Mạch Khóa Số Điện Tử Mạch Đếm Sản Phẩm Mạch Đèn giao thông Ngã Tư Mạch Trái Tim Final Mạch Trái Tim Final Mạch Trái Tim I Love U

October 2, 2013

Mạch Đồng Hồ LCD 16x2 Sử dụng 89C51Code này có 1 bạn chia sẻ trên DTVN nhưng không có Mô Phỏng Chip vẽ lại và Thêm phần Hẹn Giờ cho các bạn phát triển ứng dụng ^^ Mong các bạn sẽ thích ghé thăm Website Echipkool.com..

#include<reg52.h>
#include<string.h>
#define Bat 1
// Dat lai ten cho cac chan dac biet duoc dung
sbit SCL=P1^0;
sbit SDA=P1^1;
sbit Rs=P1^5;
sbit Rw=P1^6;
sbit En=P1^7;
sbit tang=P3^5;
sbit giam=P3^4;
sbit menu=P3^2;
sbit Bf  =P2^7;
sbit Led =P3^0;


unsigned char bcd_dec(unsigned char bcd); // Chuyen doi so BCD sang Thap phan hien thi len LCD

unsigned char dec_bcd(unsigned char dec); // Chuyen doi so thap phan sang BCD dung de nap vao DS1307

unsigned char bcd_dec(unsigned char bcd)
              {
   return((bcd/16)*10+(bcd%16));
}

unsigned char dec_bcd(unsigned char dec)
               {
    return((dec/10)*16+(dec%10));
}            

void caidat(); // Ham phim bam cai dat ngay gio
void hienngay(); // Ham hien thi ngay thang nam
void hiengio(); // Ham Hien thi Gio Phut Giay
void hien_hengio();// Ham Hien thi Hen Gio
unsigned char mode=0;
unsigned char a_min,a_hour,h_phut1,h_phut2,h_gio1,h_gio2;// Cac bien phuc vu cho hen gio
bit tang0=1,tang1=1,giam0=1,giam1=1,mode0=1,mode1=1;
char giay,phut,gio,h1,h2,m1,m2,s1,s2,ngay,thang,nam,ng1,ng2,th1,th2,n1,n2,thu,day; // cac gia tri
// giay,phut,gio,thu,ngay,thang,nam duoc tach thanh 2 so de hien thi


// Ham tre t(ms)
void delay(int t)
{
  int a,b;
  for(a=0;a<t;a++)
  {
    for(b=0;b<125;b++)
{}
  }
}
// Ham tre t(us)
void delay_us(int t)
{
  int a;
  for(a=0;a<t;a++)
  {}
}

// CAC CHUONG TRINH GIANH CHO LCD
// Ham kiem tra ban
void ban()
{
  P2=0xFF;
  Rs=0;
  Rw=1;
  while(Bf)
  {
    En=0;
delay_us(50);
En=1;
  }
}
// Ham ghi lenh
void lenh(unsigned char x)
{
  ban();
  P2=x;
  Rs=0;
  Rw=0;
  delay_us(20);
  En=1;
  delay_us(20);
  En=0;
}
// Ham ghi du lieu
void kitu(unsigned char x)
{
  ban();
  P2=x;
  Rs=1;
  Rw=0;
  delay_us(20);
  En=1;
  delay_us(20);
  En=0;
}
// Ham ghi chuoi
void chuoi(unsigned char *s)
{
  char i;
  for(i=0;i<strlen(s);i++)
  {
    kitu(s[i]);
  }
}
// Ham ghi cham 1 chuoi
void chuoi_cham(unsigned char *s)
{
  char i;
  for(i=0;i<strlen(s);i++)
  {
    kitu(s[i]);
delay(75);
  }
}
// Ham khoi tao LCD
void khoitao()
{
  lenh(0x38);
  lenh(0x01);
  lenh(0x0c);
  lenh(0x80);
}

// CAC CHUONG TRINH DANH CHO DS1307
// Ham start I2C   // Khoi tao Giao Tiep I2C
void start()
{
  SCL=1;
  SDA=1;
  delay(1);
  SDA=0;
  delay(1);
  SCL=0;
  SDA=1;
}
// Ham stop I2C   // Ket thuc Giao Tiep I2C
void stop()
{

  SDA=0;SCL=1;
  delay(1);
  SDA=1;
  delay(1);
}
// Ham ghi 1 byte vao DS1307  // Mater 89xx Ghi 1 Byte vao DS1307
void truyen(unsigned char g)
{
  unsigned char tem,i;
  for(i=0;i<8;i++)
  {
    tem=g&0x80;
if(tem==0x80)
SDA=1;
else SDA=0;
SCL=1;
delay(1);
SCL=0;
g=g*2;

  }
  SCL=1;
  delay(1);
  SCL=0;
}
// Ham nhan 1 byte  // Ham 89xx nhan 1 byte tu DS1307
unsigned char nhan()
{
 unsigned char gt=0,i;
 for(i=0;i<8;i++)
 {
   SCL=1;
   gt=gt*2;
   delay(1);
   gt=gt|SDA;
   SCL=0;
   delay(1);
 }
 SCL=1;
 SDA=1;
 delay(1);
 SCL=0;
 return gt;
}
//Ham ghi gia tri vao 1 dia chi len DS1307
void ghi(unsigned char add,unsigned char gt)
{
  start();
  truyen(0xd0);
  truyen(add);
  truyen(gt);
  stop();
}
// Ham doc gia tri tu 1 dia chi tu DS1307 xuong
unsigned char doc(unsigned char add)
{
  unsigned char value;
  start();
  truyen(0xd0);
  truyen(add);
  start();
  truyen(0xd1);
  value=nhan();
  stop();
  return value;
}
// CAC CHUONG TRINH GIAO TIEP 89S52-DS1307
//Ham khoi tao gia tri ban dau cho DS1307
void khoitao_DS()
{
  unsigned char check;
  check=doc(0x10);
  if(check!='c')
  {
    ghi(0x10,'c');
ghi(0x00,(dec_bcd(30))&0x7F);// Giay
ghi(0x01,(dec_bcd(35))&0x7F);// Phut
ghi(0x02,(dec_bcd(14))&0x3F);// Gio
ghi(0x03,dec_bcd(4)); // Thu
ghi(0x04,dec_bcd(1)); // Ngay
ghi(0x05,dec_bcd(5)); // Thang
ghi(0x06,dec_bcd(13)); // Nam
ghi(0x08,dec_bcd(0));   // Hen phut
ghi(0x09,dec_bcd(0)); // Hen Gio

  }
}

//Ham doc gia tri thoi gian tu DS1307
void docgio()
{
  giay =bcd_dec(doc(0x00));
  phut =bcd_dec(doc(0x01));
  gio  =bcd_dec(doc(0x02));
  thu=bcd_dec(doc(0x03));
  ngay =bcd_dec(doc(0x04));
  thang=bcd_dec(doc(0x05));
  nam  =bcd_dec(doc(0x06));
  a_min=bcd_dec(doc(0x08));
  a_hour=bcd_dec(doc(0x09));
 
}
//Tach gia tri de hien thi
void tach()
{
  s1=giay/10+48;s2=giay%10+48;
  m1=phut/10+48;m2=phut%10+48;
  h1=gio/10+48;h2=gio%10+48;
  day=thu+48;
  ng1=ngay/10+48;ng2=ngay%10+48;
  th1=thang/10+48;th2=thang%10+48;
  n1=nam/10+48;n2=nam%10+48;
  h_phut1=a_min/10+48;h_phut2=a_min%10+48;
  h_gio1=a_hour/10+48;h_gio2=a_hour%10+48;
}


//Ham hien thi thoi gian
void hienthi()
{
  docgio(); ///////
  tach();
  lenh(0x80);
  if(thu!=7)
  {
    chuoi("Thu ");
kitu(day+1);
kitu(' ');
  }
  else chuoi("CNHAT ");
  kitu(ng1);kitu(ng2);
  kitu('/');
  kitu(th1);kitu(th2);
  kitu('/');
  chuoi("20");
  kitu(n1);kitu(n2);
  lenh(0xc0);
  chuoi("Time: ");
  kitu(h1);kitu(h2);
  kitu(':');
  kitu(m1);kitu(m2);
  kitu(':');
  kitu(s1);kitu(s2);
  chuoi("  ");
}
//Hien thi thu ngay thang nam
void hienngay()
{
  tach();
  lenh(0xc0);
  if(thu!=7)
  {
    chuoi("Thu ");
kitu(day+1);
kitu(' ');
  }
  else chuoi("CNHAT ");
  kitu(ng1);kitu(ng2);
  kitu('/');
  kitu(th1);kitu(th2);
  kitu('/');
  chuoi("20");
  kitu(n1);kitu(n2);
}
//Hien giay phut gio
void hiengio()
{
  tach();
  lenh(0xc0);
  chuoi("Time: ");
  kitu(h1);kitu(h2);
  kitu(':');
  kitu(m1);kitu(m2);
  kitu(':');
  kitu(s1);kitu(s2);
  kitu(' ');
}
// hien hen gio
void hien_hengio()
{
  tach();
  lenh(0xc0);
  chuoi("Alarm: ");
  kitu(h_gio1);kitu(h_gio2);
  kitu(':');
  kitu(h_phut1);kitu(h_phut2);
  kitu(':');

}
//------------------------------------------------
 void Out_1Hz()
{
start(); /* Start i2c bus */
truyen(0xD0); /* Connect to DS1307 */
truyen(0x07);   //vi tri con tro RTC
truyen(0x10);
stop();
}

//----------------------------------------------------------------------
//Ham cai dat gia tri thoi gian
void caidat()
{
  if(mode==1) // Gio
  {
    tang0=tang1;tang1=tang;
giam0=giam1;giam1=giam;
if(tang0==0 && tang1==1)
{
 gio=gio+1;
 if(gio==24)
 gio=0;

}
if(giam0==0 && giam1==1)
{
 gio=gio-1;
 if(gio<0)
 gio=23;
}
  }
  else
  {
  if(mode==2)   // Phut
  {
    tang0=tang1;tang1=tang;
giam0=giam1;giam1=giam;
if(tang0==0 && tang1==1)
{
 phut=phut+1;
 if(phut==60)
 phut=0;

}
if(giam0==0 && giam1==1)
{
 phut=phut-1;
 if(phut<0)
 phut=59;
}
  }
  else
  {
  if(mode==3)   // Giay
  {
    tang0=tang1;tang1=tang;
giam0=giam1;giam1=giam;
if(tang0==0 && tang1==1)
{
 giay=giay+1;
 if(giay==60)
 giay=0;

}
if(giam0==0 && giam1==1)
{
 giay=giay-1;
 if(giay<0)
 giay=59;
}
  }
  else
  {
  if(mode==4)   // Thu
  {
    tang0=tang1;tang1=tang;
giam0=giam1;giam1=giam;
if(tang0==0 && tang1==1)
{
 thu=thu+1;
 if(thu==8)
 thu=1;

}
if(giam0==0 && giam1==1)
{
 thu=thu-1;
 if(thu==0)
 thu=7;
}
  }
  else
  {
  if(mode==5)   // Ngay
  {
    tang0=tang1;tang1=tang;
giam0=giam1;giam1=giam;
if(tang0==0 && tang1==1)
{
 ngay=ngay+1;
 if(ngay==32)
 ngay=1;

}
if(giam0==0 && giam1==1)
{
 ngay=ngay-1;
 if(ngay==0)
 ngay=31;
}
  }
  else
  {
  if(mode==6)   // Thang
  {
    tang0=tang1;tang1=tang;
giam0=giam1;giam1=giam;
if(tang0==0 && tang1==1)
{
 thang=thang+1;
 if(thang==13)
 thang=1;

}
if(giam0==0 && giam1==1)
{
 thang=thang-1;
 if(thang==0)
 thang=12;
}
  }
  else
  {
  if(mode==7)   // Nam
  {
    tang0=tang1;tang1=tang;
giam0=giam1;giam1=giam;
if(tang0==0 && tang1==1)
{
 nam=nam+1;
 if(nam==100)
 nam=0;

}
if(giam0==0 && giam1==1)
{
 nam=nam-1;
 if(nam<0)
 nam=99;
}
  }
  if(mode==8)   // Gio Alarm
  {
    tang0=tang1;tang1=tang;
giam0=giam1;giam1=giam;
if(tang0==0 && tang1==1)
{
 a_hour=a_hour+1;
 if(a_hour==24)
 a_hour=0;

}
if(giam0==0 && giam1==1)
{
 a_hour=a_hour-1;
 if(a_hour<0)
 a_hour=24;
}
  }
  if(mode==9)   // Phut Alarm
  {
    tang0=tang1;tang1=tang;
giam0=giam1;giam1=giam;
if(tang0==0 && tang1==1)
{
 a_min=a_min+1;
 if(a_min==60)
 a_min=0;

}
if(giam0==0 && giam1==1)
{
 a_min=a_min-1;
 if(a_min<0)
 a_min=60;
}
  }

  }
  }
  }
  }
  }
  }

    ghi(0x00,(dec_bcd(giay))&0x7F);
ghi(0x01,(dec_bcd(phut))&0x7F);
ghi(0x02,(dec_bcd(gio))&0x3F);
ghi(0x03,dec_bcd(thu));
ghi(0x04,dec_bcd(ngay));
ghi(0x05,dec_bcd(thang));
ghi(0x06,dec_bcd(nam));
ghi(0x08,dec_bcd(a_min));
ghi(0x09,dec_bcd(a_hour));  if(mode==1)
  {
    lenh(0x80);
chuoi("   CHINH GIO:   ");
lenh(0xc0);
hiengio();
  }
  else
  {
  if(mode==2)
  {
    lenh(0x80);
chuoi("   CHINH PHUT:  ");
lenh(0xc0);
hiengio();
  }
  else
  {
  if(mode==3)
  {
    lenh(0x80);
chuoi("   CHINH GIAY:  ");
lenh(0xc0);
hiengio();
  }
  else
  {
  if(mode==4)
  {
    lenh(0x80);
chuoi("   CHINH THU:   ");
lenh(0xc0);
hienngay();
  }
  else
  {
  if(mode==5)
  {
    lenh(0x80);
chuoi("   CHINH NGAY:  ");
lenh(0xc0);
hienngay();
  }
  else
  {
  if(mode==6)
  {
    lenh(0x80);
chuoi("   CHINH THANG: ");
lenh(0xc0);
hienngay();
  }
  else
  {
  if(mode==7)
  {
    lenh(0x80);
chuoi("   CHINH NAM:   ");
lenh(0xc0);
hienngay();
  }
  else
  {
  if(mode==8)
  {
    lenh(0x80);
chuoi("   CHINH HGIO:   ");
lenh(0xc0);
hien_hengio();
  }
  else
  {
  if(mode==9)
  {
    lenh(0x80);
chuoi("   CHINH HPHUT:   ");
lenh(0xc0);
hien_hengio();
  }
  }
  }
  }
  }
  }
  }
  }
  }

}
// HAM CHINH
void main()
{
  khoitao();
  //khoitao_DS();
  lenh(0x80);
  chuoi_cham("REAL TIME CLOCK ");
  lenh(0xc0);
  chuoi_cham(" ECHIPKOOL.COM  ");
  delay(2000);
  lenh(0x01);
  lenh(0x80);
  chuoi_cham("Edit ChipKool");
  lenh(0xc0);
  chuoi_cham("GMAIL:new.moon9xone");
  delay(2000);
  lenh(0x01);

  while(1)
  {
    Out_1Hz();//
    mode0=mode1;mode1=menu;
if(mode0==0 && mode1==1)
{
 mode=mode+1;
 if(mode==10)
 mode=0;
}
    if(mode!=0)
 caidat();
else
hienthi();
/*if((gio==a_hour)&&(phut==a_min))
{
Led=Bat;
delay(100);
} */
  }
}EchipKool - Chia sẻ kiến thức - Kết nối đam mê điện tử

4 comments:

van phuoc Tran said...
18/10/13

KO DOWN DUOC A CHIP OI
..............

Chip Kool said...
18/10/13

Tự biên dịch đi..chia sẻ thế là tốt rồi

thanhtam ho said...
13/11/13

A chip giúp e cái mạch in của đồng hồ thời gian thực hiển thị LCD dc ko ạ

Chip Kool said...
13/11/13

@thanhtam hoBạn liên hệ mail: new.moon9xone@gmail.com để biết thêm chi tiết

Post a Comment

Bạn đọc hãy giúp chúng tôi xây dựng cộng đồng bằng cách để lại bình luận, chúng tôi luôn đón nhận mọi ý kiến của các bạn:
» Bình luận nghiêm túc và không chứa các liên kết quảng cáo.
» Vui lòng không Spam nhận xét với mọi hình thức.
» Rất mong bạn đề tên cho nhận xét của chính mình - Bằng cách chọn vào Tên/URL và điền tên bạn vào (Phần URL có thể bỏ trống ).

- Bạn có thể chèn Link nhạc (NCT), video(Youtube),Hình ảnh vào comment bằng cú pháp:
+ [youtube] Link video Youtube [/youtube].
+ [img] Link ảnh( định dạng PNG, JPG,GIF) [/img]
+Chèn link liên kết: <a href="LINK" rel="nofollow">Name</a>
-Bạn copy mã bên cạnh biểu tượng chèn vào nhận xét để bày tỏ cảm xúc!!

:) :( :)) :(( =)) =D> :D :P