[Share] Code Led cube 8x8x8 - Code C - 8051 - 74HC595 ~ eChipKool SHOP - Chia sẻ kiến thức- Kết nối đam mê Điện Tử

[Share] Code Led cube 8x8x8 - Code C - 8051 - 74HC595

Chip thấy trên mạng chưa có ai Share code led cube dùng 8051 + 74HC595 nên tính viết thử, nhưng thuật toán hiệu ứng load nặng quá..nhanh full bộ nhớ, Chip post lên chia sẻ để bạn nào có  ý tưởng hay thì phát triển tiếp, mong các bạn cũng chia sẻ lại. ^^


Code lập trình 74hc595:

#include <REGX51.H>//---------ChipKool_Online----www.echipkool.com---
#define xung P1_0
#define dulieu P1_1
#define chot P1_2
#define L1 P2_0
#define L2 P2_1
#define L3 P2_2
#define L4 P2_3
#define L5 P2_4
#define L6 P2_5
#define L7 P2_6
#define L8 P2_7
unsigned char temp1,temp2,temp3,temp4,temp5,temp6,temp7,temp8;
unsigned int j,p,y;
//----------------------
void delay(unsigned char ms )
{
   int l,m;
   for(l=0;l<ms;l++)
    {
for(m=0;m<800;m++);

}
}  
//----------------------------
void hienthi(unsigned char x)
{
 int k,tam;
 for(k=0;k<8;k++)
    {
tam=x;
tam=tam&0x80;
if(tam==0x80) dulieu=1;
else dulieu=0;
x=x<<1;
xung=0;
xung=1;
}
}

//--------------------------------
void xuat(unsigned char temp1,unsigned char temp2,unsigned char temp3,unsigned char temp4,unsigned char temp5,unsigned char temp6,unsigned char temp7,unsigned char temp8)
{
hienthi(temp1);
hienthi(temp2);
hienthi(temp3);
hienthi(temp4);
hienthi(temp5);
hienthi(temp6);
hienthi(temp7);
hienthi(temp8);
chot=0;   //xuat du lieu ra output
chot=1;
delay(50);
}
//-----------------------

//------------------------
void sangchayduoi()
{

unsigned char code chay1[1][9]={{0x01,0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80}};
for(p=1;p<=1;p++)
{
for(j=1;j<=9;j++)
 {
 y=chay1[p][j];
 xuat(y,y,y,y,y,y,y,y);// sang cung luc
 delay(20);
 }
}

}
void sangchaydan()
{
unsigned char code chay2[1][9]={{0x00,0x01,0x03,0x07,0x0f,0x1f,0x3f,0x7f,0xff}};
for(p=1;p<=1;p++)
{
for(j=1;j<=9;j++)
 {
 y=chay2[p][j];
 xuat(y,y,y,y,y,y,y,y);// sang cung luc
 delay(20);
 }
}
}
//=============================
void chaychu()
{

unsigned char code quet[8]={0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80};
unsigned char code chaychu[8][9]={{0x01,0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80},
 {0x00,0x01,0x03,0x07,0x0f,0x1f,0x3f,0x7f,0xff},
 {0x00,0x01,0x03,0x07,0x0f,0x1f,0x3f,0x7f,0xff},
 {0x00,0x01,0x03,0x07,0x0f,0x1f,0x3f,0x7f,0xff},
 {0x00,0x01,0x03,0x07,0x0f,0x1f,0x3f,0x7f,0xff},
 {0x00,0x01,0x03,0x07,0x0f,0x1f,0x3f,0x7f,0xff},
 {0x00,0x01,0x03,0x07,0x0f,0x1f,0x3f,0x7f,0xff},
 {0x00,0x01,0x03,0x07,0x0f,0x1f,0x3f,0x7f,0xff}};
for(p=1;p<=8;p++)
{
for(j=1;j<=9;j++)
 {
 P2=quet[p];
 y=chaychu[p][j];
 xuat(0,0,0,0,0,0,0,y);// day chu a ra
 xuat(0,0,0,0,0,0,y,0);// day chu a ra
 xuat(0,0,0,0,0,y,0,0);// day chu a ra
 xuat(0,0,0,0,y,0,0,0);// day chu a ra
 xuat(0,0,0,y,0,0,0,0);// day chu a ra
 xuat(0,0,y,0,0,0,0,0);// day chu a ra
 xuat(0,y,0,0,0,0,0,0);// day chu a ra
 xuat(y,0,0,0,0,0,0,0);// day chu a ra
 delay(20);
 }
 
}

}
//-------------------------->>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>----------------<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
void sangchay()
{
unsigned char code chay[9]={0x01,0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80};
//for(p=1;p<=2;p++)
//{
L1=L2=L3=L4=L5=L6=L7=L8=1;
for(j=1;j<=9;j++)
{
xuat(0,0,0,0,0,0,0,chay[j]);
//delay(20);
}
for(j=1;j<=9;j++)
{
xuat(0,0,0,0,0,0,chay[j],0);
//delay(20);
}
for(j=1;j<=9;j++)
{
xuat(0,0,0,0,0,chay[j],0,0);
//delay(20);
}
for(j=1;j<=9;j++)
{
xuat(0,0,0,0,chay[j],0,0,0);
//delay(20);
}
for(j=1;j<=9;j++)
{
xuat(0,0,0,chay[j],0,0,0,0);
//delay(20);
}
for(j=1;j<=9;j++)
{
xuat(0,0,chay[j],0,0,0,0,0);
//delay(20);
}
for(j=1;j<=9;j++)
{
xuat(0,chay[j],0,0,0,0,0,0);
//delay(20);
}
for(j=1;j<=9;j++)
{
xuat(chay[j],0,0,0,0,0,0,0);
//delay(20);
}

//}
}
//=============================================================
void sangdan()
{
unsigned char code dan[9]={0x01,0x01,0x03,0x07,0x0f,0x1f,0x3f,0x7f,0xff};
//for(p=1;p<=2;p++)
//{
L1=L2=L3=L4=L5=L6=L7=L8=1;
for(j=1;j<=9;j++)
{
xuat(0,0,0,0,0,0,0,dan[j]);
//delay(20);
}
for(j=1;j<=9;j++)
{
xuat(0,0,0,0,0,0,dan[j],255);// thay 1 bang 255 se sang.
//delay(20);
}
for(j=1;j<=9;j++)
{
xuat(0,0,0,0,0,dan[j],255,255);
//delay(20);
}
for(j=1;j<=9;j++)
{
xuat(0,0,0,0,dan[j],255,255,255);
//delay(20);
}
for(j=1;j<=9;j++)
{
xuat(0,0,0,dan[j],255,255,255,255);
//delay(20);
}
for(j=1;j<=9;j++)
{
xuat(0,0,dan[j],255,255,255,255,255);
//delay(20);
}
for(j=1;j<=9;j++)
{
xuat(0,dan[j],255,255,255,255,255,255);
//delay(20);
}
for(j=1;j<=9;j++)
{
xuat(dan[j],255,255,255,255,255,255,255);
//delay(20);
}

//}
}
//========================================
void chayvong()
{
// Canh 1
unsigned char z,q,o;
y=0x01;//00000001
xuat(0,0,0,0,0,0,0,y);
delay(20);
xuat(0,0,0,0,0,0,y,1);
delay(20);
xuat(0,0,0,0,0,y,1,1);
delay(20);
xuat(0,0,0,0,0,y,1,1);
delay(20);
xuat(0,0,0,0,y,1,1,1);
delay(20);
xuat(0,0,0,y,1,1,1,1);
delay(20);
xuat(0,0,y,1,1,1,1,1);
delay(20);
xuat(0,y,1,1,1,1,1,1);
delay(20);
xuat(y,1,1,1,1,1,1,1);
delay(20);
// canh 2
xuat(0x01,1,1,1,1,1,1,1);
delay(20);
xuat(0x03,1,1,1,1,1,1,1);
delay(20);
xuat(0x07,1,1,1,1,1,1,1);
delay(20);
xuat(0x0f,1,1,1,1,1,1,1);
delay(20);
xuat(0x1f,1,1,1,1,1,1,1);
delay(20);
xuat(0x3f,1,1,1,1,1,1,1);
delay(20);
xuat(0x7f,1,1,1,1,1,1,1);
delay(20);
xuat(0xff,1,1,1,1,1,1,1);
delay(20);
// canh 3
z=0x81;//10000001
xuat(0xff,z,1,1,1,1,1,1);
delay(20);
xuat(0xff,z,z,1,1,1,1,1);
delay(20);
xuat(0xff,z,z,z,1,1,1,1);
delay(20);
xuat(0xff,z,z,z,z,1,1,1);
delay(20);
xuat(0xff,z,z,z,z,z,1,1);
delay(20);
xuat(0xff,z,z,z,z,z,z,1);
delay(20);
xuat(0xff,z,z,z,z,z,z,z);
delay(20);
// canh 4
xuat(0xff,z,z,z,z,z,z,0x81);
delay(20);
xuat(0xff,z,z,z,z,z,z,0xc1);
delay(20);
xuat(0xff,z,z,z,z,z,z,0xe1);
delay(20);
xuat(0xff,z,z,z,z,z,z,0xf1);
delay(20);
xuat(0xff,z,z,z,z,z,z,0xf9);
delay(20);
xuat(0xff,z,z,z,z,z,z,0xfd);
delay(20);
xuat(0xff,z,z,z,z,z,z,0xff);
delay(20);
//canh 5
q=0x83;
xuat(0xff,z,z,z,z,z,q,0xff);
delay(20);
xuat(0xff,z,z,z,z,q,q,0xff);
delay(20);
xuat(0xff,z,z,z,q,q,q,0xff);
delay(20);
xuat(0xff,z,z,q,q,q,q,0xff);
delay(20);
xuat(0xff,z,q,q,q,q,q,0xff);
delay(20);
xuat(0xff,q,q,q,q,q,q,0xff);
delay(20);
//canh 6
xuat(0xff,0x83,q,q,q,q,q,0xff);
delay(20);
xuat(0xff,0x87,q,q,q,q,q,0xff);
delay(20);
xuat(0xff,0x8f,q,q,q,q,q,0xff);
delay(20);
xuat(0xff,0x9f,q,q,q,q,q,0xff);
delay(20);
xuat(0xff,0xbf,q,q,q,q,q,0xff);
delay(20);
xuat(0xff,0xff,q,q,q,q,q,0xff);
delay(20);
//canh 7
o=0xc3;//11000011
xuat(0xff,0xff,o,q,q,q,q,0xff);
delay(20);
xuat(0xff,0xff,o,o,q,q,q,0xff);
delay(20);
xuat(0xff,0xff,o,o,o,q,q,0xff);
delay(20);
xuat(0xff,0xff,o,o,o,o,q,0xff);
delay(20);
xuat(0xff,0xff,o,o,o,o,o,0xff);
delay(20);
//canh 8
xuat(0xff,0xff,o,o,q,q,0xe3,0xff);
delay(20);
xuat(0xff,0xff,o,o,o,q,0xf3,0xff);
delay(20);
xuat(0xff,0xff,o,o,o,o,0xfb,0xff);
delay(20);
xuat(0xff,0xff,o,o,o,o,0xff,0xff);
delay(20);
//canh 9


}
//=========================
void main()
{
while(1)
{
chayvong();
//sangchay(); // sang chay tung cot
//sangdan(); // sang dan tung cot
//sangchayduoi(); //
//sangchaydan();
//chaychu();

}
}( Mô phỏng Protues 8.0 + Code C Compile By Keil C 4)
Khi nhấn nút "Tải Về Máy", bạn sẽ vào trang quảng cáo, vui lòng chờ 5 giây. Nút  hiện ra ở góc phải phía trên, nhấn vào để đến trang download

♥Lưu ý: Chip mới ra mắt phiên bản led cube 8x8x8 hướng dẫn video cực chi tiết từ A - Z các bạn làm theo link TẠI ĐÂY nhé.
Echipkool.com - Điện Tử | Tin Học - Chia sẻ kiến thức - Kết nối đam mê điện tử
In bài này
Previous
Next Post »

3 comments

Click here for comments
le van nghia
admin
9/12/14 ×

e ko phai dan chuyen nen mao muoi hoi chut nhe bac.Code nay dung cho 89c52 dc ko bac.e thay cac code khac co lenh dung ..end.. O cuoi code sao code nay ko co nhi.tk

Reply
avatar
Sarra Raache
admin
20/4/16 ×

HELLO
CAN U SEND ME THE CODE PLEASE I'M HAVING SOME TROUBLES WITH THIS CODE:)

Reply
avatar

Bạn đọc hãy giúp chúng tôi xây dựng cộng đồng bằng cách để lại bình luận, chúng tôi luôn đón nhận mọi ý kiến của các bạn:
» Bình luận nghiêm túc và không chứa các liên kết quảng cáo.
» Vui lòng không Spam nhận xét với mọi hình thức.
» Rất mong bạn đề tên cho nhận xét của chính mình - Bằng cách chọn vào Tên/URL và điền tên bạn vào (Phần URL có thể bỏ trống ).

- Bạn có thể chèn Link nhạc (NCT), video(Youtube),Hình ảnh vào comment bằng cú pháp:
+ [youtube] Link video Youtube [/youtube].
+ [img] Link ảnh( định dạng PNG, JPG,GIF) [/img]
+Chèn link liên kết: <a href="LINK" rel="nofollow">Name</a>
-Bạn copy mã bên cạnh biểu tượng chèn vào nhận xét để bày tỏ cảm xúc!! ConversionConversion EmoticonEmoticon

       Mạch Khóa Số Điện Tử Mạch Đếm Sản Phẩm Mạch Đèn giao thông Ngã Tư Mạch Trái Tim Final Mạch Trái Tim Final Mạch Trái Tim I Love U

THƯ MỤC KHO TÀI LIỆU MIỄN PHÍ ECHIPKOOL

Code 8051 - ASM Code 8051 - C Code AVR - C Code led sao băng Code PIC - C Điện tử cơ bản điện tử viễn thông Đo Nhiệt Độ DS18B20 + LCD Đo Nhiệt Độ LM35 + LCD Đo Nhiệt Độ LM35 + Led 7 thanh Đo tốc độ động cơ Động cơ robo Ebook Đại Học ebook điện tử Ebook đồ án Học Orcad Học Protues Hồng ngoại Lập Trình 8051 Lập Trình AVR lập trình c++ Lập Trình Led Quảng Cáo lập trình PIC Lập trình Robot Lập trình VHDL Lcd16x2 Led Clock Led Quay Led RGB Mạch 7seg Mạch Amply.Mạch Loa Mạch Cảm Biến Mạch cube Mạch Đếm Sản Phẩm Mạch điện cơ bản Mạch điện hay Mạch Điện Ứng Dụng Mạch đọc file nhạc MP3 dùng Atmega 8 Mạch Động Cơ Mạch đồng hồ Mạch đồng hồ LCD Mạch đồng hồ Matrix Mạch giao thông Mạch in Mạch khóa số điện tử Mạch Led đơn Mạch Led Quảng Cáo Mạch Led Vumeter Mạch Ma trận Phím Mạch Matrix Mạch nạp Mạch nguồn Mạch Nút Bấm Mạch RS232 Mạch RS485 Mạch thu phát Mạch tổ hợp MSI Mạch trái tim Mạch truyền điện không dây Mạch Vi điều khiển Module Bluetooth Module Sim Module Sim548 Motor Nhiệt độ - Độ ẩm oscilloscope Phần mềm điện tử Phần Mềm Diệt Viruts Phần Mềm Hay Phần Mềm Led Quảng Cáo Phần mềm vi tính robocon Rule robocon Sạc Acquy Sản Phẩm Thương Mại Sáng tạo Smart Home Tài liệu Điện Tử Tranzitor Tụ điện TUT - 8051 - ASM TUT - 8051 - KeilC UART Ứng Dụng Led Quảng Cáo Ứng dụng USB USB TO COM Vi điều khiển - Ứng dụng Vi mạch số VOM Wifi ESP8266