Mạch đèn giao thông hiển thị LCD 16x2 ~ eChipKool SHOP - Chia sẻ kiến thức- Kết nối đam mê Điện Tử

Mạch đèn giao thông hiển thị LCD 16x2

( CTV Angels Demons ) Mạch đèn giao thông hiển thị LCD 16x2 lập trình bằng ATmega16 +  Biên dịch AVRstudio 6.


Code Main: 

/*
 * den_giao_thong.c
 *
 * Created: 27/11/2013 6:12:57 CH
 *  Author: Entertainment
 */

#ifndef F_CPU
#define F_CPU 12000000UL // 1 MHz
#define TIMER_PRESCALE 1024
#define TIMER1_INTERVAL (F_CPU/TIMER_PRESCALE)

#define TIMER1PRESCALE 0x05 ///< timer 1 prescaler default
#define TIMER_PRESCALE_MASK 0x07 ///< Timer Prescaler Bit-Mask
#endif

//-----------------------------
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include "myLCD.h"
#include "delay.h"

volatile uint8_t val=0;  //khai bao 1 bien tam val va khoi tao =0
static volatile unsigned int Counter1s;
//char dis[10];

void timer1Init(void)
{
TCCR1B = (TCCR1B & ~TIMER_PRESCALE_MASK) | TIMER1PRESCALE; // set prescaler
TCNT1H = 0; // reset TCNT1
TCNT1L = 0;
TIMSK |= (1<<TOIE1); // enable TCNT1 overflow
TCNT1 = 0xFFFF - TIMER1_INTERVAL;
//TCNT1=49910;              //gan gia tri khoi tao cho T/C1
}

void trang_thai_1(void)
{
char dis[5];
if(Counter1s<=40){
clr_LCD();
move_LCD(1,3);
print_LCD("Den Xanh - Do");
sprintf(dis,"%i", Counter1s);
move_LCD(2,3);
print_LCD("Thoi Gian: ");
print_LCD(dis);
PORTB &= ~((1 << PB1) | (1 << PB2)) ;
PORTD &= ~((1 << PD0) | (1 << PD1)) ;
//----------------------------
PORTB |= (1 << PB0);   //xanh va do
PORTD |= (1 << PD2);
}
}
void trang_thai_2(void)
{
char dis[5];
if((Counter1s>40)&&(Counter1s<=43)){
clr_LCD();
move_LCD(1,3);
print_LCD("Den Vang - Do");
val = (Counter1s - 40);
sprintf(dis,"%i",val);
move_LCD(2,3);
print_LCD("Thoi Gian: ");
print_LCD(dis);
PORTB &= ~((1 << PB0) | (1 << PB2)) ;
PORTD &= ~((1 << PD0) | (1 << PD1)) ;
//-----------------------------------------
PORTB |= (1 << PB1);   //vang va do
PORTD |= (1 << PD2);
}
}
void trang_thai_3(void)
{
char dis[5];
if((Counter1s>43)&&(Counter1s<=73)){
clr_LCD();
move_LCD(1,3);
print_LCD("Den Do - Xanh");
val = (Counter1s - 43);
sprintf(dis,"%i", val);
move_LCD(2,3);
print_LCD("Thoi Gian: ");
print_LCD(dis);
PORTB &= ~((1 << PB0) | (1 << PB1)) ;
PORTD &= ~((1 << PD1) | (1 << PD2)) ;
//-------------------------
PORTB |= (1 << PB2);   //do va xanh
PORTD |= (1 << PD0);
}
}
void trang_thai_4(void)
{
char dis[5];
if((Counter1s>73)&&(Counter1s<=76)){
clr_LCD();
move_LCD(1,3);
print_LCD("Den Do - Vang");
val = (Counter1s - 73);
sprintf(dis,"%i", val);
move_LCD(2,3);
print_LCD("Thoi Gian: ");
print_LCD(dis);
PORTB &= ~((1 << PB0) | (1 << PB1)) ;
PORTD &= ~((1 << PD0) | (1 << PD2)) ;
//--------------------------------
PORTB |= (1 << PB2);   //do va vang
PORTD |= (1 << PD1);
}
}
int main(void){
DDRA=0xFF;                //PORTA la output PORT
PORTA=0x00;
DDRB=0xFF;                //PORTB la output PORT
PORTB=0x00;
DDRD=0xFF;                //PORTD la output PORT
PORTD=0x00;
timer1Init();
sei();                       //set bit I cho phep ngat toan cuc
init_LCD();
clr_LCD();
//putChar_LCD(' ');
putChar_LCD(' ');
putChar_LCD('D');
print_LCD("emo of control");
move_LCD(2,2);
print_LCD("Den Giao Thong");
_delay_ms(3000);
while (1){           //v?ng l?p vô t?n
// Nothing Here :D
}
return 0;
}
//trinh phuc vu ngat tran T/C1
ISR (TIMER1_OVF_vect){
TCNT1 = 0xFFFF - TIMER1_INTERVAL;
Counter1s++;

if (Counter1s==77) Counter1s=1;
PORTA =Counter1s;        //xuat gia tri ra PORTA
trang_thai_1();
trang_thai_2();
trang_thai_3();
trang_thai_4();
}

( Tải Full)

Echipkool.com - Điện Tử | Tin Học - Chia sẻ kiến thức - Kết nối đam mê điện tử
In bài này
Previous
Next Post »

Bạn đọc hãy giúp chúng tôi xây dựng cộng đồng bằng cách để lại bình luận, chúng tôi luôn đón nhận mọi ý kiến của các bạn:
» Bình luận nghiêm túc và không chứa các liên kết quảng cáo.
» Vui lòng không Spam nhận xét với mọi hình thức.
» Rất mong bạn đề tên cho nhận xét của chính mình - Bằng cách chọn vào Tên/URL và điền tên bạn vào (Phần URL có thể bỏ trống ).

- Bạn có thể chèn Link nhạc (NCT), video(Youtube),Hình ảnh vào comment bằng cú pháp:
+ [youtube] Link video Youtube [/youtube].
+ [img] Link ảnh( định dạng PNG, JPG,GIF) [/img]
+Chèn link liên kết: <a href="LINK" rel="nofollow">Name</a>
-Bạn copy mã bên cạnh biểu tượng chèn vào nhận xét để bày tỏ cảm xúc!! ConversionConversion EmoticonEmoticon

       Mạch Khóa Số Điện Tử Mạch Đếm Sản Phẩm Mạch Đèn giao thông Ngã Tư Mạch Trái Tim Final Mạch Trái Tim Final Mạch Trái Tim I Love U

THƯ MỤC KHO TÀI LIỆU MIỄN PHÍ ECHIPKOOL

Code 8051 - ASM Code 8051 - C Code AVR - C Code led sao băng Code PIC - C Điện tử cơ bản điện tử viễn thông Đo Nhiệt Độ DS18B20 + LCD Đo Nhiệt Độ LM35 + LCD Đo Nhiệt Độ LM35 + Led 7 thanh Đo tốc độ động cơ Động cơ robo Ebook Đại Học ebook điện tử Ebook đồ án Học Orcad Học Protues Hồng ngoại Lập Trình 8051 Lập Trình AVR lập trình c++ Lập Trình Led Quảng Cáo lập trình PIC Lập trình Robot Lập trình VHDL Lcd16x2 Led Clock Led Quay Led RGB Mạch 7seg Mạch Amply.Mạch Loa Mạch Cảm Biến Mạch cube Mạch Đếm Sản Phẩm Mạch điện cơ bản Mạch điện hay Mạch Điện Ứng Dụng Mạch đọc file nhạc MP3 dùng Atmega 8 Mạch Động Cơ Mạch đồng hồ Mạch đồng hồ LCD Mạch đồng hồ Matrix Mạch giao thông Mạch in Mạch khóa số điện tử Mạch Led đơn Mạch Led Quảng Cáo Mạch Led Vumeter Mạch Ma trận Phím Mạch Matrix Mạch nạp Mạch nguồn Mạch Nút Bấm Mạch RS232 Mạch RS485 Mạch thu phát Mạch tổ hợp MSI Mạch trái tim Mạch truyền điện không dây Mạch Vi điều khiển Module Bluetooth Module Sim Module Sim548 Motor Nhiệt độ - Độ ẩm oscilloscope Phần mềm điện tử Phần Mềm Diệt Viruts Phần Mềm Hay Phần Mềm Led Quảng Cáo Phần mềm vi tính robocon Rule robocon Sạc Acquy Sản Phẩm Thương Mại Sáng tạo Smart Home Tài liệu Điện Tử Tranzitor Tụ điện TUT - 8051 - ASM TUT - 8051 - KeilC UART Ứng Dụng Led Quảng Cáo Ứng dụng USB USB TO COM Vi điều khiển - Ứng dụng Vi mạch số VOM Wifi ESP8266