Home » , » Code sao băng 5 led - Asembly nhìn được cả mô phỏng :D

Code sao băng 5 led - Asembly nhìn được cả mô phỏng :D

Written By Điện Tử ChipKool on January 14, 2018 | 11:39 PMCode Asembly:

$mod51
        ORG 0H
;------------------------------------------------------
MAIN:     
        CALL    SAOBANG

;------------------------------------------------------
        LJMP    MAIN
;------------------------------------------------------
;******************************************************
SAOBANG:
;******************************************************
        MOV    R1,#200
LED00:     
        MOV    P0,#00011111B

        MOV    R7,#8 
        MOV     A,R7
        LCALL    DELAY
        CLR    P0.0


        MOV    R7,#16
        MOV     A,R7
        LCALL    DELAY
        CLR    P0.1
 
        MOV    R7,#32
        MOV     A,R7
        LCALL    DELAY
        CLR    P0.2


        MOV    R7,#64
        MOV     A,R7
        LCALL    DELAY
        CLR    P0.3
 
        MOV    R7,#128
        MOV     A,R7
        LCALL    DELAY
        CLR    P0.4
 

        DJNZ    R1,LED00
;---------------------------------------------------------------
        MOV    R1,#200
LED01:     
        MOV    P0,#00011111B

        MOV    R7,#8 
        MOV     A,R7
        LCALL    DELAY
        CLR    P0.1
 
        MOV    R7,#16
        MOV     A,R7
        LCALL    DELAY
        CLR    P0.2
 

        MOV    R7,#32
        MOV     A,R7
        LCALL    DELAY
        CLR    P0.3
 

        MOV    R7,#64
        MOV     A,R7
        LCALL    DELAY
        CLR    P0.4


        MOV    R7,#128
        MOV     A,R7
        LCALL    DELAY
        CLR    P0.0
 
        DJNZ    R1,LED01

;---------------------------------------------------------------
        MOV    R1,#200
LED02:     
        MOV    P0,#00011111B
 

        MOV    R7,#8 
        MOV     A,R7
        LCALL    DELAY
        CLR    P0.2
 
        MOV    R7,#16
        MOV     A,R7
        LCALL    DELAY
        CLR    P0.3
 

        MOV    R7,#32
        MOV     A,R7
        LCALL    DELAY
        CLR    P0.4
 

        MOV    R7,#64
        MOV     A,R7
        LCALL    DELAY
        CLR    P0.0
 

        MOV    R7,#128
        MOV     A,R7
        LCALL    DELAY
        CLR    P0.1
 

        DJNZ    R1,LED02

;---------------------------------------------------------------
        MOV    R1,#200
LED03:     
        MOV    P0,#00011111B

 
        MOV    R7,#8 
        MOV     A,R7
        LCALL    DELAY
        CLR    P0.3
 

        MOV    R7,#16
        MOV     A,R7
        LCALL    DELAY
        CLR    P0.4
 
 
        MOV    R7,#32
        MOV     A,R7
        LCALL    DELAY
        CLR    P0.0
 
        MOV    R7,#64
        MOV     A,R7
        LCALL    DELAY
        CLR    P0.1
 

        MOV    R7,#128
        MOV     A,R7
        LCALL    DELAY
        CLR    P0.2
 

        DJNZ    R1,LED03

;---------------------------------------------------------------
        MOV    R1,#200
LED04:     
        MOV    P0,#00011111B
 
        MOV    R7,#8 
        MOV     A,R7
        LCALL    DELAY
        CLR    P0.4
 

        MOV    R7,#16
        MOV     A,R7
        LCALL    DELAY
        CLR    P0.0

        MOV    R7,#32
        MOV     A,R7
        LCALL    DELAY
        CLR    P0.1
 

        MOV    R7,#64
        MOV     A,R7
        LCALL    DELAY
        CLR    P0.2
 

        MOV    R7,#128
        MOV     A,R7
        LCALL    DELAY
        CLR    P0.3

        DJNZ    R1,LED04

        RET

;---------------------------------------------------

DELAY:     
    DJNZ    ACC,$
    RET
    END

( Nguyên lý + Code chuẩn) Link Mediafire
Khi nhấn nút "Tải Về Máy", bạn sẽ vào trang quảng cáo, vui lòng chờ 5 giây. Nút  hiện ra ở góc phải phía trên, nhấn vào để đến trang download

0 comments :

Post a Comment

Bạn đọc hãy giúp chúng tôi xây dựng cộng đồng bằng cách để lại bình luận, chúng tôi luôn đón nhận mọi ý kiến của các bạn:
» Bình luận nghiêm túc và không chứa các liên kết quảng cáo.
» Vui lòng không Spam nhận xét với mọi hình thức.
» Rất mong bạn đề tên cho nhận xét của chính mình - Bằng cách chọn vào Tên/URL và điền tên bạn vào (Phần URL có thể bỏ trống ).

- Bạn có thể chèn Link nhạc (NCT), video(Youtube),Hình ảnh vào comment bằng cú pháp:
+ [youtube] Link video Youtube [/youtube].
+ [img] Link ảnh( định dạng PNG, JPG,GIF) [/img]
+Chèn link liên kết: <a href="LINK" rel="nofollow">Name</a>
-Bạn copy mã bên cạnh biểu tượng chèn vào nhận xét để bày tỏ cảm xúc!!

Search This Blog