Mạch Khóa Số Điện Tử Mạch Đếm Sản Phẩm Mạch Đèn giao thông Ngã Tư Mạch Trái Tim Final Mạch Trái Tim Final Mạch Trái Tim I Love U

January 8, 2014

[Chia sẻ] Mạch đèn giao thông code AVR

Diễn đàn codientu.org chia sẻ code đèn giao thông có tùy chỉnh Setup thời gian khá hay. Chip đem chia sẻ lại để bạn nào cần làm " Đồ Ăn" lấy về xài. Code Compile by Codevison - Mạch PCB mở bằng ALtium Designer.


Code:
/*****************************************************
This program was produced by the
CodeWizardAVR V2.05.0 Professional
Automatic Program Generator
© Copyright 1998-2010 Pavel Haiduc, HP InfoTech s.r.l.
http://www.hpinfotech.com

Project :
Version :
Date    : 6/5/2013
Author  : NeVaDa
Company :
Comments:


Chip type               : ATmega16
Program type            : Application
AVR Core Clock frequency: 8.000000 MHz
Memory model            : Small
External RAM size       : 0
Data Stack size         : 256
*****************************************************/

#include <mega16.h>
#include <delay.h>

#define mode PIND.7    //khai bao cac phim nhan cai dat
#define down PIND.5
#define up PIND.6
#define mode1 PIND.4
#define sw PIND.3


#define led1 PORTA.0
#define led2 PORTA.1
#define led3 PORTA.2
#define led4 PORTA.3
#define vang1 PORTC.1
#define do1 PORTC.2
#define xanh1 PORTC.0
#define vang2 PORTC.4
#define xanh2 PORTC.3
#define do2 PORTC.5

unsigned char so[10]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0X82,0XF8,0x80,0x90};
int k,giay;
//char den1,den2;
unsigned int trangthai = 1;
unsigned int td1 = 30,td2=30,tv1=5,tv2=5,tx1=25,tx2=25;
//unsigned int td1,td2,tv1,tv2,tx1,tx2;
unsigned int td11 = 30,td22=30,tv11=5,tv22=5,tx11=25,tx22=25;
// Timer 0 overflow interrupt service routine
interrupt [TIM0_OVF] void timer0_ovf_isr(void)
{
// Reinitialize Timer 0 value
TCNT0=0x06;
k++;
if(k>=40){giay++;k=0; }
if(giay>90){giay=0;}


// Place your code here
}

 void hienthi(unsigned char x, unsigned char y)
{
unsigned char chuc1,dv1,chuc2,dv2;
chuc1=x/10;
dv1=x%10;
chuc2=y/10;
dv2=y%10;
led1=0;led2=0;led3=0;led4=0;
led1=1;led2=0;led3=0;led4=0;
PORTB=so[chuc1];
delay_ms(5);
led1=0;led2=0;led3=0;led4=0;
led1=0;led2=1;led3=0;led4=0;
PORTB=so[dv1];
delay_ms(5);
led1=0;led2=0;led3=0;led4=0;
led1=0;led2=0;led3=1;led4=0;
PORTB=so[chuc2];
delay_ms(5);
led1=0;led2=0;led3=0;led4=0;
led1=0;led2=0;led3=0;led4=1;
PORTB=so[dv2];
delay_ms(5);  
}

void chinhthoigian()
{  int i;
        int k=1;

while(sw==0)
  {
  if(k==1)
  {  
          PORTC=255;xanh1 = 0;
      if(up==0)
      {
              while(up==0){} tx11=tx11+1;if(tx11==100)tx11=0; td22=tx11+tv11;
              for(i=0;i<20;i++)hienthi(tx11,0);
      }
      if(down==0)
      {
              while(down==0){} tx11=tx11-1;if(tx11==0)tx1=99; td22=tx11+tv11;
              for(i=0;i<20;i++)hienthi(tx11,0);
      }
      if(mode==0){while(mode==0){} k=2;}
      if(mode1==0){while(mode1==0){} k=5;}
  }
  if(k==2)
  {  
          PORTC=255;vang1 = 0;
      if(up==0)
      {
              while(up==0){} tv11=tv11+1;if(tv11==100)tv11=0; td22=tx11+tv11;
              for(i=0;i<20;i++)hienthi(tv11,0);
      }
      if(down==0)
      {
              while(down==0){} tx11=tv11-1;if(tv11==0)tv11=99; td22=tx11+tv11;
              for(i=0;i<20;i++)hienthi(tv1,0);
      }
      if(mode==0){while(mode==0){} k=3;}
      if(mode1==0){while(mode1==0){} k=5;}
  }
  if(k==3)
  {  
          PORTC=255;xanh2 = 0;
      if(up==0)
      {
              while(up==0){} tx22=tx22+1;if(tx22==100)tx22=0; td11=tx22+tv22;
              for(i=0;i<20;i++)hienthi(0,tx22);
      }
      if(down==0)
      {
              while(down==0){} tx22=tx22-1;if(tx22==0)tx2=99; td11=tx22+tv22;
              for(i=0;i<20;i++)hienthi(0,tx22);
      }
      if(mode==0){while(mode==0){} k=4;}
      if(mode1==0){while(mode1==0){} k=5;}
  }
  if(k==4)
  {  
          PORTC=255;vang2 = 0;
      if(up==0)
      {
              while(up==0){} tv22=tv22+1;if(tv22==100)tv22=0; td11=tx22+tv22;
              for(i=0;i<20;i++)hienthi(0,tv22);
      }
      if(down==0)
      {
              while(down==0){} tv22=tv22-1;if(tv22==0)tv22=99; td11=tx22+tv22;
              for(i=0;i<300;i++)hienthi(0,tv22);
      }
      if(mode==0){while(mode==0){} k=2;}
      if(mode1==0){while(mode1==0){} k=5;}
  }
  if(k==5)
  {
          PORTC=255; do1=do2=0; hienthi(td11,td22);
     tx1=tx11;tx2=tx22;td1=td11;td2=td22;tv1=tv11;tv2=tv22;
     //break;    
  }
 
    }    
   
}

// Declare your global variables here
void xanh1do2()
{
   xanh1=0; xanh2=1; do1=1; do2=0; vang1=1; vang2=1;
   hienthi(tx1,td2);
}
void vang1do2()
{
   xanh1=1; xanh2=1; do1=1; do2=0; vang1=0; vang2=1;
   hienthi(tv1,td2);
}
void do1xanh2()
{
   xanh1=1; xanh2=0; do1=0; do2=1; vang1=1; vang2=1;
   hienthi(td1,tx2);
}
void do1vang2()
{
   xanh1=1; xanh2=1; do1=0; do2=1; vang1=1; vang2=0;
   hienthi(td1,tv2);
}
void main(void)
{
// Declare your local variables here

// Input/Output Ports initialization
// Port A initialization
// Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
// State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
PORTA=0x00;
DDRA=0xFF;

// Port B initialization
// Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
// State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
PORTB=0x00;
DDRB=0xFF;

// Port C initialization
// Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
// State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
PORTC=0x00;
DDRC=0xFF;

// Port D initialization
// Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
// State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
PORTD=0xFF;
DDRD=0x00;

// Timer/Counter 0 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: 1000.000 kHz
// Mode: Normal top=FFh
// OC0 output: Disconnected
TCCR0=0x02;
TCNT0=0x06;
OCR0=0x00;

// Timer/Counter 1 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: Timer1 Stopped
// Mode: Normal top=0xFFFF
// OC1A output: Discon.
// OC1B output: Discon.
// Noise Canceler: Off
// Input Capture on Falling Edge
// Timer1 Overflow Interrupt: Off
// Input Capture Interrupt: Off
// Compare A Match Interrupt: Off
// Compare B Match Interrupt: Off
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x00;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x00;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;

// Timer/Counter 2 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: Timer2 Stopped
// Mode: Normal top=0xFF
// OC2 output: Disconnected
ASSR=0x00;
TCCR2=0x00;
TCNT2=0x00;
OCR2=0x00;

// External Interrupt(s) initialization
// INT0: Off
// INT1: Off
// INT2: Off
MCUCR=0x00;
MCUCSR=0x00;

 // Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
TIMSK=0x01;

// USART initialization
// USART disabled
UCSRB=0x00;

// Analog Comparator initialization
// Analog Comparator: Off
// Analog Comparator Input Capture by Timer/Counter 1: Off
ACSR=0x80;
SFIOR=0x00;

// ADC initialization
// ADC disabled
ADCSRA=0x00;

// SPI initialization
// SPI disabled
SPCR=0x00;

// TWI initialization
// TWI disabled
TWCR=0x00;
// Global enable interrupts
#asm("sei")
while (1)
{    
            if(sw==1)
            {
            if(giay==89) // sau 1 giay
            {
            switch (trangthai)
              {
                  case 1:
                  tx1=tx1-1;td2=td2-1;
                  if(tx1==0){tx1=25;trangthai=2;}
                  break;
                  case 2:
                  tv1=tv1-1;td2=td2-1;
                  if(tv1==0){tv1=5;td2=30;trangthai=3;}
                  break;
                  case 3:
                  td1=td1-1;tx2=tx2-1;
                  if(tx2==0){tx2=25;trangthai=4;}
                  break;
                  case 4:
                  td1=td1-1;tv2=tv2-1;
                  if(tv2==0){tv2=5;td1=30;trangthai=1;}
                  break;
              }
              giay =0;    
             }

        // goi cac ham de hien thi
            switch (trangthai)
             {
            case 1:
            xanh1do2();
            break;
            case 2:
            vang1do2();
            break;
            case 3:
            do1xanh2();
            break;
            case 4:
            do1vang2();
            break;
            }

        }
        else
        {
        PORTC=255; //tat het
        chinhthoigian();
         }

   
     
      }
     
}


( Full + Code C + Schematic Altium Designer)
Khi nhấn nút "Tải Về Máy", bạn sẽ vào trang quảng cáo, vui lòng chờ 5 giây. Nút  hiện ra ở góc phải phía trên, nhấn vào để đến trang download

Nguồn codientu.org - Ươm mầm sáng tạo - Kết nối đam mê

0 comments:

Post a Comment

Bạn đọc hãy giúp chúng tôi xây dựng cộng đồng bằng cách để lại bình luận, chúng tôi luôn đón nhận mọi ý kiến của các bạn:
» Bình luận nghiêm túc và không chứa các liên kết quảng cáo.
» Vui lòng không Spam nhận xét với mọi hình thức.
» Rất mong bạn đề tên cho nhận xét của chính mình - Bằng cách chọn vào Tên/URL và điền tên bạn vào (Phần URL có thể bỏ trống ).

- Bạn có thể chèn Link nhạc (NCT), video(Youtube),Hình ảnh vào comment bằng cú pháp:
+ [youtube] Link video Youtube [/youtube].
+ [img] Link ảnh( định dạng PNG, JPG,GIF) [/img]
+Chèn link liên kết: <a href="LINK" rel="nofollow">Name</a>
-Bạn copy mã bên cạnh biểu tượng chèn vào nhận xét để bày tỏ cảm xúc!!

:) :( :)) :(( =)) =D> :D :P