Mạch đồng hồ dùng vi xử lý 89C2051

Xin giới thiệu với các bạn sơ đồ mạch đồng hồ dùng vi xử lý 89C2051 (loại 20 chân nhỏ gọn).  Mạch này đơn giản, chạy chính xác nhưng không có chức năng giao tiếp với chip đồng hồ, nên nếu bị cúp điện chúng ta phải thiết lập lại thời gian cho nó.

Sơ đồ nguyên lý như sau:


Sơ đồ mô tả đồng hồ báo giờ, Port 1 sẽ điều khiển các cực dương của led 7 đoạn, còn các chân P3 sẽ điều khiển cực âm chung của led 7 đoạn. Trên các chân từ P3.0 -> P3.3 điều có gắn các nút nhấn điều khiển, điều này có nghĩa là trong quá trình hiển thị, vi điều khiển cũng sẽ kiểm tra giá trị tại các chân này xem có chân nào xuống mức 0 hay không, nếu có vi điều khiển sẽ xử lý các phím theo chức năng đã lập trình.

Sau đây là mã nguồn viết bằng C, và file hex đã biên dịch, các bạn có thể lấy về tham khảo

/*
   CLOCK V1.0
   89C2051 + 4-digit 7-SEG led + 4-key switch
   Simple Digital Clock demostrates scanning LED and key switch.
   The clock has 1-bit output port P3.7 for driving AC load through MOC3040+triac.
   
   The source program was modified for Proview32 C51 Compiler.
   3 November 2542

           *    ****       ****    ****
           *   *    *  *  *    *  *    *
           *   *    *     *    *  *    *
           *    ****      *    *  *    *
           *   *    *     *    *  *    *
           *   *    *  *  *    *  *    *
           *    ****       ****    ****

              set   set  time    manual
             HOUR   MIN  ON/OFF  ON/OFF


   Copyright (c) 1999 W.SIRICHOTE
*/

#include <reg52.h>               /* special function register declarations   */
                                  /* for the AT89C52       */
#include <stdio.h>      


unsigned  char sec100,sec,sec5,min,hour,flag1,command,temp,opto;
/* above must be defined as register for tiny model */
unsigned char i,digit,buffer[4],buffer1[4],onHour1,onMin1,offHour1,offMin1;
char cputick,key,delay,count1;
char convert[10] = {0x3F,0x0c,0x76,0x5e,0x4d,0x5b,0x7b,0x0e,0x7f,0x5f};


void pause(int); 
void scanLED();
void manualOnOff();
void savetimeOnOff1(); 
void setmin();
void sethour();
void showOnce();
void savetimeOff1();

void time();
void timeToBuffer();
void blink();
void offmsd();
void keyexe();
void keydelay();
void comparetime();


void timer0int (void)  interrupt 1  using 1  {
TH0 |= 0xdc;  // reload timer 0 with 0DC00H
cputick++;
time();       // update realtime clock
           
}

void main()
{
  EA = 1;
  ET0 = 1;  // or IE |= 0x82;   /* set bit EA and Timer0 enable */ 
  TMOD |= 0x01; /* timer 0 run 16 bit counter */
  TR0 = 1; //or TCON |= 0x10; /* run timer 0 */
  opto = 0xff;
  cputick = 0;
  hour = 18;
  min = 0;
  sec = 0;
  key = -1;
  flag1 = 0;
  onHour1 = 18;   /* 18:30 turn lamp on */
  onMin1 = 01;
  offHour1 = 18;   /* 21:30 turn off */
  offMin1 = 02;
  count1 = 0;
  buffer[0] = 0x40;
  buffer[1] = 0x40;
  buffer[2] = 0x40;
  buffer[3] = 0x40;

 // serinit(9600);     /* must be invoked for tiny model */

  while(1)
  {
    while ( cputick < 1)
    scanLED();

    cputick = 0;

/*------------- the following tasks execute every 10ms ------*/

   // time();
    timeToBuffer();
    blink();
    offmsd();
    keyexe();
    keydelay();
    comparetime();

/*-----------------------------------------------------------*/
   }
}

/* ****************** change constant below for other X-tal ********/
void time ()
/* update real-time clock  */
{
   sec100++;
   if (sec100 >= 100)       /* 100 * 10 ms = 1 s */
   {sec100 = 0;
    flag1 |= 0x05;   /* set bit 0, bit 2 */
    temp = 50;
    sec++;
    if (sec >= 60)
    {sec = 0;
     flag1 |= 0x02; /* set bit 1 */
     min++;
     if (min >= 60)
     {min = 0;
     hour++;
     if (hour >= 24)
     {hour = 0;

    }
  }
 }
}
}

void scanLED() /* scan 4-digit LED and 4-key switch, if key pressed key = 0-3
else key = -1 */

{
    int i;
    digit = 0x08;
    key = -1;
    for( i = 0; i < 4; i++)  /* 4-DIGIT scanning */
    {
        P3 = ~digit & opto;  /* send complement[digit] */
        P1 = ~buffer[i];  /* send complement[segment] */
        pause(5);         /* delay a while */
        P1 = 0xff;        /* off LED */
        if ((P3 & 0x10) == 0) /* if key pressed P3.4 became low */
           key = i;       /* save key position to key variable */
        digit>>=1;        /* next digit */
    }
}


void timeToBuffer()
{
    buffer[0] = convert[min%10];
    buffer[1] = convert[min/10];
    buffer[2] = convert[hour%10];
    buffer[3] = convert[hour/10];

}

void blink()
{
    if((flag1 & 0x04) != 0) /* check bit 2 if set decrement temp until zero */
     {temp--;
        if (temp != 0)
                {
                buffer[1] |= 0x80;
                buffer[2] |= 0x80;
                }
                else( flag1 &= ~0x04);
      }
}


void keyexe()
{
    if (key != -1)
    {
        if ((flag1 & 0x80) == 0)  /* within 0.5 sec after 1st press
                                    the following execution is not allowed */
            {
                flag1 |= 0x80;
                delay = 50;

      switch(key){
        case (0): /* key position 0 */
        manualOnOff();    /* service key 0 */
        break;
        case (1): /* key position 1 */
        savetimeOnOff1();  /* service key 1 */
        break;
        case (2): /* key position 2 */
        setmin(); /* service key 2 */
        break;
        case (3): /* key position 3 */
        sethour();
                  }
                }

    }
}

void sethour()
{
    hour++;
    if ( hour== 24)
    hour = 0;

}

void setmin()
{
    min++;
    sec = 0;
    if( min == 60 )
    min = 0;
}

void savetimeOnOff1()

{
    count1++;
    if (count1 == 1)
    {
    onHour1 = hour;
    onMin1 = min;
    buffer[0] = 0x00;
    buffer[1] = 0x68;
    buffer[2] = 0x78;
    buffer[3] = 0x71;
    showOnce();
    }
    else
    {
        count1 = 0;
        savetimeOff1();
    }
}

void savetimeOff1()

{
    offHour1 = hour;
    offMin1 = min;
    buffer[0] = 0x63;
    buffer[1] = 0x63;
    buffer[2] = 0x78;
    buffer[3] = 0x71;
    showOnce();
}

void manualOnOff()

{
    opto= ~opto | 0x7f;  /* complement bit 7 which in turn activates P3.7 */
    if ((opto & 0x80) == 0)
    {
        buffer[0] = 0;
        buffer[1] = 0;
        buffer[2] = 0x68;
        buffer[3] = 0x78;
        showOnce();
    }
    else
    {
        buffer[0] = 0;
        buffer[1] = 0x63;
        buffer[2] = 0x63;
        buffer[3] = 0x78;
        showOnce();
    }
}

void showOnce()
{
    int i;
    for(i=0;i<2000;i++)
    scanLED();
}
void keydelay()
{
    if ((flag1 & 0x80) !=0)
        {
            delay--;
        if(delay == 0)
            flag1 &= ~0x80;
        }
}

void comparetime()
{
    if((flag1 & 0x01) != 0 )
    {
        flag1 &= ~0x01;
    if(hour == onHour1 && min == onMin1)
            opto = 0x7f; /* clear P3.7 turning opto on   */
    if(hour == offHour1 && min == offMin1)
            opto = 0xff; /* set bit P3.7 turning opto off */
    }
}

void offmsd()

{
    if (buffer[3] == 0x3f)    /* if msd = '0' then put blank unstead */
       buffer[3] = 0x00;
}


void pause(j)
int j;
{
   int i;
   for (i = 0; i < j; i++)
   ;
}


( Code C + Code Hex Mô phỏng tự vẽ)
Khi nhấn nút "Tải Về Máy", bạn sẽ vào trang quảng cáo, vui lòng chờ 5 giây. Nút  hiện ra ở góc phải phía trên, nhấn vào để đến trang download
Bạn nào có nhu cầu vẽ mạch Nguyên lý + Layout + PCB Hoặc muốn chuyển sang 89C51/52/S51/S52: new.moon9xone@gmail.com

Echipkool.com - Điện Tử | Tin Học - Chia sẻ kiến thức - Kết nối đam mê điện tử
Tham khảo vnmedian.com
In bài này
Previous
Next Post »

Bạn đọc hãy giúp chúng tôi xây dựng cộng đồng bằng cách để lại bình luận, chúng tôi luôn đón nhận mọi ý kiến của các bạn:
» Bình luận nghiêm túc và không chứa các liên kết quảng cáo.
» Vui lòng không Spam nhận xét với mọi hình thức.
» Rất mong bạn đề tên cho nhận xét của chính mình - Bằng cách chọn vào Tên/URL và điền tên bạn vào (Phần URL có thể bỏ trống ).

- Bạn có thể chèn Link nhạc (NCT), video(Youtube),Hình ảnh vào comment bằng cú pháp:
+ [youtube] Link video Youtube [/youtube].
+ [img] Link ảnh( định dạng PNG, JPG,GIF) [/img]
+Chèn link liên kết: <a href="LINK" rel="nofollow">Name</a>
-Bạn copy mã bên cạnh biểu tượng chèn vào nhận xét để bày tỏ cảm xúc!! ConversionConversion EmoticonEmoticon

       Mạch Khóa Số Điện Tử Mạch Đếm Sản Phẩm Mạch Đèn giao thông Ngã Tư Mạch Trái Tim Final Mạch Trái Tim Final Mạch Trái Tim I Love U

THƯ MỤC KHO TÀI LIỆU MIỄN PHÍ ECHIPKOOL

Code 8051 - ASM Code 8051 - C Code AVR - C Code led sao băng Code PIC - C Điện tử cơ bản điện tử viễn thông Đo Nhiệt Độ DS18B20 + LCD Đo Nhiệt Độ LM35 + LCD Đo Nhiệt Độ LM35 + Led 7 thanh Đo tốc độ động cơ Động cơ robo Ebook Đại Học ebook điện tử Ebook đồ án Học Orcad Học Protues Hồng ngoại Lập Trình 8051 Lập Trình AVR lập trình c++ Lập Trình Led Quảng Cáo lập trình PIC Lập trình Robot Lập trình VHDL Lcd16x2 Led Clock Led Quay Led RGB Mạch 7seg Mạch Amply.Mạch Loa Mạch Cảm Biến Mạch cube Mạch Đếm Sản Phẩm Mạch điện cơ bản Mạch điện hay Mạch Điện Ứng Dụng Mạch đọc file nhạc MP3 dùng Atmega 8 Mạch Động Cơ Mạch đồng hồ Mạch đồng hồ LCD Mạch đồng hồ Matrix Mạch giao thông Mạch in Mạch khóa số điện tử Mạch Led đơn Mạch Led Quảng Cáo Mạch Led Vumeter Mạch Ma trận Phím Mạch Matrix Mạch nạp Mạch nguồn Mạch Nút Bấm Mạch RS232 Mạch RS485 Mạch thu phát Mạch tổ hợp MSI Mạch trái tim Mạch truyền điện không dây Mạch Vi điều khiển Module Bluetooth Module Sim Module Sim548 Motor Nhiệt độ - Độ ẩm oscilloscope Phần mềm điện tử Phần Mềm Diệt Viruts Phần Mềm Hay Phần Mềm Led Quảng Cáo Phần mềm vi tính robocon Rule robocon Sạc Acquy Sản Phẩm Thương Mại Sáng tạo Smart Home Tài liệu Điện Tử Tranzitor Tụ điện TUT - 8051 - ASM TUT - 8051 - KeilC UART Ứng Dụng Led Quảng Cáo Ứng dụng USB USB TO COM Vi điều khiển - Ứng dụng Vi mạch số VOM Wifi ESP8266