Chia sẻ code Led cube 8x8x8 ~ eChipKool SHOP | CTY Điện Tử eChipKool

Chia sẻ code Led cube 8x8x8


Lâu rồi Chip chưa viết bài nào mới, thời gian này cũng bận lang thang đi kiếm việc....Nên chưa có sản phẩm mới nào ra, bữa trước có bạn  Thắng Bùi  gửi chip code led cube 888 mà mong muốn chip giúp bạn ấy đăng lên chia sẻ, hi vọng các bạn cùng trao đổi phát triển nhé..Chip đã compile 1 chút, Dùng phần mềm codevision AVR nhé các bạn?

#include <mega32.h>
#include <delay.h>
#define DATA PORTC.0
#define chot PORTC.1
#define xung PORTC.2
#define mat PORTA
#define L1 PORTA.0
#define L2 PORTA.1
#define L3 PORTA.2
#define L4 PORTA.3
#define L5 PORTA.4
#define L6 PORTA.5
#define L7 PORTA.6
#define L8 PORTA.7
unsigned char temp1,temp2,temp3,temp4,temp5,temp6,temp7,temp8;
unsigned int i,j;//k,c;


void hienthi(unsigned char x)
{
unsigned char i,temp;
for(i=0;i<8;i++)
{
temp=x;
temp=temp&0x80;//lay ra bit dau tien (bit 7)
if(temp==0x80)//so sanh bit
DATA=1;    //bang 1 thi xuat vao chip =1
else
DATA=0;    //nguoc lai bang 0
x*=2;   //dich bit lay bit trong so thap
xung=0;   //tao xung tren chan 11
xung=1;   //1 xung dua vào 1 bít
}
}

void xuat()
{
hienthi(temp1);
hienthi(temp2);
hienthi(temp3);
hienthi(temp4);
hienthi(temp5);
hienthi(temp6);
hienthi(temp7);
hienthi(temp8);
chot=0;   //xuat du lieu ra output
chot=1;
}

void danglen(unsigned char ms,unsigned int m)
{
for(i=0;i<m;i++)
{
temp1=0xff;temp2=0xff;temp3=0xff;temp4=0xff;temp5=0xff;temp6=0xff;temp7=0xff;temp8=0xff;xuat();
L1=1;delay_ms(ms);L1=0;
L2=1;delay_ms(ms);L2=0;
L3=1;delay_ms(ms);L3=0;
L4=1;delay_ms(ms);L4=0;
L5=1;delay_ms(ms);L5=0;
L6=1;delay_ms(ms);L6=0;
L7=1;delay_ms(ms);L7=0;
L8=1;delay_ms(ms);L8=0;
L7=1;delay_ms(ms);L7=0;
L6=1;delay_ms(ms);L6=0;
L5=1;delay_ms(ms);L5=0;
L4=1;delay_ms(ms);L4=0;
L3=1;delay_ms(ms);L3=0;
L2=1;delay_ms(ms);L2=0;
}
}
////////////////////////////////////////////////////
void pittong2(unsigned char ms,unsigned int m)
{
for(i=0;i<m;i++)
{
temp1=0x01;temp2=0x01;temp3=0x01;temp4=0x01,temp5=0x01;temp6=0x01;temp7=0x01;temp8=0x01;xuat();mat=0xff;delay_ms(ms);
temp1=0x02;temp2=0x02;temp3=0x02;temp4=0x02;temp5=0x02;temp6=0x02;temp7=0x02;temp8=0x02;xuat();delay_ms(ms);
temp1=0x04;temp2=0x04;temp3=0x04;temp4=0x04;temp5=0x04;temp6=0x04;temp7=0x04;temp8=0x04;xuat();delay_ms(ms);
temp1=0x08;temp2=0x08;temp3=0x08;temp4=0x08;temp5=0x08;temp6=0x08;temp7=0x08;temp8=0x08;xuat();delay_ms(ms);
temp1=0x10;temp2=0x10;temp3=0x10;temp4=0x10;temp5=0x10;temp6=0x10;temp7=0x10;temp8=0x10;xuat();delay_ms(ms);
temp1=0x20;temp2=0x20;temp3=0x20;temp4=0x20;temp5=0x20;temp6=0x20;temp7=0x20;temp8=0x20;xuat();delay_ms(ms);
temp1=0x40;temp2=0x40;temp3=0x40;temp4=0x40;temp5=0x40;temp6=0x40;temp7=0x40;temp8=0x40;xuat();delay_ms(ms);
temp1=0x80;temp2=0x80;temp3=0x80;temp4=0x80;temp5=0x80;temp6=0x80;temp7=0x80;temp8=0x80;xuat();delay_ms(ms);
temp1=0x40;temp2=0x40;temp3=0x40;temp4=0x40;temp5=0x40;temp6=0x40;temp7=0x40;temp8=0x40;xuat();delay_ms(ms);
temp1=0x20;temp2=0x20;temp3=0x20;temp4=0x20;temp5=0x20;temp6=0x20;temp7=0x20;temp8=0x20;xuat();delay_ms(ms);
temp1=0x10;temp2=0x10;temp3=0x10;temp4=0x10;temp5=0x10;temp6=0x10;temp7=0x10;temp8=0x10;xuat();delay_ms(ms);
temp1=0x08;temp2=0x08;temp3=0x08;temp4=0x08;temp5=0x08;temp6=0x08;temp7=0x08;temp8=0x08;xuat();delay_ms(ms);
temp1=0x04;temp2=0x04;temp3=0x04;temp4=0x04;temp5=0x04;temp6=0x04;temp7=0x04;temp8=0x04;xuat();delay_ms(ms);
temp1=0x02;temp2=0x02;temp3=0x02;temp4=0x02;temp5=0x02;temp6=0x02;temp7=0x02;temp8=0x02;xuat();delay_ms(ms);mat=0x00;
}}
////////////////////////////////////////////////////
void pittong(unsigned char ms,unsigned int m)
{
for(i=0;i<m;i++)
{
temp1=0x00;temp2=0x00;temp3=0x00;temp4=0x00;temp5=0x00;temp6=0x00;temp7=0x00;temp8=0xff;xuat();mat=0xff;delay_ms(ms);
temp1=0x00;temp2=0x00;temp3=0x00;temp4=0x00;temp5=0x00;temp6=0x00;temp7=0xff;temp8=0x00;xuat();delay_ms(ms);
temp1=0x00;temp2=0x00;temp3=0x00;temp4=0x00;temp5=0x00;temp6=0xff;temp7=0x00;temp8=0x00;xuat();delay_ms(ms);
temp1=0x00;temp2=0x00;temp3=0x00;temp4=0x00;temp5=0xff;temp6=0x00;temp7=0x00;temp8=0x00;xuat();delay_ms(ms);
temp1=0x00;temp2=0x00;temp3=0x00;temp4=0xff,temp5=0x00;temp6=0x00;temp7=0x00;temp8=0x00;xuat();delay_ms(ms);
temp1=0x00;temp2=0x00;temp3=0xff;temp4=0x00,temp5=0x00;temp6=0x00;temp7=0x00;temp8=0x00;xuat();delay_ms(ms);
temp1=0x00;temp2=0xff;temp3=0x00;temp4=0x00,temp5=0x00;temp6=0x00;temp7=0x00;temp8=0x00;xuat();delay_ms(ms);
temp1=0xff;temp2=0x00;temp3=0x00;temp4=0x00,temp5=0x00;temp6=0x00;temp7=0x00;temp8=0x00;xuat();delay_ms(ms);
temp1=0x00;temp2=0xff;temp3=0x00;temp4=0x00,temp5=0x00;temp6=0x00;temp7=0x00;temp8=0x00;xuat();delay_ms(ms);
temp1=0x00;temp2=0x00;temp3=0xff;temp4=0x00,temp5=0x00;temp6=0x00;temp7=0x00;temp8=0x00;xuat();delay_ms(ms);
temp1=0x00;temp2=0x00;temp3=0x00;temp4=0xff,temp5=0x00;temp6=0x00;temp7=0x00;temp8=0x00;xuat();delay_ms(ms);
temp1=0x00;temp2=0x00;temp3=0x00;temp4=0x00;temp5=0xff;temp6=0x00;temp7=0x00;temp8=0x00;xuat();delay_ms(ms);
temp1=0x00;temp2=0x00;temp3=0x00;temp4=0x00;temp5=0x00;temp6=0xff;temp7=0x00;temp8=0x00;xuat();delay_ms(ms);
temp1=0x00;temp2=0x00;temp3=0x00;temp4=0x00;temp5=0x00;temp6=0x00;temp7=0xff;temp8=0x00;xuat();delay_ms(ms);mat=0x00;
}
}
void khung1(unsigned char ms,unsigned int m)
{
PORTA=0;
for(i=0;i<m;i++)
{
for(j=0;j<(ms+4);j++)
{
temp1=0x00;temp2=0x00;temp3=0x00;temp4=0x00;temp5=0x00;temp6=0x00;temp7=0x00;temp8=0x01;xuat();L1=1;delay_ms(1);L1=0;
}
for(j=0;j<(ms+3);j++)
{
temp1=0x00;temp2=0x00;temp3=0x00;temp4=0x00;temp5=0x00;temp6=0x00;temp7=0x03;temp8=0x03;xuat();L1=1;delay_ms(1);L1=0;
temp1=0x00;temp2=0x00;temp3=0x00;temp4=0x00;temp5=0x00;temp6=0x00;temp7=0x03;temp8=0x03;xuat();L2=1;delay_ms(1);L2=0;
}
for(j=0;j<(ms+2);j++)
{
temp1=0x00;temp2=0x00;temp3=0x00;temp4=0x00;temp5=0x00;temp6=0x07;temp7=0x05;temp8=0x07;xuat();L1=1;delay_ms(1);L1=0;
temp1=0x00;temp2=0x00;temp3=0x00;temp4=0x00;temp5=0x00;temp6=0x05;temp7=0x00;temp8=0x05;xuat();L2=1;delay_ms(1);L2=0;
temp1=0x00;temp2=0x00;temp3=0x00;temp4=0x00;temp5=0x00;temp6=0x07;temp7=0x05;temp8=0x07;xuat();L3=1;delay_ms(1);L3=0;
}
for(j=0;j<(ms+2);j++)
{
temp1=0x00;temp2=0x00;temp3=0x00;temp4=0x00;temp5=0x0f;temp6=0x09;temp7=0x09;temp8=0x0f;xuat();L1=1;delay_ms(1);L1=0;
temp1=0x00;temp2=0x00;temp3=0x00;temp4=0x00;temp5=0x09;temp6=0x00;temp7=0x00;temp8=0x09;xuat();L2=1;delay_ms(1);L2=0;
temp1=0x00;temp2=0x00;temp3=0x00;temp4=0x00;temp5=0x09;temp6=0x00;temp7=0x00;temp8=0x09;xuat();L3=1;delay_ms(1);L3=0;
temp1=0x00;temp2=0x00;temp3=0x00;temp4=0x00;temp5=0x0f;temp6=0x09;temp7=0x09;temp8=0x0f;xuat();L4=1;delay_ms(1);L4=0;
}
for(j=0;j<(ms+1);j++)
{
temp1=0x00;temp2=0x00;temp3=0x00;temp4=0x1f;temp5=0x11;temp6=0x11;temp7=0x11;temp8=0x1f;xuat();L1=1;delay_ms(1);L1=0;
temp1=0x00;temp2=0x00;temp3=0x00;temp4=0x11;temp5=0x00;temp6=0x00;temp7=0x00;temp8=0x11;xuat();L2=1;delay_ms(1);L2=0;
temp1=0x00;temp2=0x00;temp3=0x00;temp4=0x11;temp5=0x00;temp6=0x00;temp7=0x00;temp8=0x11;xuat();L3=1;delay_ms(1);L3=0;
temp1=0x00;temp2=0x00;temp3=0x00;temp4=0x11;temp5=0x00;temp6=0x00;temp7=0x00;temp8=0x11;xuat();L4=1;delay_ms(1);L4=0;
temp1=0x00;temp2=0x00;temp3=0x00;temp4=0x1f;temp5=0x11;temp6=0x11;temp7=0x11;temp8=0x1f;xuat();L5=1;delay_ms(1);L5=0;
}
for(j=0;j<(ms+1);j++)
{
temp1=0x00;temp2=0x00;temp3=0x3f;temp4=0x21;temp5=0x21;temp6=0x21;temp7=0x21;temp8=0x3f;xuat();L1=1;delay_ms(1);L1=0;
temp1=0x00;temp2=0x00;temp3=0x21;temp4=0x00;temp5=0x00;temp6=0x00;temp7=0x00;temp8=0x21;xuat();L2=1;delay_ms(1);L2=0;
temp1=0x00;temp2=0x00;temp3=0x21;temp4=0x00;temp5=0x00;temp6=0x00;temp7=0x00;temp8=0x21;xuat();L3=1;delay_ms(1);L3=0;
temp1=0x00;temp2=0x00;temp3=0x21;temp4=0x00;temp5=0x00;temp6=0x00;temp7=0x00;temp8=0x21;xuat();L4=1;delay_ms(1);L4=0;
temp1=0x00;temp2=0x00;temp3=0x21;temp4=0x00;temp5=0x00;temp6=0x00;temp7=0x00;temp8=0x21;xuat();L5=1;delay_ms(1);L5=0;
temp1=0x00;temp2=0x00;temp3=0x3f;temp4=0x21;temp5=0x21;temp6=0x21;temp7=0x21;temp8=0x3f;xuat();L6=1;delay_ms(1);L6=0;
}
for(j=0;j<(ms);j++)
{
temp1=0x00;temp2=0x7f;temp3=0x41;temp4=0x41;temp5=0x41;temp6=0x41;temp7=0x41;temp8=0x7f;xuat();L1=1;delay_ms(1);L1=0;
temp1=0x00;temp2=0x41;temp3=0x00;temp4=0x00;temp5=0x00;temp6=0x00;temp7=0x00;temp8=0x41;xuat();L2=1;delay_ms(8);L2=0;
temp1=0x00;temp2=0x41;temp3=0x00;temp4=0x00;temp5=0x00;temp6=0x00;temp7=0x00;temp8=0x41;xuat();L3=1;delay_ms(1);L3=0;
temp1=0x00;temp2=0x41;temp3=0x00;temp4=0x00;temp5=0x00;temp6=0x00;temp7=0x00;temp8=0x41;xuat();L4=1;delay_ms(1);L4=0;
temp1=0x00;temp2=0x41;temp3=0x00;temp4=0x00;temp5=0x00;temp6=0x00;temp7=0x00;temp8=0x41;xuat();L5=1;delay_ms(1);L5=0;
temp1=0x00;temp2=0x41;temp3=0x00;temp4=0x00;temp5=0x00;temp6=0x00;temp7=0x00;temp8=0x41;xuat();L6=1;delay_ms(1);L6=0;
temp1=0x00;temp2=0x7f;temp3=0x41;temp4=0x41;temp5=0x41;temp6=0x41;temp7=0x41;temp8=0x7f;xuat();L7=1;delay_ms(1);L7=0;
}
for(j=0;j<(ms);j++)
{
temp1=0xff;temp2=0x81;temp3=0x81;temp4=0x81;temp5=0x81;temp6=0x81;temp7=0x81;temp8=0xff;xuat();L1=1;delay_ms(1);L1=0;
temp1=0x81;temp2=0x00;temp3=0x00;temp4=0x00;temp5=0x00;temp6=0x00;temp7=0x00;temp8=0x81;xuat();L2=1;delay_ms(1);L2=0;
temp1=0x81;temp2=0x00;temp3=0x00;temp4=0x00;temp5=0x00;temp6=0x00;temp7=0x00;temp8=0x81;xuat();L3=1;delay_ms(1);L3=0;
temp1=0x81;temp2=0x00;temp3=0x00;temp4=0x00;temp5=0x00;temp6=0x00;temp7=0x00;temp8=0x81;xuat();L4=1;delay_ms(1);L4=0;
temp1=0x81;temp2=0x00;temp3=0x00;temp4=0x00;temp5=0x00;temp6=0x00;temp7=0x00;temp8=0x81;xuat();L5=1;delay_ms(1);L5=0;
temp1=0x81;temp2=0x00;temp3=0x00;temp4=0x00;temp5=0x00;temp6=0x00;temp7=0x00;temp8=0x81;xuat();L6=1;delay_ms(1);L6=0;
temp1=0x81;temp2=0x00;temp3=0x00;temp4=0x00;temp5=0x00;temp6=0x00;temp7=0x00;temp8=0x81;xuat();L7=1;delay_ms(1);L7=0;
temp1=0xff;temp2=0x81;temp3=0x81;temp4=0x81;temp5=0x81;temp6=0x81;temp7=0x81;temp8=0xff;xuat();L8=1;delay_ms(1);L8=0;
}
for(j=0;j<(ms);j++)
{
temp1=0x00;temp2=0xfe;temp3=0x82;temp4=0x82;temp5=0x82;temp6=0x82;temp7=0x82;temp8=0xfe;xuat();L1=1;delay_ms(1);L1=0;
temp1=0x00;temp2=0x82;temp3=0x00;temp4=0x00;temp5=0x00;temp6=0x00;temp7=0x00;temp8=0x82;xuat();L2=1;delay_ms(1);L2=0;
temp1=0x00;temp2=0x82;temp3=0x00;temp4=0x00;temp5=0x00;temp6=0x00;temp7=0x00;temp8=0x82;xuat();L3=1;delay_ms(1);L3=0;
temp1=0x00;temp2=0x82;temp3=0x00;temp4=0x00;temp5=0x00;temp6=0x00;temp7=0x00;temp8=0x82;xuat();L4=1;delay_ms(1);L4=0;
temp1=0x00;temp2=0x82;temp3=0x00;temp4=0x00;temp5=0x00;temp6=0x00;temp7=0x00;temp8=0x82;xuat();L5=1;delay_ms(1);L5=0;
temp1=0x00;temp2=0x82;temp3=0x00;temp4=0x00;temp5=0x00;temp6=0x00;temp7=0x00;temp8=0x82;xuat();L6=1;delay_ms(1);L6=0;
temp1=0x00;temp2=0xfe;temp3=0x82;temp4=0x82;temp5=0x82;temp6=0x82;temp7=0x82;temp8=0xfe;xuat();L7=1;delay_ms(1);L7=0;
}
for(j=0;j<(ms+1);j++)
{
temp1=0x00;temp2=0x00;temp3=0xfc;temp4=0x84;temp5=0x84;temp6=0x84;temp7=0x84;temp8=0xfc;xuat();L1=1;delay_ms(1);L1=0;
temp1=0x00;temp2=0x00;temp3=0x84;temp4=0x00;temp5=0x00;temp6=0x00;temp7=0x00;temp8=0x84;xuat();L2=1;delay_ms(1);L2=0;
temp1=0x00;temp2=0x00;temp3=0x84;temp4=0x00;temp5=0x00;temp6=0x00;temp7=0x00;temp8=0x84;xuat();L3=1;delay_ms(1);L3=0;
temp1=0x00;temp2=0x00;temp3=0x84;temp4=0x00;temp5=0x00;temp6=0x00;temp7=0x00;temp8=0x84;xuat();L4=1;delay_ms(1);L4=0;
temp1=0x00;temp2=0x00;temp3=0x84;temp4=0x00;temp5=0x00;temp6=0x00;temp7=0x00;temp8=0x84;xuat();L5=1;delay_ms(1);L5=0;
temp1=0x00;temp2=0x00;temp3=0xfc;temp4=0x84;temp5=0x84;temp6=0x84;temp7=0x84;temp8=0xfc;xuat();L6=1;delay_ms(1);L6=0;
}
for(j=0;j<(ms+1);j++)
{
temp1=0x00;temp2=0x00;temp3=0x00;temp4=0xf8;temp5=0x88;temp6=0x88;temp7=0x88;temp8=0xf8;xuat();L1=1;delay_ms(1);L1=0;
temp1=0x00;temp2=0x00;temp3=0x00;temp4=0x88;temp5=0x00;temp6=0x00;temp7=0x00;temp8=0x88;xuat();L2=1;delay_ms(1);L2=0;
temp1=0x00;temp2=0x00;temp3=0x00;temp4=0x88;temp5=0x00;temp6=0x00;temp7=0x00;temp8=0x88;xuat();L3=1;delay_ms(1);L3=0;
temp1=0x00;temp2=0x00;temp3=0x00;temp4=0x88;temp5=0x00;temp6=0x00;temp7=0x00;temp8=0x88;xuat();L4=1;delay_ms(1);L4=0;
temp1=0x00;temp2=0x00;temp3=0x00;temp4=0xf8;temp5=0x88;temp6=0x88;temp7=0x88;temp8=0xf8;xuat();L5=1;delay_ms(1);L5=0;
}
for(j=0;j<(ms+2);j++)
{
temp1=0x00;temp2=0x00;temp3=0x00;temp4=0x00;temp5=0xf0;temp6=0x90;temp7=0x90;temp8=0xf0;xuat();L1=1;delay_ms(1);L1=0;
temp1=0x00;temp2=0x00;temp3=0x00;temp4=0x00;temp5=0x90;temp6=0x00;temp7=0x00;temp8=0x90;xuat();L2=1;delay_ms(1);L2=0;
temp1=0x00;temp2=0x00;temp3=0x00;temp4=0x00;temp5=0x90;temp6=0x00;temp7=0x00;temp8=0x90;xuat();L3=1;delay_ms(1);L3=0;
temp1=0x00;temp2=0x00;temp3=0x00;temp4=0x00;temp5=0xf0;temp6=0x90;temp7=0x90;temp8=0xf0;xuat();L4=1;delay_ms(1);L4=0;
}
for(j=0;j<(ms+2);j++)
{
temp1=0x00;temp2=0x00;temp3=0x00;temp4=0x00;temp5=0x00;temp6=0xe0;temp7=0xa0;temp8=0xe0;xuat();L1=1;delay_ms(1);L1=0;
temp1=0x00;temp2=0x00;temp3=0x00;temp4=0x00;temp5=0x00;temp6=0xa0;temp7=0x00;temp8=0xa0;xuat();L2=1;delay_ms(1);L2=0;
temp1=0x00;temp2=0x00;temp3=0x00;temp4=0x00;temp5=0x00;temp6=0xe0;temp7=0xa0;temp8=0xe0;xuat();L3=1;delay_ms(1);L3=0;
}
for(j=0;j<(ms+3);j++)
{
temp1=0x00;temp2=0x00;temp3=0x00;temp4=0x00;temp5=0x00;temp6=0x00;temp7=0xc0;temp8=0xc0;xuat();L1=1;delay_ms(1);L1=0;
temp1=0x00;temp2=0x00;temp3=0x00;temp4=0x00;temp5=0x00;temp6=0x00;temp7=0xc0;temp8=0xc0;xuat();L2=1;delay_ms(1);L2=0;
}
for(j=0;j<(ms+4);j++)
{
temp1=0x00;temp2=0x00;temp3=0x00;temp4=0x00;temp5=0x00;temp6=0x00;temp7=0x00;temp8=0x80;xuat();L1=1;delay_ms(1);L1=0;
}
}
}
void luonsong(unsigned char ms,unsigned int m)
{
for(i=0;i<m;i++)
{
//FAMER 1
for(j=0;j<(ms+1);j++)
{
//temp1=0x00;temp2=0x00;temp3=0x00;temp4=0x00;temp5=0x00;temp6=0x00;temp7=0x00;temp8=0x00;xuat();L1=1;delay(1);L1=0;
//temp1=0x00;temp2=0x00;temp3=0x00;temp4=0x00;temp5=0x00;temp6=0x00;temp7=0x00;temp8=0x00;xuat();L3=1;delay(1);L3=0;
temp1=0x80;temp2=0x80;temp3=0x80;temp4=0x80;temp5=0x80;temp6=0x80;temp7=0x80;temp8=0x80;xuat();L4=1;delay_ms(1);L4=0;
temp1=0x41;temp2=0x41;temp3=0x41;temp4=0x41;temp5=0x41;temp6=0x41;temp7=0x41;temp8=0x41;xuat();L5=1;delay_ms(1);L5=0;
temp1=0x22;temp2=0x22;temp3=0x22;temp4=0x22;temp5=0x22;temp6=0x22;temp7=0x22;temp8=0x22;xuat();L6=1;delay_ms(1);L6=0;
temp1=0x14;temp2=0x14;temp3=0x14;temp4=0x14;temp5=0x14;temp6=0x14;temp7=0x14;temp8=0x14;xuat();L7=1;delay_ms(1);L7=0;
temp1=0x08;temp2=0x08;temp3=0x08;temp4=0x08;temp5=0x08;temp6=0x08;temp7=0x08;temp8=0x08;xuat();L8=1;delay_ms(1);L8=0;
}
//FAMER 2
for(j=0;j<(ms+1);j++)
{
//temp1=0x00;temp2=0x00;temp3=0x00;temp4=0x00;temp5=0x00;temp6=0x00;temp7=0x00;temp8=0x00;xuat();L1=1;delay(1);L1=0;
//temp1=0x00;temp2=0x00;temp3=0x00;temp4=0x00;temp5=0x00;temp6=0x00;temp7=0x00;temp8=0x00;xuat();L2=1;delay(1);L2=0;
//temp1=0x00;temp2=0x00;temp3=0x00;temp4=0x00;temp5=0x00;temp6=0x00;temp7=0x00;temp8=0x00;xuat();L3=1;delay(1);L3=0;
temp1=0x01;temp2=0x01;temp3=0x01;temp4=0x01;temp5=0x01;temp6=0x01;temp7=0x01;temp8=0x01;xuat();L4=1;delay_ms(1);L4=0;
temp1=0x82;temp2=0x82;temp3=0x82;temp4=0x82;temp5=0x82;temp6=0x82;temp7=0x82;temp8=0x82;xuat();L5=1;delay_ms(1);L5=0;
temp1=0x44;temp2=0x44;temp3=0x44;temp4=0x44;temp5=0x44;temp6=0x44;temp7=0x44;temp8=0x44;xuat();L6=1;delay_ms(1);L6=0;
temp1=0x28;temp2=0x28;temp3=0x28;temp4=0x28;temp5=0x28;temp6=0x28;temp7=0x28;temp8=0x28;xuat();L7=1;delay_ms(1);L7=0;
temp1=0x10;temp2=0x10;temp3=0x10;temp4=0x10;temp5=0x10;temp6=0x10;temp7=0x10;temp8=0x10;xuat();L8=1;delay_ms(1);L8=0;
}
//FAMER 3
for(j=0;j<(ms+1);j++)
{
//temp1=0x00;temp2=0x00;temp3=0x00;temp4=0x00;temp5=0x00;temp6=0x00;temp7=0x00;temp8=0x00;xuat();L1=1;delay(1);L1=0;
//temp1=0x00;temp2=0x00;temp3=0x00;temp4=0x00;temp5=0x00;temp6=0x00;temp7=0x00;temp8=0x00;xuat();L2=1;delay(1);L2=0;
temp1=0x01;temp2=0x01;temp3=0x01;temp4=0x01;temp5=0x01;temp6=0x01;temp7=0x01;temp8=0x01;xuat();L3=1;delay_ms(1);L3=0;
temp1=0x02;temp2=0x02;temp3=0x02;temp4=0x02;temp5=0x02;temp6=0x02;temp7=0x02;temp8=0x02;xuat();L4=1;delay_ms(1);L4=0;
temp1=0x04;temp2=0x04;temp3=0x04;temp4=0x04;temp5=0x04;temp6=0x04;temp7=0x04;temp8=0x04;xuat();L5=1;delay_ms(1);L5=0;
temp1=0x88;temp2=0x88;temp3=0x88;temp4=0x88;temp5=0x88;temp6=0x88;temp7=0x88;temp8=0x88;xuat();L6=1;delay_ms(1);L6=0;
temp1=0x50;temp2=0x50;temp3=0x50;temp4=0x50;temp5=0x50;temp6=0x50;temp7=0x50;temp8=0x50;xuat();L7=1;delay_ms(1);L7=0;
temp1=0x20;temp2=0x20;temp3=0x20;temp4=0x20;temp5=0x20;temp6=0x20;temp7=0x20;temp8=0x20;xuat();L8=1;delay_ms(1);L8=0;
}
//FAMER 4
for(j=0;j<ms;j++)
{
//temp1=0x00;temp2=0x00;temp3=0x00;temp4=0x00;temp5=0x00;temp6=0x00;temp7=0x00;temp8=0x00;xuat();L1=1;delay(1);L1=0;
temp1=0x01;temp2=0x01;temp3=0x01;temp4=0x01;temp5=0x01;temp6=0x01;temp7=0x01;temp8=0x01;xuat();L2=1;delay_ms(1);L2=0;
temp1=0x02;temp2=0x02;temp3=0x02;temp4=0x02;temp5=0x02;temp6=0x02;temp7=0x02;temp8=0x02;xuat();L3=1;delay_ms(1);L3=0;
temp1=0x04;temp2=0x04;temp3=0x04;temp4=0x04;temp5=0x04;temp6=0x04;temp7=0x04;temp8=0x04;xuat();L4=1;delay_ms(1);L4=0;
temp1=0x08;temp2=0x08;temp3=0x08;temp4=0x08;temp5=0x08;temp6=0x08;temp7=0x08;temp8=0x08;xuat();L5=1;delay_ms(1);L5=0;
temp1=0x10;temp2=0x10;temp3=0x10;temp4=0x10;temp5=0x10;temp6=0x10;temp7=0x10;temp8=0x10;xuat();L6=1;delay_ms(1);L6=0;
temp1=0xa0;temp2=0xa0;temp3=0xa0;temp4=0xa0;temp5=0xa0;temp6=0xa0;temp7=0xa0;temp8=0xa0;xuat();L7=1;delay_ms(1);L7=0;
temp1=0x40;temp2=0x40;temp3=0x40;temp4=0x40;temp5=0x40;temp6=0x40;temp7=0x40;temp8=0x40;xuat();L8=1;delay_ms(1);L8=0;
}
//FAMER 5
for(j=0;j<ms;j++)
{
temp1=0x01;temp2=0x01;temp3=0x01;temp4=0x01;temp5=0x01;temp6=0x01;temp7=0x01;temp8=0x01;xuat();L1=1;delay_ms(1);L1=0;
temp1=0x02;temp2=0x02;temp3=0x02;temp4=0x02;temp5=0x02;temp6=0x02;temp7=0x02;temp8=0x02;xuat();L2=1;delay_ms(1);L2=0;
temp1=0x04;temp2=0x04;temp3=0x04;temp4=0x04;temp5=0x04;temp6=0x04;temp7=0x04;temp8=0x04;xuat();L3=1;delay_ms(1);L3=0;
temp1=0x08;temp2=0x08;temp3=0x08;temp4=0x08;temp5=0x08;temp6=0x08;temp7=0x08;temp8=0x08;xuat();L4=1;delay_ms(1);L4=0;
temp1=0x10;temp2=0x10;temp3=0x10;temp4=0x10;temp5=0x10;temp6=0x10;temp7=0x10;temp8=0x10;xuat();L5=1;delay_ms(1);L5=0;
temp1=0x20;temp2=0x20;temp3=0x20;temp4=0x20;temp5=0x20;temp6=0x20;temp7=0x20;temp8=0x20;xuat();L6=1;delay_ms(1);L6=0;
temp1=0x40;temp2=0x40;temp3=0x40;temp4=0x40;temp5=0x40;temp6=0x40;temp7=0x40;temp8=0x40;xuat();L7=1;delay_ms(1);L7=0;
temp1=0x80;temp2=0x80;temp3=0x80;temp4=0x80;temp5=0x80;temp6=0x80;temp7=0x80;temp8=0x80;xuat();L8=1;delay_ms(1);L8=0;
}
//FAMER 6
for(j=0;j<ms;j++)
{
temp1=0x02;temp2=0x02;temp3=0x02;temp4=0x02;temp5=0x02;temp6=0x02;temp7=0x02;temp8=0x02;xuat();L1=1;delay_ms(1);L1=0;
temp1=0x05;temp2=0x05;temp3=0x05;temp4=0x05;temp5=0x05;temp6=0x05;temp7=0x05;temp8=0x05;xuat();L2=1;delay_ms(1);L2=0;
temp1=0x08;temp2=0x08;temp3=0x08;temp4=0x08;temp5=0x08;temp6=0x08;temp7=0x08;temp8=0x08;xuat();L3=1;delay_ms(1);L3=0;
temp1=0x10;temp2=0x10;temp3=0x10;temp4=0x10;temp5=0x10;temp6=0x10;temp7=0x10;temp8=0x10;xuat();L4=1;delay_ms(1);L4=0;
temp1=0x20;temp2=0x20;temp3=0x20;temp4=0x20;temp5=0x20;temp6=0x20;temp7=0x20;temp8=0x20;xuat();L5=1;delay_ms(1);L5=0;
temp1=0x40;temp2=0x40;temp3=0x40;temp4=0x40;temp5=0x40;temp6=0x40;temp7=0x40;temp8=0x40;xuat();L6=1;delay_ms(1);L6=0;
temp1=0x80;temp2=0x80;temp3=0x80;temp4=0x80;temp5=0x80;temp6=0x80;temp7=0x80;temp8=0x80;xuat();L7=1;delay_ms(1);L7=0;
//temp1=0x00;temp2=0x00;temp3=0x00;temp4=0x00;temp5=0x00;temp6=0x00;temp7=0x00;temp8=0x00;xuat();L8=1;delay(1);L8=0;
}
//FAMER 7
for(j=0;j<(ms+1);j++)
{
temp1=0x04;temp2=0x04;temp3=0x04;temp4=0x04;temp5=0x04;temp6=0x04;temp7=0x04;temp8=0x04;xuat();L1=1;delay_ms(1);L1=0;
temp1=0x0a;temp2=0x0a;temp3=0x0a;temp4=0x0a;temp5=0x0a;temp6=0x0a;temp7=0x0a;temp8=0x0a;xuat();L2=1;delay_ms(1);L2=0;
temp1=0x11;temp2=0x11;temp3=0x11;temp4=0x11;temp5=0x11;temp6=0x11;temp7=0x11;temp8=0x11;xuat();L3=1;delay_ms(1);L3=0;
temp1=0x20;temp2=0x20;temp3=0x20;temp4=0x20;temp5=0x20;temp6=0x20;temp7=0x20;temp8=0x20;xuat();L4=1;delay_ms(1);L4=0;
temp1=0x40;temp2=0x40;temp3=0x40;temp4=0x40;temp5=0x40;temp6=0x40;temp7=0x40;temp8=0x40;xuat();L5=1;delay_ms(1);L5=0;
temp1=0x80;temp2=0x80;temp3=0x80;temp4=0x80;temp5=0x80;temp6=0x80;temp7=0x80;temp8=0x80;xuat();L6=1;delay_ms(1);L6=0;
//temp1=0x00;temp2=0x00;temp3=0x00;temp4=0x00;temp5=0x00;temp6=0x00;temp7=0x00;temp8=0x00;xuat();L7=1;delay(1);L7=0;
//temp1=0x00;temp2=0x00;temp3=0x00;temp4=0x00;temp5=0x00;temp6=0x00;temp7=0x00;temp8=0x00;xuat();L8=1;delay(1);L8=0;
}
//FAMER 8
for(j=0;j<(ms+1);j++)
{
temp1=0x08;temp2=0x08;temp3=0x08;temp4=0x08;temp5=0x08;temp6=0x08;temp7=0x08;temp8=0x08;xuat();L1=1;delay_ms(1);L1=0;
temp1=0x14;temp2=0x14;temp3=0x14;temp4=0x14;temp5=0x14;temp6=0x14;temp7=0x14;temp8=0x14;xuat();L2=1;delay_ms(1);L2=0;
temp1=0x22;temp2=0x22;temp3=0x22;temp4=0x22;temp5=0x22;temp6=0x22;temp7=0x22;temp8=0x22;xuat();L3=1;delay_ms(1);L3=0;
temp1=0x48;temp2=0x48;temp3=0x48;temp4=0x48;temp5=0x48;temp6=0x48;temp7=0x48;temp8=0x48;xuat();L4=1;delay_ms(1);L4=0;
temp1=0x80;temp2=0x80;temp3=0x80;temp4=0x80;temp5=0x80;temp6=0x80;temp7=0x80;temp8=0x80;xuat();L5=1;delay_ms(1);L5=0;
//temp1=0x00;temp2=0x00;temp3=0x00;temp4=0x00;temp5=0x00;temp6=0x00;temp7=0x00;temp8=0x00;xuat();L6=1;delay(1);L6=0;
//temp1=0x00;temp2=0x00;temp3=0x00;temp4=0x00;temp5=0x00;temp6=0x00;temp7=0x00;temp8=0x00;xuat();L7=1;delay(1);L7=0;
//temp1=0x00;temp2=0x00;temp3=0x00;temp4=0x00;temp5=0x00;temp6=0x00;temp7=0x00;temp8=0x00;xuat();L8=1;delay(1);L8=0;
}
//FAMER 8
for(j=0;j<(ms+1);j++)
{
temp1=0x10;temp2=0x10;temp3=0x10;temp4=0x10;temp5=0x10;temp6=0x10;temp7=0x10;temp8=0x10;xuat();L1=1;delay_ms(1);L1=0;
temp1=0x28;temp2=0x28;temp3=0x28;temp4=0x28;temp5=0x28;temp6=0x28;temp7=0x28;temp8=0x28;xuat();L2=1;delay_ms(1);L2=0;
temp1=0x44;temp2=0x44;temp3=0x44;temp4=0x44;temp5=0x44;temp6=0x44;temp7=0x44;temp8=0x44;xuat();L3=1;delay_ms(1);L3=0;
temp1=0x82;temp2=0x82;temp3=0x82;temp4=0x82;temp5=0x82;temp6=0x82;temp7=0x82;temp8=0x82;xuat();L4=1;delay_ms(1);L4=0;
temp1=0x01;temp2=0x01;temp3=0x01;temp4=0x01;temp5=0x01;temp6=0x01;temp7=0x01;temp8=0x01;xuat();L5=1;delay_ms(1);L5=0;
//temp1=0x00;temp2=0x00;temp3=0x00;temp4=0x00;temp5=0x00;temp6=0x00;temp7=0x00;temp8=0x00;xuat();L6=1;delay(1);L6=0;
//temp1=0x00;temp2=0x00;temp3=0x00;temp4=0x00;temp5=0x00;temp6=0x00;temp7=0x00;temp8=0x00;xuat();L7=1;delay(1);L7=0;
//temp1=0x00;temp2=0x00;temp3=0x00;temp4=0x00;temp5=0x00;temp6=0x00;temp7=0x00;temp8=0x00;xuat();L8=1;delay(1);L8=0;
}
//FAMER 9
for(j=0;j<(ms+1);j++)
{
temp1=0x20;temp2=0x20;temp3=0x20;temp4=0x20;temp5=0x20;temp6=0x20;temp7=0x20;temp8=0x20;xuat();L1=1;delay_ms(1);L1=0;
temp1=0x50;temp2=0x50;temp3=0x50;temp4=0x50;temp5=0x50;temp6=0x50;temp7=0x50;temp8=0x50;xuat();L2=1;delay_ms(1);L2=0;
temp1=0x88;temp2=0x88;temp3=0x88;temp4=0x88;temp5=0x88;temp6=0x88;temp7=0x88;temp8=0x88;xuat();L3=1;delay_ms(1);L3=0;
temp1=0x04;temp2=0x04;temp3=0x04;temp4=0x04;temp5=0x04;temp6=0x04;temp7=0x04;temp8=0x04;xuat();L4=1;delay_ms(1);L4=0;
temp1=0x02;temp2=0x02;temp3=0x02;temp4=0x02;temp5=0x02;temp6=0x02;temp7=0x02;temp8=0x02;xuat();L5=1;delay_ms(1);L5=0;
temp1=0x01;temp2=0x01;temp3=0x01;temp4=0x01;temp5=0x01;temp6=0x01;temp7=0x01;temp8=0x01;xuat();L6=1;delay_ms(1);L6=0;
//temp1=0x00;temp2=0x00;temp3=0x00;temp4=0x00;temp5=0x00;temp6=0x00;temp7=0x00;temp8=0x00;xuat();L7=1;delay(1);L7=0;
//temp1=0x00;temp2=0x00;temp3=0x00;temp4=0x00;temp5=0x00;temp6=0x00;temp7=0x00;temp8=0x00;xuat();L8=1;delay(1);L8=0;
}
//FAMER 10
for(j=0;j<ms;j++)
{
temp1=0x40;temp2=0x40;temp3=0x40;temp4=0x40;temp5=0x40;temp6=0x40;temp7=0x40;temp8=0x40;xuat();L1=1;delay_ms(1);L1=0;
temp1=0xa0;temp2=0xa0;temp3=0xa0;temp4=0xa0;temp5=0xa0;temp6=0xa0;temp7=0xa0;temp8=0xa0;xuat();L2=1;delay_ms(1);L2=0;
temp1=0x10;temp2=0x10;temp3=0x10;temp4=0x10;temp5=0x10;temp6=0x10;temp7=0x10;temp8=0x10;xuat();L3=1;delay_ms(1);L3=0;
temp1=0x08;temp2=0x08;temp3=0x08;temp4=0x08;temp5=0x08;temp6=0x08;temp7=0x08;temp8=0x08;xuat();L4=1;delay_ms(1);L4=0;
temp1=0x04;temp2=0x04;temp3=0x04;temp4=0x04;temp5=0x04;temp6=0x04;temp7=0x04;temp8=0x04;xuat();L5=1;delay_ms(1);L5=0;
temp1=0x02;temp2=0x02;temp3=0x02;temp4=0x02;temp5=0x02;temp6=0x02;temp7=0x02;temp8=0x02;xuat();L6=1;delay_ms(1);L6=0;
temp1=0x01;temp2=0x01;temp3=0x01;temp4=0x01;temp5=0x01;temp6=0x01;temp7=0x01;temp8=0x01;xuat();L7=1;delay_ms(1);L7=0;
//temp1=0x00;temp2=0x00;temp3=0x00;temp4=0x00;temp5=0x00;temp6=0x00;temp7=0x00;temp8=0x00;xuat();L8=1;delay(1);L8=0;
}
//FAMER 11
for(j=0;j<ms;j++)
{
temp1=0x80;temp2=0x80;temp3=0x80;temp4=0x80;temp5=0x80;temp6=0x80;temp7=0x80;temp8=0x80;xuat();L1=1;delay_ms(1);L1=0;
temp1=0x40;temp2=0x40;temp3=0x40;temp4=0x40;temp5=0x40;temp6=0x40;temp7=0x40;temp8=0x40;xuat();L2=1;delay_ms(1);L2=0;
temp1=0x20;temp2=0x20;temp3=0x20;temp4=0x20;temp5=0x20;temp6=0x20;temp7=0x20;temp8=0x20;xuat();L3=1;delay_ms(1);L3=0;
temp1=0x10;temp2=0x10;temp3=0x10;temp4=0x10;temp5=0x10;temp6=0x10;temp7=0x10;temp8=0x10;xuat();L4=1;delay_ms(1);L4=0;
temp1=0x08;temp2=0x08;temp3=0x08;temp4=0x08;temp5=0x08;temp6=0x08;temp7=0x08;temp8=0x08;xuat();L5=1;delay_ms(1);L5=0;
temp1=0x04;temp2=0x04;temp3=0x04;temp4=0x04;temp5=0x04;temp6=0x04;temp7=0x04;temp8=0x04;xuat();L6=1;delay_ms(1);L6=0;
temp1=0x02;temp2=0x02;temp3=0x02;temp4=0x02;temp5=0x02;temp6=0x02;temp7=0x02;temp8=0x02;xuat();L7=1;delay_ms(1);L7=0;
temp1=0x01;temp2=0x01;temp3=0x01;temp4=0x01;temp5=0x01;temp6=0x01;temp7=0x01;temp8=0x01;xuat();L8=1;delay_ms(1);L8=0;
}
//FAMER 12
for(j=0;j<ms;j++)
{
//temp1=0x00;temp2=0x00;temp3=0x00;temp4=0x00;temp5=0x00;temp6=0x00;temp7=0x00;temp8=0x00;xuat();L1=1;delay(1);L1=0;
temp1=0x80;temp2=0x80;temp3=0x80;temp4=0x80;temp5=0x80;temp6=0x80;temp7=0x80;temp8=0x80;xuat();L2=1;delay_ms(1);L2=0;
temp1=0x40;temp2=0x40;temp3=0x40;temp4=0x40;temp5=0x40;temp6=0x40;temp7=0x40;temp8=0x40;xuat();L3=1;delay_ms(1);L3=0;
temp1=0x20;temp2=0x20;temp3=0x20;temp4=0x20;temp5=0x20;temp6=0x20;temp7=0x20;temp8=0x20;xuat();L4=1;delay_ms(1);L4=0;
temp1=0x10;temp2=0x10;temp3=0x10;temp4=0x10;temp5=0x10;temp6=0x10;temp7=0x10;temp8=0x10;xuat();L5=1;delay_ms(1);L5=0;
temp1=0x08;temp2=0x08;temp3=0x08;temp4=0x08;temp5=0x08;temp6=0x08;temp7=0x08;temp8=0x08;xuat();L6=1;delay_ms(1);L6=0;
temp1=0x05;temp2=0x05;temp3=0x05;temp4=0x05;temp5=0x05;temp6=0x05;temp7=0x05;temp8=0x05;xuat();L7=1;delay_ms(1);L7=0;
temp1=0x02;temp2=0x02;temp3=0x02;temp4=0x02;temp5=0x02;temp6=0x02;temp7=0x02;temp8=0x02;xuat();L8=1;delay_ms(1);L8=0;
}
//FAMER 13
for(j=0;j<(ms+1);j++)
{
//temp1=0x00;temp2=0x00;temp3=0x00;temp4=0x00;temp5=0x00;temp6=0x00;temp7=0x00;temp8=0x00;xuat();L1=1;delay(1);L1=0;
//temp1=0x00;temp2=0x00;temp3=0x00;temp4=0x00;temp5=0x00;temp6=0x00;temp7=0x00;temp8=0x00;xuat();L2=1;delay(1);L2=0;
temp1=0x80;temp2=0x80;temp3=0x80;temp4=0x80;temp5=0x80;temp6=0x80;temp7=0x80;temp8=0x80;xuat();L3=1;delay_ms(1);L3=0;
temp1=0x40;temp2=0x40;temp3=0x40;temp4=0x40;temp5=0x40;temp6=0x40;temp7=0x40;temp8=0x40;xuat();L4=1;delay_ms(1);L4=0;
temp1=0x20;temp2=0x20;temp3=0x20;temp4=0x20;temp5=0x20;temp6=0x20;temp7=0x20;temp8=0x20;xuat();L5=1;delay_ms(1);L5=0;
temp1=0x11;temp2=0x11;temp3=0x11;temp4=0x11;temp5=0x11;temp6=0x11;temp7=0x11;temp8=0x11;xuat();L6=1;delay_ms(1);L6=0;
temp1=0x0a;temp2=0x0a;temp3=0x0a;temp4=0x0a;temp5=0x0a;temp6=0x0a;temp7=0x0a;temp8=0x0a;xuat();L7=1;delay_ms(1);L7=0;
temp1=0x04;temp2=0x04;temp3=0x04;temp4=0x04;temp5=0x04;temp6=0x04;temp7=0x04;temp8=0x04;xuat();L8=1;delay_ms(1);L8=0;
}
}
}
void tat()
{

hienthi(0x00);
hienthi(0x00);
hienthi(0x00);
hienthi(0x00);
hienthi(0x00);
hienthi(0x00);
hienthi(0x00);
hienthi(0x00);
chot=0;   //xuat du lieu ra output
chot=1;
}

void main(void)
{
PORTA=0x00;
DDRA=0xFF;

PORTB=0x00;
DDRB=0x00;

PORTC=0x00;
DDRC=0x07;

PORTD=0x00;
DDRD=0x00;

TCCR0=0x00;
TCNT0=0x00;
OCR0=0x00;

TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x00;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x00;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;

ASSR=0x00;
TCCR2=0x00;
TCNT2=0x00;
OCR2=0x00;

MCUCR=0x00;
MCUCSR=0x00;

TIMSK=0x00;

ACSR=0x80;
SFIOR=0x00;
while (1)
      {tat();
khung1(1,3);
luonsong(1,5);
pittong(100,1);
pittong2(100,1);
danglen(100,1);

pittong(100,1);
pittong2(100,1);
danglen(100,1);
pittong(100,1);
luonsong(1,5);
pittong2(100,1);
danglen(100,1);
      };
}


( File code)
Khi nhấn nút "Tải Về Máy", bạn sẽ vào trang quảng cáo, vui lòng chờ 5 giây. Nút  hiện ra ở góc phải phía trên, nhấn vào để đến trang download

Nhiều bạn kêu là không có mạch nguyên lý để làm thử, chip đọc lại code và vẽ mạch Mô Phỏng như sau, đã test trên Matrix chạy rồi, các bạn làm thử nhé..


( File Mạch MP)
Khi nhấn nút "Tải Về Máy", bạn sẽ vào trang quảng cáo, vui lòng chờ 5 giây. Nút   hiện ra ở góc phải phía trên, nhấn vào để đến trang download

♥ CHIP MỚI ĐƯA RA PHIÊN BẢN HƯỚNG DẪN LÀM LED CUBE 8x8x8 từ A - Z Link TẠI ĐÂY Echipkool.com - Chia sẻ kiến thức - Kết nối đam mê điện tử
In bài này
Previous
Next Post »

Bạn đọc hãy giúp chúng tôi xây dựng cộng đồng bằng cách để lại bình luận, chúng tôi luôn đón nhận mọi ý kiến của các bạn:
» Bình luận nghiêm túc và không chứa các liên kết quảng cáo.
» Vui lòng không Spam nhận xét với mọi hình thức.
» Rất mong bạn đề tên cho nhận xét của chính mình - Bằng cách chọn vào Tên/URL và điền tên bạn vào (Phần URL có thể bỏ trống ).

- Bạn có thể chèn Link nhạc (NCT), video(Youtube),Hình ảnh vào comment bằng cú pháp:
+ [youtube] Link video Youtube [/youtube].
+ [img] Link ảnh( định dạng PNG, JPG,GIF) [/img]
+Chèn link liên kết: <a href="LINK" rel="nofollow">Name</a>
-Bạn copy mã bên cạnh biểu tượng chèn vào nhận xét để bày tỏ cảm xúc!! ConversionConversion EmoticonEmoticon

       Mạch Khóa Số Điện Tử Mạch Đếm Sản Phẩm Mạch Đèn giao thông Ngã Tư Mạch Trái Tim Final Mạch Trái Tim Final Mạch Trái Tim I Love U

THƯ MỤC KHO TÀI LIỆU MIỄN PHÍ ECHIPKOOL

Code 8051 - ASM Code 8051 - C Code AVR - C Code led sao băng Code PIC - C Điện tử cơ bản điện tử viễn thông Đo Nhiệt Độ DS18B20 + LCD Đo Nhiệt Độ LM35 + LCD Đo Nhiệt Độ LM35 + Led 7 thanh Đo tốc độ động cơ Động cơ robo Ebook Đại Học ebook điện tử Ebook đồ án Học Orcad Học Protues Hồng ngoại Lập Trình 8051 Lập Trình AVR lập trình c++ Lập Trình Led Quảng Cáo lập trình PIC Lập trình Robot Lập trình VHDL Lcd16x2 Led Clock Led Quay Led RGB Mạch 7seg Mạch Amply.Mạch Loa Mạch Cảm Biến Mạch cube Mạch Đếm Sản Phẩm Mạch điện cơ bản Mạch điện hay Mạch Điện Ứng Dụng Mạch đọc file nhạc MP3 dùng Atmega 8 Mạch Động Cơ Mạch đồng hồ Mạch đồng hồ LCD Mạch đồng hồ Matrix Mạch giao thông Mạch in Mạch khóa số điện tử Mạch Led đơn Mạch Led Quảng Cáo Mạch Led Vumeter Mạch Ma trận Phím Mạch Matrix Mạch nạp Mạch nguồn Mạch Nút Bấm Mạch RS232 Mạch RS485 Mạch thu phát Mạch tổ hợp MSI Mạch trái tim Mạch truyền điện không dây Mạch Vi điều khiển Module Bluetooth Module Sim Module Sim548 Motor Nhiệt độ - Độ ẩm oscilloscope Phần mềm điện tử Phần Mềm Diệt Viruts Phần Mềm Hay Phần Mềm Led Quảng Cáo Phần mềm vi tính robocon Rule robocon Sạc Acquy Sản Phẩm Thương Mại Sáng tạo Smart Home Tài liệu Điện Tử Tranzitor Tụ điện TUT - 8051 - ASM TUT - 8051 - KeilC UART Ứng Dụng Led Quảng Cáo Ứng dụng USB USB TO COM Vi điều khiển - Ứng dụng Vi mạch số VOM Wifi ESP8266