Mạch Khóa Số Điện Tử Mạch Đếm Sản Phẩm Mạch Đèn giao thông Ngã Tư Mạch Trái Tim Final Mạch Trái Tim Final Mạch Trái Tim I Love U

June 11, 2014

Mạch đếm sản phẩm LCD + AVR Kết nối PC


CODE: 
/*****************************************************
Project : Dem San Pham Hien Thi LCD & Giao Tiep UART
Version :  1.1
Date    : 10/06/2012
Author  :   Doan Minh Quynh
            Phan Duc Y
Company :  DH LT TDH-K3
Comments:


Chip type           : ATmega16
Program type        : Application
Clock frequency     : 8.000000 MHz
Memory model        : Small
External RAM size   : 0
Data Stack size     : 256
*****************************************************/

#include <mega16.h>
#include <delay.h>

// Alphanumeric LCD Module functions
#asm
   .equ __lcd_port=0x18 ;PORTB
#endasm
#include <lcd.h>

// External Interrupt 0 service routine
unsigned int xDV=999,xNG,xTR,xTY;
interrupt [EXT_INT0] void ext_int0_isr(void)
{
// Place your code here
     
}
unsigned int xDV,xNG,xTR,xTY;
// ----------Ham Ngat INT1 (PD3)------------------//
interrupt [EXT_INT1] void ext_int1_isr(void)    // Ham Su Dung Ngat PIN D.3
{
    if(PIND.3==0)
        {
            xDV++;      
        if(xDV>999)
            {
            xNG++;
            xDV=0;          
            }
        if(xNG>999)
            {
            xTR++;
            xNG=0;          
            }
        if(xTR>999)
            {
            xTY++;
            xTR=0;          
            }          
        }
}

#define RXB8 1
#define TXB8 0
#define UPE 2
#define OVR 3
#define FE 4
#define UDRE 5
#define RXC 7

#define FRAMING_ERROR (1<<FE)
#define PARITY_ERROR (1<<UPE)
#define DATA_OVERRUN (1<<OVR)
#define DATA_REGISTER_EMPTY (1<<UDRE)
#define RX_COMPLETE (1<<RXC)

// USART Receiver buffer
#define RX_BUFFER_SIZE 8
char rx_buffer[RX_BUFFER_SIZE];

#if RX_BUFFER_SIZE<256
unsigned char rx_wr_index,rx_rd_index,rx_counter;
#else
unsigned int rx_wr_index,rx_rd_index,rx_counter;
#endif

// This flag is set on USART Receiver buffer overflow
bit rx_buffer_overflow;


// ---------Khai Bao UART & Dung Ngat Nhan Tin Hieu ----------//
interrupt [USART_RXC] void usart_rx_isr(void)
{
char status,data;
status=UCSRA;
data=UDR;
if ((status & (FRAMING_ERROR | PARITY_ERROR | DATA_OVERRUN))==0)
   {
   rx_buffer[rx_wr_index]=data;
   if (++rx_wr_index == RX_BUFFER_SIZE) rx_wr_index=0;
   if (++rx_counter == RX_BUFFER_SIZE)
      {
      rx_counter=0;
      rx_buffer_overflow=1;
      };
   };
}

#ifndef _DEBUG_TERMINAL_IO_
#define _ALTERNATE_GETCHAR_
#pragma used+
char getchar(void)
{
char data;
while (rx_counter==0);
data=rx_buffer[rx_rd_index];
if (++rx_rd_index == RX_BUFFER_SIZE) rx_rd_index=0;
#asm("cli")
--rx_counter;
#asm("sei")
return data;
}
#pragma used-
#endif
#include <stdio.h>

//------------------ Hien Thi LCD-----------------------------//
unsigned char ch,tr,dv;
void lcd_putnum(unsigned int so)
    {
     
        tr=(so/100);
        ch=((so-tr*100)/10);
        dv=(so-tr*100-ch*10);

 
         lcd_putchar(tr+48);
         lcd_putchar(ch+48);
         lcd_putchar(dv+48);    
    }

void HienThi_LCD()
        {          
        lcd_gotoxy(1,1);
        lcd_putnum(xTY);
     
        lcd_gotoxy(4,1);
        lcd_putsf("'");
     
        lcd_gotoxy(5,1);
        lcd_putnum(xTR);
     
        lcd_gotoxy(8,1);
        lcd_putsf("'");
       
        lcd_gotoxy(9,1);
        lcd_putnum(xNG);
     
        lcd_gotoxy(12,1);
        lcd_putsf("'");
         
        lcd_gotoxy(13,1);
        lcd_putnum(xDV);
        }// --------------------Hien Thi UART ----------------------------//
unsigned char Uch,Utr,Udv;
void UART_putnum(unsigned int Uso)
    {    
        Utr=(Uso/100);
        Uch=((Uso-Utr*100)/10);
        Udv=(Uso-Utr*100-Uch*10);
       
         putchar(Utr+48);
         putchar(Uch+48);
         putchar(Udv+48);    
    }
void HienThi_UART()
        {
       
        printf("san pham = ");
        UART_putnum(xTY);
          printf(" ");
        UART_putnum(xTR);
          printf(" ");
        UART_putnum(xNG);
          printf(" ");
        UART_putnum(xDV);
        }
    unsigned char RUN;
void main(void)
{
PORTA=0x00;
DDRA=0xFF;

PORTB=0x00;
DDRB=0x00;

PORTC=0x00;
DDRC=0x00;

PORTD=0xFC;
DDRD=0x00;


// External Interrupt(s) initialization
// INT0: On
// INT0 Mode: Falling Edge
// INT1: On
// INT1 Mode: Falling Edge
// INT2: Off
GICR|=0xC0;
MCUCR=0x0A;
MCUCSR=0x00;
GIFR=0xC0;

// Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
TIMSK=0x00;

// USART initialization
// Communication Parameters: 8 Data, 1 Stop, No Parity
// USART Receiver: On
// USART Transmitter: On
// USART Mode: Asynchronous
// USART Baud Rate: 9600
UCSRA=0x00;
UCSRB=0x98;
UCSRC=0x86;
UBRRH=0x00;
UBRRL=0x33;

// LCD module initialization
lcd_init(16);

// Global enable interrupts
#asm("sei")

while (1)
      {
      // Place your code here
      //-------------------Canh Bao-------------------//
      PORTA.0=RUN;                  // Den Bao Run
      // Bao Full San Pham
      if ((xDV==999)&&(xNG==999)&&(xTR==999)&&(xTY==999))
                PORTA.1=1;
        else    PORTA.1=0;
   
      //-------------------Chon Che Do-------------------//
   
      if (PIND.4==0)
        {
                PORTA.3=1;
                PORTA.2=0;
      //-------------------DK Bang SW-------------------//
        if (PIND.5==0)
                    {
                        RUN=1;          // He Thong Run
                        lcd_clear();
                    }
        if (PIND.6==0)
                 
                    {
                        RUN=0;         // He Thong Stop
                        lcd_clear();
                    }
            switch (RUN) {
                case 0:                 // He Thong Stop
                    {
                    xDV=0 ;
                    xNG=0 ;
                    xTR=0 ;
                    xTY=0 ;
         
                    lcd_gotoxy(0,0);
                    lcd_putsf("STOP       >> SW");
                    lcd_gotoxy(0,1);
                    lcd_putsf("RUN AN 'START'");
         
                    printf("HE THONG 'STOP' >> ");
                    printf("KHOI DONG AN 'START'");
                    printf("\n\r");
                    }
                break;
                case 1:                 // He Thong Run
                    {
                    lcd_gotoxy(0,0);
                    lcd_putsf("San Pham:  >> SW");
                    HienThi_LCD() ;
                 
                    printf("Dieu Khien = 'BUTTON' >> ");
                    HienThi_UART();
                    printf("\n\r");
                    delay_ms(50);
                    }
                break;
                        };
        }
   
        else
      //-------------------DK Bang UART-------------------//
        {
                PORTA.3=0;
                PORTA.2=1;
             
        if (UDR==114)               // 114=r  (Run)
                {
                RUN=1;              // He Thong Run
                lcd_clear();
                }
        if (UDR==115)               // 115=s   (Stop)
                {
                RUN=0;              // He Thong STOP
                lcd_clear();
                }
             
            switch (RUN)
                {
                case 0:              // He Thong Stop
                    {
                    xDV=0 ;
                    xNG=0 ;
                    xTR=0 ;
                    xTY=0 ;
         
                    lcd_gotoxy(0,0);
                    lcd_putsf("STOP       >> PC");
                    lcd_gotoxy(0,1);
                    lcd_putsf("RUN AN 'r' <> ");
         
                    printf("HE THONG STOP >>");
                    printf("RUN AN 'r'");
                    printf("\n\r");
                    delay_ms(50);
                    }
                break;
                case 1:               // He Thong Run
                {
                lcd_gotoxy(0,0);
                lcd_putsf("San Pham:  >> PC");
                HienThi_LCD() ;
             
                printf("Dieu Khien Bang 'PC' >> STOP An 's'  ");            
                HienThi_UART();
                printf("\n\r");
                delay_ms(50);
                }
                break;
                };
             
        }
     
   
     
      };
}


VIDEO DEMO( Full code compiler + Simulation)
Khi nhấn nút "Tải Về Máy", bạn sẽ vào trang quảng cáo, vui lòng chờ 5 giây. Nút  hiện ra ở góc phải phía trên, nhấn vào để đến trang download
Nguồn codientu.org

0 comments:

Post a Comment

Bạn đọc hãy giúp chúng tôi xây dựng cộng đồng bằng cách để lại bình luận, chúng tôi luôn đón nhận mọi ý kiến của các bạn:
» Bình luận nghiêm túc và không chứa các liên kết quảng cáo.
» Vui lòng không Spam nhận xét với mọi hình thức.
» Rất mong bạn đề tên cho nhận xét của chính mình - Bằng cách chọn vào Tên/URL và điền tên bạn vào (Phần URL có thể bỏ trống ).

- Bạn có thể chèn Link nhạc (NCT), video(Youtube),Hình ảnh vào comment bằng cú pháp:
+ [youtube] Link video Youtube [/youtube].
+ [img] Link ảnh( định dạng PNG, JPG,GIF) [/img]
+Chèn link liên kết: <a href="LINK" rel="nofollow">Name</a>
-Bạn copy mã bên cạnh biểu tượng chèn vào nhận xét để bày tỏ cảm xúc!!

:) :( :)) :(( =)) =D> :D :P