Code xem ngày sinh của bạn!! ~ eChipKool SHOP - Chia sẻ kiến thức- Kết nối đam mê Điện Tử

Code xem ngày sinh của bạn!!

Hôm nay chip chia sẻ cho các bạn 1 đoạn code rất hay: Có bao giờ bạn băn khoăn là mình sinh vào thứ mấy không ? Đoạn Javascript nhỏ sau sẽ giúp bạn một cách dễ dàng, mong rằng các bạn sẽ thích

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<!-- saved from url=(0124)file://C:\Documents%20and%20Settings\Hoai%20An\Local%20Settings\Temporary%20Internet%20Files\Content.IE5\T04JLPKL\thumay.htm -->
<!-- saved from url=(0022)http://internet.e-mail --><HTML><HEAD><TITLE>JavaFILE</TITLE>
<META http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=windows-1252">
<SCRIPT language=JavaScript>

<!--

function cala_day(form) {
var nSwitch = 0
var nMonth = parseInt(form.month.value)
var nDay = parseInt(form.day.value)
var nYear = parseInt(form.year.value)
if(!(nYear % 4) && (nMonth > 2)) {
nSwitch = 1
}

var nDayOfWeek = cala_weekday(nMonth, nDay, nYear)
if(nSwitch) {
nDayOfWeek++
nSwitch = 0
}
day_display(form, nDayOfWeek)
}

function cala_weekday( x_nMonth, x_nDay, x_nYear) {

if(x_nMonth >= 3){
x_nMonth -= 2
}
else {
x_nMonth += 10
}

if( (x_nMonth == 11) || (x_nMonth == 12) ){
x_nYear--
}

var nCentNum = parseInt(x_nYear / 100)
var nDYearNum = x_nYear % 100
var nPart1 = parseInt(2.6 * x_nMonth - .2)
var nZeller = (parseInt(nPart1 + x_nDay + nDYearNum + (nDYearNum / 4) + (nCentNum / 4) - 2 * nCentNum)) % 7
if(nZeller < 0){
nZeller += 7
}
return nZeller
}

function day_display(form, x_nDayOfWeek) {

if(x_nDayOfWeek == 0) {
form.birthday.value = "Saturday"
return
}
if(x_nDayOfWeek == 1) {
form.birthday.value = "Sunday"
return
}
if(x_nDayOfWeek == 2) {
form.birthday.value = "Monday"
return
}
if(x_nDayOfWeek == 3) {
form.birthday.value = "Tuesday"
return
}
if(x_nDayOfWeek == 4) {
form.birthday.value = "Wednesday"
return
}
if(x_nDayOfWeek == 5) {
form.birthday.value = "Thursday"
return
}
if(x_nDayOfWeek == 6) {
form.birthday.value = "Friday"
return
}

form.birthday.value = "Not a valid date."
}
//-->

</SCRIPT>

<META content="MSHTML 6.00.2800.1106" name=GENERATOR></HEAD>
<BODY vLink=#333399 aLink=#ff0000 link=#cc0033 bgColor=#ffffff -- start--
<!--content>
<TABLE cellSpacing=5 cellPadding=5 width="96%" border=0>
<TBODY>
<TR>
<TD width="100%">
<FORM>
<DIV align=center>
<CENTER>
<TABLE width=225 align=center border=1>
<TBODY>
<TR>
<TD align=middle width=250 bgColor=#0000ff colSpan=2><FONT
face=ARIEL,HELVETICA color=#ffffff size=-1><B>B&#7841;n sinh vào th&#7913;
m&#7845;y?</B></FONT><FONT face=ARIEL,HELVETICA size=-1></FONT></TD></TR>
<TR>
<TD width=100 bgColor=#ff0000><FONT size=2><B><FONT
color=#ffff00>Tháng:</FONT></B><INPUT size=4
name=month><BR><BR><B><FONT color=#ffff00>Ngày:</FONT></B><INPUT
size=4 name=day><BR><BR><B><FONT color=#ffff00>N&#259;m:</FONT></B><INPUT
size=4 name=year></FONT> </TD>
<TD align=middle width=125 bgColor=#ff0000><FONT
color=#ffff00><BR><FONT size=2><B>Ví d&#7909;:</B></FONT> <BR><FONT
size=2><I><B>07-06-1986</B><BR><B>Sunday</B></I><BR><BR><B>B&#7841;n sinh
vào:</B></FONT> <BR><INPUT size=10 name=birthday> </FONT></TD></TR>
<TR>
<TD align=middle bgColor=#0000ff colSpan=2><INPUT onclick=cala_day(this.form) type=button value=OK><INPUT type=reset value=Reset></FONT></TD></TR></TBODY></TABLE></CENTER></DIV></FORM></TD></TR></TBODY></TABLE><!--content stop-->
<P>Có bao gi&#7901; b&#7841;n b&#259;n kho&#259;n là mình sinh vào th&#7913; m&#7845;y không ? &#272;o&#7841;n Javascript nh&#7887;
sau s&#7869; giúp b&#7841;n m&#7897;t cách d&#7877; dàng, mong r&#7857;ng các b&#7841;n s&#7869; thích|| ChipKool</P>
<P>&nbsp;</P></BODY></HTML>
In bài này
Previous
Next Post »

Bạn đọc hãy giúp chúng tôi xây dựng cộng đồng bằng cách để lại bình luận, chúng tôi luôn đón nhận mọi ý kiến của các bạn:
» Bình luận nghiêm túc và không chứa các liên kết quảng cáo.
» Vui lòng không Spam nhận xét với mọi hình thức.
» Rất mong bạn đề tên cho nhận xét của chính mình - Bằng cách chọn vào Tên/URL và điền tên bạn vào (Phần URL có thể bỏ trống ).

- Bạn có thể chèn Link nhạc (NCT), video(Youtube),Hình ảnh vào comment bằng cú pháp:
+ [youtube] Link video Youtube [/youtube].
+ [img] Link ảnh( định dạng PNG, JPG,GIF) [/img]
+Chèn link liên kết: <a href="LINK" rel="nofollow">Name</a>
-Bạn copy mã bên cạnh biểu tượng chèn vào nhận xét để bày tỏ cảm xúc!! ConversionConversion EmoticonEmoticon

       Mạch Khóa Số Điện Tử Mạch Đếm Sản Phẩm Mạch Đèn giao thông Ngã Tư Mạch Trái Tim Final Mạch Trái Tim Final Mạch Trái Tim I Love U

THƯ MỤC KHO TÀI LIỆU MIỄN PHÍ ECHIPKOOL

Code 8051 - ASM Code 8051 - C Code AVR - C Code led sao băng Code PIC - C Điện tử cơ bản điện tử viễn thông Đo Nhiệt Độ DS18B20 + LCD Đo Nhiệt Độ LM35 + LCD Đo Nhiệt Độ LM35 + Led 7 thanh Đo tốc độ động cơ Động cơ robo Ebook Đại Học ebook điện tử Ebook đồ án Học Orcad Học Protues Hồng ngoại Lập Trình 8051 Lập Trình AVR lập trình c++ Lập Trình Led Quảng Cáo lập trình PIC Lập trình Robot Lập trình VHDL Lcd16x2 Led Clock Led Quay Led RGB Mạch 7seg Mạch Amply.Mạch Loa Mạch Cảm Biến Mạch cube Mạch Đếm Sản Phẩm Mạch điện cơ bản Mạch điện hay Mạch Điện Ứng Dụng Mạch đọc file nhạc MP3 dùng Atmega 8 Mạch Động Cơ Mạch đồng hồ Mạch đồng hồ LCD Mạch đồng hồ Matrix Mạch giao thông Mạch in Mạch khóa số điện tử Mạch Led đơn Mạch Led Quảng Cáo Mạch Led Vumeter Mạch Ma trận Phím Mạch Matrix Mạch nạp Mạch nguồn Mạch Nút Bấm Mạch RS232 Mạch RS485 Mạch thu phát Mạch tổ hợp MSI Mạch trái tim Mạch truyền điện không dây Mạch Vi điều khiển Module Bluetooth Module Sim Module Sim548 Motor Nhiệt độ - Độ ẩm oscilloscope Phần mềm điện tử Phần Mềm Diệt Viruts Phần Mềm Hay Phần Mềm Led Quảng Cáo Phần mềm vi tính robocon Rule robocon Sạc Acquy Sản Phẩm Thương Mại Sáng tạo Smart Home Tài liệu Điện Tử Tranzitor Tụ điện TUT - 8051 - ASM TUT - 8051 - KeilC UART Ứng Dụng Led Quảng Cáo Ứng dụng USB USB TO COM Vi điều khiển - Ứng dụng Vi mạch số VOM Wifi ESP8266