Mạch đèn quảng cáo dùng led ma trận 8x8 ~ eChipKool SHOP - Chia sẻ kiến thức- Kết nối đam mê Điện Tử

Mạch đèn quảng cáo dùng led ma trận 8x8Tự làm bảng đèn Led chạy chữ trên ma trận 8x24 chỉ dùng một ic AT89C51


Dùng ic lập trình AT89C51, Bạn có thể kiểm soát được trạng thái tắt sáng của các dãy Led trên các bảng đèn, từ đó có thể tạo ra được các hình ảnh hay các dòng con chữ cho chạy trên các bảng đèn này, công việc này hiện rất được nhiều Bạn ưa thích, trong bài viết này, tôi trình bày một bài làm thực hành khá đơn giản nhưng rất căn cơ để Bạn hiểu được nguyên lý làm việc của các bảng đèn quang báo. Từ các hiểu biết này, Bạn mới có thể sẽ mở rộng ra nhiều kiểu bảng đèn phức tạp hơn. Mong Bạn để tâm tìm hiểu.

Bài thực hành này sẽ cho hiện hình và các dòng chữ chạy, nhấp nháy, trên một bảng đèn ma trận 8x8. Với ic một lập trình có 4 cảng p0, p1, p2, p3, chúng ta sẽ dùng 3 bộ ma trận 8x8 và như vậy sẽ không cần thêm một ic logic nào nữa. Mạch rất đơn giản, nhưng có cơ sở lý thuyết rất cơ bản, sẽ giúp Bạn hiểu rất rõ về các loại đèn quang báo lớn khác.


Phân tích sơ đồ mạch điện:

Trướt hết Bạn tạo bảng đèn dùng 3 bộ 8x8. Các hàng, trên đó là các chân Anode của các Led cho nối chung và dùng một transistor pnp để dùng bit 0 xuất trên các chân của cảng p1 cấp cho chân B của transistor để cho nối dây chung nầy lên đường nguồn 5V. Do mạch dùng kỹ thuật quét nên mỗi lần chỉ có một hàng cho nối vào đường nguồn 5V.
Do các chân của Cathode của Led cho nối chung trên một cột, chúng ta dùng các transistor npn để cho cột thông masse để lấy dòng cấp cho các Led, vậy để chân Cathode thông masse, chúng ta sẽ dùng bit 1, cho xuất trên các chân của cổng p2, p0 và p3 cấp cho chân B của các transistor. Với một cổng có 8 bit, vậy mỗi bộ mã 8 bit cho xuất ra trên các công p2, p0, p3, chúng ta có thể điều khiển mỗi nhịp được 8 Led.
Tìm hiểu bảng ma trận Led 8x8:
Hình vẽ cho thấy cách gắn các Led trên ma trận tạo bởi 8 hàng và 8 cột.Sơ đồ dùng giải thích nguyên lý tắt mở các Led trên bảng ma trận 8x8.

Cách 1Mã quét xuất trên p2, p3, p0, mã hình hay chữ xuất trên cảng p1.
Sơ đồ mạch điện trên, một lần nữa, cho thấy, chúng ta cho nối 8 chân của các chân B của 8 transistor 2SA1015 và cảng p1. Vậy khi có một chân của cảng p1 xuất ra bit 0, nó sẽ làm transistor bão hòa, và lúc này dây anode chung sẽ được cho nối vào đường nguồn 5V. Ở đây, Bạn sẽ viết đoạn chương trình sao cho mỗi nhịp chỉ có một chân của cổng p1 xuất ra bit 0.
Bạn thấy khi xuất 8 bit ra trên cảng p2, 8 bit ở mức 1 ứng với mức volt cao dùng cấp cho chân B của 8 transistor 2SC1815, lúc này các transistor sẽ bị làm cho bão hòa, nó cho 8 cột trên đó có các chân Cathode nối masse, vậy 8 Led này sẽ phát sáng, trong mạch chúng ta hạn dòng với các điện trở 100 ohm.
Tóm lại, muốn in hình hay các con chữ trên bảng Led ma trận này, Bạn phải làm được 2 việc sau:
Việc 1: Viết đoạn chương trình cấp mã quét.Tốc độ quét đủ nhanh để dùng hiện tượng lưu ảnh của mắt mà gây ra "nhầm lẫn" là trên bảng đèn đang có rất nhiều Led đang được cấp dòng phát sáng.
Viết đoạn chương trình để xuất mã quét bit 0 trên các chân B của các transistor pnp trên các cảng p1, để cho chữ trôi xuống.Viết đoạn chương trình để xuất mã quét bit 0 trên các chân B của các transistor pnp trên các cảng p1, để cho chữ trôi lên.


Viết chương trình mã quét, cấp bit 1 cho các chân B của các transistor npn trên các cảng p2, p3, p0, để tạo hình dời ngang.


Việc 2: Viết các dãy mã 8 bit cho xuất mã hình trên các cảng p2, p3, p0 hay trên p1 để làm sáng các Led trên các cột, các mã 8 bit này viết theo kiểu hình hay dạng con chữ mà Bạn muốn nó hiện ra trên bảng đèn. Các dãy mã 8 bit này chúng ta sẽ cho cất trong các bảng, sau này sẽ dùng câu lệnh movc a, @a + dptrđể lấy các dãy mã ra cho xuất trên các cảng của ic AT89C51.
Sau đây là đoạn chương trình viết cho xuất mã quét trên p2, p3, p0 và mã hình xuất trên cảng p1.
h1b: ;đặt tên nhãn dùng cho lệnh nhẩy mov r0, #11111110b ; đặt trị khởi đầu dùng cho lệnh quay vòng mov r1, #00h ; đặt trị khởi đầu dùng cho lệnh lấy mã hình hay chữ ll1b: mov a, r0 ; chuyển trị trong r0 vào thanh a rr a ; cho 8 bit trong a quay vòng qua hường phải mov r0, a ; chuyển trị trong thanh a ra r0 mov p1, r0 ; cho xuất trị trong thanh a ra cảng p1
mov a, r1 ; chuyển trị trong thanh r1 vào thanh a movc a, @a + dptr ; truy lấy mã hình trong bảng cho cất vào thanh a mov p2, a ; cho xuất mã hình trên cảng p2

inc r1 ; tăng trị trong thanh r1 lên +1 để lấy mã hình tiếp theo mov a, r1 ; chuyển trị r1 vào thanh a movc a, @a + dptr ; truy lấy mã hình trong bảng cho cất vào thanh a mov p3, a 
; cho xuất mã hình trên cảng p3

inc r1 ; tăng trị trong thanh r1 lên +1 để lấy mã hình tiếp theo mov a, r1 ; chuyển trị r1 và thanh a movc a, @a + dptr ; truy lấy mã hình trong bảng cho cất vào thanh a mov p0, a 
; cho xuất mã hình trên cảng p0

inc r1 ; lại tăng trị trong r1 lên +1 call del1 ; gọi chương trình làm chậm mov p1, #11111111b ; tắt 8 bit trên cảng p1 mov p0, #00h ; tắt 8 bit trên cảng p0 mov p2, #00h ; tắt 8 bit trên cảng p2 mov p3, #00h ; tắt 8 bit trên cảng p3 call del1 ; gọi chương trình làm chậm cjne r0, #11111110b, ll1b ; so sánh mã quét để chọn hướng nhẩy ret 
; quay lại sau lệnh call 
Đoạn chương trình này viết giống như đoạn trên, điểm khác biệt là dùng câu lệnh rl a quay vòng theo hướng trái để đổi hướng chạy hình trên bảng ma trân 8x24. Mã quét đặt trên cảng p1, mã hình lần lượt cho lấy ra xuất trên cảng p2, rồi p3, rồi p0.
h1c: ; đặt tên nhãn dùng cho lệnh nhẩy mov r0, #01111111b ; đặt trị khởi đầu dùng cho lệnh quay vòng mov r1, #00h
ll1c: mov a, r0 ; chuyển trị trong r0 vào thanh a rl a ; cho 8 bit trong thanh a quay vòng theo hướng trái mov r0, a ; chuyển trị trong thanh a vào thanh r0 mov p1, r0 
; cho xuất trị trong thanh r0 ra cảng p1
; lấy mã hình xuất trên cảng p2
mov a, r1
movc a, @a + dptr
mov p2, a
; lấy mã hình xuất trên cảng p3 inc r1
mov a, r1
movc a, @a + dptr
mov p3, a
; lấy mã hình xuất trên cảng p0 inc r1
mov a, r1
movc a, @a + dptr
mov p0, a
; tránh hình bị lem inc r1
call del1
mov p1, #11111111b
mov p0, #00h
mov p2, #00h
mov p3, #00h
call del1
cjne r0, #01111111b, ll1c
ret 
; quay lại sau lệnh call 
Một minh họa: Mã quét cho xuất trên các cảng p2 rồi p3 rồi p0. Mã hình xuất trên cảng p1.

Cho xuất mã quét nhịp nhanh trên các cảng p2, p3, p0 và cùng lúc cho xuất mã hình hay chữ trên cảng p1. Sau đây là đoạn chương trình viết cho trường hợp 2 dùng để hiện các hình và con chữ trên bảng ma trận 8x24.
Phân tích câu lệnh:
; Các câu lệnh cho xuất mã quét trên cảng p2, mã hình trên p1
h1: ; đặt tên nhãn dùng cho lệnh nhẩy mov r0, #00000001b ; đặt trị khởi đầu cho thanh r0 mov r1, #00h ; trả thanh r1 về trị 0 ll1: mov a, r0 ; cho chuyển trị trong r0 và thanh a rr a ; cho các 8 bit trong thanh a, quay vòng qua theo hướng bên phải mov r0, a ; chuyển trị có trong thanh a vào thanh r0 mov p2, r0 ; cho xuất trị trong r0 ra ở cảng p2 mov a, r1 ; bây giờ chuyển trị trong r1 vào thanh a movc a, @a + dptr ; lấy mã 8 bit trong bảng theo trị trong a, rồi cho cất vào thanh a mov p1, a ; cho xuất trị này trên cảng p1 inc r1 ; cho tăng trị trong r1 lên +1 để chuẩn bị lấy dòng mã tiếp theo call del1 ; gọi chương trình làm châm để tạo mức sáng cho các led mov p2, #00h ; cho 8 chân của cảng p2 xuống mức 0 để tắt các Led.
mov p1, #0ffh ; Cho 8 chân của cảng p1 lên mức 1 cũng để tắt Led call del1 ; cho gọi trìng làm chậm để xóa các Led tránh lem cjne r0, #00000001b, ll1 ; so sánh trị trong r0, nếu thấy chưa quay đủ 8 nhịp thì tiếp tục.
; Các câu lệnh cho xuất mã quét trên cảng p3, mã hình trên cảng p1
ll2: ; đặt tên nhãn dùng cho lệnh nhẩy
mov a, r0 ; lại chuyển trị trong r0 vào a
rr a ; cho quay vòng 8 bit trong a theo hướng bên phải mov r0, a ; chuyển trị trong thanh a vào r0 mov p3, r0 ; cho xuất trị trong r0 ra trên cảng p3 mov a, r1 ; chuyển trị có trong r1 vào thanh a movc a, @a + dptr ; cho lấy mã trong bảng cất vào a
mov p1, a ; cho trị trong a xuất ra trên cảng p1 inc r1 ; tăng trị trong r1 lên +1 để lấy dòng mã hình tiếp theo call del1 ; gọi chương trình làm chậm mov p3, #00h ; đặt 8 chân của cảng p3 xuống mức 0 mov p1, #0ffh ; đặt 8 chân của cảng p1 lên mức 1 call del1 ; cho gọi chương trình làm chậm cjne r0, #00000001b, ll2 
; so sánh trị trong r0 để định hướng nhẩy
; Các câu lệnh cho xuất mã quét trên cảng p0, mã hình trên cảng p1
ll3: ; đặt tên nhãn dùng cho lệnh nhẩy
mov a, r0 ; chuyển trị trong thanh a vào thanh r0 rr a ; cho 8 bit trong thanh a quay vòng qua hướng phải mov r0, a ; chuyển trị trong thanh a trở lại r0 mov p0, r0 ; cho trị trong r0 xuất ra trên cảng p0 mov a, r1 ; chuyển trị trong r1 vào thanh a movc a, @a + dptr ; lấy mã 8 bit trong bảng cất vào thanh a mov p1, a ; cho trị trong a xuất ra trên cảng p1 inc r1 ; tăng trị trong r1 lên +1 để lấy dòng mã kế tiếp call del1 ; gọi chương trình làm chậm mov p0, #00h ; đặt 8 chân của cảng p0 xuống mức 0 mov p1, #0ffh ; đặt 8 bit của cảng p1 lên mức 1 call del1 ; gọi chương trình làm chậm cjne r0, #00000001b, ll3 ; so sánh trị trong r0 để định hướng nhẩy ret ; quay lại sau lệnh call 
Cách 2Mã quét cho xuất trên p1và mã hình hay chữ cho xuất trên cảng p2, p3, p0
Một minh họa: Cho xuất mã quét nhanh trên cảng p1, các mã hình lần lượt cho xuất trên cảng p2, cảng p3, cảng p0
Phân tích câu lệnh:
h1b: ; đặt tên nhãn cho lệnh nhẩy mov r0, #11111110b ; đặt trị khởi đầu cho nhịp quét mov r1, #00h ; trả trị khởi đầu cho r1 về 0 ll1b: mov a, r0 ; chuyển trị r0 vào thanh a rr a ; cho 8 bit trong a quay vòng qua phải mov r0, a ; chuyển trị trong a ra r0 mov p1, r0 ; cho xuất trị trong r0 ra cảng p1
mov a, r1 ; chuyển trị r1 vào a movc a, @a + dptr ; lấy mã địa chỉ trong bảng cho cất vào thanh a mov p2, a ; cho xuất 8 bit mã hình ra trên cảng p2 inc r1 ; tăng trị trong r1 lên +1
mov a, r1 ; lại chuyển trị trong r1 vào thanh a movc a, @a + dptr ; lại lấy tiếp 8 bit mã hình cất vào thanh a mov p3, a ; cho xuất 8 bit mã hình ra trên cảng p3 inc r1 ; một lần nữa laị tăng trị trong r1 lên +1 mov a, r1 ; lại chuyển trị của r1 vào thanh a movc a, @a + dptr ; lại lấy tiếp 8 bit mã hình cho cất vào thanh a mov p0, a ; bây giờ cho xuất 8 bit mã hình ra trên cảng p0 inc r1 ; lại tăng trị r1 lên +1, chuẩn bị lấy tiếp các mã hình tiếp theo call del1 ; gọi chương trình làm chậm mov p1, #11111111b ; xóa xung quét tránh lem hình mov p0, #00h ; xóa mã hình trên p0 mov p2, #00h ; xóa mã hình trên p2 mov p3, #00h ; xóa mã hình trên p3 call del1 ; gọi chương trình làm chậm cjne r0, #11111110b, ll1b ; so sánh trị trong a với mã quét khởi đầu để nhẩy.
ret 
; quay lại sau lệnh call 


Phân tích cách viết chương trình nguồn tổng hợp:

org 0000h ; khởi đầu chương trìng nguồn slan equ 20h ; đặt tên slan "số lần" cho thanh 20h bd: call xoa ; gọi chương trình xóa mov r3, #0 ; đặt trị 3 vào thanh r1 call h2 ; cho gọi trình mở màn mov p1, #11111111b ; xóa mov dptr, #b_1 ; cho hiện chữ Phúc st: mov r4, #10 ; nạp trị 10 vào thanh r4 tta: call h1 ; cho gọi chương trình có tên nhãn h1 djnz r4, tta ; cho lập lại call h1 10 lần ; inc dptr ; tạm dừng dời chữ Phúc inc r3 ; tăng trị r3 theo bước +1 cjne r3, #26, st ; so sánh trị trong r3 để định hướng nhẩy mov r3, #0 ; trả trị trong r3 về 0

mov p1, #11111111b ; cho tắt 8 bit trên cảng p1 mov dptr, #b_2 ; cho hiện chữ Lan st2: mov r4, #10
ttb: call h1
djnz r4, ttb
; inc dptr
inc r3
cjne r3, #26, st2
mov 3, #0
call h4a ; bỏ màn xuống call h4 ; kéo màn lên
call xoa
mov dptr, #b_2b ; cho hiện chữ N st21: mov r4, #2
ttb1: call h1
djnz r4, ttb1
; inc dptr
inc r3
cjne r3, #26, st21
mov 3, #0
call xoa
mov dptr, #b_2ba ; cho hiện chữ NH st21a: mov r4, #2
ttb1a: call h1
djnz r4, ttb1a
; inc dptr
inc r3
cjne r3, #26, st21a
mov 3, #0
call xoa
mov dptr, #b_2bb ; cho hiến chữ NHẬ st21b: mov r4, #2
ttb1b: call h1
djnz r4, ttb1b
; inc dptr
inc r3
cjne r3, #26, st21b
mov 3, #0
call xoa
mov dptr, #b_2bc ; cho hiện chữ NHẬT st21c: mov r4, #10
ttb1c: call h1
djnz r4, ttb1c
; inc dptr
inc r3
cjne r3, #26, st21c
mov 3, #0
call xoa
mov dptr, #b_2c ; cho hiện chữ T st22: mov r4, #2
ttb2: call h1
djnz r4, ttb2
; inc dptr
inc r3
cjne r3, #26, st22
mov 3, #0
call xoa
mov dptr, #b_2ca ; cho hiện chữ T st22a: mov r4, #2
ttb2a: call h1
djnz r4, ttb2a
; inc dptr
inc r3
cjne r3, #26, st22a
mov 3, #0
call xoa
mov dptr, #b_2cb ; cho hiện chữ TÂN st22b: mov r4, #10
ttb2b: call h1
djnz r4, ttb2b
; inc dptr
inc r3
cjne r3, #26, st22b
mov 3, #0
call h4a ; hạ màn xuống call h4 ; kéo màn lên
call xoa
mov dptr, #b_2a ; cho hiện chữ Phúc Lan, chữ chạy st5a: mov r4, #20
tte1: call h1
djnz r4, tte1
inc dptr
inc r3
cjne r3, #54, st5a
mov r3, #0
call xoa
mov slan, #3
ttuc: mov dptr, #b_4 ; cho hiện chữ Chào st4: mov r4, #10
ttd: call h1
djnz r4, ttd
;inc dptr
inc r3
cjne r3, #10, st4
mov r3, #0
mov p0, #00h
mov p2, #00h
mov p3, #00h
call delay
call xoa
mov dptr, #b_4b ; cho hiện chữ Bạn st4a: mov r4, #10
ttd1: call h1
djnz r4, ttd1
;inc dptr
inc r3
cjne r3, #10, st4a
mov r3, #0
mov p0, #00h
mov p2, #00h
mov p3, #00h
call delay
djnz slan, ttuc
call xoa
mov dptr, #b_3 ; cho hiện chữ Tạp chí điện tử Việt Nam, chữ chạy st3: mov r4, #15
ttc: call h1
djnz r4, ttc
inc dptr
inc r3
cjne r3, #122, st3
mov r3, #0
call xoa
mov dptr, #b_5 ; PHONE : 39235347, hiện số điện thoại, chữ chạy st5: mov r4, #20
tte: call h1
djnz r4, tte
inc dptr
inc r3
cjne r3, #79, st5
mov r3, #0
call h4a ; hạ màn xuống call h4 ; kéo màn lên
call xoa
mov dptr, #b_9 ; cho hiện hình hàng cây st9: mov r4, #20
tti: call h1
djnz r4, tti
; inc dptr
inc r3
cjne r3, #26, st9
mov 3, #0
call xoa
mov slan, #14
lamt: mov dptr, #b_10 ; hiện hình Logo 1 mov r3, #0
qlai: mov r2, #12
llai: call h1b
djnz r2, llai
inc dptr
inc dptr
inc dptr
inc r3
cjne r3, #16, qlai
djnz slan, lamt
call xoa
mov dptr, #b_6 ; hiện hàng chữ CHUYEN BAN CAC LINH KIEN DIEN TU ABCDEFGHIJKLMNOPQ st6: mov r4, #8
ttf: call h1
djnz r4, ttf
inc dptr
inc r3
cjne r3, #255, st6
mov r3, #0
call xoa
mov dptr, #b_7 ; hiện hàng chữ RSTXYZUVW st7: mov r4, #8
ttg: call h1
djnz r4, ttg
inc dptr
inc r3
cjne r3, #52, st7
mov r3, #0
call xoa
mov slan, #6
lamt1: mov dptr, #b_11 ; cho hiện hình Logo 2 mov r3, #0
qlai1: mov r2, #12
llai1: call h1b
djnz r2, llai1
inc dptr
inc dptr
inc dptr
inc r3
cjne r3, #16, qlai1
djnz slan, lamt1
call xoa
mov slan, #2
lamt2: mov dptr, #b_12 ; cho hiện hình Logo 3 điện trở mov r3, #0
qlai2: mov r2, #50
llai2: call h1b
djnz r2, llai2
inc dptr
inc dptr
inc dptr
inc r3
cjne r3, #16, qlai2
djnz slan, lamt2
call xoa
mov slan, #10
lamt3: mov dptr, #b_13 
; cho hiện hình Logo 4 giọt nước
mov r3, #0
qlai3: mov r2, #40
llai3: call h1c
djnz r2, llai3
inc dptr
inc dptr
inc dptr
inc r3
cjne r3, #16, qlai3
djnz slan, lamt3
call xoa
mov slan, #4
lamt4: mov dptr, #b_14 ; cho hiện hình Logo 5 mov r3, #0
qlai4: mov r2, #12
llai4: call h1b
djnz r2, llai4
inc dptr
inc dptr
inc dptr
inc r3
cjne r3, #16, qlai4
djnz slan, lamt4
call xoa
mov dptr, #b_8 ; hiện hình căn nhà st8: mov r4, #30
tth: call h1
djnz r4, tth
; inc dptr
inc r3
cjne r3, #26, st8
mov 3, #0
call h3 ; kéo màn lên call delay
call delay
jmp bd

h2: ; trình mở màn mov p1, #00h
mov p0, #0ffh
mov p2, #0ffh
mov p3, #0ffh
call delay
mov p3, #11100111b
call delay
mov p3, #11000011b
call delay
mov p3, #10000001b
call delay
mov p3, #00000000b
call delay
mov p2, #11111110b
mov p0, #01111111b
call delay
mov p2, #11111100b
mov p0, #00111111b
call delay
mov p2, #11111000b
mov p0, #00011111b
call delay
mov p2, #11110000b
mov p0, #00001111b
call delay
mov p2, #11100000b
mov p0, #00000111b
call delay
mov p2, #11000000b
mov p0, #00000011b
call delay
mov p2, #10000000b
mov p0, #00000001b
call delay
mov p2, #00000000b
mov p0, #00000000b
call delay
call delay
ret
h3: ; trình kéo màn, sáng từ 2 bên vào mov p1, #00h
mov p0, #00h
mov p2, #00h
mov p3, #00h
call delay
mov p2, #10000000b
mov p0, #00000001b
call delay
mov p2, #11000000b
mov p0, #00000011b
call delay
mov p2, #11100000b
mov p0, #00000111b
call delay
mov p2, #11110000b
mov p0, #00001111b
call delay
mov p2, #11111000b
mov p0, #00011111b
call delay
mov p2, #11111100b
mov p0, #00111111b
call delay
mov p2, #11111110b
mov p0, #01111111b
call delay
mov p2, #11111111b
mov p0, #11111111b
call delay
mov p3, #10000001b
call delay
mov p3, #11000011b
call delay
mov p3, #11100111b
call delay
mov p3, #11111111b
call delay
call delay
ret

h4: ; kéo màn lên. mov p1, #00h
mov p0, #0ffh
mov p2, #0ffh
mov p3, #0ffh
call delay
call delay
setb p1.7
call delay
setb p1.6
call delay
setb p1.5
call delay
setb p1.4
call delay
setb p1.3
call delay
setb p1.2
call delay
setb p1.1
call delay
setb p1.0
call delay
call delay
ret
h4a: ; hạ màn xuống mov p1, #0ffh
call delay
call delay
mov p0, #0ffh
mov p2, #0ffh
mov p3, #0ffh
clr p1.0
call delay
mov p0, #0ffh
mov p2, #0ffh
mov p3, #0ffh
clr p1.1
call delay
mov p0, #0ffh
mov p2, #0ffh
mov p3, #0ffh
clr p1.2
call delay
mov p0, #0ffh
mov p2, #0ffh
mov p3, #0ffh
clr p1.3
call delay
mov p0, #0ffh
mov p2, #0ffh
mov p3, #0ffh
clr p1.4
call delay
mov p0, #0ffh
mov p2, #0ffh
mov p3, #0ffh
clr p1.5
call delay
mov p0, #0ffh
mov p2, #0ffh
mov p3, #0ffh
clr p1.6
call delay
mov p0, #0ffh
mov p2, #0ffh
mov p3, #0ffh
clr p1.7
call delay
call delay
ret

; đoạn chương trình dùng để in hình trên ma trận 8x24, mã hình xuất trên cảng p1

h1: ; đặt tên nhãn dùng cho lệnh nhẩy mov r0, #00000001b ; đặt trị khởi đầu cho lệnh quay vòng mov r1, #00h ; đặt trị khởi đầu dùng để lấy mã hình trong bảng

ll1: mov a, r0 ; chuyển trị trong r0 vào thanh a để dùng lệnh rr a rr a ; cho 8 bit trong thanh a quay vòng theo hướng phải mov r0, a ; chuyển trị trong a trở lại thanh r0 mov p2, r0 
; cho xuất trị trong r0 ra cảng p2

mov a, r1 ; chuyển trị trong r1 vào thanh a movc a, @a + dptr ; truy lấy mã hình trong bảng cất vào thanh a mov p1, a 
; cho xuất mã hình trong a ra cảng p1

inc r1 ; tăng trị trong r1 lên +1 để lấy mã hình tiếp theo call del1 ; gọi trễ mov p2, #00h ; tắt 8 bit trên cảng p2 mov p1, #0ffh ; tắt ́ bit trên cảng p1 call del1 ; gọi trễ cjne r0, #00000001b, ll1 
; so sánh thanh r0 với mã quét để chọn hướng nhẩy
ll2: mov a, r0 ; chuyển trị trong r0 vào thanh a rr a ; cho 8 bit trong thanh a quay vòng theo hướng phải mov r0, a ; chuyển trị trong a vào thanh r0 mov p3, r0 ; cho trị mã quét trong r0 xuất ra ở cảng p3

mov a, r1 ; chuyển trị trong thanh r1 vào thanh a movc a, @a + dptr ; truy lấy mã hình trong bảng cất vào thanh a mov p1, a 
; cho xuất mã hình trong a ra cảng p1

inc r1 ; tăng trị trong r1 lên +1 để lấy mã hình tiếp theo call del1 ; gọi trễ mov p3, #00h ; tắt 8 bit trên cảng p3 mov p1, #0ffh ; tắt 8 bit trên cảng p1 call del1 ; gọi trễ cjne r0, #00000001b, ll2 
; so sánh r0 và mã quét để chọn hướng nhẩy
ll3: mov a, r0 ; chuyển trị trong r0 vào thanh a rr a ; cho 8 bit trong thanh a quay vòng theo hướng phải mov r0, a ; chuyển trị trong thanh a trở lại thanh r0 mov p0, r0 ; cho xuất trị mã quét trong r0 ra cảng p0

mov a, r1 ; chuyển trị trong thanh r1 vào thanh a movc a, @a + dptr ; truy lấy mã hình trong bảng cất vào thanh a mov p1, a 
; cho xuất trị mã hình trong thanh a ra cảng p1

inc r1 ; tăng trị trong r1 lên +1 để lấy mã hình tiếp theo call del1 ; gọi trễ mov p0, #00h ; cho tắt 8 bit trên cảng p0 mov p1, #0ffh ; cho tắt 8 bit trên cảng p1 call del1 ; gọi trễ cjne r0, #00000001b, ll3 ; so sánh trị trong r0 với mã quét để định hướng nhẩy ret 
; quay lại sau lệnh call

del1:
mov r7, #3
v6: mov r6, #50
djnz r6, $
djnz r7, v6
ret

delay:
mov r7, #5
v6a: mov r6, #50
v5: mov r5, #250
djnz r5, $
djnz r6, v5
djnz r7, v6a
ret
xoa: mov p0, #00000000b
mov p2, #00000000b
mov p3, #00000000b
mov p1, #11111111b
ret
; đoạn chương trình cho xuất mã hình trên cảng p2, p3, p0 h1b:
mov r0, #11111110b
mov r1, #00h
ll1b: mov a, r0
rr a
mov r0, a
mov p1, r0
mov a, r1
movc a, @a + dptr
mov p2, a
inc r1
mov a, r1
movc a, @a + dptr
mov p3, a
inc r1
mov a, r1
movc a, @a + dptr
mov p0, a
inc r1
call del1
mov p1, #11111111b
mov p0, #00h
mov p2, #00h
mov p3, #00h
call del1
cjne r0, #11111110b, ll1b
ret
; đoạn chương trình cho xuất mã hình trên cảng p2, p3, p0 h1c:
mov r0, #01111111b
mov r1, #00h
ll1c: mov a, r0
rl a
mov r0, a
mov p1, r0
mov a, r1
movc a, @a + dptr
mov p2, a
inc r1
mov a, r1
movc a, @a + dptr
mov p3, a
inc r1
mov a, r1
movc a, @a + dptr
mov p0, a
inc r1
call del1
mov p1, #11111111b
mov p0, #00h
mov p2, #00h
mov p3, #00h
call del1
cjne r0, #01111111b, ll1c
ret
; các bảng dùng đặt mã hình và chữ do Bạn tự soạn b_1: ; tạo chữ Phúc db 11111111b
db 00000001b
db 00000001b
db 11101101b
db 11101101b
db 11110011b
db 11111111b
db 00000001b
db 00000001b
db 11101111b
db 11101111b
db 00000001b
db 11111111b
db 10000001b
db 00000001b
db 01111101b
db 01111110b
db 10000001b
db 11111111b
db 10000011b
db 00000001b
db 01111101b
db 01111101b
db 10011011b

b_2: ; tạo chữ Lan db 11111111b
db 11111111b
db 11111111b
db 00000001b
db 00000001b
db 01111111b
db 01111111b
db 01111111b
db 11111111b
db 00000111b
db 00000011b
db 11011101b
db 11011011b
db 00000111b
db 11111111b
db 00000001b
db 00000011b
db 11110111b
db 11101111b
db 00000001b
db 11111111b
db 11111111b
db 11111111b
db 11111111b

b_2a: ; tạo chữ Phúc * Lan db 11111111b
db 11111111b
db 00000001b
db 00000001b
db 11101101b
db 11101101b
db 11110011b
db 11111111b
db 00000001b
db 00000001b
db 11101111b
db 11101111b
db 00000001b
db 11111111b
db 10000001b
db 00000001b
db 01111101b
db 01111110b
db 10000001b
db 11111111b
db 10000011b
db 00000001b
db 01111101b
db 01111101b
db 10011011b
db 11111111b
db 11111111b
db 10111011b
db 11010111b
db 00000001b
db 11010111b
db 10111011b
db 11111111b
db 11111111b
db 00000001b
db 00000001b
db 01111111b
db 01111111b
db 01111111b
db 11111111b
db 00000111b
db 00000011b
db 11011101b
db 11011011b
db 00000111b
db 11111111b
db 00000001b
db 00000011b
db 11110111b
db 11101111b
db 00000001b
db 11111111b
db 11111111b
db 11111111b
db 11111111b
db 11111111b
db 11111111b
db 11111111b
db 11111111b
db 11111111b
db 11111111b
db 11111111b
db 11111111b
db 11111111b
db 11111111b
db 11111111b
db 11111111b
db 11111111b
db 11111111b
db 11111111b
db 11111111b
db 11111111b
db 11111111b
db 11111111b
db 11111111b
b_2b: ; tạo chữ N db 11111111b
db 00000011b
db 11110111b
db 11101111b
db 11011111b
db 00000011b
db 11111111b
db 11111111b
db 11111111b
db 11111111b
db 11111111b
db 11111111b
db 11111111b
db 11111111b
db 11111111b
db 11111111b
db 11111111b
db 11111111b
db 11111111b
db 11111111b
db 11111111b
db 11111111b
db 11111111b
db 11111111b
db 11111111b
b_2ba: ; tạo chữ NH db 11111111b
db 00000011b
db 11110111b
db 11101111b
db 11011111b
db 00000011b
db 11111111b
db 00000011b
db 11011111b
db 11011111b
db 11011111b
db 00000011b
db 11111111b
db 11111111b
db 11111111b
db 11111111b
db 11111111b
db 11111111b
db 11111111b
db 11111111b
db 11111111b
db 11111111b
db 11111111b
db 11111111b
db 11111111b
b_2bb: ; tạo chữ NHẬ db 11111111b
db 00000011b
db 11110111b
db 11101111b
db 11011111b
db 00000011b
db 11111111b
db 00000011b
db 11011111b
db 11011111b
db 11011111b
db 00000011b
db 11111111b
db 00001111b
db 11010101b
db 01011010b
db 11010101b
db 00001111b
db 11111111b
db 11111111b
db 11111111b
db 11111111b
db 11111111b
db 11111111b
db 11111111b
b_2bc: ; tạo chữ NHẬT db 11111111b
db 00000011b
db 11110111b
db 11101111b
db 11011111b
db 00000011b
db 11111111b
db 00000011b
db 11011111b
db 11011111b
db 11011111b
db 00000011b
db 11111111b
db 00001111b
db 11010101b
db 01011010b
db 11010101b
db 00001111b
db 11111111b
db 11111011b
db 11111011b
db 00000011b
db 11111011b
db 11111011b
db 11111111b
b_2c: ; tạo chữ T db 11111111b
db 11111111b
db 11111111b
db 11111011b
db 11111011b
db 00000011b
db 11111011b
db 11111011b
db 11111111b
db 11111111b
db 11111111b
db 11111111b
db 11111111b
db 11111111b
db 11111111b
db 11111111b
db 11111111b
db 11111111b
db 11111111b
db 11111111b
db 11111111b
db 11111111b
db 11111111b
db 11111111b
db 11111111b
b_2ca: ; tạo chữ T db 11111111b
db 11111111b
db 11111111b
db 11111011b
db 11111011b
db 00000011b
db 11111011b
db 11111011b
db 11111111b
db 11111111b
db 00001111b
db 11010101b
db 11011010b
db 11010101b
db 00001111b
db 11111111b
db 11111111b
db 11111111b
db 11111111b
db 11111111b
db 11111111b
db 11111111b
db 11111111b
db 11111111b
db 11111111b
b_2cb: ; tạo chữ TÂN db 11111111b
db 11111111b
db 11111111b
db 11111011b
db 11111011b
db 00000011b
db 11111011b
db 11111011b
db 11111111b
db 11111111b
db 00001111b
db 11010101b
db 11011010b
db 11010101b
db 00001111b
db 11111111b
db 11111111b
db 00000011b
db 11110111b
db 11101111b
db 11011111b
db 00000011b
db 11111111b
db 11111111b
db 11111111b
b_3: ; tạo chữ Tạp Chí Điện Tử Việt Nam db 11111111b
db 11111101b
db 11111101b
db 00000001b
db 11111101b
db 11111101b
db 11111111b
db 00001111b
db 11010111b
db 01011011b
db 11010111b
db 00001111b
db 11111111b
db 00000011b
db 11011011b
db 11011011b
db 11011011b
db 11100111b
db 11111111b
db 11011111b
db 11011111b
db 11011111b
db 11111111b
db 10000111b
db 01111011b
db 01111011b
db 01111011b
db 10110111b
db 11111111b
db 00000011b
db 11101111b
db 11101111b
db 11101111b
db 00000011b
db 11111111b
db 00000011b
db 11111111b
db 11011101b
db 11011110b
db 11011111b
db 11111111b
db 00000001b
db 01101101b
db 01101101b
db 01111101b
db 10000011b
db 11111111b
db 00000010b
db 11111111b
db 00000111b
db 01010101b
db 01010110b
db 01010101b
db 01110111b
db 11111111b
db 00000011b
db 11110111b
db 11101111b
db 11011111b
db 00000011b
db 11111111b
db 11011111b
db 11011111b
db 11011111b
db 11111111b
db 11111101b
db 11111101b
db 00000001b
db 11111101b
db 11111101b
db 11111111b
db 10000111b
db 01111111b
db 01110010b
db 01111101b
db 10000111b
db 11111001b
db 11011111b
db 11011111b
db 11011111b
db 11111111b
db 11000001b
db 10111111b
db 01111111b
db 10111111b
db 11000001b
db 11111111b
db 00000010b
db 11111111b
db 00000111b
db 01010101b
db 01010110b
db 01010101b
db 01110111b
db 11111111b
db 11111011b
db 11111011b
db 00000011b
db 11111011b
db 11111011b
db 11111111b
db 11101111b
db 11101111b
db 11101111b
db 11111111b
db 00000001b
db 11111011b
db 11110111b
db 11101111b
db 00000001b
db 11111111b
db 00001111b
db 10110111b
db 10111011b
db 10110111b
db 00001111b
db 11111111b
db 00000011b
db 11110111b
db 11101111b
db 11110111b
db 00000011b
db 11111111b
db 11111111b
db 11111111b
db 11111111b
db 11111111b
db 11111111b
db 11111111b
db 11111111b
db 11111111b
db 11111111b
db 11111111b
db 11111111b
db 11111111b
db 11111111b
db 11111111b
db 11111111b
db 11111111b
db 11111111b
db 11111111b
db 11111111b
db 11111111b
db 11111111b
db 11111111b
db 11111111b
db 11111111b

b_4: ; tạo chữ Chào db 10000111b
db 01111011b
db 01111011b
db 01111011b
db 10110111b
db 11111111b
db 00000011b
db 11011111b
db 11011111b
db 11011111b
db 00000011b
db 11111111b
db 00001111b
db 11010111b
db 11011011b
db 11010110b
db 00001101b
db 11111111b
db 10000111b
db 01111011b
db 01111011b
db 01111011b
db 10000111b
db 11111111b

b_4b: ; tạo chữ Bạn db 11111111b
db 11111111b
db 00000011b
db 01101011b
db 01101011b
db 01101011b
db 10010111b
db 11111111b
db 11111111b
db 00001111b
db 11010111b
db 01011011b
db 11010111b
db 00001111b
db 11111111b
db 11111111b
db 00000011b
db 11110111b
db 11101111b
db 11011111b
db 00000011b
db 11111111b
db 11111111b
db 11111111b
b_5: ; tạo chữ Phone: 39235347 db 11111111b
db 11111111b
db 00000011b
db 11011011b
db 11011011b
db 11100111b
db 11111111b
db 00000011b
db 11101111b
db 11101111b
db 00000011b
db 11111111b
db 10000111b
db 01111011b
db 01111011b
db 10000111b
db 11111111b
db 00000011b
db 11110111b
db 11101111b
db 00000011b
db 11111111b
db 00000011b
db 01101011b
db 01101011b
db 11111111b
db 11111111b
db 11101111b
db 11010111b
db 10111011b
db 11010111b
db 11010111b
db 10111011b
db 11010111b
db 11101111b
db 11111111b
db 11111111b
db 10111011b
db 01111101b
db 01101101b
db 01101101b
db 10010011b
db 11111111b
db 01110011b
db 01101101b
db 01101101b
db 01101101b
db 10000011b
db 11111111b
db 00111011b
db 01011101b
db 01011101b
db 01011101b
db 01100011b
db 11111111b
db 10111011b
db 01111101b
db 01101101b
db 01101101b
db 10010011b
db 11111111b
db 10110001b
db 01110101b
db 01110101b
db 01110101b
db 10001101b
db 11111111b
db 10111011b
db 01111101b
db 01101101b
db 01101101b
db 10010011b
db 11111111b
db 11001111b
db 11010111b
db 11011011b
db 00000001b
db 11011111b
db 11111111b
db 11111001b
db 11111101b
db 00001101b
db 11110101b
db 11111001b
db 11111111b
db 11111111b
db 11111111b
db 11111111b
db 11111111b
db 11111111b
db 11111111b
db 11111111b
db 11111111b
db 11111111b
db 11111111b
db 11111111b
db 11111111b
db 11111111b
db 11111111b
db 11111111b
db 11111111b
db 11111111b
db 11111111b
db 11111111b
db 11111111b
db 11111111b
db 11111111b
db 11111111b 
b_6: ; tạo chữ Chuyên Mua Bán Các Linh Kiện Điện Tử db 10000111b
db 01111011b
db 01111011b
db 01111011b
db 10110111b
db 11111111b
db 00000011b
db 11101111b
db 11101111b
db 11101111b
db 00000011b
db 11111111b
db 10000011b
db 01111111b
db 01111111b
db 01111111b
db 10000011b
db 11111111b
db 11110011b
db 11101111b
db 00011111b
db 11101111b
db 11110011b
db 11111111b
db 00000111b
db 01010101b
db 01010110b
db 01010101b
db 01110111b
db 11111111b
db 00000011b
db 11110111b
db 11101111b
db 11011111b
db 00000011b
db 11111111b
db 11111111b
db 11111111b
db 00000011b
db 11110111b
db 11101111b
db 11110111b
db 00000011b
db 11111111b
db 10000011b
db 01111111b
db 01111111b
db 01111111b
db 10000011b
db 11111111b
db 00001111b
db 10110111b
db 10111011b
db 10110111b
db 00001111b
db 11111111b
db 11111111b
db 11111111b
db 00000011b
db 01101011b
db 01101011b
db 01101011b
db 10010111b
db 11111111b
db 00001111b
db 10110111b
db 10111011b
db 10110111b
db 00001101b
db 11111110b
db 00000011b
db 11110111b
db 11101111b
db 11011111b
db 00000011b
db 11111111b
db 11111111b
db 11111111b
db 10000111b
db 01111011b
db 01111011b
db 01111011b
db 10110111b
db 11111111b
db 00001111b
db 10110111b
db 10111011b
db 10110111b
db 00001101b
db 11111110b
db 10000111b
db 01111011b
db 01111011b
db 01111011b
db 10110111b
db 11111111b
db 11111111b
db 11111111b
db 00000011b
db 01111111b
db 01111111b
db 01111111b
db 01111111b
db 11111111b
db 00000101b
db 11111111b
db 00000011b
db 11110111b
db 11101111b
db 11011111b
db 00000011b
db 11111111b
db 00000011b
db 11011111b
db 11011111b
db 11011111b
db 00000011b
db 11111111b
db 11111111b
db 11111111b
db 00000011b
db 11011111b
db 11001111b
db 10110111b
db 01111111b
db 11111111b
db 00000101b
db 11111111b
db 00000111b
db 01010011b
db 01010101b
db 01010011b
db 01110111b
db 11111111b
db 00000011b
db 11110111b
db 11101111b
db 11011111b
db 00000011b
db 11111111b
db 11111111b
db 11111111b
db 00000011b
db 01011011b
db 01011011b
db 01111011b
db 10000111b
db 11111111b
db 00000101b
db 11111111b
db 00000111b
db 01010011b
db 01010101b
db 01010011b
db 01110111b
db 11111111b
db 00000011b
db 11110111b
db 11101111b
db 11011111b
db 00000011b
db 11111111b
db 11111111b
db 11111111b
db 11111011b
db 11111011b
db 00000011b
db 11111011b
db 11111011b
db 11111111b
db 10000011b
db 01111111b
db 01110010b
db 01111101b
db 10000111b
db 11111001b
db 11111111b
db 11111111b
db 00000111b
db 11011011b
db 11011101b
db 11011011b
db 00000111b
db 11111111b
db 00000001b
db 01101101b
db 01101101b
db 01101101b
db 10010011b
db 11111111b
db 10000011b
db 01111101b
db 01111101b
db 01111101b
db 10111011b
db 11111111b
db 00000001b
db 01111101b
db 01111101b
db 01111101b
db 10000011b
db 11111111b
db 00000001b
db 01101101b
db 01101101b
db 01101101b
db 01111101b
db 11111111b
db 00000001b
db 11101101b
db 11101101b
db 11101101b
db 11111101b
db 11111111b
db 10000011b
db 01111101b
db 01101101b
db 01101101b
db 10001011b
db 11111111b
db 00000001b
db 11101111b
db 11101111b
db 11101111b
db 00000001b
db 11111111b
db 00000001b
db 11111111b
db 10111101b
db 01111101b
db 10000001b
db 11111101b
db 11111101b
db 11111111b
db 00000001b
db 11101111b
db 11010111b
db 10111011b
db 01111101b
db 11111111b
db 00000001b
db 01111111b
db 01111111b
db 01111111b
db 01111111b
db 11111111b
db 00000001b
db 11111011b
db 11110111b
db 11111011b
db 00000001b
db 11111111b
db 00000001b
db 11111011b
db 11110111b
db 11101111b
db 00000001b
db 11111111b
db 10000011b
db 01111101b
db 01111101b
db 01111101b
db 10000011b
db 11111111b
db 00000001b
db 11101101b
db 11101101b
db 11101101b
db 11110011b
db 11111111b
db 10000011b
db 01111101b
db 01111101b
db 01011101b
db 10000011b
db 01111111b
db 11111111b

b_7: ; tạo mẫu các con chữ db 11111111b
db 00000001b
db 11101101b
db 11001101b
db 10101101b
db 01110011b
db 11111111b
db 10011011b
db 01110101b
db 01101101b
db 10011011b
db 11111111b
db 11111101b
db 11111101b
db 00000001b
db 11111101b
db 11111101b
db 11111111b
db 10000001b
db 01111111b
db 01111111b
db 01111111b
db 10000001b
db 11111111b
db 11000001b
db 10111111b
db 01111111b
db 10111111b
db 11000001b
db 11111111b
db 10000001b
db 01111111b
db 10011111b
db 01111111b
db 10000001b
db 11111111b
db 01111101b
db 11011011b
db 11110111b
db 11011011b
db 01111101b
db 11111111b
db 11111001b
db 11110111b
db 00001111b
db 11110111b
db 11111001b
db 11111111b
db 00111101b
db 01011101b
db 01101101b
db 01110101b
db 01111001b
db 11111111b
db 11111111b
db 11111111b
db 11111111b
db 11111111b
db 11111111b
db 11111111b
db 11111111b
db 11111111b
db 11111111b
db 11111111b
db 11111111b
db 11111111b
db 11111111b
db 11111111b
db 11111111b
db 11111111b
db 11111111b
db 11111111b
db 11111111b
db 11111111b
db 11111111b
db 11111111b
db 11111111b
db 11111111b

b_8: ; tạo hình căn nhà và cây db 01110011b
db 00001101b
db 01110011b
db 00000111b
db 01111011b
db 01000101b
db 01010110b
db 01000100b
db 01111000b
db 00000000b
db 01110000b
db 01110000b
db 01110000b
db 01110000b
db 01110000b
db 01110001b
db 00000011b
db 00110111b
db 00011111b
db 00001111b
db 00111001b
db 00000110b
db 00111001b
db 01111111b

b_9: ; tạo hình rừng cây db 00111111b
db 01111001b
db 00000110b
db 01111001b
db 00111111b
db 00000111b
db 00001111b
db 00111111b
db 00111111b
db 00000011b
db 00011111b
db 00000011b
db 00000000b
db 00000111b
db 00011111b
db 00111111b
db 01110001b
db 00000000b
db 01110001b
db 01111111b
db 00111111b
db 00011111b
db 00000111b
db 00011111b
db 11111111b
db 11111111b
db 11111111b
db 11111111b
db 11111111b
db 11111111b
db 11111111b
db 11111111b
db 11111111b
db 11111111b
db 11111111b
db 11111111b
db 11111111b
db 11111111b
db 11111111b
db 11111111b
db 11111111b
db 11111111b
db 11111111b
db 11111111b
db 11111111b

b_10: ; tạo hình hoa văn db 00000000b,00000000b,00000000b
db 00000000b,00000000b,00000000b
db 00000000b,00000000b,00000000b
db 00000000b,00000000b,00000000b
db 00000000b,00000000b,00000000b
db 00000000b,00000000b,00000000b
db 00000000b,00000000b,00000000b
db 00000000b,00000000b,00000000b
db 01000100b,01000100b,01000100b
db 00101000b,00101000b,00101000b
db 01000100b,01000100b,01000100b
db 10010010b,10010010b,10010010b
db 01000100b,01000100b,01000100b
db 00101000b,00101000b,00101000b
db 01000100b,01000100b,01000100b
db 00101000b,00101000b,00101000b
db 00000000b,00000000b,00000000b
db 00000000b,00000000b,00000000b
db 00000000b,00000000b,00000000b
db 00000000b,00000000b,00000000b
db 00000000b,00000000b,00000000b
db 00000000b,00000000b,00000000b
db 00000000b,00000000b,00000000b
db 00000000b,00000000b,00000000b

b_11: ; tạo hình các mũi tên db 00000000b,00000000b,00000000b
db 00000000b,00000000b,00000000b
db 00000000b,00000000b,00000000b
db 00000000b,00000000b,00000000b
db 00000000b,00000000b,00000000b
db 00000000b,00000000b,00000000b
db 00000000b,00000000b,00000000b
db 00000000b,00000000b,00000000b
db 00000000b,00000000b,00000000b
db 00000000b,00000000b,00000000b
db 00010000b,00001000b,00000100b
db 00111000b,00011100b,00001110b
db 11111110b,01111111b,00111111b
db 01111100b,00111110b,00011111b
db 01000100b,00100010b,00010001b
db 11000110b,01100011b,00110001b
db 00000000b,00000000b,00000000b
db 00000000b,00000000b,00000000b
db 00000000b,00000000b,00000000b
db 00000000b,00000000b,00000000b
db 00000000b,00000000b,00000000b
db 00000000b,00000000b,00000000b
db 00000000b,00000000b,00000000b
db 00000000b,00000000b,00000000b

b_12: ; tạo hình các ký hiệu điện tử db 11111111b,11111111b,11111111b
db 10000000b,00001100b,11000001b
db 10000000b,00001110b,11000001b
db 10000001b,11111111b,11111001b
db 10000000b,00001110b,11000001b
db 10000000b,00001100b,11000001b
db 10000000b,00001000b,00000001b
db 11111111b,11111111b,11111111b
db 00000000b,00000000b,00000000b
db 11111111b,11111111b,11111111b
db 10000000b,00000000b,00000001b
db 10000010b,00100010b,00000001b
db 10011101b,01010101b,01110001b
db 10000000b,10001000b,10000001b
db 10000000b,00000000b,00000001b
db 11111111b,11111111b,11111111b
db 00000000b,00000000b,00000000b
db 00000000b,01001000b,00000000b
db 00000000b,01001000b,00000000b
db 00011111b,11001111b,11100000b
db 00000000b,01001000b,00000000b
db 00000000b,01001000b,00000000b
db 00000000b,00000000b,00000000b
db 00000000b,00000000b,00000000b

b_13: ; tạo hình các bông hoa db 00000000b,00000000b,00000000b
db 00000000b,00000000b,00000000b
db 00000000b,00000000b,00000000b
db 00000000b,00000000b,00000000b
db 00000000b,00000000b,00000000b
db 00000000b,00000000b,00000000b
db 00000000b,00000000b,00000000b
db 00000000b,00000000b,00000000b
db 00011100b,00011100b,00011100b
db 00111110b,00111110b,00111110b
db 00011100b,00011100b,00011100b
db 10001001b,10001001b,10001001b
db 01001010b,01001010b,01001010b
db 00101100b,00101100b,00101100b
db 00011000b,00011000b,00011000b
db 11111111b,11111111b,11111111b
db 00000000b,00000000b,00000000b
db 00000000b,00000000b,00000000b
db 00000000b,00000000b,00000000b
db 00000000b,00000000b,00000000b
db 00000000b,00000000b,00000000b
db 00000000b,00000000b,00000000b
db 00000000b,00000000b,00000000b
db 00000000b,00000000b,00000000b

b_14: ; tạo hình các giọt nước db 00000000b,00000000b,00000000b
db 00000000b,00000000b,00000000b
db 00000000b,00000000b,00000000b
db 00000000b,00000000b,00000000b
db 00000000b,00000000b,00000000b
db 00000000b,00000000b,00000000b
db 00000000b,00000000b,00000000b
db 00000000b,00000000b,00000000b
db 00100000b,10000010b,00001000b
db 01110001b,11000111b,00011100b
db 11111011b,11101111b,10111110b
db 01110001b,11000111b,00011100b
db 00000100b,00010000b,01000000b
db 00001110b,00111000b,11100000b
db 00011111b,01111101b,11110000b
db 00001110b,00111000b,11100000b
db 00000000b,00000000b,00000000b
db 00000000b,00000000b,00000000b
db 00000000b,00000000b,00000000b
db 00000000b,00000000b,00000000b
db 00000000b,00000000b,00000000b
db 00000000b,00000000b,00000000b
db 00000000b,00000000b,00000000b
db 00000000b,00000000b,00000000b
end
Nói rõ hơn: Cách tạo hình trên bảng đèn ma trận 8x24

❶ Hình vẽ dưới đây cho thấy cách Bạn tạo ra khung mã hình dùng bit 0 để tạo hình.Muốn in hình ra trên bảng ma trận 8x24, trước hết Bạn hãy đặt tên bảng, rồi tạo khung hình tương ứng với bảng đèn. Một thí dụ:

b_8: ; đặt tên nhãn của bảng mã hình db 01110011b
db 00001101b
db 01110011b
db 00000111b
db 01111011b
db 01000101b
db 01010110b
db 01000100b
db 01111000b
db 00000000b
db 01110000b
db 01110000b
db 01110000b
db 01110000b
db 01110000b
db 01110001b
db 00000011b
db 00110111b
db 00011111b
db 00001111b
db 00111001b
db 00000110b
db 00111001b
db 01111111b
Trên đây là 24 dòng mã 8 bit viết ở dạng hệ cơ 2. Trong đó ứng với vị trí bit 0 sẽ làm cho Led sáng. Hình trên cho thấy chúng ta đã dùng bit 0 để tạo ra hình một ngôi nhà trên bảng đèn. Tóm lại, muốn Led nào sáng, chúng ta đặt vào số 0, và số 1 sẽ làm tắt Led. Kết quả chúng ta sẽ có hình hiện ra như sau:
Bạn có thể viết gọn lại bảng mã hình trên nếu dùng mã 8 bit viết ở dạng hệ 16, kết quả chúng ta có bảng mã hinh trên như sau:
b_8: ; đặt tên nhãn của bảng mã hình db 0111 0011b ; 73h
db 0000 1101b ; 0dh
db 0111 0011b ; 73h
db 0000 0111b ; 07h
db 0111 1011b ; 7bh
db 0100 0101b ; 45h
db 0100110b ; 56h
db 0100 0100b ; 44h
db 0111 1000b ; 78h
db 0000 0000b ; 00h
db 0111 0000b ; 70h
db 0111 0000b ; 70h
db 0111 0000b ; 70h
db 0111 0000b ; 70h
db 0111 0000b ; 70h
db 0111 0001b ; 71h
db 0000 0011b ; 03h
db 0011 0111b ; 37h
db 0001 1111b ; 1fh
db 0000 1111b ; 0fh
db 0011 1001b ; 39h
db 0000 0110b ; 06h
db 0011 1001b ; 39h
db 0111 1111b ; 7fh
Ghi nhận: Viết mã hình ở dạng hệ 16, tuy ngắn gọn hơn, nhưng Bạn sẽ không nhìn thấy trong các dòng mã này nó là hình gì và khi hình hay chữ bị sai rất khó sửa lai cho đúng.
b_8: ; đặt tên nhãn của bảng mã hình db 73h, 0dh, 73h, 07h, 7bh, 45h, 56h, 44h
db 78h, 00h, 70h, 70h, 70h, 70h, 70h, 71h
db 03h, 37h, 1fh, 0fh, 39h, 06h, 39h, 7fh
Dưới đây là một khung hình trắng, vì toàn bit 1 (tắt Led), muốn tạo hình trên các điểm Led của ma trận 8x24, Bạn dùng bit 0.
b_vkh: ; đặt tên nhãn cho bảng db 11111111b
db 11111111b
db 11111111b
db 11111111b
db 11111111b
db 11111111b
db 11111111b
db 11111111b ;
db 11111111b
db 11111111b
db 11111111b
db 11111111b
db 11111111b
db 11111111b
db 11111111b
db 11111111b ;
db 11111111b
db 11111111b
db 11111111b
db 11111111b
db 11111111b
db 11111111b
db 11111111b
db 11111111b 
❷ Hình vẽ dưới đây cho thấy cách Bạn dùng bit 1 để tạo hình


Bạn có thể đặt mã quét trên cảng p1, và cho xuất mã hình trên các cảng p2, p3, p0. Lúc này ứng với bit 1 sẽ làm cho Led sáng. Bạn xem một thí dụ, minh họa bằng hình sau:


Như vậy khung để tạo hình cho kiểu quét này sẽ như sau:
b_14:
; đặt tên nhãn để dùng lệnh mov dptr, #b_14
; câu lệnh này cho đặt bảng vào thanh địa chỉ dptr. db 00000000b,00000000b,00000000b
db 00000000b,00000000b,00000000b
db 00000000b,00000000b,00000000b
db 00000000b,00000000b,00000000b
db 00000000b,00000000b,00000000b
db 00000000b,00000000b,00000000b
db 00000000b,00000000b,00000000b
db 00000000b,00000000b,00000000b 
Trên đây là một khung mẫu trắng vì toàn là bit 0, nếu Bạn muốn có hình gì hiện trên ma trận 8x24, thì hãy dùng bit 1 làm sáng các Led ở các vị trí tương ứng. Bạn cũng có thể viết các mã hình 8 bit này ở dạng hệ cơ 16, lúc đó bảng sẽ ngắn gọn hơn, nhưng Bạn sẽ không thấy được hình gì trên các dòng mã này, và khi cần sửa đổi sẽ rất khó khăn.
Theo Phúc Lan Shop
In bài này
Previous
Next Post »

Bạn đọc hãy giúp chúng tôi xây dựng cộng đồng bằng cách để lại bình luận, chúng tôi luôn đón nhận mọi ý kiến của các bạn:
» Bình luận nghiêm túc và không chứa các liên kết quảng cáo.
» Vui lòng không Spam nhận xét với mọi hình thức.
» Rất mong bạn đề tên cho nhận xét của chính mình - Bằng cách chọn vào Tên/URL và điền tên bạn vào (Phần URL có thể bỏ trống ).

- Bạn có thể chèn Link nhạc (NCT), video(Youtube),Hình ảnh vào comment bằng cú pháp:
+ [youtube] Link video Youtube [/youtube].
+ [img] Link ảnh( định dạng PNG, JPG,GIF) [/img]
+Chèn link liên kết: <a href="LINK" rel="nofollow">Name</a>
-Bạn copy mã bên cạnh biểu tượng chèn vào nhận xét để bày tỏ cảm xúc!! ConversionConversion EmoticonEmoticon

       Mạch Khóa Số Điện Tử Mạch Đếm Sản Phẩm Mạch Đèn giao thông Ngã Tư Mạch Trái Tim Final Mạch Trái Tim Final Mạch Trái Tim I Love U

THƯ MỤC KHO TÀI LIỆU MIỄN PHÍ ECHIPKOOL

Code 8051 - ASM Code 8051 - C Code AVR - C Code led sao băng Code PIC - C Điện tử cơ bản điện tử viễn thông Đo Nhiệt Độ DS18B20 + LCD Đo Nhiệt Độ LM35 + LCD Đo Nhiệt Độ LM35 + Led 7 thanh Đo tốc độ động cơ Động cơ robo Ebook Đại Học ebook điện tử Ebook đồ án Học Orcad Học Protues Hồng ngoại Lập Trình 8051 Lập Trình AVR lập trình c++ Lập Trình Led Quảng Cáo lập trình PIC Lập trình Robot Lập trình VHDL Lcd16x2 Led Clock Led Quay Led RGB Mạch 7seg Mạch Amply.Mạch Loa Mạch Cảm Biến Mạch cube Mạch Đếm Sản Phẩm Mạch điện cơ bản Mạch điện hay Mạch Điện Ứng Dụng Mạch đọc file nhạc MP3 dùng Atmega 8 Mạch Động Cơ Mạch đồng hồ Mạch đồng hồ LCD Mạch đồng hồ Matrix Mạch giao thông Mạch in Mạch khóa số điện tử Mạch Led đơn Mạch Led Quảng Cáo Mạch Led Vumeter Mạch Ma trận Phím Mạch Matrix Mạch nạp Mạch nguồn Mạch Nút Bấm Mạch RS232 Mạch RS485 Mạch thu phát Mạch tổ hợp MSI Mạch trái tim Mạch truyền điện không dây Mạch Vi điều khiển Module Bluetooth Module Sim Module Sim548 Motor Nhiệt độ - Độ ẩm oscilloscope Phần mềm điện tử Phần Mềm Diệt Viruts Phần Mềm Hay Phần Mềm Led Quảng Cáo Phần mềm vi tính robocon Rule robocon Sạc Acquy Sản Phẩm Thương Mại Sáng tạo Smart Home Tài liệu Điện Tử Tranzitor Tụ điện TUT - 8051 - ASM TUT - 8051 - KeilC UART Ứng Dụng Led Quảng Cáo Ứng dụng USB USB TO COM Vi điều khiển - Ứng dụng Vi mạch số VOM Wifi ESP8266