Mạch đo điện áp 1 chiều ~ eChipKool SHOP - Chia sẻ kiến thức- Kết nối đam mê Điện Tử

Mạch đo điện áp 1 chiềuCode mã nguồn:
/*********************************
chuong trinh mo phong :
De Tai: Vi dieu khien 8051 ket noi 8 phim don do dien ap 1 chieu :0-> 15V.
Thuc hien: " Nhom 3-D5DCN2 : Thang-Sieu-Vuong "
*********************************/
#include <REGX51.H>
#include <string.h>
#include <stdio.h>

sbit RS_LCD=P2^0;
sbit RW_LCD=P2^1;
sbit EN_LCD=P2^2;

sbit INTR_ADC=P2^3;
sbit WR_ADC=P2^4;
sbit RD_ADC=P2^5;

sbit thang1=P1^0;
sbit thang2=P1^1;
sbit thang3=P1^2;
sbit thang4=P1^3;
sbit thang5=P1^4;
sbit thang6=P1^5;
sbit thang7=P1^6;
sbit thang8=P1^7;

unsigned char x,y;
float volt;

 //ham tao time tre//
void delay(unsigned int time)
    {
     unsigned int i;
     for(i=0;i<time;i++);
    }
//ham kiem tra LCD ban//
void ban(void){
P0=0xff;
RW_LCD=1;//doc gia tri tu LCD//
RS_LCD=0;//lenh //
do
{
EN_LCD=1;
delay(50);
EN_LCD=0;
      x=P0;
    x=x&&0x80; }//giu lai bit D7 de so sanh//
while(x==0x80);//cho bit D7 bang 0 thi dung lai
}
//ham gui di 1 lenh
void lenh(unsigned char lcd_lenh)
{
ban();//kiem tra LCD ban
P0=lcd_lenh;//ma cua lenh can truyen
RS_LCD=0;//8051 ghi xuong LCD
RW_LCD=0;//chon truyen lenh
EN_LCD=1;
delay(50);
EN_LCD=0;
delay(50);
}
//ham gui ky tu xuong LCD
void write_data(unsigned char lcd_data)
{
ban();
P0=lcd_data;
RS_LCD=1;//chon truyen ky tu
RW_LCD=0;//8051 ghi xuong LCD
EN_LCD=1;
delay(50);
EN_LCD=0;
delay(50);
}
//ham gui 1 chuoi ky tu xuong LCD //
void write_chuoi(unsigned char*s)
    {
        while(*s)
          {
           write_data(*s);
           s++;
          }
}
//ham cai dat cho LCD//
void khoi_tao_LCD(void)
{
lenh(0x38);//LCD 2 dong,ma tran diem 5x7
lenh(0x0c);//bat man hinh tat con tro
lenh(0x01);// xoa man hinh
lenh(0x80);//dua con tro ve dau dong thu nhat
lenh(0x06);// dich con tro sang phai
}
//ham hien thi so tren LCD
void hienthi_so(void)
{
int tram,chuc,donvi,phan,phan1,phan2;
int n;
n=(int)(volt*100);
tram=n/10000;
chuc=(n%10000)/1000;
donvi=((n%10000)%1000)/100;
phan=((n%10000)%1000)%100;
phan1=phan/10;
phan2=phan%10;
if(tram!=0)  
            write_data(48+tram);
   if((tram!=0)&&(chuc==0)&&(donvi==0))        
        write_data(48);
if((tram!=0)&&(chuc==0)&&(donvi!=0))        
           write_data(48);        
  if(chuc!=0)
                             write_data(48+chuc);                    
           if((donvi!=0)||(phan1!=0)||(phan2!=0))
                  {
                               write_data(48+donvi);
                               write_data('.');
                               write_data(48+phan1);
                               write_data(48+phan2);
              }
              if((donvi==0)&&(phan1==0)&&(phan2==0))
                 write_data(48);
}
//ham chinh//
  void main(void)
 {
  khoi_tao_LCD();//goi ham khoi tao LCD//
  P3=0xff;
 while(1) //vong lap vinh vien//
 {
 lenh(0x01);//xoa man hinh
 lenh(0x80);//tro ve dau dong thu nhat
  write_chuoi("DIEN AP:"); //hien thi chuoi DIEN AP //
  WR_ADC=0;//ADC bat dau bien doi
  delay(10);
  RD_ADC=0; //cong dem 3 trang thai o dau ra Dout luon mo
  while(INTR_ADC==0);
  WR_ADC=1;
  while(INTR_ADC==0);
  x=P3;
  if(thang1==0)
  {
volt=(float)(x*15)/255; //bieu thuc tinh dien ap Vin
     if((volt<0)||(volt>2))
  {
 lenh(0xc0);//tro ve dau dong thu hai
              write_chuoi("  KHONG DO DUOC  ");
 delay(50000);  
  }
else
         {                          
 hienthi_so();
 write_chuoi("V");
 lenh(0xc0);//tro ve dau dong thu hai
 write_chuoi("THANG-SIEU-VUONG");
 delay(50000);      
 }            
            }
  if(thang2==0)
   {
volt=(float)(x*15)/255;
     if((volt<0)||(volt>3.5))
  {
 lenh(0xc0);//tro ve dau dong thu hai
              write_chuoi("  KHONG DO DUOC  ");
 delay(50000);  
  }
else
         {                          
 hienthi_so();
 write_chuoi("V");
 lenh(0xc0);//tro ve dau dong thu hai llll
 write_chuoi("THANG-SIEU-VUONG");
 delay(50000);      
 }            
            }
  if(thang3==0)
    {
 volt=(float)(x*15)/255;
     if((volt<0)||(volt>5))
  {
 lenh(0xc0);//tro ve dau dong thu hai
              write_chuoi("  KHONG DO DUOC  ");
 delay(50000);  
  }
else
         {                          
 hienthi_so();
 write_chuoi("V");
 lenh(0xc0);//tro ve dau dong thu hai
 write_chuoi("THANG-SIEU-VUONG");
 delay(50000);      
 }            
            }
  if(thang4==0)
    {
volt=(float)(x*15)/255;
     if((volt<0)||(volt>7))
  {
 lenh(0xc0);//tro ve dau dong thu hai
              write_chuoi("  KHONG DO DUOC  ");
 delay(50000);  
  }
else
         {                          
 hienthi_so();
 write_chuoi("V");
 lenh(0xc0);//tro ve dau dong thu hai
 write_chuoi("THANG-SIEU-VUONG");
 delay(50000);      
 }            
            }
  if(thang5==0)
    {
volt=(float)(x*15)/255;
     if((volt<0)||(volt>10))
  {
 lenh(0xc0);//tro ve dau dong thu hai
              write_chuoi("  KHONG DO DUOC  ");
 delay(50000);  
  }
else
         {                          
 hienthi_so();
 write_chuoi("V");
 lenh(0xc0);//tro ve dau dong thu hai llll
 write_chuoi("THANG-SIEU-VUONG");
 delay(50000);      
 }            
            }
  if(thang6==0)
    {
volt=(float)(x*15)/255;
     if((volt<0)||(volt>12))
  {
 lenh(0xc0);//tro ve dau dong thu hai
              write_chuoi("  KHONG DO DUOC  ");
 delay(50000);  
  }
else
         {                          
 hienthi_so();
 write_chuoi("V");
 lenh(0xc0);//tro ve dau dong thu hai
 write_chuoi("THANG-SIEU-VUONG");
 delay(50000);      
 }            
            }
  if(thang7==0)
   {
volt=(float)(x*15)/255;
     if((volt<0)||(volt>13.5))
  {
 lenh(0xc0);//tro ve dau dong thu hai
              write_chuoi("  KHONG DO DUOC  ");
 delay(50000);  
  }
else
         {                          
 hienthi_so();
 write_chuoi("V");
 lenh(0xc0);//tro ve dau dong thu hai llll
 write_chuoi("THANG-SIEU-VUONG");
 delay(50000);      
 }            
            }
  if(thang8==0)
    {
volt=(float)(x*15)/255;
     if((volt<0)||(volt>15))
  {
 lenh(0xc0);//tro ve dau dong thu hai
              write_chuoi("  KHONG DO DUOC  ");
 delay(50000);  
  }
else
         {                          
 hienthi_so();
 write_chuoi("V");
 lenh(0xc0);//tro ve dau dong thu hai
 write_chuoi("THANG-SIEU-VUONG");
 delay(50000);      
 }            
            }
}
}
//chuong trinh mo phong ket thuc//


( empty)

Theo Cộng đồng cơ điện tử
In bài này
Previous
Next Post »

Bạn đọc hãy giúp chúng tôi xây dựng cộng đồng bằng cách để lại bình luận, chúng tôi luôn đón nhận mọi ý kiến của các bạn:
» Bình luận nghiêm túc và không chứa các liên kết quảng cáo.
» Vui lòng không Spam nhận xét với mọi hình thức.
» Rất mong bạn đề tên cho nhận xét của chính mình - Bằng cách chọn vào Tên/URL và điền tên bạn vào (Phần URL có thể bỏ trống ).

- Bạn có thể chèn Link nhạc (NCT), video(Youtube),Hình ảnh vào comment bằng cú pháp:
+ [youtube] Link video Youtube [/youtube].
+ [img] Link ảnh( định dạng PNG, JPG,GIF) [/img]
+Chèn link liên kết: <a href="LINK" rel="nofollow">Name</a>
-Bạn copy mã bên cạnh biểu tượng chèn vào nhận xét để bày tỏ cảm xúc!! ConversionConversion EmoticonEmoticon

       Mạch Khóa Số Điện Tử Mạch Đếm Sản Phẩm Mạch Đèn giao thông Ngã Tư Mạch Trái Tim Final Mạch Trái Tim Final Mạch Trái Tim I Love U

THƯ MỤC KHO TÀI LIỆU MIỄN PHÍ ECHIPKOOL

Code 8051 - ASM Code 8051 - C Code AVR - C Code led sao băng Code PIC - C Điện tử cơ bản điện tử viễn thông Đo Nhiệt Độ DS18B20 + LCD Đo Nhiệt Độ LM35 + LCD Đo Nhiệt Độ LM35 + Led 7 thanh Đo tốc độ động cơ Động cơ robo Ebook Đại Học ebook điện tử Ebook đồ án Học Orcad Học Protues Hồng ngoại Lập Trình 8051 Lập Trình AVR lập trình c++ Lập Trình Led Quảng Cáo lập trình PIC Lập trình Robot Lập trình VHDL Lcd16x2 Led Clock Led Quay Led RGB Mạch 7seg Mạch Amply.Mạch Loa Mạch Cảm Biến Mạch cube Mạch Đếm Sản Phẩm Mạch điện cơ bản Mạch điện hay Mạch Điện Ứng Dụng Mạch đọc file nhạc MP3 dùng Atmega 8 Mạch Động Cơ Mạch đồng hồ Mạch đồng hồ LCD Mạch đồng hồ Matrix Mạch giao thông Mạch in Mạch khóa số điện tử Mạch Led đơn Mạch Led Quảng Cáo Mạch Led Vumeter Mạch Ma trận Phím Mạch Matrix Mạch nạp Mạch nguồn Mạch Nút Bấm Mạch RS232 Mạch RS485 Mạch thu phát Mạch tổ hợp MSI Mạch trái tim Mạch truyền điện không dây Mạch Vi điều khiển Module Bluetooth Module Sim Module Sim548 Motor Nhiệt độ - Độ ẩm oscilloscope Phần mềm điện tử Phần Mềm Diệt Viruts Phần Mềm Hay Phần Mềm Led Quảng Cáo Phần mềm vi tính robocon Rule robocon Sạc Acquy Sản Phẩm Thương Mại Sáng tạo Smart Home Tài liệu Điện Tử Tranzitor Tụ điện TUT - 8051 - ASM TUT - 8051 - KeilC UART Ứng Dụng Led Quảng Cáo Ứng dụng USB USB TO COM Vi điều khiển - Ứng dụng Vi mạch số VOM Wifi ESP8266