Giao tiếp I2C và DS1307 ~ eChipKool SHOP - Chia sẻ kiến thức- Kết nối đam mê Điện Tử

Giao tiếp I2C và DS1307


Phần này mình xin giới thiệu về mạch giao tiếp và 1 chuơng trình asm giao tiếp DS1307 ở trang 8051projects.info
Lưu ý code chỉ mang tính tham khảo để các bạn hiểu rõ hơn cách giao tiếp với DS1307.
Code
;%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


; PORT DECLERATION
;%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
SDA EQU P3.5  ;SDA=PIN5
SCL EQU P3.4 ;SCL=PIN6

DS1307W   EQU    0D0H     ; SLAVE ADDRESS 1101 000 + 0 TO WRITE
DS1307R   EQU    0D1H     ; SLAVE ADDRESS 1101 000 + 1 TO READ; **********************************************************
; Main Program
; **********************************************************
CALL OSC_CONTROL ;Initilize the RTC
REPEAT: CALL READ_CLOCK ;Read Clock
AJMP REPEAT

; **********************************************************
; SUB SETS THE DS1307 OSCILLATOR
; **********************************************************

OSC_CONTROL:
ACALL       SEND_START ; GENERATE START CONDITION
MOV         A,#DS1307W ; 1101 0000 ADDRESS + WRITE-BIT
ACALL       SEND_BYTE  ; SEND BYTE TO 1307
MOV         A,#00H     ; ADDRESS BYTE TO REGISTER 00H
ACALL       SEND_BYTE  ; SECONDS REGISTER, ALWAYS LEAVE
SETB        LASTREAD   ; REG 00H-BIT #7 = 0 (LOW)
ACALL       SEND_STOP  ; IF REG 00H-BIT #7 = 1 CLOCK
ACALL       SEND_START ; OSCILLATOR IS OFF.
MOV         A,#DS1307R ; 1101 0001 ADDRESS + READ-BIT
ACALL       SEND_BYTE  ;
ACALL       READ_BYTE  ; READ A BYTE FROM THE 1307
CLR         ACC.7      ; CLEAR REG 00H-BIT #7 TO ENABLE
OSC_SET:                        ; OSCILLATOR.
PUSH        ACC        ; SAVE ON STACK
ACALL       SEND_STOP  ;
ACALL       SEND_START ;
MOV         A,#DS1307W ; SETUP TO WRITE
ACALL       SEND_BYTE  ;
MOV         A,#00H     ; REGISTER 00H ADDRESS
ACALL       SEND_BYTE  ;
POP         ACC        ; GET DATA TO START OSCILLATOR
ACALL       SEND_BYTE  ; SEND IT
ACALL       SEND_STOP
RET
; **********************************************************
; THIS SUB CONTROLS THE SQW OUTPUT 1HZ
; **********************************************************
SQW_CONTROL_1HZ:
LCALL SEND_START ; SEND START CONDITION
MOV A,#DS1307W ; SET POINTER TO REG 07H ON
; DS1307
LCALL SEND_BYTE
MOV A,#07H
LCALL SEND_BYTE
MOV A,#90H ; SQW/OUT ON AT 1HZ
JNB SQW,SQW_SET ; JUMP IF SQW BIT IS ACTIVE
MOV A,#80H ; TURN SQW/OUT OFF – OFF HIGH
SQW_SET:
LCALL SEND_BYTE
LCALL SEND_STOP
RET
; **********************************************************
; THIS SUB READS ONE BYTE OF DATA FROM THE DS1307
; **********************************************************

READ_BYTE:
MOV         BITCNT,#08H; SET COUNTER FOR 8-BITS DATA
MOV         A,#00H
SETB        SDA        ; SET SDA HIGH TO ENSURE LINE
; FREE
READ_BITS:
SCL_HIGH               ; TRANSITION SCL LOW-TO-HIGH
MOV         C,SDA      ; MOVE DATA BIT INTO CARRY
RLC         A          ; ROTATE CARRY-BIT INTO ACC.0
CLR         SCL        ; TRANSITION SCL HIGH-TO-LOW
DJNZ        BITCNT,READ_BITS
; LOOP FOR 8-BITS
JB          LASTREAD,ACKN
; CHECK TO SEE IF THIS IS
; THE LAST READ
CLR         SDA        ; IF NOT LAST READ SEND ACK-BIT

ACKN:
SCL_HIGH               ; PULSE SCL TO TRANSMIT ACKNOWLEDGE
CLR         SCL        ; OR NOT ACKNOWLEDGE BIT
RET

; **********************************************************
; SUB SENDS START CONDITION
; **********************************************************

SEND_START:
SETB        _2W_BUSY   ; INDICATE THAT 2-WIRE
CLR         ACKS        ; OPERATION IS IN PROGRESS
CLR         BUS_FLT    ; CLEAR STATUS FLAGS
JNB         SCL,FAULT
JNB         SDA,FAULT
SETB        SDA        ; BEGIN START CODITION
SCL_HIGH
CLR         SDA
ACALL       DEELAY
CLR         SCL
RET
FAULT:
SETB        BUS_FLT
RET

; **********************************************************
; SUB SENDS STOP CONDITION
; **********************************************************
SEND_STOP:
CLR         SDA
SCL_HIGH
SETB        SDA
CLR         _2W_BUSY
RET
; **********************************************************
; SUB DELAYS THE BUS
; **********************************************************
DEELAY:
NOP                    ; DELAY FOR BUS TIMING
RET
; **********************************************************
; THIS SUB SENDS 1 BYTE OF DATA TO THE DS1307
; CALL THIS FOR EACH REGISTER SECONDS TO YEAR
; ACC MUST CONTAIN DATA TO BE SENT TO CLOCK
; **********************************************************
SEND_BYTE:
MOV         BITCNT,#08H; SET COUNTER FOR 8-BITS
SB_LOOP:
JNB         ACC.7,NOTONE; CHECK TO SEE IF BIT-7 OF
SETB        SDA        ; ACC IS A 1, AND SET SDA HIGH
JMP         ONE
NOTONE:
CLR         SDA        ; CLR SDA LOW
ONE:
SCL_HIGH               ; TRANSITION SCL LOW-TO-HIGH
RL          A          ; ROTATE ACC LEFT 1-BIT
CLR         SCL        ; TRANSITION SCL LOW-TO-HIGH
DJNZ        BITCNT,SB_LOOP; LOOP FOR 8-BITS
SETB        SDA        ; SET SDA HIGH TO LOOK FOR
SCL_HIGH               ; ACKNOWLEDGE PULSE
CLR         ACKS
JNB         SDA,SB_EX  ; CHECK FOR ACK OR NOT ACK
SETB        ACKS        ; SET ACKNOWLEDGE FLAG FOR
; NOT ACK
SB_EX:
CALL       DEELAY      ; DELAY FOR AN OPERATION
CLR         SCL        ; TRANSITION SCL HIGH-TO-LOW
CALL       DEELAY      ; DELAY FOR AN OPERATION
RET
; **********************************************************
; SUB READS THE CLOCK AND WRITES IT TO THE SCRATCHPAD MEMORY
; ON RETURN FROM HERE DATE & TIME DATA WILL BE STORED IN THE
; DATE & TIME REGISTERS FROM 24H (SECS) TO 2AH (YEAR)
; ALARM SETTINGS IN REGISTERS 2CH(HRS) AND 2DH(MINUTES).
; **********************************************************
READ_CLOCK:
MOV         R1,#SECS   ; SECONDS STORAGE LOCATION
MOV         BYTECNT,#00H
CLR         LASTREAD
CALL       SEND_START
MOV         A,#DS1307W
CALL       SEND_BYTE
MOV         A,#00H
CALL       SEND_BYTE
CALL       SEND_STOP
CALL       SEND_START
MOV         A,#DS1307R
CALL       SEND_BYTE

READ_LOOP:
MOV         A,BYTECNT
CJNE        A,#09H,NOT_LAST
SETB        LASTREAD

NOT_LAST:
CALL       READ_BYTE
MOV         @R1,A
MOV         A,BYTECNT
CJNE        A,#00H,NOT_FIRST
MOV         A,@R1
CLR         ACC.7      ; ENSURE OSC BIT=0 (ENABLED)
MOV         @R1,A
NOT_FIRST:
INC         R1
INC         BYTECNT
MOV         A,BYTECNT
CJNE        A,#0AH,READ_LOOP
CALL       SEND_STOP
RET
;&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
;(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
; STORE THE TIME TO RTC CHIP
;(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
STORE_RTC:
LCALL SEND_START ; SEND 2WIRE START CONDITION
MOV A,#DS1307W ; LOAD DS1307 WRITE COMMAND
LCALL SEND_BYTE ; SEND WRITE COMMAND
MOV A,#01H ; SET DS1307 DATA POINTER TO BEGINNING
LCALL SEND_BYTE ; OF 00H
MOV A,MINS ; Send min
LCALL SEND_BYTE
MOV A,HRS ;send hr
SETB ACC.6        ;12 HR MODE
JNB AMS,YUH
CLR ACC.5 ;AM/PM 1=PM,0=AM
AJMP YUH1
YUH: SETB ACC.5
YUH1: LCALL SEND_BYTE
MOV A,DAY ; Send Day
LCALL SEND_BYTE
MOV A,DATE1 ; Send date
LCALL SEND_BYTE
MOV A,MONTH ; Send month
LCALL SEND_BYTE
MOV A,YEAR ; Send yr
LCALL SEND_BYTE
LCALL SEND_STOP ; SEND 2WIRE STOP CONTION
RET
;$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
Theo ktmk.byethost8.com
In bài này
Previous
Next Post »

Bạn đọc hãy giúp chúng tôi xây dựng cộng đồng bằng cách để lại bình luận, chúng tôi luôn đón nhận mọi ý kiến của các bạn:
» Bình luận nghiêm túc và không chứa các liên kết quảng cáo.
» Vui lòng không Spam nhận xét với mọi hình thức.
» Rất mong bạn đề tên cho nhận xét của chính mình - Bằng cách chọn vào Tên/URL và điền tên bạn vào (Phần URL có thể bỏ trống ).

- Bạn có thể chèn Link nhạc (NCT), video(Youtube),Hình ảnh vào comment bằng cú pháp:
+ [youtube] Link video Youtube [/youtube].
+ [img] Link ảnh( định dạng PNG, JPG,GIF) [/img]
+Chèn link liên kết: <a href="LINK" rel="nofollow">Name</a>
-Bạn copy mã bên cạnh biểu tượng chèn vào nhận xét để bày tỏ cảm xúc!! ConversionConversion EmoticonEmoticon

       Mạch Khóa Số Điện Tử Mạch Đếm Sản Phẩm Mạch Đèn giao thông Ngã Tư Mạch Trái Tim Final Mạch Trái Tim Final Mạch Trái Tim I Love U

THƯ MỤC KHO TÀI LIỆU MIỄN PHÍ ECHIPKOOL

Code 8051 - ASM Code 8051 - C Code AVR - C Code led sao băng Code PIC - C Điện tử cơ bản điện tử viễn thông Đo Nhiệt Độ DS18B20 + LCD Đo Nhiệt Độ LM35 + LCD Đo Nhiệt Độ LM35 + Led 7 thanh Đo tốc độ động cơ Động cơ robo Ebook Đại Học ebook điện tử Ebook đồ án Học Orcad Học Protues Hồng ngoại Lập Trình 8051 Lập Trình AVR lập trình c++ Lập Trình Led Quảng Cáo lập trình PIC Lập trình Robot Lập trình VHDL Lcd16x2 Led Clock Led Quay Led RGB Mạch 7seg Mạch Amply.Mạch Loa Mạch Cảm Biến Mạch cube Mạch Đếm Sản Phẩm Mạch điện cơ bản Mạch điện hay Mạch Điện Ứng Dụng Mạch đọc file nhạc MP3 dùng Atmega 8 Mạch Động Cơ Mạch đồng hồ Mạch đồng hồ LCD Mạch đồng hồ Matrix Mạch giao thông Mạch in Mạch khóa số điện tử Mạch Led đơn Mạch Led Quảng Cáo Mạch Led Vumeter Mạch Ma trận Phím Mạch Matrix Mạch nạp Mạch nguồn Mạch Nút Bấm Mạch RS232 Mạch RS485 Mạch thu phát Mạch tổ hợp MSI Mạch trái tim Mạch truyền điện không dây Mạch Vi điều khiển Module Bluetooth Module Sim Module Sim548 Motor Nhiệt độ - Độ ẩm oscilloscope Phần mềm điện tử Phần Mềm Diệt Viruts Phần Mềm Hay Phần Mềm Led Quảng Cáo Phần mềm vi tính robocon Rule robocon Sạc Acquy Sản Phẩm Thương Mại Sáng tạo Smart Home Tài liệu Điện Tử Tranzitor Tụ điện TUT - 8051 - ASM TUT - 8051 - KeilC UART Ứng Dụng Led Quảng Cáo Ứng dụng USB USB TO COM Vi điều khiển - Ứng dụng Vi mạch số VOM Wifi ESP8266