Tạo font chữ cho led ma trận 8×8 ~ eChipKool SHOP - Chia sẻ kiến thức- Kết nối đam mê Điện Tử

Tạo font chữ cho led ma trận 8×8Code:

#include <REG51.H>
#include <string.h>
void delay(unsigned int t)
{
 unsigned int i;
 for(i=0;i<t;i++);
}
unsigned char code mahang[]={
//  1   2  3 4  5   6    7 8
 0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,//SPACE-32
 0xFF,0xFF,0xA0,0xFF,0xFF,0xFF,//!    33
 0xFF,0xFF,0xF8,0xF4,0xFF,0xFF,//"    34
 0xEB,0x80,0xEB,0x80,0xEB,0xFF,//#    35
 0xDB,0xD5,0x80,0xD5,0xED,0xFF,//$    36
 0xD8,0xEA,0x94,0xAB,0x8D,0xFF,//%    37
 0xC9,0xB6,0xA9,0xDF,0xAF,0xFF,//&    38
 0xFF,0xFF,0xF8,0xF4,0xFF,0xFF,//'    39
 0xFF,0xE3,0xDD,0xBE,0xFF,0xFF,//(    40
 0xFF,0xBE,0xDD,0xE3,0xFF,0xFF,//)    41
 0xD5,0xE3,0x80,0xE3,0xD5,0xFF,//*    42
 0xF7,0xF7,0xC1,0xF7,0xF7,0xFF,//+    43
 0xFF,0xA7,0xC7,0xFF,0xFF,0xFF,//,    44
 0xF7,0xF7,0xF7,0xF7,0xF7,0xFF,//-    45
 0xFF,0x9F,0x9F,0xFF,0xFF,0xFF,//x    46
 0xFF,0xC9,0xC9,0xFF,0xFF,0xFF,// /   47
 0xC1,0xAE,0xB6,0xBA,0xC1,0xFF,//0    48
 0xFF,0xBD,0x80,0xBF,0xFF,0xFF,//1    49
 0x8D,0xB6,0xB6,0xB6,0xB9,0xFF,//2    50
 0xDD,0xBE,0xB6,0xB6,0xC9,0xFF,//3    51
 0xE7,0xEB,0xED,0x80,0xEF,0xFF,//4    52
 0xD8,0xBA,0xBA,0xBA,0xC6,0xFF,//5    53
 0xC3,0xB5,0xB6,0xB6,0xCF,0xFF,//6    54
 0xFE,0x8E,0xF6,0xFA,0xFC,0xFF,//7    55
 0xC9,0xB6,0xB6,0xB6,0xC9,0xFF,//8    56
 0xF9,0xB6,0xB6,0xD6,0xE1,0xFF,//9    57
 0xFF,0xC9,0xC9,0xFF,0xFF,0xFF,//:    58
 0xFF,0xA4,0xC4,0xFF,0xFF,0xFF,//;    59
 0xF7,0xEB,0xDD,0xBE,0xFF,0xFF,//<    60
 0xEB,0xEB,0xEB,0xEB,0xEB,0xFF,//=    61
 0xFF,0xBE,0xDD,0xEB,0xF7,0xFF,//>    62
 0xFD,0xFE,0xAE,0xF6,0xF9,0xFF,//?    63
 0xCD,0xB6,0x8E,0xBE,0xC1,0xFF,//@    64
 0x83,0xF5,0xF6,0xF5,0x83,0xFF,//A    65
 0xBE,0x80,0xB6,0xB6,0xC9,0xFF,//B    66
 0xC1,0xBE,0xBE,0xBE,0xDD,0xFF,//C    67
 0xBE,0x80,0xBE,0xBE,0xC1,0xFF,//D    68
 0x80,0xB6,0xB6,0xB6,0xBE,0xFF,//E    69
 0x80,0xF6,0xF6,0xFE,0xFE,0xFF,//F    70
 0xC1,0xBE,0xB6,0xB6,0xC5,0xFF,//G    71
 0x80,0xF7,0xF7,0xF7,0x80,0xFF,//H  72
 0xFF,0xBE,0x80,0xBE,0xFF,0xFF,//I  73
 0xDF,0xBF,0xBE,0xC0,0xFE,0xFF,//J  74
 0x80,0xF7,0xEB,0xDD,0xBE,0xFF,//K    75
 0x80,0xBF,0xBF,0xBF,0xFF,0xFF,//L    76
 0x80,0xFD,0xF3,0xFD,0x80,0xFF,//M    77
 0x80,0xFD,0xFB,0xF7,0x80,0xFF,//N    78
 0xC1,0xBE,0xBE,0xBE,0xC1,0xFF,//O    79
 0x80,0xF6,0xF6,0xF6,0xF9,0xFF,//P    80
 0xC1,0xBE,0xAE,0xDE,0xA1,0xFF,//Q    81
 0x80,0xF6,0xE6,0xD6,0xB9,0xFF,//R    82
 0xD9,0xB6,0xB6,0xB6,0xCD,0xFF,//S    83
 0xFE,0xFE,0x80,0xFE,0xFE,0xFF,//T    84
 0xC0,0xBF,0xBF,0xBF,0xC0,0xFF,//U    85
 0xE0,0xDF,0xBF,0xDF,0xE0,0xFF,//V    86
 0xC0,0xBF,0xCF,0xBF,0xC0,0xFF,//W    87
 0x9C,0xEB,0xF7,0xEB,0x9C,0xFF,//X    88
 0xFC,0xFB,0x87,0xFB,0xFC,0xFF,//Y    89
 0x9E,0xAE,0xB6,0xBA,0xBC,0xFF,//Z    90
 0xFF,0x80,0xBE,0xBE,0xFF,0xFF,//[    91
 0xFD,0xFB,0xF7,0xEF,0xDF,0xFF,//\    92
 0xFF,0xBE,0xBE,0x80,0xFF,0xFF,//]    93
 0xFB,0xFD,0xFE,0xFD,0xFB,0xFF,//^    94
 0x7F,0x7F,0x7F,0x7F,0x7F,0xFF,//_    95
 0xFF,0xFF,0xF8,0xF4,0xFF,0xFF,//'    96
 0xDF,0xAB,0xAB,0xAB,0xC7,0xFF,//a    97
 0x80,0xC7,0xBB,0xBB,0xC7,0xFF,//b  98
 0xFF,0xC7,0xBB,0xBB,0xBB,0xFF,//c  99
 0xC7,0xBB,0xBB,0xC7,0x80,0xFF,//d  100
 0xC7,0xAB,0xAB,0xAB,0xF7,0xFF,//e    101
 0xF7,0x81,0xF6,0xF6,0xFD,0xFF,//f  102
 0xF7,0xAB,0xAB,0xAB,0xC3,0xFF,//g    103
 0x80,0xF7,0xFB,0xFB,0x87,0xFF,//h    104
 0xFF,0xBB,0x82,0xBF,0xFF,0xFF,//i    105
 0xDF,0xBF,0xBB,0xC2,0xFF,0xFF,//j    106
 0xFF,0x80,0xEF,0xD7,0xBB,0xFF,//k    107
 0xFF,0xBE,0x80,0xBF,0xFF,0xFF,//l    108
 0x83,0xFB,0x87,0xFB,0x87,0xFF,//m    109
 0x83,0xF7,0xFB,0xFB,0x87,0xFF,//n    110
 0xC7,0xBB,0xBB,0xBB,0xC7,0xFF,//o    111
 0x83,0xEB,0xEB,0xEB,0xF7,0xFF,//p    112
 0xF7,0xEB,0xEB,0xEB,0x83,0xFF,//q    113
 0x83,0xF7,0xFB,0xFB,0xF7,0xFF,//r    114
 0xB7,0xAB,0xAB,0xAB,0xDB,0xFF,//s    115
 0xFF,0xFB,0xC0,0xBB,0xBB,0xFF,//t    116
 0xC3,0xBF,0xBF,0xDF,0x83,0xFF,//u    117
 0xE3,0xDF,0xBF,0xDF,0xE3,0xFF,//v    118
 0xC3,0xBF,0xCF,0xBF,0xC3,0xFF,//w    119
 0xBB,0xD7,0xEF,0xD7,0xBB,0xFF,//x    120
 0xF3,0xAF,0xAF,0xAF,0xC3,0xFF,//y    121
 0xBB,0x9B,0xAB,0xB3,0xBB,0xFF,//z    122
 0xFB,0xE1,0xE0,0xE1,0xFB,0xFF//^    123
 };
unsigned char code macotd[]={0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80};
unsigned  int l,m,n,t,k,j,i;
unsigned char *xau=" Blog's Tannd";
unsigned char hienthi[100];
void hienchudo(unsigned int c)
{
    k=c*6-32*6;
  hienthi[0]=0xff;
  for(i=0;i<6;i++)
   {
      hienthi[i+1]=mahang[k+i];
      }
  hienthi[7]=0xff;
        for(i=0;i<200;i++)
      for(n=0;n<8;n++)
       {
        P2=macotd[n];
        P1=hienthi[n];
        //P3=hienthi[n];
        delay(20); // delay mo
       }
     P1=0xff;   //
     delay(500); // delay tat

}
void hienchuxanh(unsigned int c)
{
    k=c*6-32*6;
  hienthi[0]=0xff;
  for(i=0;i<6;i++)
   {
      hienthi[i+1]=mahang[k+i];
      }
  hienthi[7]=0xff;
        for(i=0;i<200;i++)
      for(n=0;n<8;n++)
       {
        P2=macotd[n];
        //P1=hienthi[n];
        P3=hienthi[n];
        delay(20); // delay mo
       }
     P1=0xff;   //
     delay(500); // delay tat

}void hienchuvang(unsigned int c)
{
    k=c*6-32*6;
  hienthi[0]=0xff;
  for(i=0;i<6;i++)
   {
      hienthi[i+1]=mahang[k+i];
      }
  hienthi[7]=0xff;
        for(i=0;i<200;i++)
      for(n=0;n<8;n++)
       {
        P2=macotd[n];
        P1=hienthi[n];
        P3=hienthi[n];
        delay(20); // delay mo
       }
     P1=0xff;   //
     delay(500); // delay tat

}
void main()
{

   l=strlen(xau)*6+8;
 for(i=0;i<8;i++) hienthi[i]=0xff;
 for(i=0;i<strlen(xau);i++)
 {
  n=0;
   k=*(xau+i)*6-32*6;
   for(j=k;j<k+6;j++)
   {
    m=8+i*6+n;
    hienthi[8+i*6+n]=mahang[k+n];
  n++;
    }
 }
 for(i=m+1;i<m+8;i++) hienthi[i]=0xff;
 while(1)
 {
   for(j=48;j<59;j++)
  {
   hienchudo(j);
  }
  for(j=48;j<59;j++)
  {
   hienchuxanh(j);
  }for(j=48;j<59;j++)
  {
   hienchuvang(j);
  }

  for(j=65;j<92;j++)
  {
   hienchudo(j);
  }
  for(j=65;j<92;j++)
  {
   hienchuxanh(j);
  }
  for(j=65;j<92;j++)
  {
   hienchuvang(j);
  }

 for(i=0;i<3;i++)
 {
      k=0;
   for(t=0;t<l;t++)
    {
     for(j=1;j<100;j++)//thoi gian nhin thay ky tu
      for(n=0;n<8;n++)
       {
        P2=macotd[n];
        //P1=hienthi[n+k];
        P3=hienthi[n+k];
        delay(20); // delay mo
       }
     P1=0xff;   //
     delay(500); // delay tat
     k++;
    }
 }

  for(i=0;i<3;i++)
 {
      k=0;
   for(t=0;t<l;t++)
    {
     for(j=1;j<100;j++)//thoi gian nhin thay ky tu
      for(n=0;n<8;n++)
       {
        P2=macotd[n];
        //P1=hienthi[n+k];
        P3=hienthi[n+k];
        delay(20); // delay mo
       }
     P1=0xff;   //
     delay(500); // delay tat
     k++;
    }
 }
 for(i=0;i<3;i++)
 {
      k=0;
   for(t=0;t<l;t++)
    {
     for(j=1;j<100;j++)//thoi gian nhin thay ky tu
      for(n=0;n<8;n++)
       {
        P2=macotd[n];
        P1=hienthi[n+k];
        //P3=hienthi[n+k];
        delay(20); // delay mo
       }
     P1=0xff;   //
     delay(500); // delay tat
     k++;
    }
 }
  }
}

( Full code + Mô Phỏng)
Khi nhấn nút "Tải Về Máy", bạn sẽ vào trang quảng cáo, vui lòng chờ 5 giây. Nút  hiện ra ở góc phải phía trên, nhấn vào để đến trang download
Nguồn binhminhks.com
In bài này
Previous
Next Post »

Bạn đọc hãy giúp chúng tôi xây dựng cộng đồng bằng cách để lại bình luận, chúng tôi luôn đón nhận mọi ý kiến của các bạn:
» Bình luận nghiêm túc và không chứa các liên kết quảng cáo.
» Vui lòng không Spam nhận xét với mọi hình thức.
» Rất mong bạn đề tên cho nhận xét của chính mình - Bằng cách chọn vào Tên/URL và điền tên bạn vào (Phần URL có thể bỏ trống ).

- Bạn có thể chèn Link nhạc (NCT), video(Youtube),Hình ảnh vào comment bằng cú pháp:
+ [youtube] Link video Youtube [/youtube].
+ [img] Link ảnh( định dạng PNG, JPG,GIF) [/img]
+Chèn link liên kết: <a href="LINK" rel="nofollow">Name</a>
-Bạn copy mã bên cạnh biểu tượng chèn vào nhận xét để bày tỏ cảm xúc!! ConversionConversion EmoticonEmoticon

       Mạch Khóa Số Điện Tử Mạch Đếm Sản Phẩm Mạch Đèn giao thông Ngã Tư Mạch Trái Tim Final Mạch Trái Tim Final Mạch Trái Tim I Love U

THƯ MỤC KHO TÀI LIỆU MIỄN PHÍ ECHIPKOOL

Code 8051 - ASM Code 8051 - C Code AVR - C Code led sao băng Code PIC - C Điện tử cơ bản điện tử viễn thông Đo Nhiệt Độ DS18B20 + LCD Đo Nhiệt Độ LM35 + LCD Đo Nhiệt Độ LM35 + Led 7 thanh Đo tốc độ động cơ Động cơ robo Ebook Đại Học ebook điện tử Ebook đồ án Học Orcad Học Protues Hồng ngoại Lập Trình 8051 Lập Trình AVR lập trình c++ Lập Trình Led Quảng Cáo lập trình PIC Lập trình Robot Lập trình VHDL Lcd16x2 Led Clock Led Quay Led RGB Mạch 7seg Mạch Amply.Mạch Loa Mạch Cảm Biến Mạch cube Mạch Đếm Sản Phẩm Mạch điện cơ bản Mạch điện hay Mạch Điện Ứng Dụng Mạch đọc file nhạc MP3 dùng Atmega 8 Mạch Động Cơ Mạch đồng hồ Mạch đồng hồ LCD Mạch đồng hồ Matrix Mạch giao thông Mạch in Mạch khóa số điện tử Mạch Led đơn Mạch Led Quảng Cáo Mạch Led Vumeter Mạch Ma trận Phím Mạch Matrix Mạch nạp Mạch nguồn Mạch Nút Bấm Mạch RS232 Mạch RS485 Mạch thu phát Mạch tổ hợp MSI Mạch trái tim Mạch truyền điện không dây Mạch Vi điều khiển Module Bluetooth Module Sim Module Sim548 Motor Nhiệt độ - Độ ẩm oscilloscope Phần mềm điện tử Phần Mềm Diệt Viruts Phần Mềm Hay Phần Mềm Led Quảng Cáo Phần mềm vi tính robocon Rule robocon Sạc Acquy Sản Phẩm Thương Mại Sáng tạo Smart Home Tài liệu Điện Tử Tranzitor Tụ điện TUT - 8051 - ASM TUT - 8051 - KeilC UART Ứng Dụng Led Quảng Cáo Ứng dụng USB USB TO COM Vi điều khiển - Ứng dụng Vi mạch số VOM Wifi ESP8266