Mạch Khóa Số Điện Tử Mạch Đếm Sản Phẩm Mạch Đèn giao thông Ngã Tư Mạch Trái Tim Final Mạch Trái Tim Final Mạch Trái Tim I Love U

September 18, 2012

Chương trình điều khiển LCD 16x2.Chương trình mẫu

RS    BIT     P2.0
EN    BIT    P2.1
;*************************************************
;===================================
;*************************************************
    ORG      000H
    CLR       EN            ;LCD KO DUOC GIAO TIEP VDK
    CALL     KHOITAO_LCD
;++++++++++++++++++++++++++
    MOV     R0,#0
    MOV     DPTR,#STRING1
LOOP1:    
    MOV      A,R0
    MOVC    A,@A+DPTR
    CALL     WRITE_DATA
    INC        R0
    CJNE     R0,#15,LOOP1
;++++++++++++++++++++++++++
    MOV      A,#0C0H
    CALL     WRITE_COMMAND    ; DUA CON TRO LCD VE DAU DONG THU 2
    MOV     R0,#0
    MOV     DPTR,#STRING2
LOOP2:   
    MOV      A,R0
    MOVC    A,@A+DPTR
    CALL     WRITE_DATA
    INC       R0
    CJNE    R0,#21,LOOP2
    JMP      $
;*************************************************
KHOITAO_LCD:
    MOV      A,#38H                      ;KHOI TAO HANG 1 + 2
    CALL     WRITE_COMMAND
    MOV      A,#38H                      ;KHOI TAO HANG 1 + 2
    CALL     WRITE_COMMAND
   
    MOV     A,#0CH                       ;BAT MAN HINH LCD
    CALL    WRITE_COMMAND  
    MOV     A,#01H                        ;XOA MAN HINH LCD
    CALL    WRITE_COMMAND
RET
;*************************************************
WRITE_COMMAND:
    MOV      P0,A
    CLR       RS                             ;DU LIEU DUA VAO THANH GHI LENH LCD
    SETB     EN
    CLR       EN
    CALL     DELAY_41ms
RET
;*************************************************
WRITE_DATA:
    MOV      P0,A
    SETB     RS
    SETB     EN
    CLR       EN
    CALL     DELAY_100us
RET
;*************************************************
DELAY_41ms:
    MOV     50H,#41
DEL:   
    MOV     51H,#100
    DJNZ     51H,$
    DJNZ     50H,DEL
RET
;*************************************************
DELAY_100us:
    MOV    50H,#100
    DJNZ    50H,$
RET
;*************************************************
STRING1: DB  '     Welcome   '
STRING2: DB  'sangthai.com.vn'
END


(25.73kb)
Khi nhấn nút "Tải Về Máy", bạn sẽ vào trang quảng cáo, vui lòng chờ 5 giây. Nút  hiện ra ở góc phải phía trên, nhấn vào để đến trang download
Nguồn: www.sangthai.com.vn

0 comments:

Post a Comment

Bạn đọc hãy giúp chúng tôi xây dựng cộng đồng bằng cách để lại bình luận, chúng tôi luôn đón nhận mọi ý kiến của các bạn:
» Bình luận nghiêm túc và không chứa các liên kết quảng cáo.
» Vui lòng không Spam nhận xét với mọi hình thức.
» Rất mong bạn đề tên cho nhận xét của chính mình - Bằng cách chọn vào Tên/URL và điền tên bạn vào (Phần URL có thể bỏ trống ).

- Bạn có thể chèn Link nhạc (NCT), video(Youtube),Hình ảnh vào comment bằng cú pháp:
+ [youtube] Link video Youtube [/youtube].
+ [img] Link ảnh( định dạng PNG, JPG,GIF) [/img]
+Chèn link liên kết: <a href="LINK" rel="nofollow">Name</a>
-Bạn copy mã bên cạnh biểu tượng chèn vào nhận xét để bày tỏ cảm xúc!!

:) :( :)) :(( =)) =D> :D :P