Mạch Khóa Số Điện Tử Mạch Đếm Sản Phẩm Mạch Đèn giao thông Ngã Tư Mạch Trái Tim Final Mạch Trái Tim Final Mạch Trái Tim I Love U

September 19, 2012

Ma trận phím 4x4.Chương trình mẫu

;****************************************************************
;                KEYPAD 4X4
;****************************************************************
MAPHIM        EQU    30H
MACOT          EQU    31H
CHONGDOI    EQU    32H
TEMP            EQU    33H
;****************************************************************
        ORG    000H
        MOV     A,#0                             ;GIA TRI HIEN THI TREN LED 7 DOAN BAN DAU
X1:   CALL    GIAIMA_HIENTHI
X2:   CALL    QUETPHIM
        CJNE    A,#0FFH,X1
        JMP      X2
;****************************************************************
GIAIMA_HIENTHI:
    MOV      DPTR,#MA7DOAN
    MOVC    A,@A+DPTR
    MOV      P0,A
RET
;****************************************************************
QUETPHIM:
         MOV    CHONGDOI,#50            ;CHONG DOI KHI NHAN PHIM
X3:    CALL    DOPHIM                
        JC         EXIT                             ;C = 1 LA KO CO PHIM NHAN
        DJNZ     CHONGDOI,X3
        MOV     TEMP,A                        ;LUU TAM MA PHIM
  
X4:    MOV    CHONGDOI,#50            ;CHONG DOI KHI NHA PHIM
X5:    CALL    DOPHIM
        JNC       X4                               ;C = 0 LA CO PHIM NHAN
        DJNZ     CHONGDOI,X5
EXIT:
        MOV     A,TEMP
RET
;****************************************************************
DOPHIM:
         MOV    MAPHIM,#0
         MOV    MACOT,#0EFH            ;MA COT 1
X6:    MOV    P3,MACOT
         NOP                                       ;CHO NHAN PHIM
         NOP
         NOP
         NOP
         NOP
         NOP
         NOP
         NOP
         MOV     A,P3
         ANL      A,#0FH                      ;LAY MA HANG
         CJNE    A,#0FH,LAPMA          ;KIEM TRA CO NHAN PHIM KO
;*****ko co phim nhan
        MOV     A,MAPHIM
        ADD      A,#4
        MOV     MAPHIM,A                  ;MAPHIM = MAPHIM + 4
        MOV     A,MACOT            
        RL         A                               ;DICH SANG COT KE
        MOV     MACOT,A
        CJNE    A,#0FEH,X6                ;KIEM TRA DA DICH DEN COT THU 4 CHUA ?
        SETB    C                               ;KO CO PHIM BAM
        MOV     A,#0FFH
RET
;*****co phim nhan
LAPMA:
       RRC     A
       JNC      X7
       INC      MAPHIM                      ;MA PHIM = MA PHIM + 1
       JMP     LAPMA
X7:   MOV   A,MAPHIM                   ;DA CO PHIM AN
       CLR     C
RET
;XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
MA7DOAN: 
DB 0F8H,80H,90H,0B0H,99H,92H,82H,0C0H,0F9H,0A4H,0B0H,0FFH,0FFH,0C0H
ENDNguồn: www.sangthai.com.vn

0 comments:

Post a Comment

Bạn đọc hãy giúp chúng tôi xây dựng cộng đồng bằng cách để lại bình luận, chúng tôi luôn đón nhận mọi ý kiến của các bạn:
» Bình luận nghiêm túc và không chứa các liên kết quảng cáo.
» Vui lòng không Spam nhận xét với mọi hình thức.
» Rất mong bạn đề tên cho nhận xét của chính mình - Bằng cách chọn vào Tên/URL và điền tên bạn vào (Phần URL có thể bỏ trống ).

- Bạn có thể chèn Link nhạc (NCT), video(Youtube),Hình ảnh vào comment bằng cú pháp:
+ [youtube] Link video Youtube [/youtube].
+ [img] Link ảnh( định dạng PNG, JPG,GIF) [/img]
+Chèn link liên kết: <a href="LINK" rel="nofollow">Name</a>
-Bạn copy mã bên cạnh biểu tượng chèn vào nhận xét để bày tỏ cảm xúc!!

:) :( :)) :(( =)) =D> :D :P