Bài 6: ADC0804 + LCD + LM35 ~ eChipKool SHOP - Chia sẻ kiến thức- Kết nối đam mê Điện Tử

Bài 6: ADC0804 + LCD + LM35


Bài này Chip lập trình chuyển đổi ADC đúng rồi,nhưng có chỗ hiển thị LCD chưa được, bạn nào biết thì đóng góp Chip nhé..^^


CODE C


#include <REGX51.H>
#include<math.h>
#include <stdio.h>
#include <intrins.h>
#include <string.h>
/********************/
#define ADC_CS  P3_3
#define ADC_RD P3_4
#define ADC_WR P3_5
#define ADC_INTR P3_6
#define ADC_DATA P1

/*sbit CS = P3^3;
sbit RD = P3^4;
sbit WR = P3^5;
sbit INTR = P3^6; */
/**************/
#define LCDdata P2
sbit BF = 0xA7;
sbit RS = P3^0;
sbit RW = P3^1;
sbit EN = P3^2;
unsigned char ADC_val,voltage;
// Khai bao cac bien toan cuc
unsigned char code string1[] = "Chipkool.net";
unsigned char code string2[] = "Dien ap = ";
unsigned char voltage,digit1,digit2;
/***************************/
void delay(unsigned char ms)
{
unsigned char i,j;
for(i=0;i<ms;i++)
for(j=0;j<125;j++){}
}

void delayshort(void)
{
unsigned char a;
for(a=0;a<10;a++);
}
/*********************************/
void wait(void)
{
RS=0;//chon thanh ghi lenh
RW=1;//doc du lieu tu lcd
LCDdata=0xff;
while(BF)
{
EN=0;
EN=1;
}
}
/************************************/
void LCDcontrol(unsigned char x)
{
RS=0; //chon thanh ghi lenh
RW=0;//ghi lenh len LCD
LCDdata=x;
EN=1;
EN=0;
wait();

}
/**************************************/
void LCDinit(void)
{
LCDcontrol(0x38);//ma tran 5x7
LCDcontrol(0x0e);//bat man hinh bat con tro
LCDcontrol(0x01);//xoa man hinh
}
/*************************************/
void LCDwrite(unsigned char c)
{
RS=1;//chon thanh ghi du lieu
RW=0;//ghi du lieu ra
LCDdata=c;
EN=1;
EN=0;
wait();
}
/****************************************/
void LCDwrites(unsigned char*s)
{
unsigned char data lens,count;
lens=strlen(s);
for(count=0;count<lens;count++)
{
LCDwrite(*(s+count));
}
}
/*****************************************/
void LCDclear(void)
{
LCDcontrol(0x01);
wait();
}
/*****************************/
void Convert()
{
// ra lenh chuyen doi
ADC_RD =1;
ADC_CS =0;
delayshort();
ADC_WR =0;
delayshort();
ADC_WR =1;
delayshort();
ADC_CS =1;
// cho chuyen doi xong
while(ADC_INTR==1);//chuyen xong 1 bit thi ngat ADC
ADC_DATA = 0xff;//chuyen port thanh cong vao de chuan bi doc du lieu
ADC_CS =0;
delayshort();
ADC_RD =0;
delayshort();
ADC_CS =1;
// Doc du lieu vao
voltage = ADC_DATA;
ADC_RD = 1;
delayshort();
ADC_CS = 1;


}
/*******************************************/

void view(unsigned char var)
 {
unsigned char val;
if(val<10){
LCDwrite(val+48);
}else if(val<100){
LCDwrite(val/10+48);
LCDwrite(val%10+48);
}else{
var=val/10;
LCDwrite(var/10+48);
LCDwrite(var%10+48);
LCDwrite(val%10+48);
}
 }
/************************************************/

void main(void)
{

LCDinit();
LCDcontrol(0x83);
LCDwrites("ADC0804");
while(1){
LCDcontrol(0xC0);
Convert();

//view(ADC_DATA);
view(voltage);
  }
 }


(Empty)
Blog Điện Tử | Tin Học - Chia sẻ kiến thức - Kết nối đam mê điện tử
In bài này
Previous
Next Post »

2 comments

Click here for comments
nguyen thanh
admin
21/2/13 ×

Bạn tham khảo code này thử:

#include
#include
#include

#define RS P3_0
#define RW P3_1//RW=0 => ghi
#define EN P3_2//RW=1 => doc
//RS=0 => code
//RS=1 => data
#define LCD_PORT P2

#define INTR P3_6
#define RD P3_4
#define WR P3_5


//===========================
void delay_ms(int n)
{
int k,j;
for(k=0;k2)&&(y<1||y>16))
{
x=1;
y=1;
}
if(x == 1)
LCDWriteCmd(0x7F+y);
else
LCDWriteCmd(0xBF+y);
}
//===============================
void LCD_init() // Khoi tao LCD
{
delay_15ms();

LCDWriteCmd(0x38);
LCDWriteCmd(0x0C);
// LCDWriteCmd(0x06);
LCDWriteCmd(0x01); // Xoa man hinh LCD
}
//================================
void LCD_clear()
{
LCDWriteCmd(0x01);
}
//===============================
void LCD_home()
{
LCDWriteCmd(0x80);
}
//=============================
void LCD_putstr(unsigned char *s)
{
while (*s)
{
LCDWriteData(*s);
s++;
}
}
//============================
void HienThi_ADC(unsigned char t)
{
unsigned char v;


if(t<10)
{ LCDWriteData(t+48);
}else if(t<100){
LCDWriteData(t/10+48);
LCDWriteData(t%10+48);
}else{
v=t/10;
LCDWriteData(v/10+48);
LCDWriteData(v%10+48);
LCDWriteData(t%10+48);
}
}

//==========================================


void main (void)
{
unsigned char gt=0; //gt la bie^n' cho gia tri 8bit ADC
LCD_init();
LCDWriteCmd(0x83);
LCD_putstr("8051 & ADC");
while(1)
{

WR=0; // Bat dau chuyen doi gia tri tu ADC
delay_ms(5); // Tao tre de cap nhat du lieu tu ADC
WR=1; //
while(!INTR);
RD=0; // Nhan du lieu da duoc chuyen doi
gt=P1;
LCDWriteCmd(0x01);
LCDWriteCmd(0x83);
LCD_putstr(" 8952&ADC");
LCDWriteCmd(0xC0);
LCD_putstr("Nhiet do:");
HienThi_ADC(gt);
delay_ms(150);


}
}

Reply
avatar
Chip Kool
admin
22/2/13 ×

OK..Thanks bạn nhé..để Chip tìm hiểu xem sao..=D>

Reply
avatar

Bạn đọc hãy giúp chúng tôi xây dựng cộng đồng bằng cách để lại bình luận, chúng tôi luôn đón nhận mọi ý kiến của các bạn:
» Bình luận nghiêm túc và không chứa các liên kết quảng cáo.
» Vui lòng không Spam nhận xét với mọi hình thức.
» Rất mong bạn đề tên cho nhận xét của chính mình - Bằng cách chọn vào Tên/URL và điền tên bạn vào (Phần URL có thể bỏ trống ).

- Bạn có thể chèn Link nhạc (NCT), video(Youtube),Hình ảnh vào comment bằng cú pháp:
+ [youtube] Link video Youtube [/youtube].
+ [img] Link ảnh( định dạng PNG, JPG,GIF) [/img]
+Chèn link liên kết: <a href="LINK" rel="nofollow">Name</a>
-Bạn copy mã bên cạnh biểu tượng chèn vào nhận xét để bày tỏ cảm xúc!! ConversionConversion EmoticonEmoticon

       Mạch Khóa Số Điện Tử Mạch Đếm Sản Phẩm Mạch Đèn giao thông Ngã Tư Mạch Trái Tim Final Mạch Trái Tim Final Mạch Trái Tim I Love U

THƯ MỤC KHO TÀI LIỆU MIỄN PHÍ ECHIPKOOL

Code 8051 - ASM Code 8051 - C Code AVR - C Code led sao băng Code PIC - C Điện tử cơ bản điện tử viễn thông Đo Nhiệt Độ DS18B20 + LCD Đo Nhiệt Độ LM35 + LCD Đo Nhiệt Độ LM35 + Led 7 thanh Đo tốc độ động cơ Động cơ robo Ebook Đại Học ebook điện tử Ebook đồ án Học Orcad Học Protues Hồng ngoại Lập Trình 8051 Lập Trình AVR lập trình c++ Lập Trình Led Quảng Cáo lập trình PIC Lập trình Robot Lập trình VHDL Lcd16x2 Led Clock Led Quay Led RGB Mạch 7seg Mạch Amply.Mạch Loa Mạch Cảm Biến Mạch cube Mạch Đếm Sản Phẩm Mạch điện cơ bản Mạch điện hay Mạch Điện Ứng Dụng Mạch đọc file nhạc MP3 dùng Atmega 8 Mạch Động Cơ Mạch đồng hồ Mạch đồng hồ LCD Mạch đồng hồ Matrix Mạch giao thông Mạch in Mạch khóa số điện tử Mạch Led đơn Mạch Led Quảng Cáo Mạch Led Vumeter Mạch Ma trận Phím Mạch Matrix Mạch nạp Mạch nguồn Mạch Nút Bấm Mạch RS232 Mạch RS485 Mạch thu phát Mạch tổ hợp MSI Mạch trái tim Mạch truyền điện không dây Mạch Vi điều khiển Module Bluetooth Module Sim Module Sim548 Motor Nhiệt độ - Độ ẩm oscilloscope Phần mềm điện tử Phần Mềm Diệt Viruts Phần Mềm Hay Phần Mềm Led Quảng Cáo Phần mềm vi tính robocon Rule robocon Sạc Acquy Sản Phẩm Thương Mại Sáng tạo Smart Home Tài liệu Điện Tử Tranzitor Tụ điện TUT - 8051 - ASM TUT - 8051 - KeilC UART Ứng Dụng Led Quảng Cáo Ứng dụng USB USB TO COM Vi điều khiển - Ứng dụng Vi mạch số VOM Wifi ESP8266