Mạch báo nhiệt độ cao thấp Ds18B20 - Code Asem ~ eChipKool SHOP - Chia sẻ kiến thức- Kết nối đam mê Điện Tử

Mạch báo nhiệt độ cao thấp Ds18B20 - Code AsemCode Asem:

; HTTP://ECHiPKOOL.COM
DQ BIT P3.0
MODE1 BIT P2.0 // Low
MODE2 BIT P2.1 // hight
UP BIT P2.2
DOWN BIT P2.3
LUU BIT P2.4   // ok
DEM EQU R2
T_LSB EQU 30H
T_MSB EQU 20H
TEMP EQU 32H
DIGIT EQU 31H
T_DIGIT EQU 33H
T_LED EQU 34H
ORG 0000H
JMP CHUONG_TRINH_CHINH
WRITE_TIME_SLOT:
CLR DQ
NOP
NOP
MOV DQ,C
MOV R5,#15
LCALL DELAY
SETB DQ
NOP
RET
READ_TIME_SLOT:
CLR DQ
NOP
NOP
SETB DQ
MOV R5,#4
CALL DELAY
MOV C, DQ
MOV R5,#25
LCALL DELAY
RET
RESET_DS1820:
CLR DQ
MOV R5,#244
LCALL DELAY
SETB DQ
MOV R5,#36
LCALL DELAY
JB DQ,RESET_DS1820
MOV R5,#212
CALL DELAY
RET
WRITE_BYTE:
MOV DEM,#8
WRITE_LAI:
RRC A
LCALL WRITE_TIME_SLOT
DJNZ DEM, WRITE_LAI
SETB DQ
MOV R5,#50
LCALL DELAY
RET
READ_BYTE:
MOV DEM,#8
READ_LAI:
LCALL READ_TIME_SLOT
RRC A
DJNZ DEM, READ_LAI
MOV R5,#50
LCALL DELAY
RET
DELAY:
DJNZ R5,$
RET
DELAY_LONG:
MOV R6,#0FFH
DELAY_LAI:
LCALL DELAY
DJNZ R6,DELAY_LAI
RET
BCD:
MOV B,#10
DIV AB
MOV T_LED,A
RET
HIEU_CHINH:
MOV TEMP,#0
MOV DIGIT,#0
ANL A,#0FH
MOV TEMP,A
MOV A,T_LSB
ANL A,#0F0H
ORL TEMP,A
MOV A,TEMP
SWAP A
MOV TEMP,A

MOV A,T_LSB
ANL A,#0FH
MOV DPTR,#TABLE1
MOVC A,@A+DPTR
MOV DIGIT,A
RET
KIEMTRA:
JNB 6,OUT_KT
MOV A,#0FFH
CLR C
SUBB A,TEMP
MOV TEMP,A
MOV A,#0FH
ANL A,T_LSB
CJNE A,#0,OUT_KT1
INC TEMP
JMP OUT_KT
OUT_KT1:
MOV DPTR,#TABLE2
MOVC A,@A+DPTR
MOV DIGIT,A
OUT_KT:
RET
; Hien thi led 7 thanh
OUTLED:
MOV DPTR,#TABLE0
MOV A,TEMP
CALL BCD
MOV A,B
MOVC A,@A+DPTR
ANL A,#01111111B
MOV P1,A
CLR P3.4
CALL DELAYLED
SETB P3.4
MOV A,T_LED
CALL BCD
JNB 6,NEXT1
MOV A,#10
NEXT1:
MOVC A,@A+DPTR
MOV P1,A
CLR P3.2
CALL DELAYLED
SETB P3.2
MOV A,B
MOVC A,@A+DPTR
MOV P1,A
CLR P3.3
CALL DELAYLED
SETB P3.3
MOV A,DIGIT
MOVC A,@A+DPTR
MOV P1,A
CLR P3.5
CALL DELAYLED
SETB P3.5
RET
DELAYLED:
MOV R7,#5
LOOPD: MOV R6,#255
DJNZ R6,$
DJNZ R7,LOOPD
RET
CHUONG_TRINH_CHINH:
SETB MODE1
SETB MODE2
SETB LUU
SETB UP
SETB DOWN
SETB DQ
AGAIN:

LCALL RESET_DS1820
MOV A,#0CCH
LCALL WRITE_BYTE
MOV A,#44H
LCALL WRITE_BYTE
LCALL RESET_DS1820
MOV A,#0CCH
LCALL WRITE_BYTE
MOV A,#0BEH
LCALL WRITE_BYTE
LCALL READ_BYTE
MOV T_LSB,A
LCALL READ_BYTE
MOV T_MSB,A
LCALL RESET_DS1820
LCALL HIENTHI
JNB MODE1,NHIETDO_DAT1
JNB MODE2,NHIETDO_DAT2
CALL SOSANH1
CALL SOSANH2
CLR C
JMP AGAIN
HIENTHI:
CALL HIEU_CHINH
CALL KIEMTRA
CALL OUTLED
RET
SOSANH1:
CLR C
MOV A,50H
CJNE A,TEMP,NHAY1
SOSANH2:
CLR C
MOV A,51H
CJNE A,TEMP,NHAY2
RET
NHAY1:
JC RELAY
CLR P0.0
RET
RELAY:
SETB P0.0
RET
NHAY2:
JNC ALARM
CPL P0.1
RET
ALARM:
CLR P0.1
RET
NHIETDO_DAT1:
JB UP,NUT_DOWN
JNB UP,$
INC 50H
MOV A,50H
CJNE A,#125,NUT_DOWN
MOV 50H,#0
NUT_DOWN:
JB DOWN,HIENTHI2
JNB DOWN,$
DEC 50H
MOV A,50H
CJNE A,#0,HIENTHI2
MOV 50H,#125
HIENTHI2:
MOV P1,#0C7H
CLR P3.2
CALL DELAYLED
SETB P3.2
MOV R4,50H
ACALL HIENTHI1
JB LUU,NHIETDO_DAT1
JNB LUU,THOAT
NHIETDO_DAT2:
JB UP,NUT_DOWN1
JNB UP,$
INC 51H
MOV A,51H
CJNE A,#125,NUT_DOWN1
MOV 51H,#0
NUT_DOWN1:
JB DOWN,HIENTHI3
JNB DOWN,$
DEC 51H
MOV A,51H
CJNE A,#0,HIENTHI3
MOV 51H,#125
HIENTHI3:
MOV P1,#89H
CLR P3.2
CALL DELAYLED
SETB P3.2
MOV R4,51H
ACALL HIENTHI1
JB LUU,NHIETDO_DAT2
THOAT:
LJMP CHUONG_TRINH_CHINH
HIENTHI1:
MOV DPTR,#TABLE0
MOV A,R4
MOV B,#100
DIV AB
MOVC A,@A+DPTR
MOV P1,A
CLR P3.3
CALL DELAYLED
SETB P3.3
MOV A,B
MOV B,#10
DIV AB
MOVC A,@A+DPTR
MOV P1,A
CLR P3.4
CALL DELAYLED
SETB P3.4
MOV A,B
MOVC A,@A+DPTR
MOV P1,A
CLR P3.5
CALL DELAYLED
SETB P3.5
RET
DELAY1S:
MOV R0,#250
LAPLAI:
MOV R1,#255
DJNZ R1,$
DJNZ R0,LAPLAI
RET
TABLE0:
DB 0C0H,0F9H,0A4H,0B0H,99H,92H,82H,0F8H,80H,90H,0BFH, 0FFH
TABLE1:
DB 0,0,1,0,2,3,0,4,5,0,6,0,7,8,0,9
TABLE2:
DB 0,0,9,8,0,7,0,6,5,0,4,3,0,2,0,1
END

( Nguyên lý + Code chuẩn) Link Mediafire
Khi nhấn nút "Tải Về Máy", bạn sẽ vào trang quảng cáo, vui lòng chờ 5 giây. Nút  hiện ra ở góc phải phía trên, nhấn vào để đến trang download
In bài này
Previous
Next Post »

Bạn đọc hãy giúp chúng tôi xây dựng cộng đồng bằng cách để lại bình luận, chúng tôi luôn đón nhận mọi ý kiến của các bạn:
» Bình luận nghiêm túc và không chứa các liên kết quảng cáo.
» Vui lòng không Spam nhận xét với mọi hình thức.
» Rất mong bạn đề tên cho nhận xét của chính mình - Bằng cách chọn vào Tên/URL và điền tên bạn vào (Phần URL có thể bỏ trống ).

- Bạn có thể chèn Link nhạc (NCT), video(Youtube),Hình ảnh vào comment bằng cú pháp:
+ [youtube] Link video Youtube [/youtube].
+ [img] Link ảnh( định dạng PNG, JPG,GIF) [/img]
+Chèn link liên kết: <a href="LINK" rel="nofollow">Name</a>
-Bạn copy mã bên cạnh biểu tượng chèn vào nhận xét để bày tỏ cảm xúc!! ConversionConversion EmoticonEmoticon

       Mạch Khóa Số Điện Tử Mạch Đếm Sản Phẩm Mạch Đèn giao thông Ngã Tư Mạch Trái Tim Final Mạch Trái Tim Final Mạch Trái Tim I Love U

THƯ MỤC KHO TÀI LIỆU MIỄN PHÍ ECHIPKOOL

Code 8051 - ASM Code 8051 - C Code AVR - C Code led sao băng Code PIC - C Điện tử cơ bản điện tử viễn thông Đo Nhiệt Độ DS18B20 + LCD Đo Nhiệt Độ LM35 + LCD Đo Nhiệt Độ LM35 + Led 7 thanh Đo tốc độ động cơ Động cơ robo Ebook Đại Học ebook điện tử Ebook đồ án Học Orcad Học Protues Hồng ngoại Lập Trình 8051 Lập Trình AVR lập trình c++ Lập Trình Led Quảng Cáo lập trình PIC Lập trình Robot Lập trình VHDL Lcd16x2 Led Clock Led Quay Led RGB Mạch 7seg Mạch Amply.Mạch Loa Mạch Cảm Biến Mạch cube Mạch Đếm Sản Phẩm Mạch điện cơ bản Mạch điện hay Mạch Điện Ứng Dụng Mạch đọc file nhạc MP3 dùng Atmega 8 Mạch Động Cơ Mạch đồng hồ Mạch đồng hồ LCD Mạch đồng hồ Matrix Mạch giao thông Mạch in Mạch khóa số điện tử Mạch Led đơn Mạch Led Quảng Cáo Mạch Led Vumeter Mạch Ma trận Phím Mạch Matrix Mạch nạp Mạch nguồn Mạch Nút Bấm Mạch RS232 Mạch RS485 Mạch thu phát Mạch tổ hợp MSI Mạch trái tim Mạch truyền điện không dây Mạch Vi điều khiển Module Bluetooth Module Sim Module Sim548 Motor Nhiệt độ - Độ ẩm oscilloscope Phần mềm điện tử Phần Mềm Diệt Viruts Phần Mềm Hay Phần Mềm Led Quảng Cáo Phần mềm vi tính robocon Rule robocon Sạc Acquy Sản Phẩm Thương Mại Sáng tạo Smart Home Tài liệu Điện Tử Tranzitor Tụ điện TUT - 8051 - ASM TUT - 8051 - KeilC UART Ứng Dụng Led Quảng Cáo Ứng dụng USB USB TO COM Vi điều khiển - Ứng dụng Vi mạch số VOM Wifi ESP8266