Mạch Khóa Số Điện Tử Mạch Đếm Sản Phẩm Mạch Đèn giao thông Ngã Tư Mạch Trái Tim Final Mạch Trái Tim Final Mạch Trái Tim I Love U

October 3, 2013

Trái tim 32 led băm xung


Chip nhìn thấy mấy video led sao băng trên Youtube chạy nhìn đẹp....có 1 code led sao băng 3 màu của bạn daohuytien ben DTVN nhưng chỉ có 24 led..chip ngồi hì hục viết lên 32 led được 5 hiệu ứng mà đã Full hơn 7k rồi..toàn setbit tốn bộ nhớ dã man...Bạn nào thích thì làm chơi cho vui.

Chân nối từ Vòng tròn  P1.0 - P1.7  Nối tiếp P3.0 - P3.7 Nối Tiếp P2.0 - P2.7 Nối P0.7 - P0.0


Code Compile By Keil C 4 nhé:
#include<regx52.h>
Editer By ChipKool_Online
sbit wt1=P0^7;// P0
sbit wt2=P0^6;
sbit wt3=P0^5;
sbit wt4=P0^4;
sbit wt5=P0^3;
sbit wt6=P0^2;
sbit wt7=P0^1;
sbit wt8=P0^0;

sbit w1=P1^0;// P1
sbit w2=P1^1;
sbit w3=P1^2;
sbit w4=P1^3;
sbit w5=P1^4;
sbit w6=P1^5;
sbit w7=P1^6;
sbit w8=P1^7;

sbit w21=P2^0; // P2
sbit w22=P2^1;
sbit w23=P2^2;
sbit w24=P2^3;
sbit w25=P2^4;
sbit w26=P2^5;
sbit w27=P2^6;
sbit w28=P2^7;

sbit w11=P3^0; // P3
sbit w12=P3^1;
sbit w13=P3^2;
sbit w14=P3^3;
sbit w15=P3^4;
sbit w16=P3^5;
sbit w17=P3^6;
sbit w18=P3^7;

unsigned char code a[8][64]=
{
 {1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,},
 {1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,},
 {1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,},
 {1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,},
 {1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,},
 {1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,},
 {1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,},
 {1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,}
//1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
};
//-----------------------------------------------------
void delayus(int time)
{ // ham nay co do che la 20 us
int n;
unsigned char a;
for(n=0;n<time;n++)
{
a=0;
}
}
//-----------------------------------------------------
void delayus1()
{ // ham nay co do che la 20 us
unsigned char a,n;
for(n=0;n<10;n++)
{
a=0;
}
}
//-----------------------------------------------------
void saobang1vong()
{
int n,k,h;
for(k=0;k<33;k++)
{
for(n=1;n<14;n++)
{
for(h=0;h<8;h++)
{ P1=0xff;P2=0xff;P3=0xff;//wr=n1;wg=n2;wb=n3;
w1=a[h][k];w2=a[h][k+1];w3=a[h][k+2];w4=a[h][k+3];w5=a[h][k+4];w6=a[h][k+5];w7=a[h][k+6];w8=a[h][k+7]; //P1
w11=a[h][k+8];w12=a[h][k+9];w13=a[h][k+10];w14=a[h][k+11];w15=a[h][k+12];w16=a[h][k+13];w17=a[h][k+14];w18=a[h][k+15];//P3
w21=a[h][k+16];w22=a[h][k+17];w23=a[h][k+18];w24=a[h][k+19];w25=a[h][k+20];w26=a[h][k+21];w27=a[h][k+22];w28=a[h][k+23];//P2
wt1=a[h][k+24];wt2=a[h][k+25];wt3=a[h][k+26];wt4=a[h][k+27];wt5=a[h][k+28];wt6=a[h][k+29];wt7=a[h][k+30];wt8=a[h][k+31];//P0
delayus1();
}
}
}
}
//-----------------------------------------------------
void saobang2benduoilen()
{
int n,k,h;
for(k=15;k<33;k++)
{
for(n=1;n<20;n++)
{
for(h=0;h<8;h++)
{ P1=0xff;P2=0xff;P3=0xff;P0=0xff;//wr=n1;wg=n2;wb=n3;
w1=a[h][k]; // p3.7
w2=a[h][k+1];wt8=a[h][k+1]; // p3.6 - p2.0
w3=a[h][k+2];wt7=a[h][k+2];
w4=a[h][k+3];wt6=a[h][k+3];
w5=a[h][k+4];wt5=a[h][k+4];
w6=a[h][k+5];wt4=a[h][k+5];
w7=a[h][k+6];wt3=a[h][k+6];
w8=a[h][k+7];wt2=a[h][k+7];
w11=a[h][k+8];wt1=a[h][k+8];
w12=a[h][k+9];w28=a[h][k+9];
w13=a[h][k+10];w27=a[h][k+10];
w14=a[h][k+11];w26=a[h][k+11];
w15=a[h][k+12];w25=a[h][k+12];
w16=a[h][k+13];w24=a[h][k+13];
w17=a[h][k+14];w23=a[h][k+14];
w18=a[h][k+15];w22=a[h][k+15];
w21=a[h][k+16];
delayus1();

}
}
}
}
//-----------------------------------------------------
void saobang2bentrenxuong()
{
int n,k,h;
for(k=15;k<33;k++)
{
for(n=1;n<20;n++)
{
for(h=0;h<8;h++)
{ P1=0xff;P2=0xff;P3=0xff;P0=0xff;//wr=n1;wg=n2;wb=n3;
w21=a[h][k]; // p3.7
w22=a[h][k+1];w18=a[h][k+1]; // p3.6 - p2.0
w23=a[h][k+2];w17=a[h][k+2];
w24=a[h][k+3];w16=a[h][k+3];
w25=a[h][k+4];w15=a[h][k+4];
w26=a[h][k+5];w14=a[h][k+5];
w27=a[h][k+6];w13=a[h][k+6];
w28=a[h][k+7];w12=a[h][k+7];
wt1=a[h][k+8];w11=a[h][k+8];
wt2=a[h][k+9];w8=a[h][k+9];
wt3=a[h][k+10];w7=a[h][k+10];
wt4=a[h][k+11];w6=a[h][k+11];
wt5=a[h][k+12];w5=a[h][k+12];
wt6=a[h][k+13];w4=a[h][k+13];
wt7=a[h][k+14];w3=a[h][k+14];
wt8=a[h][k+15];w2=a[h][k+15];
w1=a[h][k+16];
delayus1();

}
}
}
}
//-----------------------------------------------------
void saobang2benxoaytrai()
{
int n,k,h;
for(k=15;k<33;k++)
{
for(n=1;n<20;n++)
{
for(h=0;h<8;h++)
{ P1=0xff;P2=0xff;P3=0xff;P0=0xff;//wr=n1;wg=n2;wb=n3;
w18=a[h][k]; // p3.7
w17=a[h][k+1];wt8=a[h][k+1]; // p3.6 - p2.0
w16=a[h][k+2];wt7=a[h][k+2];
w15=a[h][k+3];wt6=a[h][k+3];
w14=a[h][k+4];wt5=a[h][k+4];
w13=a[h][k+5];wt4=a[h][k+5];
w12=a[h][k+6];wt3=a[h][k+6];
w11=a[h][k+7];wt2=a[h][k+7];
w8=a[h][k+8];wt1=a[h][k+8];
w7=a[h][k+9];w28=a[h][k+9];
w6=a[h][k+10];w27=a[h][k+10];
w5=a[h][k+11];w26=a[h][k+11];
w4=a[h][k+12];w25=a[h][k+12];
w3=a[h][k+13];w24=a[h][k+13];
w2=a[h][k+14];w23=a[h][k+14];
w1=a[h][k+15];w22=a[h][k+15];
w21=a[h][k+16];
delayus1();

}
}
}
}
//-----------------------------------------------------
void saobang2benxoayphai()  // Test
{
int n,k,h;
for(k=15;k<33;k++)
{
for(n=1;n<20;n++)
{
for(h=0;h<8;h++)
{ P1=0xff;P2=0xff;P3=0xff;P0=0xff;//wr=n1;wg=n2;wb=n3;
//w18=a[h][k]; // p3.7
w2=a[h][k+1];w22=a[h][k+1]; // p3.6 - p2.0
w3=a[h][k+2];w23=a[h][k+2];
w4=a[h][k+3];w24=a[h][k+3];
w5=a[h][k+4];w25=a[h][k+4];
w6=a[h][k+5];w26=a[h][k+5];
w7=a[h][k+6];w27=a[h][k+6];
w8=a[h][k+7];w28=a[h][k+7];
w11=a[h][k+8];wt1=a[h][k+8];
w12=a[h][k+9];wt2=a[h][k+9];
w13=a[h][k+10];wt3=a[h][k+10];
w14=a[h][k+11];wt4=a[h][k+11];
w15=a[h][k+12];wt5=a[h][k+12];
w16=a[h][k+13];wt6=a[h][k+13];
w17=a[h][k+14];wt7=a[h][k+14];
w18=a[h][k+15];wt8=a[h][k+15];
w21=a[h][k+16];w1=a[h][k+16];
delayus1();

}
}
}
}
//-----------------------------------------------------
void main()
{ P0=0x00;P1=0x00;P2=0x00;P3=0x00;
while(1)
{

saobang1vong();
saobang2benduoilen();
saobang2bentrenxuong();
saobang2benxoaytrai();
saobang2benxoayphai();

}
}

( Mô Phỏng + Code C + Code Hex)
Khi nhấn nút "Tải Về Máy", bạn sẽ vào trang quảng cáo, vui lòng chờ 5 giây. Nút  hiện ra ở góc phải phía trên, nhấn vào để đến trang downloadCó 1 bạn chia sẻ code Led sao băng 3 màu: Chip đọc khó hiểu lòi mắt....mà lại còn giấu giấu...Chán.. Bạn nào thích thì down về nhai..nấu..xào luộc thì tùy nhé..( không phải code chip viết)

http://www.mediafire.com/?jhvv2kyqjm6ngdj

Blog Điện Tử | Tin Học - Chia sẻ kiến thức - Kết nối đam mê điện tử

14 comments:

minh vu hoang said...
4/10/13

http://www.youtube.com/watch?v=LyxVmQ
bạn ơi mình rất thích các hiệu ứng ở clip trên nhưng bạn ấy k chia sẻ code,ở clip đó có khoảng 20 hiệu ứng sao băng vậy có quá 8kb rom của 89c52 không,tại sao code của bạn mới 5 hiệu ứng mà đã 7kb?,mình chưa học lập trình c nên bất lực quá,cho mình hỏi trong code của bạn chỉnh cho thời gian delay ngắn lại thì sửa ở hàm nào và như thế nào?

Chip Kool said...
5/10/13

Video đã bị xóa làm sao xem được hả bạn,,đúng là code này không tối ưu bộ nhớ..để mình tìm giải pháp khác

minh vu hoang said...
5/10/13

http://www.youtube.com/watch?v=LyxVmQZySTs
cái clip này :(

hau nguyen said...
5/10/13

chip oi minh cam on ban .va trag wed cua ban da day minh lam dc led trai tim..ban lam led sao bang zong youtube của Chung Phạm Mạnh
y' minh muon lam cai do ma ko ai day minh het...lam led GRB do can nhu gi ban?lam sao doi mau dc ..pm NguyenDucHau2013@gmail.com chi minh voi nhe cam on chip

Dang Tien Thinh said...
27/10/13

cho mình hỏi dòng ic 89s51 89s52 và 89c51 89s52 thì dòng nào xài ngon hơn và có gì khác nhau không . mình thấy sơ đồ chân cũng giống nhau mà . có lấy code nạp cho nhau được không :)

hoang nguyen said...
28/10/13

mình có code chạy da màu nhũng giá thành bóng quá cao nên mình không dám làm ai cần mã code đó thì liên hệ với mình nhé 0937091411

phuong thao said...
11/12/13

ban ơi mình thích hiệu ứng trên cip này ..mà xài led 7 màu nữa..nhưng theo tác giả thì cái này k xài chip...làm sao viết được code này vậy ad...chỉ mình với :(
http://www.youtube.com/watch?v=vvfaxJG11bg

Chip Kool said...
11/12/13

@phuong thao Làm gì có chuyện không dùng IC mà chạy được hiệu ứng..có khi họ lừa phỉnh bạn...cái này làm tốn ic 595 lắm...nên mình cũng không muốn thí nghiệm mạch,

phuong thao said...
11/12/13

ad chỉ e lam mach mô phỏng cái này vs dc k ạ =D>

trần hùng said...
7/3/14

cho e hoi dung loai chip nao de nap file am thanh vao chip roi phat ra duoc nhu nhung ieng nhac trong nhu trong den long dien tu y

Chip Kool said...
7/3/14

@phuong thao Led sao băng không mô phỏng được nhé..

Chip Kool said...
7/3/14

@trần hùngCon ic nhạc đó tốt nhất bạn nên mua..có 1 website bán mạch ic đó nhỏ như ngón tay..

Chip Kool said...
7/3/14

@trần hùng dùng mạch này cho tiện..Còn muốn nhiều nhạc chỉ có lập trình thêm nhé [img]http://farm3.staticflickr.com/2883/10740324403_e76728654a.jpg[/img]

Anonymous said...
24/12/16

quiero comprar un letrero led de 3m x 6ocm ayuda please mi e-mail:jhordy_07_06_1996@outlook.com

Post a Comment

Bạn đọc hãy giúp chúng tôi xây dựng cộng đồng bằng cách để lại bình luận, chúng tôi luôn đón nhận mọi ý kiến của các bạn:
» Bình luận nghiêm túc và không chứa các liên kết quảng cáo.
» Vui lòng không Spam nhận xét với mọi hình thức.
» Rất mong bạn đề tên cho nhận xét của chính mình - Bằng cách chọn vào Tên/URL và điền tên bạn vào (Phần URL có thể bỏ trống ).

- Bạn có thể chèn Link nhạc (NCT), video(Youtube),Hình ảnh vào comment bằng cú pháp:
+ [youtube] Link video Youtube [/youtube].
+ [img] Link ảnh( định dạng PNG, JPG,GIF) [/img]
+Chèn link liên kết: <a href="LINK" rel="nofollow">Name</a>
-Bạn copy mã bên cạnh biểu tượng chèn vào nhận xét để bày tỏ cảm xúc!!

:) :( :)) :(( =)) =D> :D :P