Mạch Khóa Số Điện Tử Mạch Đếm Sản Phẩm Mạch Đèn giao thông Ngã Tư Mạch Trái Tim Final Mạch Trái Tim Final Mạch Trái Tim I Love U

June 11, 2014

Mạch đèn giao thông ngã tư 89c51

Code:
//////////////////**************BY VDM***********///////////////////
/////////////DAI HOC SU PHAM KY THUAT HUNG YEN////
///////////////WWW.SPKTHY.COM////////////
///////////SVTH: VUONG DUY MINH/////////
#include <REG51.H>
sbit tang=P1^1;
sbit giam=P1^2;
sbit ok=P1^3;
sbit menu=P1^0;
sbit LED2=P2^0;
sbit LED1=P2^1;
sbit LED4=P2^2;
sbit LED3=P2^3;
sbit LED6=P2^4;
sbit LED5=P2^5;
sbit LED8=P2^6;
sbit LED7=P2^7;
unsigned char thoi_gian0,thoi_gian1,thoi_gian2,thoi_gian3;
unsigned char Data,Display,time,index,mode,bat_nhay,read_time,alarm,kt,vdm1,vdm2,i;
unsigned int a[10] = {0xC0,0xF9,0xA4,0XB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90 };
 int n,m,h,x;
 ////////////////////ham tre/////
 void delay(int t){
 while(t--);

 }

  void timer_0(void) interrupt 1 // goi chuong trinh ngat ngaoi 0
 {x=x++;
 if(x==4000)
 {
 x=0;
        thoi_gian0--;
        thoi_gian1--;  
        thoi_gian2--;
        thoi_gian3--;      
        }
    }
    //////////////////

    void hien_thi0()
    {
        unsigned char k,chuc,donvi;
    for(k=0;k<2;k++)
        {
        donvi=thoi_gian0%10;
        chuc=thoi_gian0/10;
        }
        P0=a[donvi];
        LED1=1;
        delay(500);
        LED1=0;
        P0=a[chuc];
        LED2=1;
        delay(500);
        LED2=0;  
        }      
    void hien_thi1()
    {
    unsigned char k,chuc,donvi;
    for(k=0;k<2;k++)
        {
        donvi=thoi_gian1%10;
        chuc=thoi_gian1/10;
        }
        P0=a[donvi];
        LED3=1;
        delay(500);
        LED3=0;
        P0=a[chuc];
        LED4=1;
        delay(500);
        LED4=0;
        }
    void hien_thi2()
    {
        unsigned char k,chuc,donvi;
    for(k=0;k<2;k++)
        {
        donvi=thoi_gian2%10;
        chuc=thoi_gian2/10;
        }
        P0=a[donvi];
        LED5=1;
        delay(500);
        LED5=0;
        P0=a[chuc];
        LED6=1;
        delay(500);
        LED6=0;  
        }      
    void hien_thi3()
    {
    unsigned char k,chuc,donvi;
    for(k=0;k<2;k++)
        {
        donvi=thoi_gian3%10;
        chuc=thoi_gian3/10;
        }
        P0=a[donvi];
        LED7=1;
        delay(500);
        LED7=0;
        P0=a[chuc];
        LED8=1;
        delay(500);
        LED8=0;
        }
    void hien_thi00()
    {
        unsigned char k,chuc,donvi;
    for(k=0;k<2;k++)
        {
        donvi=vdm1%10;
        chuc=vdm1/10;
        }
        P0=a[donvi];
        LED1=1;
        delay(500);
        LED1=0;
        P0=a[chuc];
        LED2=1;
        delay(500);
        LED2=0;  
        }      
    void hien_thi11()
    {
    unsigned char k,chuc,donvi;
    for(k=0;k<2;k++)
        {
        donvi=vdm2%10;
        chuc=vdm2/10;
        }
        P0=a[donvi];
        LED3=1;
        delay(500);
        LED3=0;
        P0=a[chuc];
        LED4=1;
        delay(500);
        LED4=0;
        }
void cai_dat()
 {
P1=0XFF;
 vdm1=thoi_gian0;
  vdm2=thoi_gian1;
 while(1)
 {

 if(tang==0)
 {
 vdm1++;
 vdm2++; while(tang==0);
  }
 if(giam==0)
 {
 vdm1--;
 vdm2--;for(i==0;i<10;i++){if(tang==1)i=12; else i=3;}
  }
  if(ok==0) break;
   hien_thi00();
  hien_thi11();
  }
 }
  void main()        ///////////chuong trinh chinh
 {
    EA=1;
      TR0=0;
     TMOD=0X02;  //CHON TIMER CHE DO TIMER 2 TU LAP LAI
    TH0=0x54;
    TR0=1;TF1=0;
    ET0=1; ET1=1;
     TR1=0;
    vdm1=vdm2=0;
    time=index=mode=0;
      P1=0Xff;
     P2=0Xff;
    P3=0xff;  
    cai_dat();
   a=vdm1;
   b=vdm2;
  while(1){
  thoi_gian0=15;a
  thoi_gian1=18;a+3
  thoi_gian2=46;a+31;
  thoi_gian3=64;a+49;
  do
  {
  P3=0X5E;P1=0X9B;
  hien_thi0();
  hien_thi1();
  hien_thi2();
  hien_thi3();
  }
  while(thoi_gian0!=0);
   thoi_gian0=3;
  do
  {
  P3=0X5D;P1=0X9B;
  hien_thi0();
  hien_thi1();
  hien_thi2();
  hien_thi3();
  }
  while(thoi_gian0!=0);
  thoi_gian1=25;
  thoi_gian0=61;
  do
    {
P3=0X73;P1=0X9B;
  hien_thi0();
  hien_thi1();
  hien_thi2();
  hien_thi3();
  }
    while(thoi_gian1!=0);
    thoi_gian1=3;
    do
    {
    P1=0X9B;P3=0X6B;
  hien_thi0();
  hien_thi1();
  hien_thi2();
  hien_thi3();
    }
    while(thoi_gian1!=0);
    //////////
    thoi_gian0=46;
  thoi_gian1=64;
  thoi_gian2=15;
  thoi_gian3=18;

  do
  {
      P1=0X5E;P3=0X9B;
  hien_thi0();
  hien_thi1();
  hien_thi2();
  hien_thi3();
  }
  while(thoi_gian2!=0);
   thoi_gian2=3;
  do
  {
      P1=0X5D;P3=0X9B;
  hien_thi0();
  hien_thi1();
  hien_thi2();
  hien_thi3();
  }
  while(thoi_gian2!=0);
  thoi_gian3=25;
  thoi_gian2=61;
  do
    {
    P1=0X73;P3=0X9B;
  hien_thi0();
  hien_thi1();
  hien_thi2();
  hien_thi3();
  }
    while(thoi_gian3!=0);
    thoi_gian3=3;
    do
    {
    P1=0X6B;P3=0X9B;
  hien_thi0();
  hien_thi1();
  hien_thi2();
  hien_thi3();
    }
    while(thoi_gian3!=0);
  }
  }

By VDM

( Full Code)
Khi nhấn nút "Tải Về Máy", bạn sẽ vào trang quảng cáo, vui lòng chờ 5 giây. Nút  hiện ra ở góc phải phía trên, nhấn vào để đến trang download

Điện Tử | Tin Học - Chia sẻ kiến thức - Kết nối đam mê điện tử

0 comments:

Post a Comment

Bạn đọc hãy giúp chúng tôi xây dựng cộng đồng bằng cách để lại bình luận, chúng tôi luôn đón nhận mọi ý kiến của các bạn:
» Bình luận nghiêm túc và không chứa các liên kết quảng cáo.
» Vui lòng không Spam nhận xét với mọi hình thức.
» Rất mong bạn đề tên cho nhận xét của chính mình - Bằng cách chọn vào Tên/URL và điền tên bạn vào (Phần URL có thể bỏ trống ).

- Bạn có thể chèn Link nhạc (NCT), video(Youtube),Hình ảnh vào comment bằng cú pháp:
+ [youtube] Link video Youtube [/youtube].
+ [img] Link ảnh( định dạng PNG, JPG,GIF) [/img]
+Chèn link liên kết: <a href="LINK" rel="nofollow">Name</a>
-Bạn copy mã bên cạnh biểu tượng chèn vào nhận xét để bày tỏ cảm xúc!!

:) :( :)) :(( =)) =D> :D :P