Mạch Khóa Số Điện Tử Mạch Đếm Sản Phẩm Mạch Đèn giao thông Ngã Tư Mạch Trái Tim Final Mạch Trái Tim Final Mạch Trái Tim I Love U

September 18, 2012

Đồng hồ số dùng timer tạo thời gian trễ.


Chương trình mẫu:

GIAY      EQU    R2
PHUT     EQU    R3
GIO        EQU    R4
BIEN_GIAY    EQU    R5
    ORG    000H
    JMP    MAIN
    ORG    00BH    
    JMP    NGAT_T0
MAIN:    
    MOV    TMOD,#01H
    MOV    TH0,#HIGH(-50000)
    MOV    TL0,#LOW(-50000)
    CLR    TF0
    SETB    TR0
    MOV    IE,#82H
LOOP:
    MOV    GIO,#0
X4:    MOV    PHUT,#0
X3:    MOV    GIAY,#0
X2:    MOV    BIEN_GIAY,#0
    CALL    HEX_BCD
    CALL    BCD_7DOAN
X1:    CALL    HIENTHI
    CJNE    BIEN_GIAY,#20,X1
    INC    GIAY
    CJNE    GIAY,#60,X2
    INC    PHUT
    CJNE    PHUT,#60,X3
    INC    GIO
    CJNE    GIO,#24,X4
    JMP    LOOP
;*********************************************
NGAT_T0:
    MOV    TL0,#LOW(-50000)
    MOV    TH0,#HIGH(-50000)
    INC    BIEN_GIAY
RETI
;*********************************************
HEX_BCD:
    MOV     A,GIAY
    MOV     B,#10
    DIV       AB
    MOV    10H,B            ;LUU SO HANG DV GIAY
    MOV    11H,A              ;LUU SO HANG CHUC GIAY
  
    MOV    A,PHUT
    MOV    B,#10
    DIV       AB
    MOV    12H,B            ;LUU SO HANG DV PHUT
    MOV    13H,A            ;LUU SO HANG CHUC PHUT
    MOV    A,GIO
    MOV    B,#10
    DIV       AB
    MOV    14H,B        ;LUU SO HANG DV GIO
    MOV    15H,A        ;LUU SO HANG CHUC GIO
RET
;*********************************************
BCD_7DOAN:
    MOV    DPTR,#MA7DOAN
    MOV    R0,#10H        
    MOV    R1,#20H
GM1: MOV    R6,#2
GM2: MOV    A,@R0
    MOVC  A,@A+DPTR
    MOV    @R1,A
    INC      R0
    INC      R1
    DJNZ    R6,GM2
    MOV    @R1,#0BFH
    INC       R1
    CJNE    R0,#16H,GM1
RET
;*********************************************
HIENTHI:
    MOV     R0,#20H
    MOV     A,#80H
HT: MOV   P0,@R0
    MOV     P2,A
    CALL    DELAY
    MOV     P2,#00H        ;CHONG LEM
    INC       R0
    RR        A
    CJNE    A,#80H,HT
RET
;*********************************************
DELAY:
    MOV    R7,#0FFH
    DJNZ    R7,$
RET
;*********************************************
MA7DOAN:
DB 0C0H,0F9H,0A4H,0B0H,99H,92H,82H,0F8H,80H,90H
END

(30.34kb)
Khi nhấn nút "Tải Về Máy", bạn sẽ vào trang quảng cáo, vui lòng chờ 5 giây. Nút  hiện ra ở góc phải phía trên, nhấn vào để đến trang download

Nguồn: www.sangthai.com.vn

0 comments:

Post a Comment

Bạn đọc hãy giúp chúng tôi xây dựng cộng đồng bằng cách để lại bình luận, chúng tôi luôn đón nhận mọi ý kiến của các bạn:
» Bình luận nghiêm túc và không chứa các liên kết quảng cáo.
» Vui lòng không Spam nhận xét với mọi hình thức.
» Rất mong bạn đề tên cho nhận xét của chính mình - Bằng cách chọn vào Tên/URL và điền tên bạn vào (Phần URL có thể bỏ trống ).

- Bạn có thể chèn Link nhạc (NCT), video(Youtube),Hình ảnh vào comment bằng cú pháp:
+ [youtube] Link video Youtube [/youtube].
+ [img] Link ảnh( định dạng PNG, JPG,GIF) [/img]
+Chèn link liên kết: <a href="LINK" rel="nofollow">Name</a>
-Bạn copy mã bên cạnh biểu tượng chèn vào nhận xét để bày tỏ cảm xúc!!

:) :( :)) :(( =)) =D> :D :P