Tạo tiện ích lưu trữ dạng lịch

Tiện ích lưu trữ bài viết dạng calendar giống như bên Yahoo360 mà nhiều Blog đã quen thuộc. Trong số các Blog phát triển trên nền tảng Blogspot thì blogtruyen.com đã sử dụng tương đối lâu bởi tính hiệu quả cũng như thẩm mỹ của nó mang lại.

image

Trong bài viết này xin giới thiệu với bạn cách thực hiện để thêm tiện ích Lưu trữ bài viết blog dạng Calendar .

Bản Demo giống như hình minh họa trên.

1.BƯỚC CHUẨN BỊ

Các bạn nên nhớ Sao lưu mẫu trước khi thực hiện áp dụng tiện ích này. Cách sao lưu mẫu bạn thực hiện như hình vẽ.

image

Tạo Lưu trữ Archive nếu chưa có bằng cách vào Thiết kế l Phần tử trang l Thêm tiện ích và add thêm tiện ích Lưu trữ Blog

Ngoài ra, bạn cần cài đặt chế độ Đầy đủ hoặc Ngắn đối với Nguồn cấp dữ liệu Blog.

Bạn truy cập vào : Blogger l Bảng điều khiển "Dashboard" l Cài đặt "Settings' l Nguồn cấp trang Web "Site Feed" l Cho phép Nguồn cấp dữ liệu Blog "Post Feed") để cài đặt.

Các blog đặt chế độ bảo mật không được hỗ trợ đối với tiện ích này.

2CHÈN MÃ CSS:

Tìm đoạn mã: ]]></b:skin>

Thay thế nó bằng đoạn mã dưới:

/* div that holds calendar */

#blogger_calendar { margin:5px 0 0 0;padding:3px;background:#FFF ; width:100%;}

/* Table Caption - Holds the Archive Select Menu */

#bcaption {border:1px outset #000;background:#1B703A url(http://phy3scripts.googlepages.com/phyh2slice.jpg) repeat-x;padding:2px;margin:10px 0 0}

/* The Archive Select Menu */

#bcaption select {background:#fff;color:#1B703A;font-weight:bold;border:0 solid #CCD9FF;}

/* The Heading Section */

table#bcalendar thead {background:#000;color:#fff;}

/* Head Entries */

table#bcalendar thead tr th {width:20px;text-align:center;padding:2px;border:1px inset #000; font-family:Tahoma; font-weight:normal;}

/* The calendar Table */

table#bcalendar {border:1px solid #000;border-top:0; margin:0px 0 0px; width:95%;}

/* The Cells in the Calendar */

table#bcalendar tbody tr td {text-align:center;padding:2px;border:1px outset #000;}

/* Links in Calendar */

table#bcalendar tbody tr td a {font-weight:bold; color:#fff;}

/* First Row Empty Cells */

td.firstCell {visibility:visible;}

/* Cells that have a day in them */

td.filledCell {background:#fff;}

/* Cells that are empty, after the first row */

td.emptyCell {visibility:hidden;}

/* Cells with a Link Entry in them */

td.highlightCell {background:#1B703A url(http://phy3scripts.googlepages.com/phyh2slice.jpg) repeat-x;border:1px outset #000!important}

/* Table Navigation */

table#bcNavigation {width:95%;background:#1B703A url(http://phy3scripts.googlepages.com/phyh2slice.jpg) repeat-x;border:1px inset #000;border-top:0;color:#fff;margin:0 0 10px}

table#bcNavigation a {color:#fff;text-decoration:none;}

td#bcFootPrev {width:10px;}

td#bcFootAll{text-align:center;}

td#bcFootNext {width:10px;}

ul#calendarUl {margin:5px auto 0!important;font-size:85%;}

ul#calendarUl li a{}

ul#calendarUl li {

background:transparent url(http://phy3scripts.googlepages.com/icon_page.gif) no-repeat !important;

padding: 0 0 0 35px !important;

font-size:110%;

margin:3px 0 0 0;

}

.numberingcomments{

float: right;

display: block;

width: 50px;

margin-right: 5px;

margin-top: -20px; /*comments-counter position*/

text-align: right;

font-family: 'Century Gothic','Lucida Grande',Arial,Helvetica,Sans-Serif;

font-size: 30px;

font-weight: normal;

}

/*since the numbers are actually links, we need to force the color properties*/

]]></b:skin>

3 CHÈN MÃ JAVASCRIPT

image

Tìm (Ctrl – F) thẻ</head>

và dán ngay trên nó đoạn mã dưới:

<!-- Blogger Archive Calendar -->

<script type='text/javascript'>

//<![CDATA[

var bcLoadingImage = "http://phydeauxredux.googlepages.com/loading-trans.gif";

var bcLoadingMessage = " Loading....";

var bcArchiveNavText = "View Archive";

var bcArchiveNavPrev = '&#9668;';

var bcArchiveNavNext = '&#9658;';

var headDays = ["Sunday","Monday","Tuesday","Wednesday","Thursday","Friday","Saturday"];

var headInitial = ["Su","Mo","Tu","We","Th","Fr","Sa"];

// Nothing to configure past this point ----------------------------------

var timeOffset;

var bcBlogID;

var calMonth;

var calDay = 1;

var calYear;

var startIndex;

var callmth;

var bcNav = new Array ();

var bcList = new Array ();

//Initialize Fill Array

var fill = ["","31","28","31","30","31","30","31","31","30","31","30","31"];

function openStatus(){

document.getElementById('calLoadingStatus').style.display = 'block';

document.getElementById('calendarDisplay').innerHTML = '';

}

function closeStatus(){

document.getElementById('calLoadingStatus').style.display = 'none';

}

function bcLoadStatus(){

cls = document.getElementById('calLoadingStatus');

img = document.createElement('img');

img.src = bcLoadingImage;

img.style.verticalAlign = 'middle';

cls.appendChild(img);

txt = document.createTextNode(bcLoadingMessage);

cls.appendChild(txt);

}

function callArchive(mth,yr,nav){

// Check for Leap Years

if (((yr % 4 == 0) && (yr % 100 != 0)) || (yr % 400 == 0)) {

fill[2] = '29';

}

else {

fill[2] = '28';

}

calMonth = mth;

calYear = yr;

if(mth.charAt(0) == 0){

calMonth = mth.substring(1);

}

callmth = mth;

bcNavAll = document.getElementById('bcFootAll');

bcNavPrev = document.getElementById('bcFootPrev');

bcNavNext = document.getElementById('bcFootNext');

bcSelect = document.getElementById('bcSelection');

a = document.createElement('a');

at = document.createTextNode(bcArchiveNavText);

a.href = bcNav[nav];

a.appendChild(at);

bcNavAll.innerHTML = '';

bcNavAll.appendChild(a);

bcNavPrev.innerHTML = '';

bcNavNext.innerHTML = '';

if(nav < bcNav.length -1){

a = document.createElement('a');

a.innerHTML = bcArchiveNavPrev;

bcp = parseInt(nav,10) + 1;

a.href = bcNav[bcp];

a.title = 'Previous Archive';

prevSplit = bcList[bcp].split(',');

a.onclick = function(){bcSelect.options[bcp].selected = true;openStatus();callArchive(prevSplit[0],prevSplit[1],prevSplit[2]);return false;};

bcNavPrev.appendChild(a);

}

if(nav > 0){

a = document.createElement('a');

a.innerHTML = bcArchiveNavNext;

bcn = parseInt(nav,10) - 1;

a.href = bcNav[bcn];

a.title = 'Next Archive';

nextSplit = bcList[bcn].split(',');

a.onclick = function(){bcSelect.options[bcn].selected = true;openStatus();callArchive(nextSplit[0],nextSplit[1],nextSplit[2]);return false;};

bcNavNext.appendChild(a);

}

script = document.createElement('script');

script.src = 'http://www.blogger.com/feeds/'+bcBlogId+'/posts/summary?published-max='+calYear+'-'+callmth+'-'+fill[calMonth]+'T23%3A59%3A59'+timeOffset+'&published-min='+calYear+'-'+callmth+'-01T00%3A00%3A00'+timeOffset+'&max-results=100&orderby=published&alt=json-in-script&callback=cReadArchive';

document.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(script);

}

function cReadArchive(root){

// Check for Leap Years

if (((calYear % 4 == 0) && (calYear % 100 != 0)) || (calYear % 400 == 0)) {

fill[2] = '29';

}

else {

fill[2] = '28';

}

closeStatus();

document.getElementById('lastRow').style.display = 'none';

calDis = document.getElementById('calendarDisplay');

var feed = root.feed;

var total = feed.openSearch$totalResults.$t;

var entries = feed.entry || [];

var fillDate = new Array();

var fillTitles = new Array();

fillTitles.length = 32;

var ul = document.createElement('ul');

ul.id = 'calendarUl';

for (var i = 0; i < feed.entry.length; ++i) {

var entry = feed.entry[i];

for (var j = 0; j < entry.link.length; ++j) {

if (entry.link[j].rel == "alternate") {

var link = entry.link[j].href;

}

}

var title = entry.title.$t;

var author = entry.author[0].name.$t;

var date = entry.published.$t;

var summary = entry.summary.$t;

isPublished = date.split('T')[0].split('-')[2];

if(isPublished.charAt(0) == '0'){

isPublished = isPublished.substring(1);

}

fillDate.push(isPublished);

if (fillTitles[isPublished]){

fillTitles[isPublished] = fillTitles[isPublished] + ' | ' + title;

}

else {

fillTitles[isPublished] = title;

}

li = document.createElement('li');

li.style.listType = 'none';

li.innerHTML = '<a href="'+link+'">'+title+'</a>';

ul.appendChild(li);

}

calDis.appendChild(ul);

var val1 = parseInt(calDay, 10)

var valxx = parseInt(calMonth, 10);

var val2 = valxx - 1;

var val3 = parseInt(calYear, 10);

var firstCalDay = new Date(val3,val2,1);

var val0 = firstCalDay.getDay();

startIndex = val0 + 1;

var dayCount = 1;

for (x =1; x < 38; x++){

var cell = document.getElementById('cell'+x);

if( x < startIndex){

cell.innerHTML = ' ';

cell.className = 'firstCell';

}

if( x >= startIndex){

cell.innerHTML = dayCount;

cell.className = 'filledCell';

for(p = 0; p < fillDate.length; p++){

if(dayCount == fillDate[p]){

if(fillDate[p].length == 1){

fillURL = '0'+fillDate[p];

}

else {

fillURL = fillDate[p];

}

cell.className = 'highlightCell';

cell.innerHTML = '<a href="/search?updated-max='+calYear+'-'+callmth+'-'+fillURL+'T23%3A59%3A59'+timeOffset+'&updated-min='+calYear+'-'+callmth+'-'+fillURL+'T00%3A00%3A00'+timeOffset+'" title="'+fillTitles[fillDate[p]].replace(/"/g,'\'')+'">'+dayCount+'</a>';

}

}

if( dayCount > fill[valxx]){

cell.innerHTML = ' ';

cell.className = 'emptyCell';

}

dayCount++;

}

}

visTotal = parseInt(startIndex) + parseInt(fill[valxx]) -1;

if(visTotal >35){

document.getElementById('lastRow').style.display = '';

}

}

function initCal(){

document.getElementById('blogger_calendar').style.display = 'block';

var bcInit = document.getElementById('bloggerCalendarList').getElementsByTagName('a');

var bcCount = document.getElementById('bloggerCalendarList').getElementsByTagName('li');

document.getElementById('bloggerCalendarList').style.display = 'none';

calHead = document.getElementById('bcHead');

tr = document.createElement('tr');

for(t = 0; t < 7; t++){

th = document.createElement('th');

th.abbr = headDays[t];

scope = 'col';

th.title = headDays[t];

th.innerHTML = headInitial[t];

tr.appendChild(th);

}

calHead.appendChild(tr);

for (x = 0; x <bcInit.length;x++){

var stripYear= bcInit[x].href.split('_')[0].split('/')[3];

var stripMonth = bcInit[x].href.split('_')[1];

bcList.push(stripMonth + ','+ stripYear + ',' + x);

bcNav.push(bcInit[x].href);

}

var sel = document.createElement('select');

sel.id = 'bcSelection';

sel.onchange = function(){var cSend = this.options[this.selectedIndex].value.split(',');openStatus();callArchive(cSend[0],cSend[1],cSend[2]);};

q = 0;

for (r = 0; r <bcList.length; r++){

var selText = bcInit[r].innerHTML;

var selCount = bcCount[r].innerHTML.split('> (')[1];

var selValue = bcList[r];

sel.options[q] = new Option(selText + ' ('+selCount,selValue);

q++

}

document.getElementById('bcaption').appendChild(sel);

var m = bcList[0].split(',')[0];

var y = bcList[0].split(',')[1];

callArchive(m,y,'0');

}

function timezoneSet(root){

var feed = root.feed;

var updated = feed.updated.$t;

var id = feed.id.$t;

bcBlogId = id.split('blog-')[1];

upLength = updated.length;

if(updated.charAt(upLength-1) == "Z"){timeOffset = "+00:00";}

else {timeOffset = updated.substring(upLength-6,upLength);}

timeOffset = encodeURIComponent(timeOffset);

}

//]]>

</script>

<script src='/feeds/posts/summary?max-results=0&amp;alt=json-in-script&amp;callback=timezoneSet'></script>

<!-- End Blogger Archive Calendar -->

Tập lệnh sẽ tự động cài đặt múi giờ của bạn dạng May 4 2007. Không cần phải thay đổi bất kỳ gì ở đây. Nếu các blog không phải bằng tiếng anh thì bạn hãy thay đổi sao cho định dạng dạng giống trên.

4CHÈN MÃ HTML:

Vào Thiết kế (Design) l Chỉnh sửa HTML (Edit HTML)

Tìm dòng mã sau:

<b:widget id='BlogArchive1' locked='false' title='Blog Archive' type='BlogArchive'>

image

Thay thế chúng bằng đoạn mã dưới:

<b:widget id='BlogArchive1' locked='false' title='Blog Archive' type='BlogArchive'>

<b:includable id='main'>

<b:if cond='data:title'>

<h2><data:title/></h2>

</b:if>

<div class='widget-content'>

<div id='ArchiveList'>

<div expr:id='data:widget.instanceId + "_ArchiveList"'>

<b:if cond='data:style == "HIERARCHY"'>

<b:include data='data' name='interval'/>

</b:if>

<b:if cond='data:style == "FLAT"'>

<b:include data='data' name='flat'/>

</b:if>

<b:if cond='data:style == "MENU"'>

<b:include data='data' name='menu'/>

</b:if>

</div>

</div>

<b:include name='quickedit'/>

</div>

</b:includable>

<b:includable id='toggle' var='interval'>

<!-- Toggle not needed for Calendar -->

</b:includable>

<b:includable id='flat' var='data'>

<div id='bloggerCalendarList'>

<ul>

<b:loop values='data:data' var='i'>

<li class='archivedate'>

<a expr:href='data:i.url'><data:i.name/></a> (<data:i.post-count/>)

</li>

</b:loop>

</ul>

</div>

<div id='blogger_calendar' style='display:none'>

<table id='bcalendar'><caption id='bcaption'>

</caption>

<!-- Table Header -->

<thead id='bcHead'></thead>

<!-- Table Footer -->

<!-- Table Body -->

<tbody><tr><td id='cell1'> </td><td id='cell2'> </td><td id='cell3'> </td><td id='cell4'> </td><td id='cell5'> </td><td id='cell6'> </td><td id='cell7'> </td></tr>

<tr><td id='cell8'> </td><td id='cell9'> </td><td id='cell10'> </td><td id='cell11'> </td><td id='cell12'> </td><td id='cell13'> </td><td id='cell14'> </td></tr>

<tr><td id='cell15'> </td><td id='cell16'> </td><td id='cell17'> </td><td id='cell18'> </td><td id='cell19'> </td><td id='cell20'> </td><td id='cell21'> </td></tr>

<tr><td id='cell22'> </td><td id='cell23'> </td><td id='cell24'> </td><td id='cell25'> </td><td id='cell26'> </td><td id='cell27'> </td><td id='cell28'> </td></tr>

<tr><td id='cell29'> </td><td id='cell30'> </td><td id='cell31'> </td><td id='cell32'> </td><td id='cell33'> </td><td id='cell34'> </td><td id='cell35'> </td></tr>

<tr id='lastRow'><td id='cell36'> </td><td id='cell37'> </td></tr>

</tbody>

</table>

<table id='bcNavigation'><tr>

<td id='bcFootPrev'></td>

<td id='bcFootAll'></td>

<td id='bcFootNext'></td>

</tr></table>

<div id='calLoadingStatus' style='display:none; text-align:center;'>

<script type='text/javascript'>bcLoadStatus();</script>

</div>

<div id='calendarDisplay'/>

</div>

<script type='text/javascript'> initCal();</script>

</b:includable>

<b:includable id='posts' var='posts'>

<!-- posts not needed for Calendar -->

</b:includable>

<b:includable id='menu' var='data'>

Configure your calendar archive widget - Edit archive widget - Flat List - Newest first - Choose any Month/Year Format

</b:includable>

<b:includable id='interval' var='intervalData'>

Configure your calendar archive widget - Edit archive widget - Flat List - Newest first - Choose any Month/Year Format

</b:includable>

</b:widget>

Sau khi thực hiện xong bước trên, bạn có thể Lưu lại công việc đã làm, nếu có xảy ra lỗi hãy thực hiện lại từ đầu theo hướng dẫn, cẩn thận khi copy/pasted sao cho chính xác.

5CHỈNH SỬA CẤU HÌNH

Bây giờ lưu mẫu của bạn lại. Khi gặp báo lỗi bạn hãy thực hiện lại từ đầu một cách cẩn thận, nếu không gặp thông báo lỗi bạn hãy chuyển sang định cấu hình trong Widget Lưu trữ của bạn.

Vào Phần tử trang (Page Elements) và tìm Archive Widget, click vào Chỉnh sửa (edit).

Bạn sẽ thấy một màn hình sau:

image

Tiêu đề "title":Do bạn lựa chọn tuỳ ý hoặc để mặc định không ảnh hưởng gì.

Kiểu "Style": Bạn phải lựa chọn Danh sách phẳng "Flat list".

Tuỳ chọn "Option": Chọn Hiển thị Tiêu đề bài đăng.

Tần xuất lưu trữ "Archive Frequency ": Chọn Hàng tháng

Nguồn tham khảo: http://phydeauxredux.googlepages.com

HitCHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG !!!Chip đã làm nhiều lần tiện ích này trên blog của Chip nhưng lần nào cũng thất bại không biết tại sao nữa.Hic.có bạn nào tạo thành công không thì giúp chip với Tks

In bài này
Previous
Next Post »

Bạn đọc hãy giúp chúng tôi xây dựng cộng đồng bằng cách để lại bình luận, chúng tôi luôn đón nhận mọi ý kiến của các bạn:
» Bình luận nghiêm túc và không chứa các liên kết quảng cáo.
» Vui lòng không Spam nhận xét với mọi hình thức.
» Rất mong bạn đề tên cho nhận xét của chính mình - Bằng cách chọn vào Tên/URL và điền tên bạn vào (Phần URL có thể bỏ trống ).

- Bạn có thể chèn Link nhạc (NCT), video(Youtube),Hình ảnh vào comment bằng cú pháp:
+ [youtube] Link video Youtube [/youtube].
+ [img] Link ảnh( định dạng PNG, JPG,GIF) [/img]
+Chèn link liên kết: <a href="LINK" rel="nofollow">Name</a>
-Bạn copy mã bên cạnh biểu tượng chèn vào nhận xét để bày tỏ cảm xúc!! ConversionConversion EmoticonEmoticon

       Mạch Khóa Số Điện Tử Mạch Đếm Sản Phẩm Mạch Đèn giao thông Ngã Tư Mạch Trái Tim Final Mạch Trái Tim Final Mạch Trái Tim I Love U

THƯ MỤC KHO TÀI LIỆU MIỄN PHÍ ECHIPKOOL

Code 8051 - ASM Code 8051 - C Code AVR - C Code led sao băng Code PIC - C Điện tử cơ bản điện tử viễn thông Đo Nhiệt Độ DS18B20 + LCD Đo Nhiệt Độ LM35 + LCD Đo Nhiệt Độ LM35 + Led 7 thanh Đo tốc độ động cơ Động cơ robo Ebook Đại Học ebook điện tử Ebook đồ án Học Orcad Học Protues Hồng ngoại Lập Trình 8051 Lập Trình AVR lập trình c++ Lập Trình Led Quảng Cáo lập trình PIC Lập trình Robot Lập trình VHDL Lcd16x2 Led Clock Led Quay Led RGB Mạch 7seg Mạch Amply.Mạch Loa Mạch Cảm Biến Mạch cube Mạch Đếm Sản Phẩm Mạch điện cơ bản Mạch điện hay Mạch Điện Ứng Dụng Mạch đọc file nhạc MP3 dùng Atmega 8 Mạch Động Cơ Mạch đồng hồ Mạch đồng hồ LCD Mạch đồng hồ Matrix Mạch giao thông Mạch in Mạch khóa số điện tử Mạch Led đơn Mạch Led Quảng Cáo Mạch Led Vumeter Mạch Ma trận Phím Mạch Matrix Mạch nạp Mạch nguồn Mạch Nút Bấm Mạch RS232 Mạch RS485 Mạch thu phát Mạch tổ hợp MSI Mạch trái tim Mạch truyền điện không dây Mạch Vi điều khiển Module Bluetooth Module Sim Module Sim548 Motor Nhiệt độ - Độ ẩm oscilloscope Phần mềm điện tử Phần Mềm Diệt Viruts Phần Mềm Hay Phần Mềm Led Quảng Cáo Phần mềm vi tính robocon Rule robocon Sạc Acquy Sản Phẩm Thương Mại Sáng tạo Smart Home Tài liệu Điện Tử Tranzitor Tụ điện TUT - 8051 - ASM TUT - 8051 - KeilC UART Ứng Dụng Led Quảng Cáo Ứng dụng USB USB TO COM Vi điều khiển - Ứng dụng Vi mạch số VOM Wifi ESP8266