Trái tim 32 led băm xung ~ eChipKool SHOP - Chia sẻ kiến thức- Kết nối đam mê Điện Tử

Trái tim 32 led băm xung


Chip nhìn thấy mấy video led sao băng trên Youtube chạy nhìn đẹp....có 1 code led sao băng 3 màu của bạn daohuytien ben DTVN nhưng chỉ có 24 led..chip ngồi hì hục viết lên 32 led được 5 hiệu ứng mà đã Full hơn 7k rồi..toàn setbit tốn bộ nhớ dã man...Bạn nào thích thì làm chơi cho vui.

Chân nối từ Vòng tròn  P1.0 - P1.7  Nối tiếp P3.0 - P3.7 Nối Tiếp P2.0 - P2.7 Nối P0.7 - P0.0


Code Compile By Keil C 4 nhé:
#include<regx52.h>
Editer By ChipKool_Online
sbit wt1=P0^7;// P0
sbit wt2=P0^6;
sbit wt3=P0^5;
sbit wt4=P0^4;
sbit wt5=P0^3;
sbit wt6=P0^2;
sbit wt7=P0^1;
sbit wt8=P0^0;

sbit w1=P1^0;// P1
sbit w2=P1^1;
sbit w3=P1^2;
sbit w4=P1^3;
sbit w5=P1^4;
sbit w6=P1^5;
sbit w7=P1^6;
sbit w8=P1^7;

sbit w21=P2^0; // P2
sbit w22=P2^1;
sbit w23=P2^2;
sbit w24=P2^3;
sbit w25=P2^4;
sbit w26=P2^5;
sbit w27=P2^6;
sbit w28=P2^7;

sbit w11=P3^0; // P3
sbit w12=P3^1;
sbit w13=P3^2;
sbit w14=P3^3;
sbit w15=P3^4;
sbit w16=P3^5;
sbit w17=P3^6;
sbit w18=P3^7;

unsigned char code a[8][64]=
{
 {1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,},
 {1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,},
 {1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,},
 {1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,},
 {1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,},
 {1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,},
 {1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,},
 {1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,}
//1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
};
//-----------------------------------------------------
void delayus(int time)
{ // ham nay co do che la 20 us
int n;
unsigned char a;
for(n=0;n<time;n++)
{
a=0;
}
}
//-----------------------------------------------------
void delayus1()
{ // ham nay co do che la 20 us
unsigned char a,n;
for(n=0;n<10;n++)
{
a=0;
}
}
//-----------------------------------------------------
void saobang1vong()
{
int n,k,h;
for(k=0;k<33;k++)
{
for(n=1;n<14;n++)
{
for(h=0;h<8;h++)
{ P1=0xff;P2=0xff;P3=0xff;//wr=n1;wg=n2;wb=n3;
w1=a[h][k];w2=a[h][k+1];w3=a[h][k+2];w4=a[h][k+3];w5=a[h][k+4];w6=a[h][k+5];w7=a[h][k+6];w8=a[h][k+7]; //P1
w11=a[h][k+8];w12=a[h][k+9];w13=a[h][k+10];w14=a[h][k+11];w15=a[h][k+12];w16=a[h][k+13];w17=a[h][k+14];w18=a[h][k+15];//P3
w21=a[h][k+16];w22=a[h][k+17];w23=a[h][k+18];w24=a[h][k+19];w25=a[h][k+20];w26=a[h][k+21];w27=a[h][k+22];w28=a[h][k+23];//P2
wt1=a[h][k+24];wt2=a[h][k+25];wt3=a[h][k+26];wt4=a[h][k+27];wt5=a[h][k+28];wt6=a[h][k+29];wt7=a[h][k+30];wt8=a[h][k+31];//P0
delayus1();
}
}
}
}
//-----------------------------------------------------
void saobang2benduoilen()
{
int n,k,h;
for(k=15;k<33;k++)
{
for(n=1;n<20;n++)
{
for(h=0;h<8;h++)
{ P1=0xff;P2=0xff;P3=0xff;P0=0xff;//wr=n1;wg=n2;wb=n3;
w1=a[h][k]; // p3.7
w2=a[h][k+1];wt8=a[h][k+1]; // p3.6 - p2.0
w3=a[h][k+2];wt7=a[h][k+2];
w4=a[h][k+3];wt6=a[h][k+3];
w5=a[h][k+4];wt5=a[h][k+4];
w6=a[h][k+5];wt4=a[h][k+5];
w7=a[h][k+6];wt3=a[h][k+6];
w8=a[h][k+7];wt2=a[h][k+7];
w11=a[h][k+8];wt1=a[h][k+8];
w12=a[h][k+9];w28=a[h][k+9];
w13=a[h][k+10];w27=a[h][k+10];
w14=a[h][k+11];w26=a[h][k+11];
w15=a[h][k+12];w25=a[h][k+12];
w16=a[h][k+13];w24=a[h][k+13];
w17=a[h][k+14];w23=a[h][k+14];
w18=a[h][k+15];w22=a[h][k+15];
w21=a[h][k+16];
delayus1();

}
}
}
}
//-----------------------------------------------------
void saobang2bentrenxuong()
{
int n,k,h;
for(k=15;k<33;k++)
{
for(n=1;n<20;n++)
{
for(h=0;h<8;h++)
{ P1=0xff;P2=0xff;P3=0xff;P0=0xff;//wr=n1;wg=n2;wb=n3;
w21=a[h][k]; // p3.7
w22=a[h][k+1];w18=a[h][k+1]; // p3.6 - p2.0
w23=a[h][k+2];w17=a[h][k+2];
w24=a[h][k+3];w16=a[h][k+3];
w25=a[h][k+4];w15=a[h][k+4];
w26=a[h][k+5];w14=a[h][k+5];
w27=a[h][k+6];w13=a[h][k+6];
w28=a[h][k+7];w12=a[h][k+7];
wt1=a[h][k+8];w11=a[h][k+8];
wt2=a[h][k+9];w8=a[h][k+9];
wt3=a[h][k+10];w7=a[h][k+10];
wt4=a[h][k+11];w6=a[h][k+11];
wt5=a[h][k+12];w5=a[h][k+12];
wt6=a[h][k+13];w4=a[h][k+13];
wt7=a[h][k+14];w3=a[h][k+14];
wt8=a[h][k+15];w2=a[h][k+15];
w1=a[h][k+16];
delayus1();

}
}
}
}
//-----------------------------------------------------
void saobang2benxoaytrai()
{
int n,k,h;
for(k=15;k<33;k++)
{
for(n=1;n<20;n++)
{
for(h=0;h<8;h++)
{ P1=0xff;P2=0xff;P3=0xff;P0=0xff;//wr=n1;wg=n2;wb=n3;
w18=a[h][k]; // p3.7
w17=a[h][k+1];wt8=a[h][k+1]; // p3.6 - p2.0
w16=a[h][k+2];wt7=a[h][k+2];
w15=a[h][k+3];wt6=a[h][k+3];
w14=a[h][k+4];wt5=a[h][k+4];
w13=a[h][k+5];wt4=a[h][k+5];
w12=a[h][k+6];wt3=a[h][k+6];
w11=a[h][k+7];wt2=a[h][k+7];
w8=a[h][k+8];wt1=a[h][k+8];
w7=a[h][k+9];w28=a[h][k+9];
w6=a[h][k+10];w27=a[h][k+10];
w5=a[h][k+11];w26=a[h][k+11];
w4=a[h][k+12];w25=a[h][k+12];
w3=a[h][k+13];w24=a[h][k+13];
w2=a[h][k+14];w23=a[h][k+14];
w1=a[h][k+15];w22=a[h][k+15];
w21=a[h][k+16];
delayus1();

}
}
}
}
//-----------------------------------------------------
void saobang2benxoayphai()  // Test
{
int n,k,h;
for(k=15;k<33;k++)
{
for(n=1;n<20;n++)
{
for(h=0;h<8;h++)
{ P1=0xff;P2=0xff;P3=0xff;P0=0xff;//wr=n1;wg=n2;wb=n3;
//w18=a[h][k]; // p3.7
w2=a[h][k+1];w22=a[h][k+1]; // p3.6 - p2.0
w3=a[h][k+2];w23=a[h][k+2];
w4=a[h][k+3];w24=a[h][k+3];
w5=a[h][k+4];w25=a[h][k+4];
w6=a[h][k+5];w26=a[h][k+5];
w7=a[h][k+6];w27=a[h][k+6];
w8=a[h][k+7];w28=a[h][k+7];
w11=a[h][k+8];wt1=a[h][k+8];
w12=a[h][k+9];wt2=a[h][k+9];
w13=a[h][k+10];wt3=a[h][k+10];
w14=a[h][k+11];wt4=a[h][k+11];
w15=a[h][k+12];wt5=a[h][k+12];
w16=a[h][k+13];wt6=a[h][k+13];
w17=a[h][k+14];wt7=a[h][k+14];
w18=a[h][k+15];wt8=a[h][k+15];
w21=a[h][k+16];w1=a[h][k+16];
delayus1();

}
}
}
}
//-----------------------------------------------------
void main()
{ P0=0x00;P1=0x00;P2=0x00;P3=0x00;
while(1)
{

saobang1vong();
saobang2benduoilen();
saobang2bentrenxuong();
saobang2benxoaytrai();
saobang2benxoayphai();

}
}

( Mô Phỏng + Code C + Code Hex)
Khi nhấn nút "Tải Về Máy", bạn sẽ vào trang quảng cáo, vui lòng chờ 5 giây. Nút  hiện ra ở góc phải phía trên, nhấn vào để đến trang downloadCó 1 bạn chia sẻ code Led sao băng 3 màu: Chip đọc khó hiểu lòi mắt....mà lại còn giấu giấu...Chán.. Bạn nào thích thì down về nhai..nấu..xào luộc thì tùy nhé..( không phải code chip viết)

http://www.mediafire.com/?jhvv2kyqjm6ngdj

Blog Điện Tử | Tin Học - Chia sẻ kiến thức - Kết nối đam mê điện tử
In bài này
Previous
Next Post »

14 comments

Click here for comments
4/10/13 ×

http://www.youtube.com/watch?v=LyxVmQ
bạn ơi mình rất thích các hiệu ứng ở clip trên nhưng bạn ấy k chia sẻ code,ở clip đó có khoảng 20 hiệu ứng sao băng vậy có quá 8kb rom của 89c52 không,tại sao code của bạn mới 5 hiệu ứng mà đã 7kb?,mình chưa học lập trình c nên bất lực quá,cho mình hỏi trong code của bạn chỉnh cho thời gian delay ngắn lại thì sửa ở hàm nào và như thế nào?

Reply
avatar
Chip Kool
admin
5/10/13 ×

Video đã bị xóa làm sao xem được hả bạn,,đúng là code này không tối ưu bộ nhớ..để mình tìm giải pháp khác

Reply
avatar
5/10/13 ×

http://www.youtube.com/watch?v=LyxVmQZySTs
cái clip này :(

Reply
avatar
hau nguyen
admin
5/10/13 ×

chip oi minh cam on ban .va trag wed cua ban da day minh lam dc led trai tim..ban lam led sao bang zong youtube của Chung Phạm Mạnh
y' minh muon lam cai do ma ko ai day minh het...lam led GRB do can nhu gi ban?lam sao doi mau dc ..pm NguyenDucHau2013@gmail.com chi minh voi nhe cam on chip

Reply
avatar
27/10/13 ×

cho mình hỏi dòng ic 89s51 89s52 và 89c51 89s52 thì dòng nào xài ngon hơn và có gì khác nhau không . mình thấy sơ đồ chân cũng giống nhau mà . có lấy code nạp cho nhau được không :)

Reply
avatar
hoang nguyen
admin
28/10/13 ×

mình có code chạy da màu nhũng giá thành bóng quá cao nên mình không dám làm ai cần mã code đó thì liên hệ với mình nhé 0937091411

Reply
avatar
phuong thao
admin
11/12/13 ×

ban ơi mình thích hiệu ứng trên cip này ..mà xài led 7 màu nữa..nhưng theo tác giả thì cái này k xài chip...làm sao viết được code này vậy ad...chỉ mình với :(
http://www.youtube.com/watch?v=vvfaxJG11bg

Reply
avatar
Chip Kool
admin
11/12/13 ×

@phuong thao Làm gì có chuyện không dùng IC mà chạy được hiệu ứng..có khi họ lừa phỉnh bạn...cái này làm tốn ic 595 lắm...nên mình cũng không muốn thí nghiệm mạch,

Reply
avatar
phuong thao
admin
11/12/13 ×

ad chỉ e lam mach mô phỏng cái này vs dc k ạ =D>

Reply
avatar
trần hùng
admin
7/3/14 ×

cho e hoi dung loai chip nao de nap file am thanh vao chip roi phat ra duoc nhu nhung ieng nhac trong nhu trong den long dien tu y

Reply
avatar
Chip Kool
admin
7/3/14 ×

@phuong thao Led sao băng không mô phỏng được nhé..

Reply
avatar
Chip Kool
admin
7/3/14 ×

@trần hùngCon ic nhạc đó tốt nhất bạn nên mua..có 1 website bán mạch ic đó nhỏ như ngón tay..

Reply
avatar
Chip Kool
admin
7/3/14 ×

@trần hùng dùng mạch này cho tiện..Còn muốn nhiều nhạc chỉ có lập trình thêm nhé [img]http://farm3.staticflickr.com/2883/10740324403_e76728654a.jpg[/img]

Reply
avatar
Anonymous
admin
24/12/16 ×

quiero comprar un letrero led de 3m x 6ocm ayuda please mi e-mail:jhordy_07_06_1996@outlook.com

Reply
avatar

Bạn đọc hãy giúp chúng tôi xây dựng cộng đồng bằng cách để lại bình luận, chúng tôi luôn đón nhận mọi ý kiến của các bạn:
» Bình luận nghiêm túc và không chứa các liên kết quảng cáo.
» Vui lòng không Spam nhận xét với mọi hình thức.
» Rất mong bạn đề tên cho nhận xét của chính mình - Bằng cách chọn vào Tên/URL và điền tên bạn vào (Phần URL có thể bỏ trống ).

- Bạn có thể chèn Link nhạc (NCT), video(Youtube),Hình ảnh vào comment bằng cú pháp:
+ [youtube] Link video Youtube [/youtube].
+ [img] Link ảnh( định dạng PNG, JPG,GIF) [/img]
+Chèn link liên kết: <a href="LINK" rel="nofollow">Name</a>
-Bạn copy mã bên cạnh biểu tượng chèn vào nhận xét để bày tỏ cảm xúc!! ConversionConversion EmoticonEmoticon

       Mạch Khóa Số Điện Tử Mạch Đếm Sản Phẩm Mạch Đèn giao thông Ngã Tư Mạch Trái Tim Final Mạch Trái Tim Final Mạch Trái Tim I Love U

THƯ MỤC KHO TÀI LIỆU MIỄN PHÍ ECHIPKOOL

Code 8051 - ASM Code 8051 - C Code AVR - C Code led sao băng Code PIC - C Điện tử cơ bản điện tử viễn thông Đo Nhiệt Độ DS18B20 + LCD Đo Nhiệt Độ LM35 + LCD Đo Nhiệt Độ LM35 + Led 7 thanh Đo tốc độ động cơ Động cơ robo Ebook Đại Học ebook điện tử Ebook đồ án Học Orcad Học Protues Hồng ngoại Lập Trình 8051 Lập Trình AVR lập trình c++ Lập Trình Led Quảng Cáo lập trình PIC Lập trình Robot Lập trình VHDL Lcd16x2 Led Clock Led Quay Led RGB Mạch 7seg Mạch Amply.Mạch Loa Mạch Cảm Biến Mạch cube Mạch Đếm Sản Phẩm Mạch điện cơ bản Mạch điện hay Mạch Điện Ứng Dụng Mạch đọc file nhạc MP3 dùng Atmega 8 Mạch Động Cơ Mạch đồng hồ Mạch đồng hồ LCD Mạch đồng hồ Matrix Mạch giao thông Mạch in Mạch khóa số điện tử Mạch Led đơn Mạch Led Quảng Cáo Mạch Led Vumeter Mạch Ma trận Phím Mạch Matrix Mạch nạp Mạch nguồn Mạch Nút Bấm Mạch RS232 Mạch RS485 Mạch thu phát Mạch tổ hợp MSI Mạch trái tim Mạch truyền điện không dây Mạch Vi điều khiển Module Bluetooth Module Sim Module Sim548 Motor Nhiệt độ - Độ ẩm oscilloscope Phần mềm điện tử Phần Mềm Diệt Viruts Phần Mềm Hay Phần Mềm Led Quảng Cáo Phần mềm vi tính robocon Rule robocon Sạc Acquy Sản Phẩm Thương Mại Sáng tạo Smart Home Tài liệu Điện Tử Tranzitor Tụ điện TUT - 8051 - ASM TUT - 8051 - KeilC UART Ứng Dụng Led Quảng Cáo Ứng dụng USB USB TO COM Vi điều khiển - Ứng dụng Vi mạch số VOM Wifi ESP8266