Mạch Khóa Số Điện Tử Mạch Đếm Sản Phẩm Mạch Đèn giao thông Ngã Tư Mạch Trái Tim Final Mạch Trái Tim Final Mạch Trái Tim I Love U

December 6, 2013

Tạo font chữ cho led ma trận 8×8Code:

#include <REG51.H>
#include <string.h>
void delay(unsigned int t)
{
 unsigned int i;
 for(i=0;i<t;i++);
}
unsigned char code mahang[]={
//  1   2  3 4  5   6    7 8
 0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,//SPACE-32
 0xFF,0xFF,0xA0,0xFF,0xFF,0xFF,//!    33
 0xFF,0xFF,0xF8,0xF4,0xFF,0xFF,//"    34
 0xEB,0x80,0xEB,0x80,0xEB,0xFF,//#    35
 0xDB,0xD5,0x80,0xD5,0xED,0xFF,//$    36
 0xD8,0xEA,0x94,0xAB,0x8D,0xFF,//%    37
 0xC9,0xB6,0xA9,0xDF,0xAF,0xFF,//&    38
 0xFF,0xFF,0xF8,0xF4,0xFF,0xFF,//'    39
 0xFF,0xE3,0xDD,0xBE,0xFF,0xFF,//(    40
 0xFF,0xBE,0xDD,0xE3,0xFF,0xFF,//)    41
 0xD5,0xE3,0x80,0xE3,0xD5,0xFF,//*    42
 0xF7,0xF7,0xC1,0xF7,0xF7,0xFF,//+    43
 0xFF,0xA7,0xC7,0xFF,0xFF,0xFF,//,    44
 0xF7,0xF7,0xF7,0xF7,0xF7,0xFF,//-    45
 0xFF,0x9F,0x9F,0xFF,0xFF,0xFF,//x    46
 0xFF,0xC9,0xC9,0xFF,0xFF,0xFF,// /   47
 0xC1,0xAE,0xB6,0xBA,0xC1,0xFF,//0    48
 0xFF,0xBD,0x80,0xBF,0xFF,0xFF,//1    49
 0x8D,0xB6,0xB6,0xB6,0xB9,0xFF,//2    50
 0xDD,0xBE,0xB6,0xB6,0xC9,0xFF,//3    51
 0xE7,0xEB,0xED,0x80,0xEF,0xFF,//4    52
 0xD8,0xBA,0xBA,0xBA,0xC6,0xFF,//5    53
 0xC3,0xB5,0xB6,0xB6,0xCF,0xFF,//6    54
 0xFE,0x8E,0xF6,0xFA,0xFC,0xFF,//7    55
 0xC9,0xB6,0xB6,0xB6,0xC9,0xFF,//8    56
 0xF9,0xB6,0xB6,0xD6,0xE1,0xFF,//9    57
 0xFF,0xC9,0xC9,0xFF,0xFF,0xFF,//:    58
 0xFF,0xA4,0xC4,0xFF,0xFF,0xFF,//;    59
 0xF7,0xEB,0xDD,0xBE,0xFF,0xFF,//<    60
 0xEB,0xEB,0xEB,0xEB,0xEB,0xFF,//=    61
 0xFF,0xBE,0xDD,0xEB,0xF7,0xFF,//>    62
 0xFD,0xFE,0xAE,0xF6,0xF9,0xFF,//?    63
 0xCD,0xB6,0x8E,0xBE,0xC1,0xFF,//@    64
 0x83,0xF5,0xF6,0xF5,0x83,0xFF,//A    65
 0xBE,0x80,0xB6,0xB6,0xC9,0xFF,//B    66
 0xC1,0xBE,0xBE,0xBE,0xDD,0xFF,//C    67
 0xBE,0x80,0xBE,0xBE,0xC1,0xFF,//D    68
 0x80,0xB6,0xB6,0xB6,0xBE,0xFF,//E    69
 0x80,0xF6,0xF6,0xFE,0xFE,0xFF,//F    70
 0xC1,0xBE,0xB6,0xB6,0xC5,0xFF,//G    71
 0x80,0xF7,0xF7,0xF7,0x80,0xFF,//H  72
 0xFF,0xBE,0x80,0xBE,0xFF,0xFF,//I  73
 0xDF,0xBF,0xBE,0xC0,0xFE,0xFF,//J  74
 0x80,0xF7,0xEB,0xDD,0xBE,0xFF,//K    75
 0x80,0xBF,0xBF,0xBF,0xFF,0xFF,//L    76
 0x80,0xFD,0xF3,0xFD,0x80,0xFF,//M    77
 0x80,0xFD,0xFB,0xF7,0x80,0xFF,//N    78
 0xC1,0xBE,0xBE,0xBE,0xC1,0xFF,//O    79
 0x80,0xF6,0xF6,0xF6,0xF9,0xFF,//P    80
 0xC1,0xBE,0xAE,0xDE,0xA1,0xFF,//Q    81
 0x80,0xF6,0xE6,0xD6,0xB9,0xFF,//R    82
 0xD9,0xB6,0xB6,0xB6,0xCD,0xFF,//S    83
 0xFE,0xFE,0x80,0xFE,0xFE,0xFF,//T    84
 0xC0,0xBF,0xBF,0xBF,0xC0,0xFF,//U    85
 0xE0,0xDF,0xBF,0xDF,0xE0,0xFF,//V    86
 0xC0,0xBF,0xCF,0xBF,0xC0,0xFF,//W    87
 0x9C,0xEB,0xF7,0xEB,0x9C,0xFF,//X    88
 0xFC,0xFB,0x87,0xFB,0xFC,0xFF,//Y    89
 0x9E,0xAE,0xB6,0xBA,0xBC,0xFF,//Z    90
 0xFF,0x80,0xBE,0xBE,0xFF,0xFF,//[    91
 0xFD,0xFB,0xF7,0xEF,0xDF,0xFF,//\    92
 0xFF,0xBE,0xBE,0x80,0xFF,0xFF,//]    93
 0xFB,0xFD,0xFE,0xFD,0xFB,0xFF,//^    94
 0x7F,0x7F,0x7F,0x7F,0x7F,0xFF,//_    95
 0xFF,0xFF,0xF8,0xF4,0xFF,0xFF,//'    96
 0xDF,0xAB,0xAB,0xAB,0xC7,0xFF,//a    97
 0x80,0xC7,0xBB,0xBB,0xC7,0xFF,//b  98
 0xFF,0xC7,0xBB,0xBB,0xBB,0xFF,//c  99
 0xC7,0xBB,0xBB,0xC7,0x80,0xFF,//d  100
 0xC7,0xAB,0xAB,0xAB,0xF7,0xFF,//e    101
 0xF7,0x81,0xF6,0xF6,0xFD,0xFF,//f  102
 0xF7,0xAB,0xAB,0xAB,0xC3,0xFF,//g    103
 0x80,0xF7,0xFB,0xFB,0x87,0xFF,//h    104
 0xFF,0xBB,0x82,0xBF,0xFF,0xFF,//i    105
 0xDF,0xBF,0xBB,0xC2,0xFF,0xFF,//j    106
 0xFF,0x80,0xEF,0xD7,0xBB,0xFF,//k    107
 0xFF,0xBE,0x80,0xBF,0xFF,0xFF,//l    108
 0x83,0xFB,0x87,0xFB,0x87,0xFF,//m    109
 0x83,0xF7,0xFB,0xFB,0x87,0xFF,//n    110
 0xC7,0xBB,0xBB,0xBB,0xC7,0xFF,//o    111
 0x83,0xEB,0xEB,0xEB,0xF7,0xFF,//p    112
 0xF7,0xEB,0xEB,0xEB,0x83,0xFF,//q    113
 0x83,0xF7,0xFB,0xFB,0xF7,0xFF,//r    114
 0xB7,0xAB,0xAB,0xAB,0xDB,0xFF,//s    115
 0xFF,0xFB,0xC0,0xBB,0xBB,0xFF,//t    116
 0xC3,0xBF,0xBF,0xDF,0x83,0xFF,//u    117
 0xE3,0xDF,0xBF,0xDF,0xE3,0xFF,//v    118
 0xC3,0xBF,0xCF,0xBF,0xC3,0xFF,//w    119
 0xBB,0xD7,0xEF,0xD7,0xBB,0xFF,//x    120
 0xF3,0xAF,0xAF,0xAF,0xC3,0xFF,//y    121
 0xBB,0x9B,0xAB,0xB3,0xBB,0xFF,//z    122
 0xFB,0xE1,0xE0,0xE1,0xFB,0xFF//^    123
 };
unsigned char code macotd[]={0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80};
unsigned  int l,m,n,t,k,j,i;
unsigned char *xau=" Blog's Tannd";
unsigned char hienthi[100];
void hienchudo(unsigned int c)
{
    k=c*6-32*6;
  hienthi[0]=0xff;
  for(i=0;i<6;i++)
   {
      hienthi[i+1]=mahang[k+i];
      }
  hienthi[7]=0xff;
        for(i=0;i<200;i++)
      for(n=0;n<8;n++)
       {
        P2=macotd[n];
        P1=hienthi[n];
        //P3=hienthi[n];
        delay(20); // delay mo
       }
     P1=0xff;   //
     delay(500); // delay tat

}
void hienchuxanh(unsigned int c)
{
    k=c*6-32*6;
  hienthi[0]=0xff;
  for(i=0;i<6;i++)
   {
      hienthi[i+1]=mahang[k+i];
      }
  hienthi[7]=0xff;
        for(i=0;i<200;i++)
      for(n=0;n<8;n++)
       {
        P2=macotd[n];
        //P1=hienthi[n];
        P3=hienthi[n];
        delay(20); // delay mo
       }
     P1=0xff;   //
     delay(500); // delay tat

}void hienchuvang(unsigned int c)
{
    k=c*6-32*6;
  hienthi[0]=0xff;
  for(i=0;i<6;i++)
   {
      hienthi[i+1]=mahang[k+i];
      }
  hienthi[7]=0xff;
        for(i=0;i<200;i++)
      for(n=0;n<8;n++)
       {
        P2=macotd[n];
        P1=hienthi[n];
        P3=hienthi[n];
        delay(20); // delay mo
       }
     P1=0xff;   //
     delay(500); // delay tat

}
void main()
{

   l=strlen(xau)*6+8;
 for(i=0;i<8;i++) hienthi[i]=0xff;
 for(i=0;i<strlen(xau);i++)
 {
  n=0;
   k=*(xau+i)*6-32*6;
   for(j=k;j<k+6;j++)
   {
    m=8+i*6+n;
    hienthi[8+i*6+n]=mahang[k+n];
  n++;
    }
 }
 for(i=m+1;i<m+8;i++) hienthi[i]=0xff;
 while(1)
 {
   for(j=48;j<59;j++)
  {
   hienchudo(j);
  }
  for(j=48;j<59;j++)
  {
   hienchuxanh(j);
  }for(j=48;j<59;j++)
  {
   hienchuvang(j);
  }

  for(j=65;j<92;j++)
  {
   hienchudo(j);
  }
  for(j=65;j<92;j++)
  {
   hienchuxanh(j);
  }
  for(j=65;j<92;j++)
  {
   hienchuvang(j);
  }

 for(i=0;i<3;i++)
 {
      k=0;
   for(t=0;t<l;t++)
    {
     for(j=1;j<100;j++)//thoi gian nhin thay ky tu
      for(n=0;n<8;n++)
       {
        P2=macotd[n];
        //P1=hienthi[n+k];
        P3=hienthi[n+k];
        delay(20); // delay mo
       }
     P1=0xff;   //
     delay(500); // delay tat
     k++;
    }
 }

  for(i=0;i<3;i++)
 {
      k=0;
   for(t=0;t<l;t++)
    {
     for(j=1;j<100;j++)//thoi gian nhin thay ky tu
      for(n=0;n<8;n++)
       {
        P2=macotd[n];
        //P1=hienthi[n+k];
        P3=hienthi[n+k];
        delay(20); // delay mo
       }
     P1=0xff;   //
     delay(500); // delay tat
     k++;
    }
 }
 for(i=0;i<3;i++)
 {
      k=0;
   for(t=0;t<l;t++)
    {
     for(j=1;j<100;j++)//thoi gian nhin thay ky tu
      for(n=0;n<8;n++)
       {
        P2=macotd[n];
        P1=hienthi[n+k];
        //P3=hienthi[n+k];
        delay(20); // delay mo
       }
     P1=0xff;   //
     delay(500); // delay tat
     k++;
    }
 }
  }
}

( Full code + Mô Phỏng)
Khi nhấn nút "Tải Về Máy", bạn sẽ vào trang quảng cáo, vui lòng chờ 5 giây. Nút  hiện ra ở góc phải phía trên, nhấn vào để đến trang download
Nguồn binhminhks.com

0 comments:

Post a Comment

Bạn đọc hãy giúp chúng tôi xây dựng cộng đồng bằng cách để lại bình luận, chúng tôi luôn đón nhận mọi ý kiến của các bạn:
» Bình luận nghiêm túc và không chứa các liên kết quảng cáo.
» Vui lòng không Spam nhận xét với mọi hình thức.
» Rất mong bạn đề tên cho nhận xét của chính mình - Bằng cách chọn vào Tên/URL và điền tên bạn vào (Phần URL có thể bỏ trống ).

- Bạn có thể chèn Link nhạc (NCT), video(Youtube),Hình ảnh vào comment bằng cú pháp:
+ [youtube] Link video Youtube [/youtube].
+ [img] Link ảnh( định dạng PNG, JPG,GIF) [/img]
+Chèn link liên kết: <a href="LINK" rel="nofollow">Name</a>
-Bạn copy mã bên cạnh biểu tượng chèn vào nhận xét để bày tỏ cảm xúc!!

:) :( :)) :(( =)) =D> :D :P