Mạch Khóa Số Điện Tử Mạch Đếm Sản Phẩm Mạch Đèn giao thông Ngã Tư Mạch Trái Tim Final Mạch Trái Tim Final Mạch Trái Tim I Love U

September 11, 2013

Mạch Led Ma Trận 16x64
Lập trình điều khiển bằng IC 89C51 + IC 74HC595 + 74HC154

- CHƯƠNG TRÌNH CODE ASM: COMPILE BY PINNALE

;********************************************************************************
;**************//////------------ MATRIX 16x64 ----------\\\\\\******************
;**------------------------------------------------------------------------------
;**////////////////__ Chuong trinh chay chu tren bo led ___\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
;**///////////////__ ma tran 8x8 loai 1 mau ________________\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
;**//////////////___ Su dung vi dieu khien 89C52 cua ATMEL __\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
;**<<<<<<<<<<<<<---------------------------------------------->>>>>>>>>>>>>>>>>>>
;**\\\\\\\\\\\\\\ __ Thuc hien bien doi du lieu noi tiep ____////////////////////
;**\\\\\\\\\\\\\\\ ___ sang song song roi dua ra day led ___/////////////////////
;**\\\\\\\\\\\\\\\\ ---------- By Tien Huy  ---------- //////////////////////
;********************************************************************************
;*****
;@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
;@@@ CAC TEN BIT DUNG TRONG CHUONG TRINH @@@
;@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
en_hc154 bit p3.3
sh_cp BIT P3.0
data_serial BIT P3.1
st_cp BIT P3.2
f_run BIT 7FH ;cho phep chay

;@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
;@@@ CAC TEN BYTE DUNG TRONG CHUONG TRINH @@@
;@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
data_row equ p2 ;dia chi hang
index_byte_row equ 30h

num_row equ 16
num_byte_collum equ 8

index_point equ 31h
index_reg1 equ 32h
index_reg2 equ 33h
num_bit equ 34h
width_byte equ 35h
buffer_dptrh equ 36h
buffer_dptrl equ 37h
buffer_dptrh1 equ 38h
buffer_dptrl1 equ 39h
;@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
;@@@ start@@@
;@@@ OSC 12Mhz@@@
;@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

org 0000h
ljmp main
org 000bh
ljmp ngat_timer0
org 0030h
main:
clr f_run ;dung 
mov num_bit,#0 ;
mov dptr,#string_code+2 ;dia chi width_byte
mov a,#0
movc a,@a+dptr
mov width_byte,a ;luu tru width_byte vao ram
mov dptr,#string_code-5 
lcall set_index_dptr
mov buffer_dptrh1,dph
mov buffer_dptrl1,dpl
mov dptr,#string_code+3;DPTR =010B
mov buffer_dptrh,dph 
mov buffer_dptrl,dpl
mov index_point,#0
mov index_byte_row,#0
lcall init_interrupt
ljmp begin
;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
;#######################################################################################
;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
begin:
___here:
mov ie,#82h
jnb f_run,___here
mov ie,#0
clr f_run
inc num_bit
mov a,num_bit
cjne a,#9,___here
;mov ie,#0
mov num_bit,#0
mov a,dpl
cjne a,buffer_dptrl1,___skip3
mov a,dph
cjne a,buffer_dptrh1,___skip3
mov dptr,#string_code+3
mov buffer_dptrh,dph
mov buffer_dptrl,dpl
mov index_byte_row,#0
sjmp ___here
___skip3:
inc dptr
mov buffer_dptrh,dph
mov buffer_dptrl,dpl
;mov ie,#82h
sjmp ___here
sjmp $
;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
;#######################################################################################
;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
init_interrupt:
mov tmod,#01h
setb tr0
setb tf0 ;ep ngat timer0
mov ie,#82h ;cho phep ngat timer0
ret
;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
;#######################################################################################
;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ngat_timer0:
mov th0,#0f3h
mov tl0,#0a8h ;12^6/12/50hz/16=1250(fb1e) 
lcall shift_data
lcall set_index_dptr
inc index_byte_row
mov a,index_byte_row
cjne a,#num_row,___exit
mov index_byte_row,#0
mov dph,buffer_dptrh
mov dpl,buffer_dptrl
setb f_run
___exit:
reti
;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
;#######################################################################################
;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
shift_data:
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
mov index_reg1,#num_byte_collum ;num_byte_collum=8
___loop1:
mov index_reg2,#8 
mov a,index_point ;index_point start=0
movc a,@a+dptr ;LAY DU LIEU TRONG BO NHO CT ;DPTR start=010Bh
___loop2:
clr c
rlc a
mov data_serial,c
clr sh_cp
setb sh_cp
djnz index_reg2,___loop2 ;dich du 8 bit
inc index_point ;tang index_point de tro den dia chi tiep theo
djnz index_reg1,___loop1 ;dich du 8 byte
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
mov a,num_bit ;de kiem tra co zero ;num_bit start=0
jz ___skip1
mov index_reg2,num_bit
mov a,index_point
movc a,@a+dptr ;LAY DU LIEU TRONG BO NHO CT
___loop3:
clr c
rlc a
mov data_serial,c
clr sh_cp
setb sh_cp
djnz index_reg2,___loop3 ;dich du 8 bit
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
___skip1:
setb en_hc154 ;ta't ma`ng hi`nh de^? cho^'ng lem led
clr st_cp ;thuc hien chot du lieu
setb st_cp
mov data_row,index_byte_row ;chon hang va tich cuc hc154 ;index_byte_row start=0
clr en_hc154 ;bat lai man hinh
mov index_point,#0 ;gia tri ban dau
ret

;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
;#######################################################################################
;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
set_index_dptr:
mov a,dpl
add a,width_byte
mov dpl,a ;DPTR start=122h
jnc ___skip2 ;neu khong co nho
inc dph 
___skip2:
ret
;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
;#######################################################################################
;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
string_code:

;unsigned char code Bmp002:
;-------------------------------------------------------------------------------
; If font display distortion, please check Fonts format of setup.
; Source file / text :           Líp ®iÖn tö K2           
; Width x Height (pixels) :243X16
;  Font Format/Size : Monochrome LCD Fonts ,Horizontal scan ,Big endian order/496Byte
;  Font make date  : 10/11/2009 7:37:17 AM
;-------------------------------------------------------------------------------
DB 0F3H,010H,01FH;Width pixels,Height pixels,Width bytes
DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,001H,080H,000H,000H,001H,000H,000H,000H
DB 000H,000H,007H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H
DB 000H,000H,000H,000H,000H,001H,0FEH,001H,080H,000H,000H,01FH,03CH,038H,000H,000H
DB 000H,001H,000H,03FH,09FH,01FH,080H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H
DB 000H,000H,000H,000H,000H,0F8H,003H,000H,000H,000H,07FH,0BCH,028H,000H,000H,002H
DB 002H,018H,01FH,008H,063H,0C0H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H
DB 000H,000H,000H,000H,0F8H,004H,038H,000H,000H,00FH,03CH,064H,000H,000H,006H,004H
DB 038H,01FH,010H,07BH,0E0H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H
DB 000H,000H,000H,0F8H,000H,038H,000H,000H,04FH,000H,000H,000H,000H,00EH,000H,03CH
DB 01FH,030H,07BH,0E0H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H
DB 000H,000H,0F8H,007H,0F3H,0EEH,001H,0FFH,07CH,07CH,07DH,0C0H,03FH,0FFH,0F0H,01FH
DB 078H,003H,0E0H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H
DB 000H,0F8H,00EH,079H,0FFH,001H,0EFH,03CH,0EEH,03FH,0E0H,01EH,03DH,0E0H,01FH,0F8H
DB 003H,0C0H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H
DB 0F8H,01EH,079H,0EFH,083H,0EFH,03DH,0EFH,03DH,0E0H,01EH,03DH,0E0H,01FH,07CH,00EH
DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,0F8H
DB 05EH,079H,0EFH,083H,0EFH,03DH,0FFH,03DH,0E0H,01EH,03DH,0E0H,01FH,07EH,010H,020H
DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,0F8H,05EH
DB 079H,0EFH,003H,0EFH,03DH,0E0H,03DH,0E0H,01EH,0BDH,0E0H,01FH,03EH,02FH,0E0H,000H
DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,0F8H,0CEH,071H
DB 0EFH,001H,0EFH,03CH,0E1H,03DH,0E0H,01EH,0BDH,0E0H,01FH,01FH,07FH,0E0H,000H,000H
DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,001H,0FFH,0C7H,0E1H,0FEH
DB 000H,0FFH,0FEH,076H,07DH,0F0H,01FH,03FH,0F0H,03FH,0BFH,0FFH,080H,000H,000H,000H
DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,001H,0E0H,000H
DB 000H,000H,008H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H
DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,001H,0E0H,000H,000H
DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H
DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,001H,0E0H,000H,000H,000H
DB 038H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H
DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,003H,0F0H,000H,000H,000H,038H
DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H


end

- CHƯƠNG TRÌNH CODE C: COMPILE BY KEIL C

      /* CHUONG TRINH HIEN led matric 16x64
  Version: 2.3 using test
  Date: 3-10-2009
  Programer: huyhtqn@gmail.com
  Checksum:
  Hien thi led matric       */

#include "regx51.h"
#include "font_code.h"
#define scan_led P2
/////////////////////////////
//////THIET LAP BAN DAU//////
#define so_led 8   //boi cu?a 8
#define so_hang 16   //chieu cao cua font chu
#define multi so_hang+1       //
#define cot_font 11   //chieu ngang cua font chu
#define en_run 1   //1: chay  <----> 0 dung
////////////////////////////

typedef unsigned char uchar;
typedef unsigned int uint;
sbit rck=P3^2;
sbit srck=P3^0;
sbit ser_in=P3^1;
sbit en_hc154=P3^3;

bit run=0,en=en_run;
idata uchar display_buffer[so_hang][so_led];
idata uchar shift_buffer[so_hang];
uchar row_buffer[16]={0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80};
uchar row_led[16]={0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15};
uchar tocdoh=0xf6,tocdol=0x00;
uchar kitu_code=0;
char row=multi;//multi=17
void shift_dataled();
void test_led();
void clear_buffer();
void run_string();
void copy_datacode();
void scan_dataled_code();
void init_interrupt();

////////////////////////////////
///////ngat timer 0////////////
void isr_timer0() interrupt 1 using 1
{
   TH0=tocdoh,TL0=tocdol; 
   if(--row==-1) row=multi-1;
   shift_dataled();
   if(row==so_hang) run=1;
}
////////////////////////////////
/////////chuong trinh chinh/////
void main()
{
   uchar w;
   init_interrupt();
   test_led();
   clear_buffer();
   if(en==0) scan_dataled_code();

   while(1) 
      {         
         if((run==1)&(en==1)){
            IE&=0xfd;
            run_string(),run=0;
            if(++w==8) copy_datacode(),w=0;
            row=so_hang;
            IE|=0x02;
         }

      }

}
////////////////////////////////
////////kiem tra led////////////
void test_led()
{
   uchar i,j;
   uint t_delay=10000;
   for(i=0;i<so_hang;i++) //hang =16
      for(j=0;j<so_led;j++) //so led=8
         display_buffer[i][j]=0xff;
   while(--t_delay); 
}
void clear_buffer()
{
   uchar i,j;
   for(i=0;i<so_hang;i++)
      for(j=0;j<so_led;j++)
         display_buffer[i][j]=0;   
}

////////////////////////////////
///////dich data va quet led////
void shift_dataled()
{
   char i,j;
   
   srck=0;
   rck=0;
   if(row<so_hang){
      for(i=0;i<so_led;i++)
         for(j=0;j<8;j++){
            ser_in=display_buffer[row][i]&row_buffer[7-j]; //dich bit thu 7-j vao ic dich
            srck=1;
            srck=0;
         }
      en_hc154=1;
      rck=1;
      rck=0;
      scan_led=row_led[row];
      en_hc154=0;
   }
   
}
void copy_datacode()
{
   uchar i;
   static uchar j;
   for(i=0;i<so_hang;i++)
      shift_buffer[i]=Bmp002[Bmp002[2]*i+3+j];
   if(++j==Bmp002[2]) j=0;
}
////////////////////////////////
////////chay chuoi//////////////
void run_string()
{
   uchar i,j;
   for(i=0;i<so_hang;i++)
      {
         for(j=0;j<so_led;j++)
            {
               display_buffer[i][j]<<=1;
               if(j!=(so_led-1)) display_buffer[i][j]|=((display_buffer[i][j+1]&0x80)>>7);
               else display_buffer[i][j]|=((shift_buffer[i]&0x80)>>7);
            }
         shift_buffer[i]<<=1;
      }
}
void scan_dataled_code()
{
   uchar i,j;
   for(i=0;i<so_hang;i++){
      for(j=0;j<so_led;j++){
         display_buffer[i][j]=Bmp002[Bmp002[2]*i + 3+j];
      }
   }
}
////////////////////////////////
//////khoi dong ngat////////////
void init_interrupt()
{
   TMOD=0x01; //timer0 che do 1 16b
   TH0=0xF8;
   TL0=0x30;
   TR0=1;
   TR1=1;
   IE=0x82;   //cho phep ngat timer0 
}      

File Font của code C:

unsigned char code Bmp002[]=
{
/*------------------------------------------------------------------------------
; If font display distortion, please check Fonts format of setup.
; Source file / text :           Líp ®iÖn tö K2           
; Width x Height (pixels) :243X16
;  Font Format/Size : Monochrome LCD Fonts ,Horizontal scan ,Big endian order/496Byte
;  Font make date  : 10/11/2009 7:32:20 AM
------------------------------------------------------------------------------*/
0xF3,0x10,0x1F,//Width pixels,Height pixels,Width bytes
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x80,0x00,0x00,0x01,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x07,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0xFE,0x01,0x80,0x00,0x00,0x1F,0x3C,0x38,0x00,0x00,
0x00,0x01,0x00,0x3F,0x9F,0x1F,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xF8,0x03,0x00,0x00,0x00,0x7F,0xBC,0x28,0x00,0x00,0x02,
0x02,0x18,0x1F,0x08,0x63,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0xF8,0x04,0x38,0x00,0x00,0x0F,0x3C,0x64,0x00,0x00,0x06,0x04,
0x38,0x1F,0x10,0x7B,0xE0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0xF8,0x00,0x38,0x00,0x00,0x4F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0E,0x00,0x3C,
0x1F,0x30,0x7B,0xE0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0xF8,0x07,0xF3,0xEE,0x01,0xFF,0x7C,0x7C,0x7D,0xC0,0x3F,0xFF,0xF0,0x1F,
0x78,0x03,0xE0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0xF8,0x0E,0x79,0xFF,0x01,0xEF,0x3C,0xEE,0x3F,0xE0,0x1E,0x3D,0xE0,0x1F,0xF8,
0x03,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0xF8,0x1E,0x79,0xEF,0x83,0xEF,0x3D,0xEF,0x3D,0xE0,0x1E,0x3D,0xE0,0x1F,0x7C,0x0E,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xF8,
0x5E,0x79,0xEF,0x83,0xEF,0x3D,0xFF,0x3D,0xE0,0x1E,0x3D,0xE0,0x1F,0x7E,0x10,0x20,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xF8,0x5E,
0x79,0xEF,0x03,0xEF,0x3D,0xE0,0x3D,0xE0,0x1E,0xBD,0xE0,0x1F,0x3E,0x2F,0xE0,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xF8,0xCE,0x71,
0xEF,0x01,0xEF,0x3C,0xE1,0x3D,0xE0,0x1E,0xBD,0xE0,0x1F,0x1F,0x7F,0xE0,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0xFF,0xC7,0xE1,0xFE,
0x00,0xFF,0xFE,0x76,0x7D,0xF0,0x1F,0x3F,0xF0,0x3F,0xBF,0xFF,0x80,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0xE0,0x00,
0x00,0x00,0x08,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0xE0,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0xE0,0x00,0x00,0x00,
0x38,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,0xF0,0x00,0x00,0x00,0x38,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
};

( File Mô Phỏng + Code)
Khi nhấn nút "Tải Về Máy", bạn sẽ vào trang quảng cáo, vui lòng chờ 5 giây. Nút  hiện ra ở góc phải phía trên, nhấn vào để đến trang download

Echipkool - Chia sẻ kiến thức - Kết nối đam mê điện tử

1 comments:

Toàn Lê said...
13/2/15

bác cho em hỏi font code bác dùng phần mềm gì tạo vậy?

Post a Comment

Bạn đọc hãy giúp chúng tôi xây dựng cộng đồng bằng cách để lại bình luận, chúng tôi luôn đón nhận mọi ý kiến của các bạn:
» Bình luận nghiêm túc và không chứa các liên kết quảng cáo.
» Vui lòng không Spam nhận xét với mọi hình thức.
» Rất mong bạn đề tên cho nhận xét của chính mình - Bằng cách chọn vào Tên/URL và điền tên bạn vào (Phần URL có thể bỏ trống ).

- Bạn có thể chèn Link nhạc (NCT), video(Youtube),Hình ảnh vào comment bằng cú pháp:
+ [youtube] Link video Youtube [/youtube].
+ [img] Link ảnh( định dạng PNG, JPG,GIF) [/img]
+Chèn link liên kết: <a href="LINK" rel="nofollow">Name</a>
-Bạn copy mã bên cạnh biểu tượng chèn vào nhận xét để bày tỏ cảm xúc!!

:) :( :)) :(( =)) =D> :D :P