Mạch Khóa Số Điện Tử Mạch Đếm Sản Phẩm Mạch Đèn giao thông Ngã Tư Mạch Trái Tim Final Mạch Trái Tim Final Mạch Trái Tim I Love U

March 1, 2015

Điều khiển hồng ngoại bằng remote tv sony

Chương trình

ORG       0000H
LJMP MAIN
ORG 0003H
LJMP NGAT_NGOAI_0
;ORG 000BH
;LJMP NGAT_TIMER0
ORG 0030H
MAIN:
          MOV IE, #10000001B; NGAT NGOAI 0
          MOV  0028H,#00H  
          MOV  0029H,#00H
          MOV P1, #0FFH
          SETB P3.2
          SETB IT0
          LJMP $

NGAT_NGOAI_0: 
          CLR  EX0  
          MOV  R0,0028H  
          MOV  R1,0029H  
          MOV  R7,#00H
          CLR  C  
          MOV  A,#40H 
CHOLENIR1:  
          JNB  P3.2,CHOLENIR1 
CHOXUONGIR1:  
          JB  P3.2,KT 
          MOV  R7,#00H  
          LCALL  DELAY1000  
          JB  P3.2,NHAPC0IR1  
          SETB  C  
          RRC  A  
          JC  MAINIR2   ;KT VA THUC HIEN  
          SJMP  CHOLENIR1 
NHAPC0IR1:  
          CLR  C  
          RRC  A  
          JC  MAINIR2   ;KT VA THUC HIEN  
          SJMP  CHOXUONGIR1 
MAINIR2:  
          RR A 
          CJNE A, #15H,KTIR0 
          MOV  0027H,A  
          MOV  P1,#11100111B ; tat het
          LCALL DELAY1S
          MOV  P1,#11101111B ; tat het, TAT COI
          SJMP  NHAY 
KTIR0:  
          CJNE  A,#00H,KTIR1  
          MOV  0027H,A
          MOV  P1,#11010110B; SO 1
          LCALL DELAY1S
          MOV P1,#11011110B; SO 1 , TAT COI
          SJMP  NHAY 
KTIR1:  
          CJNE  A,#01H,KTIR2  
          MOV  0027H,A  
          MOV  P1,#10110101B; SO 2  
          LCALL  DELAY1S 
          MOV  P1,#10111101B; SO 2, TAT COI  
          SJMP  NHAY 
KTIR2:  
          CJNE  A,#02H,NHAY  
          MOV  0027H,A 
          MOV  P1,#01110011B; SO 3
          LCALL DELAY1S
          MOV P1,#01111011B; SO 3 , TAT COI
          SJMP  NHAY 
 KT:  
          INC R7  
          CJNE R7,#150,CHOXUONGIR1  
          MOV R7,#00H  
          SJMP NHAY
NHAY:     SETB EX0
          RETI


DELAY1000:    ;DELAY DO MA  
          PUSH 00H  
          PUSH 01H  
          MOV R0,#2 
DL1000:  
          MOV R1,#250  
          DJNZ R1,$  
          DJNZ R0,DL1000  
          POP 01H  
          POP 00H  
          RET
DELAY1S:
          MOV R4, #100
HERE1:    MOV R5,#4
HERE:     LCALL DELAY1000
          DJNZ R5, HERE
          DJNZ R4, HERE1
          RET

       
        END

Nguồn Sưu tầm

0 comments:

Post a Comment

Bạn đọc hãy giúp chúng tôi xây dựng cộng đồng bằng cách để lại bình luận, chúng tôi luôn đón nhận mọi ý kiến của các bạn:
» Bình luận nghiêm túc và không chứa các liên kết quảng cáo.
» Vui lòng không Spam nhận xét với mọi hình thức.
» Rất mong bạn đề tên cho nhận xét của chính mình - Bằng cách chọn vào Tên/URL và điền tên bạn vào (Phần URL có thể bỏ trống ).

- Bạn có thể chèn Link nhạc (NCT), video(Youtube),Hình ảnh vào comment bằng cú pháp:
+ [youtube] Link video Youtube [/youtube].
+ [img] Link ảnh( định dạng PNG, JPG,GIF) [/img]
+Chèn link liên kết: <a href="LINK" rel="nofollow">Name</a>
-Bạn copy mã bên cạnh biểu tượng chèn vào nhận xét để bày tỏ cảm xúc!!

:) :( :)) :(( =)) =D> :D :P