Mạch Khóa Số Điện Tử Mạch Đếm Sản Phẩm Mạch Đèn giao thông Ngã Tư Mạch Trái Tim Final Mạch Trái Tim Final Mạch Trái Tim I Love U

May 12, 2011

Code xem ngày sinh của bạn!!

Hôm nay chip chia sẻ cho các bạn 1 đoạn code rất hay: Có bao giờ bạn băn khoăn là mình sinh vào thứ mấy không ? Đoạn Javascript nhỏ sau sẽ giúp bạn một cách dễ dàng, mong rằng các bạn sẽ thích

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<!-- saved from url=(0124)file://C:\Documents%20and%20Settings\Hoai%20An\Local%20Settings\Temporary%20Internet%20Files\Content.IE5\T04JLPKL\thumay.htm -->
<!-- saved from url=(0022)http://internet.e-mail --><HTML><HEAD><TITLE>JavaFILE</TITLE>
<META http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=windows-1252">
<SCRIPT language=JavaScript>

<!--

function cala_day(form) {
var nSwitch = 0
var nMonth = parseInt(form.month.value)
var nDay = parseInt(form.day.value)
var nYear = parseInt(form.year.value)
if(!(nYear % 4) && (nMonth > 2)) {
nSwitch = 1
}

var nDayOfWeek = cala_weekday(nMonth, nDay, nYear)
if(nSwitch) {
nDayOfWeek++
nSwitch = 0
}
day_display(form, nDayOfWeek)
}

function cala_weekday( x_nMonth, x_nDay, x_nYear) {

if(x_nMonth >= 3){
x_nMonth -= 2
}
else {
x_nMonth += 10
}

if( (x_nMonth == 11) || (x_nMonth == 12) ){
x_nYear--
}

var nCentNum = parseInt(x_nYear / 100)
var nDYearNum = x_nYear % 100
var nPart1 = parseInt(2.6 * x_nMonth - .2)
var nZeller = (parseInt(nPart1 + x_nDay + nDYearNum + (nDYearNum / 4) + (nCentNum / 4) - 2 * nCentNum)) % 7
if(nZeller < 0){
nZeller += 7
}
return nZeller
}

function day_display(form, x_nDayOfWeek) {

if(x_nDayOfWeek == 0) {
form.birthday.value = "Saturday"
return
}
if(x_nDayOfWeek == 1) {
form.birthday.value = "Sunday"
return
}
if(x_nDayOfWeek == 2) {
form.birthday.value = "Monday"
return
}
if(x_nDayOfWeek == 3) {
form.birthday.value = "Tuesday"
return
}
if(x_nDayOfWeek == 4) {
form.birthday.value = "Wednesday"
return
}
if(x_nDayOfWeek == 5) {
form.birthday.value = "Thursday"
return
}
if(x_nDayOfWeek == 6) {
form.birthday.value = "Friday"
return
}

form.birthday.value = "Not a valid date."
}
//-->

</SCRIPT>

<META content="MSHTML 6.00.2800.1106" name=GENERATOR></HEAD>
<BODY vLink=#333399 aLink=#ff0000 link=#cc0033 bgColor=#ffffff -- start--
<!--content>
<TABLE cellSpacing=5 cellPadding=5 width="96%" border=0>
<TBODY>
<TR>
<TD width="100%">
<FORM>
<DIV align=center>
<CENTER>
<TABLE width=225 align=center border=1>
<TBODY>
<TR>
<TD align=middle width=250 bgColor=#0000ff colSpan=2><FONT
face=ARIEL,HELVETICA color=#ffffff size=-1><B>B&#7841;n sinh vào th&#7913;
m&#7845;y?</B></FONT><FONT face=ARIEL,HELVETICA size=-1></FONT></TD></TR>
<TR>
<TD width=100 bgColor=#ff0000><FONT size=2><B><FONT
color=#ffff00>Tháng:</FONT></B><INPUT size=4
name=month><BR><BR><B><FONT color=#ffff00>Ngày:</FONT></B><INPUT
size=4 name=day><BR><BR><B><FONT color=#ffff00>N&#259;m:</FONT></B><INPUT
size=4 name=year></FONT> </TD>
<TD align=middle width=125 bgColor=#ff0000><FONT
color=#ffff00><BR><FONT size=2><B>Ví d&#7909;:</B></FONT> <BR><FONT
size=2><I><B>07-06-1986</B><BR><B>Sunday</B></I><BR><BR><B>B&#7841;n sinh
vào:</B></FONT> <BR><INPUT size=10 name=birthday> </FONT></TD></TR>
<TR>
<TD align=middle bgColor=#0000ff colSpan=2><INPUT onclick=cala_day(this.form) type=button value=OK><INPUT type=reset value=Reset></FONT></TD></TR></TBODY></TABLE></CENTER></DIV></FORM></TD></TR></TBODY></TABLE><!--content stop-->
<P>Có bao gi&#7901; b&#7841;n b&#259;n kho&#259;n là mình sinh vào th&#7913; m&#7845;y không ? &#272;o&#7841;n Javascript nh&#7887;
sau s&#7869; giúp b&#7841;n m&#7897;t cách d&#7877; dàng, mong r&#7857;ng các b&#7841;n s&#7869; thích|| ChipKool</P>
<P>&nbsp;</P></BODY></HTML>

0 comments:

Post a Comment

Bạn đọc hãy giúp chúng tôi xây dựng cộng đồng bằng cách để lại bình luận, chúng tôi luôn đón nhận mọi ý kiến của các bạn:
» Bình luận nghiêm túc và không chứa các liên kết quảng cáo.
» Vui lòng không Spam nhận xét với mọi hình thức.
» Rất mong bạn đề tên cho nhận xét của chính mình - Bằng cách chọn vào Tên/URL và điền tên bạn vào (Phần URL có thể bỏ trống ).

- Bạn có thể chèn Link nhạc (NCT), video(Youtube),Hình ảnh vào comment bằng cú pháp:
+ [youtube] Link video Youtube [/youtube].
+ [img] Link ảnh( định dạng PNG, JPG,GIF) [/img]
+Chèn link liên kết: <a href="LINK" rel="nofollow">Name</a>
-Bạn copy mã bên cạnh biểu tượng chèn vào nhận xét để bày tỏ cảm xúc!!

:) :( :)) :(( =)) =D> :D :P