Mạch đếm sản phẩm LCD + AVR Kết nối PC ~ eChipKool SHOP - Chia sẻ kiến thức- Kết nối đam mê Điện Tử

Mạch đếm sản phẩm LCD + AVR Kết nối PC


CODE: 
/*****************************************************
Project : Dem San Pham Hien Thi LCD & Giao Tiep UART
Version :  1.1
Date    : 10/06/2012
Author  :   Doan Minh Quynh
            Phan Duc Y
Company :  DH LT TDH-K3
Comments:


Chip type           : ATmega16
Program type        : Application
Clock frequency     : 8.000000 MHz
Memory model        : Small
External RAM size   : 0
Data Stack size     : 256
*****************************************************/

#include <mega16.h>
#include <delay.h>

// Alphanumeric LCD Module functions
#asm
   .equ __lcd_port=0x18 ;PORTB
#endasm
#include <lcd.h>

// External Interrupt 0 service routine
unsigned int xDV=999,xNG,xTR,xTY;
interrupt [EXT_INT0] void ext_int0_isr(void)
{
// Place your code here
     
}
unsigned int xDV,xNG,xTR,xTY;
// ----------Ham Ngat INT1 (PD3)------------------//
interrupt [EXT_INT1] void ext_int1_isr(void)    // Ham Su Dung Ngat PIN D.3
{
    if(PIND.3==0)
        {
            xDV++;      
        if(xDV>999)
            {
            xNG++;
            xDV=0;          
            }
        if(xNG>999)
            {
            xTR++;
            xNG=0;          
            }
        if(xTR>999)
            {
            xTY++;
            xTR=0;          
            }          
        }
}

#define RXB8 1
#define TXB8 0
#define UPE 2
#define OVR 3
#define FE 4
#define UDRE 5
#define RXC 7

#define FRAMING_ERROR (1<<FE)
#define PARITY_ERROR (1<<UPE)
#define DATA_OVERRUN (1<<OVR)
#define DATA_REGISTER_EMPTY (1<<UDRE)
#define RX_COMPLETE (1<<RXC)

// USART Receiver buffer
#define RX_BUFFER_SIZE 8
char rx_buffer[RX_BUFFER_SIZE];

#if RX_BUFFER_SIZE<256
unsigned char rx_wr_index,rx_rd_index,rx_counter;
#else
unsigned int rx_wr_index,rx_rd_index,rx_counter;
#endif

// This flag is set on USART Receiver buffer overflow
bit rx_buffer_overflow;


// ---------Khai Bao UART & Dung Ngat Nhan Tin Hieu ----------//
interrupt [USART_RXC] void usart_rx_isr(void)
{
char status,data;
status=UCSRA;
data=UDR;
if ((status & (FRAMING_ERROR | PARITY_ERROR | DATA_OVERRUN))==0)
   {
   rx_buffer[rx_wr_index]=data;
   if (++rx_wr_index == RX_BUFFER_SIZE) rx_wr_index=0;
   if (++rx_counter == RX_BUFFER_SIZE)
      {
      rx_counter=0;
      rx_buffer_overflow=1;
      };
   };
}

#ifndef _DEBUG_TERMINAL_IO_
#define _ALTERNATE_GETCHAR_
#pragma used+
char getchar(void)
{
char data;
while (rx_counter==0);
data=rx_buffer[rx_rd_index];
if (++rx_rd_index == RX_BUFFER_SIZE) rx_rd_index=0;
#asm("cli")
--rx_counter;
#asm("sei")
return data;
}
#pragma used-
#endif
#include <stdio.h>

//------------------ Hien Thi LCD-----------------------------//
unsigned char ch,tr,dv;
void lcd_putnum(unsigned int so)
    {
     
        tr=(so/100);
        ch=((so-tr*100)/10);
        dv=(so-tr*100-ch*10);

 
         lcd_putchar(tr+48);
         lcd_putchar(ch+48);
         lcd_putchar(dv+48);    
    }

void HienThi_LCD()
        {          
        lcd_gotoxy(1,1);
        lcd_putnum(xTY);
     
        lcd_gotoxy(4,1);
        lcd_putsf("'");
     
        lcd_gotoxy(5,1);
        lcd_putnum(xTR);
     
        lcd_gotoxy(8,1);
        lcd_putsf("'");
       
        lcd_gotoxy(9,1);
        lcd_putnum(xNG);
     
        lcd_gotoxy(12,1);
        lcd_putsf("'");
         
        lcd_gotoxy(13,1);
        lcd_putnum(xDV);
        }// --------------------Hien Thi UART ----------------------------//
unsigned char Uch,Utr,Udv;
void UART_putnum(unsigned int Uso)
    {    
        Utr=(Uso/100);
        Uch=((Uso-Utr*100)/10);
        Udv=(Uso-Utr*100-Uch*10);
       
         putchar(Utr+48);
         putchar(Uch+48);
         putchar(Udv+48);    
    }
void HienThi_UART()
        {
       
        printf("san pham = ");
        UART_putnum(xTY);
          printf(" ");
        UART_putnum(xTR);
          printf(" ");
        UART_putnum(xNG);
          printf(" ");
        UART_putnum(xDV);
        }
    unsigned char RUN;
void main(void)
{
PORTA=0x00;
DDRA=0xFF;

PORTB=0x00;
DDRB=0x00;

PORTC=0x00;
DDRC=0x00;

PORTD=0xFC;
DDRD=0x00;


// External Interrupt(s) initialization
// INT0: On
// INT0 Mode: Falling Edge
// INT1: On
// INT1 Mode: Falling Edge
// INT2: Off
GICR|=0xC0;
MCUCR=0x0A;
MCUCSR=0x00;
GIFR=0xC0;

// Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
TIMSK=0x00;

// USART initialization
// Communication Parameters: 8 Data, 1 Stop, No Parity
// USART Receiver: On
// USART Transmitter: On
// USART Mode: Asynchronous
// USART Baud Rate: 9600
UCSRA=0x00;
UCSRB=0x98;
UCSRC=0x86;
UBRRH=0x00;
UBRRL=0x33;

// LCD module initialization
lcd_init(16);

// Global enable interrupts
#asm("sei")

while (1)
      {
      // Place your code here
      //-------------------Canh Bao-------------------//
      PORTA.0=RUN;                  // Den Bao Run
      // Bao Full San Pham
      if ((xDV==999)&&(xNG==999)&&(xTR==999)&&(xTY==999))
                PORTA.1=1;
        else    PORTA.1=0;
   
      //-------------------Chon Che Do-------------------//
   
      if (PIND.4==0)
        {
                PORTA.3=1;
                PORTA.2=0;
      //-------------------DK Bang SW-------------------//
        if (PIND.5==0)
                    {
                        RUN=1;          // He Thong Run
                        lcd_clear();
                    }
        if (PIND.6==0)
                 
                    {
                        RUN=0;         // He Thong Stop
                        lcd_clear();
                    }
            switch (RUN) {
                case 0:                 // He Thong Stop
                    {
                    xDV=0 ;
                    xNG=0 ;
                    xTR=0 ;
                    xTY=0 ;
         
                    lcd_gotoxy(0,0);
                    lcd_putsf("STOP       >> SW");
                    lcd_gotoxy(0,1);
                    lcd_putsf("RUN AN 'START'");
         
                    printf("HE THONG 'STOP' >> ");
                    printf("KHOI DONG AN 'START'");
                    printf("\n\r");
                    }
                break;
                case 1:                 // He Thong Run
                    {
                    lcd_gotoxy(0,0);
                    lcd_putsf("San Pham:  >> SW");
                    HienThi_LCD() ;
                 
                    printf("Dieu Khien = 'BUTTON' >> ");
                    HienThi_UART();
                    printf("\n\r");
                    delay_ms(50);
                    }
                break;
                        };
        }
   
        else
      //-------------------DK Bang UART-------------------//
        {
                PORTA.3=0;
                PORTA.2=1;
             
        if (UDR==114)               // 114=r  (Run)
                {
                RUN=1;              // He Thong Run
                lcd_clear();
                }
        if (UDR==115)               // 115=s   (Stop)
                {
                RUN=0;              // He Thong STOP
                lcd_clear();
                }
             
            switch (RUN)
                {
                case 0:              // He Thong Stop
                    {
                    xDV=0 ;
                    xNG=0 ;
                    xTR=0 ;
                    xTY=0 ;
         
                    lcd_gotoxy(0,0);
                    lcd_putsf("STOP       >> PC");
                    lcd_gotoxy(0,1);
                    lcd_putsf("RUN AN 'r' <> ");
         
                    printf("HE THONG STOP >>");
                    printf("RUN AN 'r'");
                    printf("\n\r");
                    delay_ms(50);
                    }
                break;
                case 1:               // He Thong Run
                {
                lcd_gotoxy(0,0);
                lcd_putsf("San Pham:  >> PC");
                HienThi_LCD() ;
             
                printf("Dieu Khien Bang 'PC' >> STOP An 's'  ");            
                HienThi_UART();
                printf("\n\r");
                delay_ms(50);
                }
                break;
                };
             
        }
     
   
     
      };
}


VIDEO DEMO( Full code compiler + Simulation)
Khi nhấn nút "Tải Về Máy", bạn sẽ vào trang quảng cáo, vui lòng chờ 5 giây. Nút  hiện ra ở góc phải phía trên, nhấn vào để đến trang download
Nguồn codientu.org
In bài này
Previous
Next Post »

Bạn đọc hãy giúp chúng tôi xây dựng cộng đồng bằng cách để lại bình luận, chúng tôi luôn đón nhận mọi ý kiến của các bạn:
» Bình luận nghiêm túc và không chứa các liên kết quảng cáo.
» Vui lòng không Spam nhận xét với mọi hình thức.
» Rất mong bạn đề tên cho nhận xét của chính mình - Bằng cách chọn vào Tên/URL và điền tên bạn vào (Phần URL có thể bỏ trống ).

- Bạn có thể chèn Link nhạc (NCT), video(Youtube),Hình ảnh vào comment bằng cú pháp:
+ [youtube] Link video Youtube [/youtube].
+ [img] Link ảnh( định dạng PNG, JPG,GIF) [/img]
+Chèn link liên kết: <a href="LINK" rel="nofollow">Name</a>
-Bạn copy mã bên cạnh biểu tượng chèn vào nhận xét để bày tỏ cảm xúc!! ConversionConversion EmoticonEmoticon

       Mạch Khóa Số Điện Tử Mạch Đếm Sản Phẩm Mạch Đèn giao thông Ngã Tư Mạch Trái Tim Final Mạch Trái Tim Final Mạch Trái Tim I Love U

THƯ MỤC KHO TÀI LIỆU MIỄN PHÍ ECHIPKOOL

Code 8051 - ASM Code 8051 - C Code AVR - C Code led sao băng Code PIC - C Điện tử cơ bản điện tử viễn thông Đo Nhiệt Độ DS18B20 + LCD Đo Nhiệt Độ LM35 + LCD Đo Nhiệt Độ LM35 + Led 7 thanh Đo tốc độ động cơ Động cơ robo Ebook Đại Học ebook điện tử Ebook đồ án Học Orcad Học Protues Hồng ngoại Lập Trình 8051 Lập Trình AVR lập trình c++ Lập Trình Led Quảng Cáo lập trình PIC Lập trình Robot Lập trình VHDL Lcd16x2 Led Clock Led Quay Led RGB Mạch 7seg Mạch Amply.Mạch Loa Mạch Cảm Biến Mạch cube Mạch Đếm Sản Phẩm Mạch điện cơ bản Mạch điện hay Mạch Điện Ứng Dụng Mạch đọc file nhạc MP3 dùng Atmega 8 Mạch Động Cơ Mạch đồng hồ Mạch đồng hồ LCD Mạch đồng hồ Matrix Mạch giao thông Mạch in Mạch khóa số điện tử Mạch Led đơn Mạch Led Quảng Cáo Mạch Led Vumeter Mạch Ma trận Phím Mạch Matrix Mạch nạp Mạch nguồn Mạch Nút Bấm Mạch RS232 Mạch RS485 Mạch thu phát Mạch tổ hợp MSI Mạch trái tim Mạch truyền điện không dây Mạch Vi điều khiển Module Bluetooth Module Sim Module Sim548 Motor Nhiệt độ - Độ ẩm oscilloscope Phần mềm điện tử Phần Mềm Diệt Viruts Phần Mềm Hay Phần Mềm Led Quảng Cáo Phần mềm vi tính robocon Rule robocon Sạc Acquy Sản Phẩm Thương Mại Sáng tạo Smart Home Tài liệu Điện Tử Tranzitor Tụ điện TUT - 8051 - ASM TUT - 8051 - KeilC UART Ứng Dụng Led Quảng Cáo Ứng dụng USB USB TO COM Vi điều khiển - Ứng dụng Vi mạch số VOM Wifi ESP8266