Menu Megaanchor dạng nén nhỏ gọn ~ eChipKool SHOP - Chia sẻ kiến thức- Kết nối đam mê Điện Tử

Menu Megaanchor dạng nén nhỏ gọn

Các bạn tạo 1 javar/script sau đó chèn vào là ok.

<script type="text/javascript" src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.3.2/jquery.min.js"></script>


<style type="text/css">
.megamenu{
position: absolute;
display: none;
left: 0;
top: 0;
background: white;
border: 1px solid #f06b24;
border-width: 5px 5px;
padding: 10px;
font: normal 12px verdanal;
z-index: 100;


}


.megamenu .column{
float: left;
width: 180px;
margin-right: 5px;
}


.megamenu .column ul{
margin: 0;
padding: 0;
list-style-type: none;
}


.megamenu .column ul li{
padding-bottom: 5px;
}


.megamenu .column h3{
background: #e0e0e0;
font: bold 13px verdana;
margin: 0 0 5px 0;
}


.megamenu .column ul li a{
text-decoration: none;
}


.megamenu .column ul li a:hover{
color: red;
}
</style>


<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
jQuery.noConflict();


var jkmegamenu={


effectduration: 300,
delaytimer: 200,


//No need to edit beyond here
megamenulabels: [],
megamenus: [],
zIndexVal: 1000,
$shimobj: null,


addshim:function($){
$(document.body).append('<IFRAME id="outlineiframeshim" src="'+(location.protocol=="https:"? 'blank.htm' : 'about:blank')+'" style="display:none; left:0; top:0; z-index:999; position:absolute; filter:progid:DXImageTransform.Microsoft.Alpha(style=0,opacity=0)" frameBorder="0" scrolling="no"></IFRAME>')
this.$shimobj=$("#outlineiframeshim")
},


alignmenu:function($, e, megamenu_pos){
var megamenu=this.megamenus[megamenu_pos]
var $anchor=megamenu.$anchorobj
var $menu=megamenu.$menuobj
var menuleft=($(window).width()-(megamenu.offsetx-$(document).scrollLeft())>megamenu.actualwidth)? megamenu.offsetx : megamenu.offsetx-megamenu.actualwidth+megamenu.anchorwidth //get x coord of menu
//var menutop=($(window).height()-(megamenu.offsety-$(document).scrollTop()+megamenu.anchorheight)>megamenu.actualheight)? megamenu.offsety+megamenu.anchorheight : megamenu.offsety-megamenu.actualheight
var menutop=megamenu.offsety+megamenu.anchorheight //get y coord of menu
$menu.css({left:menuleft+"px", top:menutop+"px"})
this.$shimobj.css({width:megamenu.actualwidth+"px", height:megamenu.actualheight+"px", left:menuleft+"px", top:menutop+"px", display:"block"})
},


showmenu:function(e, megamenu_pos){
var megamenu=this.megamenus[megamenu_pos]
var $menu=megamenu.$menuobj
var $menuinner=megamenu.$menuinner
if ($menu.css("display")=="none"){
this.alignmenu(jQuery, e, megamenu_pos)
$menu.css("z-index", ++this.zIndexVal)
$menu.show(this.effectduration, function(){
$menuinner.css('visibility', 'visible')
})
}
else if ($menu.css("display")=="block" && e.type=="click"){
this.hidemenu(e, megamenu_pos)
}
return false
},


hidemenu:function(e, megamenu_pos){
var megamenu=this.megamenus[megamenu_pos]
var $menu=megamenu.$menuobj
var $menuinner=megamenu.$menuinner
$menuinner.css('visibility', 'hidden')
this.$shimobj.css({display:"none", left:0, top:0})
$menu.hide(this.effectduration)
},


definemenu:function(anchorid, menuid, revealtype){
this.megamenulabels.push([anchorid, menuid, revealtype])
},


render:function($){
for (var i=0, labels=this.megamenulabels[i]; i<this.megamenulabels.length; i++, labels=this.megamenulabels[i]){
if ($('#'+labels[0]).length!=1 || $('#'+labels[1]).length!=1) //if one of the two elements are NOT defined, exist
return
this.megamenus.push({$anchorobj:$("#"+labels[0]), $menuobj:$("#"+labels[1]), $menuinner:$("#"+labels[1]).children('ul:first-child'), revealtype:labels[2], hidetimer:null})
var megamenu=this.megamenus[i]
megamenu.$anchorobj.add(megamenu.$menuobj).attr("_megamenupos", i+"pos") //remember index of this drop down menu
megamenu.actualwidth=megamenu.$menuobj.outerWidth()
megamenu.actualheight=megamenu.$menuobj.outerHeight()
megamenu.offsetx=megamenu.$anchorobj.offset().left
megamenu.offsety=megamenu.$anchorobj.offset().top
megamenu.anchorwidth=megamenu.$anchorobj.outerWidth()
megamenu.anchorheight=megamenu.$anchorobj.outerHeight()
$(document.body).append(megamenu.$menuobj) //move drop down menu to end of document
megamenu.$menuobj.css("z-index", ++this.zIndexVal).hide()
megamenu.$menuinner.css("visibility", "hidden")
megamenu.$anchorobj.bind(megamenu.revealtype=="click"? "click" : "mouseenter", function(e){
var menuinfo=jkmegamenu.megamenus[parseInt(this.getAttribute("_megamenupos"))]
clearTimeout(menuinfo.hidetimer) //cancel hide menu timer
return jkmegamenu.showmenu(e, parseInt(this.getAttribute("_megamenupos")))
})
megamenu.$anchorobj.bind("mouseleave", function(e){
var menuinfo=jkmegamenu.megamenus[parseInt(this.getAttribute("_megamenupos"))]
if (e.relatedTarget!=menuinfo.$menuobj.get(0) && $(e.relatedTarget).parents("#"+menuinfo.$menuobj.get(0).id).length==0){ //check that mouse hasn't moved into menu object
menuinfo.hidetimer=setTimeout(function(){ //add delay before hiding menu
jkmegamenu.hidemenu(e, parseInt(menuinfo.$menuobj.get(0).getAttribute("_megamenupos")))
}, jkmegamenu.delaytimer)
}
})
megamenu.$menuobj.bind("mouseenter", function(e){
var menuinfo=jkmegamenu.megamenus[parseInt(this.getAttribute("_megamenupos"))]
clearTimeout(menuinfo.hidetimer) //cancel hide menu timer
})
megamenu.$menuobj.bind("click mouseleave", function(e){
var menuinfo=jkmegamenu.megamenus[parseInt(this.getAttribute("_megamenupos"))]
menuinfo.hidetimer=setTimeout(function(){ //add delay before hiding menu
jkmegamenu.hidemenu(e, parseInt(menuinfo.$menuobj.get(0).getAttribute("_megamenupos")))
}, jkmegamenu.delaytimer)
})
} //end for loop
if(/Safari/i.test(navigator.userAgent)){ //if Safari
$(window).bind("resize load", function(){
for (var i=0; i<jkmegamenu.megamenus.length; i++){
var megamenu=jkmegamenu.megamenus[i]
var $anchorisimg=(megamenu.$anchorobj.children().length==1 && megamenu.$anchorobj.children().eq(0).is('img'))? megamenu.$anchorobj.children().eq(0) : null
if ($anchorisimg){ //if anchor is an image link, get offsets and dimensions of image itself, instead of parent A
megamenu.offsetx=$anchorisimg.offset().left
megamenu.offsety=$anchorisimg.offset().top
megamenu.anchorwidth=$anchorisimg.width()
megamenu.anchorheight=$anchorisimg.height()
}
}
})
}
else{
$(window).bind("resize", function(){
for (var i=0; i<jkmegamenu.megamenus.length; i++){
var megamenu=jkmegamenu.megamenus[i]
megamenu.offsetx=megamenu.$anchorobj.offset().left
megamenu.offsety=megamenu.$anchorobj.offset().top
}
})
}
jkmegamenu.addshim($)
}


}


jQuery(document).ready(function($){
jkmegamenu.render($)
})
//]]>
</script>


<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
jkmegamenu.definemenu("megaanchor", "megamenu1", "mouseover")
//]]>
</script>
<a href="http://chipkool.tk" id="megaanchor"><img alt="" src="http://1.bp.blogspot.com/-9O6vABofi7M/UADbsT_YkNI/AAAAAAAAI0E/vv0Q_Fn3a44/s1600/create-chipkool.tk.png" style="border:0px"/ > MENU </a>


<div id="megamenu1" class="megamenu">


<div class="column">
<h3><img src="http://1.bp.blogspot.com/-4ilSq69ZxpA/UADbsNNWFvI/AAAAAAAAIz8/KtI7OqQ1FaI/s1600/contact-email-chipkool.tk.png" alt="" style="border:0px;"/ > Sản phẩm</h3>
<ul>
<li><a href="http://www.chipkool.tk"> Con trỏ chuột </a></li>
<li><a href="http://www.chipkool.tk"> Hình nền wallpaper </a></li>
<li><a href="http://www.chipkool.tk"> Hiệu ứng flash nền </a></li>
<li><a href="http://www.chipkool.tk"> Biểu tượng mặt cười </a></li>
</ul>
</div>


<div class="column">
<h3><img src="http://1.bp.blogspot.com/-w-2uSGy1Bb8/UADbt7BnQpI/AAAAAAAAI0U/XHVwCJ_KtOE/s1600/home-(4)-chipkool.tk.png" alt="" style="border:0px;"/ > Trang chủ</h3>
<ul>
<li><a href="http://chipkool.tk">Trang chủ</a></li>
<li><a href="http://chipkool.tk">Đăng nhập</a></li>
<li><a href="http://chipkool.tk">Control Panel</a></li>
<li><a href="http://chipkool.tk">Thoát</a></li>
</ul>
</div>


<div class="column">
<h3><img src="http://2.bp.blogspot.com/-x8e152mzDOQ/UADbrVGixHI/AAAAAAAAIz4/UnqFt_VZSzc/s1600/compass-chipkool.tk.png" alt="" style="border:0px;"/ > Nổi bậc</h3>
<ul>
<li><a href="http://chipkool.tk"> Flash nền </a></li>
<li><a href="http://chipkool.tk"> Hình phong cảnh </a></li>
<li><a href="http://chipkool.tk"> Biểu tượng </a></li>
<li><a href="http://chipkool.tk"> Javascript </a></li>
</ul>
</div>


<br style="clear: left" />


<div class="column">
<h3><img src="http://3.bp.blogspot.com/-dqY4knOi5OM/UADb73X9SCI/AAAAAAAAI0g/7zfEQC7N8FY/s1600/color-swatch-2-chipkool.tk.png" alt="" style="border:0px;"/ > Tiện ích</h3>
<ul>
<li><a href="http://chipkool.tk"> Mã hóa code </a></li>
<li><a href="http://chipkool.tk"> Dịch thuật javascript </a></li>
<li><a href="http://chipkool.tk"> Tối ưu CSS</a></li>
<li><a href="http://chipkool.tk"> Photoshop</a></li>
</ul>
</div>


<div class="column">
<h3><img src="http://2.bp.blogspot.com/-8z3Puqeyfk8/UADb8gIscnI/AAAAAAAAI0k/iK-fbKPAU1g/s1600/database-(4)-chipkool.tk.png" alt="" style="border:0px;"/ > Tài khoản</h3>
<ul>
<li><a href="http://chipkool.tk">Gmail</a></li>
<li><a href="http://chipkool.tk">Yahoo</a></li>
<li><a href="http://chipkool.tk">Google</a></li>
<li><a href="http://chipkool.tk">Blogger</a></li>
</ul>
</div>


<div class="column">
<h3><img src="http://3.bp.blogspot.com/-lOfGTZMh8RA/UADbtEkAAkI/AAAAAAAAI0M/sMBby1TR-Zk/s1600/delicious-chipkool.tk.png" alt="" style="border:0px;"/ > Tác vụ</h3>
<ul>
<li><a href="http://chipkool.tk">Xem thống kê</a></li>
<li><a href="http://chipkool.tk">Chặn IP</a></li>
<li><a href="http://chipkool.tk">Duyệt code</a></li>
<li><a href="http://chipkool.tk">Đóng góp code</a></li>
</ul>
</div>


</div>
<!-- Code1k.com -->


Nguồn code1k.com
In bài này
Previous
Next Post »

Bạn đọc hãy giúp chúng tôi xây dựng cộng đồng bằng cách để lại bình luận, chúng tôi luôn đón nhận mọi ý kiến của các bạn:
» Bình luận nghiêm túc và không chứa các liên kết quảng cáo.
» Vui lòng không Spam nhận xét với mọi hình thức.
» Rất mong bạn đề tên cho nhận xét của chính mình - Bằng cách chọn vào Tên/URL và điền tên bạn vào (Phần URL có thể bỏ trống ).

- Bạn có thể chèn Link nhạc (NCT), video(Youtube),Hình ảnh vào comment bằng cú pháp:
+ [youtube] Link video Youtube [/youtube].
+ [img] Link ảnh( định dạng PNG, JPG,GIF) [/img]
+Chèn link liên kết: <a href="LINK" rel="nofollow">Name</a>
-Bạn copy mã bên cạnh biểu tượng chèn vào nhận xét để bày tỏ cảm xúc!! ConversionConversion EmoticonEmoticon

       Mạch Khóa Số Điện Tử Mạch Đếm Sản Phẩm Mạch Đèn giao thông Ngã Tư Mạch Trái Tim Final Mạch Trái Tim Final Mạch Trái Tim I Love U

THƯ MỤC KHO TÀI LIỆU MIỄN PHÍ ECHIPKOOL

Code 8051 - ASM Code 8051 - C Code AVR - C Code led sao băng Code PIC - C Điện tử cơ bản điện tử viễn thông Đo Nhiệt Độ DS18B20 + LCD Đo Nhiệt Độ LM35 + LCD Đo Nhiệt Độ LM35 + Led 7 thanh Đo tốc độ động cơ Động cơ robo Ebook Đại Học ebook điện tử Ebook đồ án Học Orcad Học Protues Hồng ngoại Lập Trình 8051 Lập Trình AVR lập trình c++ Lập Trình Led Quảng Cáo lập trình PIC Lập trình Robot Lập trình VHDL Lcd16x2 Led Clock Led Quay Led RGB Mạch 7seg Mạch Amply.Mạch Loa Mạch Cảm Biến Mạch cube Mạch Đếm Sản Phẩm Mạch điện cơ bản Mạch điện hay Mạch Điện Ứng Dụng Mạch đọc file nhạc MP3 dùng Atmega 8 Mạch Động Cơ Mạch đồng hồ Mạch đồng hồ LCD Mạch đồng hồ Matrix Mạch giao thông Mạch in Mạch khóa số điện tử Mạch Led đơn Mạch Led Quảng Cáo Mạch Led Vumeter Mạch Ma trận Phím Mạch Matrix Mạch nạp Mạch nguồn Mạch Nút Bấm Mạch RS232 Mạch RS485 Mạch thu phát Mạch tổ hợp MSI Mạch trái tim Mạch truyền điện không dây Mạch Vi điều khiển Module Bluetooth Module Sim Module Sim548 Motor Nhiệt độ - Độ ẩm oscilloscope Phần mềm điện tử Phần Mềm Diệt Viruts Phần Mềm Hay Phần Mềm Led Quảng Cáo Phần mềm vi tính robocon Rule robocon Sạc Acquy Sản Phẩm Thương Mại Sáng tạo Smart Home Tài liệu Điện Tử Tranzitor Tụ điện TUT - 8051 - ASM TUT - 8051 - KeilC UART Ứng Dụng Led Quảng Cáo Ứng dụng USB USB TO COM Vi điều khiển - Ứng dụng Vi mạch số VOM Wifi ESP8266