ gamil của tớ:new.moon9xone@gmail.com.tớ gửi và hướng dẫn bạn làm,update thêm code.

Anonymous said...
22/9/11

http://lh4.ggpht.com/-sn7577Rg2rs/TdDxPVxipBI/AAAAAAAAAAA/KkHicRP_aRc/s1600/20.gif
mình chỉ cần mạch nguyên lý thôi, code mình có thể viết đc. vậy có cần pải 20k ko bạn

vip khong buon said...
22/9/11
This comment has been removed by the author.
vip khong buon said...
22/9/11

Bạn lập trình được mà lại ko vẽ được sơ đồ nguyên lý,hơi lạ đó,thôi được tớ thấy bạn có lòng thì tớ có dạ,tớ cho bạn sơ đồ nguyên lý,bạn PM gmail cho tớ,tớ send cho:((

vansao88 said...
1/10/11

b oi.mh cung muon lam.ban cho mh xin link phan mem mo phong di.

ChipKool_Online said...
1/10/11

oke.mô phỏng bằng protues nha bạn,bạn lên ô tìm kiếm blog của mình,ban gỗ protues là ra,mà bạn biết gì về pro chưa,bạn biết muốn mô phỏng cần gì nữa ko???:-SS

vansao88 said...
2/10/11

sao mh ko thay link down phan mem dau nhi.ban co the gui link vao gmail cho mh dc ko?ah ma cai code tren thi cu the do vao ic la chay dc ah.co fai chinh sua gi nua khong?
thanks

ChipKool_Online said...
2/10/11

Mình khuyên bạn Vansao88,bạn nên dùng Protues 7.8 nha,link tải về nè banhttp://www.chipkool.tk/2011/09/phan-mem-ve-mach-proteus.html có crack na bạn,code của mình chyaj ngon,ban yên tâm,minh làm có uy tín,nếu có thắc mắc cứ PM mình na,mh sẽ reply sớm nhất.ok,chúc bạn thành công?

Anonymous said...
18/10/11

cho minh xin mach in di ban :D

ChipKool_Online said...
18/10/11

ok.mình sẽ chia sẻ trong vài ngày tới nhé=))

ChipKool_Online said...
19/10/11

mình đang nâng cấp hiệu ứng và tạo mạch in,các bạn đón chờ nhé?:((

vansao88 said...
19/10/11

mh cung dang dung ban 7.8 ma
ah ban cho mh xin code trai tim 32led nap cho 89c51 dc ko?
cam on nhe.

ChipKool_Online said...
19/10/11

ok.tớ thấy bạn rất đam mê và nhiệt tình với món này.nên tớ sẽ post chia sẻ 1 bài viết hướng dẫn từ A - Z.ok:)

Anonymous said...
27/10/11

cái pass tải về là gì thế chip ơi

ChipKool_Online said...
27/10/11

pass ak,to gui sau,vi to dang cap nhat tiep cho hoan thien,hihi.neu ban thichs thi commnet gmail minh gui trc cho xem:((

Anonymous said...
27/10/11

thế phiền bạn gửi vào mail huyhung007@gmail.com giùm mình.thanks bạn nhìu :)

vansao88 said...
27/10/11

ok.khi nao ban nang cap xong thi gui vao mail cho mh xin voi nhe
thanks!
vansao88@gmail.com

ChipKool_Online said...
27/10/11

ok,mình nâng cấp lại hiệu ứng,thêm code sáng đuổi,sáng chẵn lẻ,...và vẽ lại mạch in.hihi:)

mr_huyhung said...
27/10/11

nếu có hướng dẫn cả cách làm luôn thì hay quá.hihi

mr_huyhung said...
27/10/11

tại mình mới làm lần đầu nên cách chọn mua linh kiện hay làm bảng mạch đều bở ngỡ.nếu dc " sư phụ " nào trong lĩnh vực này chỉ giúp thì tốt quá =))

ChipKool_Online said...
27/10/11

ý kiến của bạn rất chính xác,mình tán thành,mình cũng đã làm mạch trên orcad,mình phải biết cách chọn chân linh kiện và chọn linh kiện cho phù hợp,mình sẽ hướng dẫn trong 1 bài cho các bạn trong thừoi gian sớm nhất nhé,để các bạn nào dù chưa học điện tử cũng có khả năng làm.ok:D

mr_huyhung said...
28/10/11

vậy thì tốt quá thanks bạn nhìu :))

ChipKool_Online said...
28/10/11

hihi,mình hnay lấy mạch nạp 89xx nạp thử chương trình,chạy ngon,hehehe.sắp post cho anh em mê Tim rồi.:((

mr_huyhung said...
28/10/11

làm xong post lẹ đi bạn ơi.nóng lòng quá :((

Anonymous said...
30/10/11

anh em đợi Chip 1 time na,chip đang làm mạch hic hic.mệt quá.hic=))

Anonymous said...
12/11/11

anh oi. cho em xin đoạn code với file HEX và mạch nguyên lý được không ạ!!thanks anh
mail: Phamnangdtvt@gmail.com

ChipKool_Online said...
13/11/11

Chip gửi mạch nguyên lý,sơ đồ lắp đặt,code file hex và file asm(updating)vào gmail cho bạn rồi đó?:) .Bạn nào có ý tưởng led cude 8x8x8 thì ..chia sẻ nhé?:((

vansao88 said...
13/11/11

ban oi.ban gui cho minh xin voi nhe.
vansao88@gmail.com
thanks

ChipKool_Online said...
13/11/11

ok.mình đã gửi cho bạn rồi.hihi.chúc bạn thành công với mạch trái tim này?:)

vansao88 said...
13/11/11

b oi nhung sao mh ko thay link down ve dau ca.chi thay link dan vao trang nay thoi.ban gui cho mh link truc tiep download dc ko?
cam on b nhe!

vansao88 said...
13/11/11

cam on nhe.mh da nap thu cho con 89s51 van nap tot.no moi dung het khoang 2500 byte thoi,

vansao88 said...
14/11/11

code ban viet va mach bp tri linh kien van chua hop ly cho lam.neu nhu vay ma han mach thi cac day linh kien se bi de len nhau.nhin khong dep.va cac day de bi chaap vaof nhau.
hinh nhu ban tao blog nay khong co cho load hinh anh len hay sao ay

ChipKool_Online said...
14/11/11

Uk,mình đang lập trình tiếp các hiệu ứng code led mà,còn nhiều sai xót,bạn bổ sung nhé?Còn vấn đề upanh lên blog ak,mình sẽ sửa lại bạn chỉ việc chèn link ảnh vào khung comment là ok.chúc bạn vui vẻ?

vansao88 said...
14/11/11

mh ko am hieu nhieu ve phan viet code cho lam.mach cua ban ban thay po.7 bang po.0 lat nguoc tro lai cach ban viet.
ban xep tu po.7=>p0.0 chuyen thanh p0.0=>p0.7 p2.0=>p2.7 la dc.nhu vay khi han mach no se khong bi de len nhau.con cang p1,p3 thi dc roi
ban xep lai code roi cho mh xin dc khong?

ChipKool_Online said...
15/11/11

hii:)bạn muốn làm mạch in mà không bị câu dây đúng ko?đúng là lúc lập trình mình viết và sắp xếp port như vậy,bây giừo tớ mà ngồi viết lại,chắc 2 - 3 ngày mới xong cơ,hic:(.Mình ko làm mạch in,mà mình nối dây từ bo KID mạch ra.Nếu bạn làm mạch in,ve trên protues mình có thấy câu dây đâu?

vansao88 said...
15/11/11

noi chung ban lam mach va viet code duoc nhu vay cung rot tot roi.co cai de cho a e tham khao.

ChipKool_Online said...
28/11/11

Hihi.Chip cũng thấy rất vui khi anh em nhiệt tình ủng hộ topic này,chip cũng sẽ xuất xưởng topic mới,anh em vào trao đổi tiếp nhé.hì hì:)

Anonymous said...
22/12/11

chipkool oi minh mun lam mot mach trai tim nhung ko bit mua linh kien ra sao ban jup minh duoc ko sdt nak 0926331230 koa gi minh lien lac nha

ChipKool_Online said...
22/12/11

Thực ra làm mạch trái tim này cũng không khó nếu bạn là 1 sinh viên điện tử,nhưng nó cũng gặp nhiều thắc mắc nếu như bạn chưa biết gì về điện tử,chính vì vậy bạn có thể xem bài hướng dẫn làm mạch trái tim của mình tại đây nhé http://www.chipkool.tk/2011/11/huong-dan-lam-mach-den-trai-tim.html còn thắc mắc mình sẽ hướng dẫn ký hơn về chọn linh kiện,mua ở đâu.ok:)

Nhock Gà said...
29/12/11

Bạn ơi mạch trái tim mới này không có mạch orcad dung chip dán hả, mình thử vẽ lại orcad nhưng vẫn không làm sao đảo chiều chân IC để làm chíp dán được. Bạn có mạch orcad chip dán mạch trái tim thì gửi qua mail cho mình được không. Thanhks! Mail: trongbao.pham@gmail.com

ChipKool_Online said...
29/12/11

Chip biết là bạn định làm 1 mạch trái tim trên cùng 1 bo mạch đúng không?nhưng vậy rất gọn,nhưng có 1 nhược điểm là mạch mà bị lỗi chỗ nào tìm và sửa hơi bị vất vả đó na,và nó sẽ tốn board đồng,diện tích to,chip nếu làm bình thường phải cắm nổi lên trông rất mất thẩm mỹ,nếu bạn muốn làm chip dán cũng rất đơn giản,mạch khi bạn in ra trên orcad options - post process setting - chon bottom - chuot phai - preview - chon print/plot - chon chon mirror và keep drill và force black sau đó in ra chon máy in hoặc dung phần mềm PDF factory sẽ có mạch dán,chúc bạn thành công? :D

Anonymous said...
1/1/12

ban oj, minh xin code va nguyen ly va mach bo lap hinh trai tim bang vi dieu kien su dung chip AT89C51 ho mjnh nhe , gmail mjnh la ; quangthoi9x@gmail.com
thank ban nhju

quangthoi9x said...
1/1/12

ban oi, gui cho mjnh ka mach in nua nhe thank ban nhju : quangthoi9x@gmail.com
gui cho mjnh tat ka nhug j can lam trong mach trai tim nhe'

Anonymous said...
8/3/12

cau oi gui cho minh cai manh in de minh lam thu : duongmanhquan91@gmail.com

ChipKool_Online said...
8/3/12

minh đã update lại link rồi,bạn down lại nhé

Anonymous said...
16/3/12

CHO MÌNH XIN CÁI SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ VOI MẠCH IN NHA TK NHIU MAIL: TNTRINGUYEN06@GMAIL.COM

ngoc sang said...
27/3/12

kau gui cho minh voi nha gmail kua minh ngocsang10tcm1@gmail.com
chip lap trinh duoc nhieu hieu ung hok.hjhj neu duoc send cho minh video lun nha.thank chip nha.

ngoc sang said...
27/3/12

kau gui cho minh voi nha gmail kua minh ngocsang10tcm1@gmail.com
chip lap trinh duoc nhieu hieu ung hok.hjhj neu duoc send cho minh video lun nha.thank chip nha.

tuan said...
17/7/12

ui toi cho tre con lap trinh vo van may lap trinh the nhung thang moi hc thi hieu sao dc

Anonymous said...
18/11/12

chao admin ..minh dang lam mach trai tim.....ban co the cho minh xin code full duoc ko.....thay cac ban lam hay qua nen m muan lam tac pham dau tay.....gui vao mail: olympicbackinh20082000@yahoo.com cho minh xin nhe...thank

Bùi Văn Thu - KTMT05 said...
21/11/12


Linh kiện là gì anh Chip ơi

Bùi Văn Thu - KTMT05 said...
21/11/12

mail em: buithu.ktmt05@gmail.com

thảo đặng đình said...
11/12/12

chip ơi có thể gửi cho mình file hex của cái này không vậy mình vào mediafile thì link này die ùi mail của mình là thao.htbm@gmail.com thank chip trước nhé :))

sinh vien ga 91 said...
11/12/12

bạn thảo à
dùng thử code hex nay xem

sinh vien ga 91 said...
11/12/12

hum nào mình gửi tiếp file code ám cho nha

sinh vien ga 91 said...
11/12/12

http://www.mediafire.com/?gcdjj3s02rpmptt

nguyen ducto said...
23/12/12

@Nặc danh
cai link cua mediafire bi chet rui anh oi.anh up lai di

Bùi Nện said...
17/7/13

anh oi cho em xin file mach in trai tim 32 led dc ko a
cam on anh nhieu ..dia chi mail la : vuangok1993@gmail.com

Nam Bùi said...
26/8/13

anh chip ơi.a có code cho mạch led trái tim 89c51 or 52 ko.gửi cho e qua mail với.thanks a
namkon93@gmail.com

Nam Bùi said...
26/8/13

và anh cho e cả file của mạch in với nhé.thanks anh nhiều

Quy Ban said...
29/8/13

bạn gửi cho mình tai liệu về cách làm, và nên mua mạch nạp nào vào gmail dk ko? styleloveyou98@gmail.com, cám ơn bạn nhé

tiên nguyễn said...
18/3/14

cho e xin zới..tien6041@gmail.com
cảm ơn a chip nhiều..hiii :))

Ton Nguyen said...
22/8/15

cho minh xin code + mach nha :))

Ton Nguyen said...
22/8/15

cho minh xin nha.! lonely2706955@gmail.com

Post a Comment

Bạn đọc hãy giúp chúng tôi xây dựng cộng đồng bằng cách để lại bình luận, chúng tôi luôn đón nhận mọi ý kiến của các bạn:
» Bình luận nghiêm túc và không chứa các liên kết quảng cáo.
» Vui lòng không Spam nhận xét với mọi hình thức.
» Rất mong bạn đề tên cho nhận xét của chính mình - Bằng cách chọn vào Tên/URL và điền tên bạn vào (Phần URL có thể bỏ trống ).

- Bạn có thể chèn Link nhạc (NCT), video(Youtube),Hình ảnh vào comment bằng cú pháp:
+ [youtube] Link video Youtube [/youtube].
+ [img] Link ảnh( định dạng PNG, JPG,GIF) [/img]
+Chèn link liên kết: <a href="LINK" rel="nofollow">Name</a>
-Bạn copy mã bên cạnh biểu tượng chèn vào nhận xét để bày tỏ cảm xúc!!

:) :( :)) :(( =)) =D> :D :P