Ma trận phím 4x4. ~ eChipKool SHOP - Chia sẻ kiến thức- Kết nối đam mê Điện Tử

Ma trận phím 4x4.Chương trình mẫu

;****************************************************************
;                KEYPAD 4X4
;****************************************************************
MAPHIM        EQU    30H
MACOT          EQU    31H
CHONGDOI    EQU    32H
TEMP            EQU    33H
;****************************************************************
        ORG    000H
        MOV     A,#0                             ;GIA TRI HIEN THI TREN LED 7 DOAN BAN DAU
X1:   CALL    GIAIMA_HIENTHI
X2:   CALL    QUETPHIM
        CJNE    A,#0FFH,X1
        JMP      X2
;****************************************************************
GIAIMA_HIENTHI:
    MOV      DPTR,#MA7DOAN
    MOVC    A,@A+DPTR
    MOV      P0,A
RET
;****************************************************************
QUETPHIM:
         MOV    CHONGDOI,#50            ;CHONG DOI KHI NHAN PHIM
X3:    CALL    DOPHIM                
        JC         EXIT                             ;C = 1 LA KO CO PHIM NHAN
        DJNZ     CHONGDOI,X3
        MOV     TEMP,A                        ;LUU TAM MA PHIM
  
X4:    MOV    CHONGDOI,#50            ;CHONG DOI KHI NHA PHIM
X5:    CALL    DOPHIM
        JNC       X4                               ;C = 0 LA CO PHIM NHAN
        DJNZ     CHONGDOI,X5
EXIT:
        MOV     A,TEMP
RET
;****************************************************************
DOPHIM:
         MOV    MAPHIM,#0
         MOV    MACOT,#0EFH            ;MA COT 1
X6:    MOV    P3,MACOT
         NOP                                       ;CHO NHAN PHIM
         NOP
         NOP
         NOP
         NOP
         NOP
         NOP
         NOP
         MOV     A,P3
         ANL      A,#0FH                      ;LAY MA HANG
         CJNE    A,#0FH,LAPMA          ;KIEM TRA CO NHAN PHIM KO
;*****ko co phim nhan
        MOV     A,MAPHIM
        ADD      A,#4
        MOV     MAPHIM,A                  ;MAPHIM = MAPHIM + 4
        MOV     A,MACOT            
        RL         A                               ;DICH SANG COT KE
        MOV     MACOT,A
        CJNE    A,#0FEH,X6                ;KIEM TRA DA DICH DEN COT THU 4 CHUA ?
        SETB    C                               ;KO CO PHIM BAM
        MOV     A,#0FFH
RET
;*****co phim nhan
LAPMA:
       RRC     A
       JNC      X7
       INC      MAPHIM                      ;MA PHIM = MA PHIM + 1
       JMP     LAPMA
X7:   MOV   A,MAPHIM                   ;DA CO PHIM AN
       CLR     C
RET
;XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
MA7DOAN: 
DB 0F8H,80H,90H,0B0H,99H,92H,82H,0C0H,0F9H,0A4H,0B0H,0FFH,0FFH,0C0H
ENDNguồn: www.sangthai.com.vn
In bài này
Previous
Next Post »

Bạn đọc hãy giúp chúng tôi xây dựng cộng đồng bằng cách để lại bình luận, chúng tôi luôn đón nhận mọi ý kiến của các bạn:
» Bình luận nghiêm túc và không chứa các liên kết quảng cáo.
» Vui lòng không Spam nhận xét với mọi hình thức.
» Rất mong bạn đề tên cho nhận xét của chính mình - Bằng cách chọn vào Tên/URL và điền tên bạn vào (Phần URL có thể bỏ trống ).

- Bạn có thể chèn Link nhạc (NCT), video(Youtube),Hình ảnh vào comment bằng cú pháp:
+ [youtube] Link video Youtube [/youtube].
+ [img] Link ảnh( định dạng PNG, JPG,GIF) [/img]
+Chèn link liên kết: <a href="LINK" rel="nofollow">Name</a>
-Bạn copy mã bên cạnh biểu tượng chèn vào nhận xét để bày tỏ cảm xúc!! ConversionConversion EmoticonEmoticon

       Mạch Khóa Số Điện Tử Mạch Đếm Sản Phẩm Mạch Đèn giao thông Ngã Tư Mạch Trái Tim Final Mạch Trái Tim Final Mạch Trái Tim I Love U

THƯ MỤC KHO TÀI LIỆU MIỄN PHÍ ECHIPKOOL

Code 8051 - ASM Code 8051 - C Code AVR - C Code led sao băng Code PIC - C Điện tử cơ bản điện tử viễn thông Đo Nhiệt Độ DS18B20 + LCD Đo Nhiệt Độ LM35 + LCD Đo Nhiệt Độ LM35 + Led 7 thanh Đo tốc độ động cơ Động cơ robo Ebook Đại Học ebook điện tử Ebook đồ án Học Orcad Học Protues Hồng ngoại Lập Trình 8051 Lập Trình AVR lập trình c++ Lập Trình Led Quảng Cáo lập trình PIC Lập trình Robot Lập trình VHDL Lcd16x2 Led Clock Led Quay Led RGB Mạch 7seg Mạch Amply.Mạch Loa Mạch Cảm Biến Mạch cube Mạch Đếm Sản Phẩm Mạch điện cơ bản Mạch điện hay Mạch Điện Ứng Dụng Mạch đọc file nhạc MP3 dùng Atmega 8 Mạch Động Cơ Mạch đồng hồ Mạch đồng hồ LCD Mạch đồng hồ Matrix Mạch giao thông Mạch in Mạch khóa số điện tử Mạch Led đơn Mạch Led Quảng Cáo Mạch Led Vumeter Mạch Ma trận Phím Mạch Matrix Mạch nạp Mạch nguồn Mạch Nút Bấm Mạch RS232 Mạch RS485 Mạch thu phát Mạch tổ hợp MSI Mạch trái tim Mạch truyền điện không dây Mạch Vi điều khiển Module Bluetooth Module Sim Module Sim548 Motor Nhiệt độ - Độ ẩm oscilloscope Phần mềm điện tử Phần Mềm Diệt Viruts Phần Mềm Hay Phần Mềm Led Quảng Cáo Phần mềm vi tính robocon Rule robocon Sạc Acquy Sản Phẩm Thương Mại Sáng tạo Smart Home Tài liệu Điện Tử Tranzitor Tụ điện TUT - 8051 - ASM TUT - 8051 - KeilC UART Ứng Dụng Led Quảng Cáo Ứng dụng USB USB TO COM Vi điều khiển - Ứng dụng Vi mạch số VOM Wifi ESP8266