Mạch Đo Khoảng Cách Sử dụng SRF05 hiển thị LCD16x2 ~ eChipKool SHOP - Chia sẻ kiến thức- Kết nối đam mê Điện Tử

Mạch Đo Khoảng Cách Sử dụng SRF05 hiển thị LCD16x2


Sơ đồ nguyên lý:

Code Keil C:
#include <AT89X52.H>
#include <stdio.h>
#define Line_1 0x80
#define Line_2 0xC0
#define Clear_LCD 0x01
#define CPU_F 25000
#define LCD_RS P0_0
#define LCD_WR P0_1
#define LCD_EN P0_2
//Dinh Nghia Cac Chan DaTa
#define LCD_D4 P2_4
#define LCD_D5 P2_5
#define LCD_D6 P2_6
#define LCD_D7 P2_7
#define TRIGGER P1_7
#define ECHO    P3_2
unsigned char range_ok;
unsigned int distance;
float range;
//unsigned long  range=0xffffffff;
float temp1;
//unsigned  int temp1;
bit trans_busy;
//unsigned char str1[1];
unsigned char data_recv[10];
unsigned char index;
void delay_us(unsigned int time)
{
unsigned int temp;
for(temp=0;temp<time;temp++);
}
void delay_ms(unsigned int time)
{
unsigned int i,j;
for(i=0;i<time;i++)
for(j=0;j<125;j++);
}
void  StartRange()
{
TRIGGER=1;
delay_ms(12);        // Phai tao 1 xung len co do lon it nhat 10ms
ECHO=1;                      // set chan ECHO la cong vao
delay_us(1);
TRIGGER=0;        // Bat dau phep do.
while(!(ECHO));        // Doi cho den khi chan ECHO duoc keo len cao
//TR0=1;                // Cho phep timer 0 hoat dong
TR0=IT0=EX0=EA=1;// cho phep ngat toan cuc
}
void lcd_enable_pulse(void)
{
LCD_EN=1;
delay_us(1); 
LCD_EN=0;
delay_us(1); 
}
void lcd_send_4bit_data ( unsigned char Data )
{
LCD_D4= Data&0x01;
LCD_D5=((Data>>1)&1);
LCD_D6=((Data>>2)&1);
LCD_D7=((Data>>3)&1); 
}
#ifdef USE_LCD_READ
unsigned char lcd_read_4bit_data(void)
{
  unsigned char n = 0x00;
  /* Read the data port */
  n |= LCD_D4;
  n |= (LCD_D5) << 1;
  n |= (LCD_D6) << 2;
  n |= (LCD_D7) << 3;
  return(n);
}
unsigned char lcd_read_byte(void)
{
  unsigned char low,high;
  LCD_D4=LCD_D5=_LCD_D6=_LCD_D7=1;
  LCD_RS=1;
  delay_us(1);
  LCD_EN=1;
  delay_us(1);
  high = lcd_read_4bit_data();
  LCD_EN=0;
  delay_us(1);
  LCD_EN=1;
  delay_us(1);
  low = lcd_read_4bit_data();
  LCD_EN=0;
  return( (high<<4) | low);
}
char lcd_getc(unsigned char x, unsigned char y)            //lay 1 ky tu tai dia chi x,y
{
  char value;
  lcd_gotoxy(x,y);
  // Wait until busy flag is low.
  while(bit_test(lcd_read_byte(),7));
  LCD_RS=1;           
  value = lcd_read_byte();
  LCD_RS=0;   
  return(value);
}                                 
#endif                 
void lcd_send_command (unsigned char Data )
{
#ifdef  USE_LCD_READ
  while ( 0x80&lcd_read_byte() ) ;
#else
  delay_us(20);
#endif                         
lcd_send_4bit_data  ( Data >>4 );      /* send 4 bit high  */
lcd_enable_pulse () ;
lcd_send_4bit_data  ( Data  );      /* send 4 bit low  */
lcd_enable_pulse () ;
}
void lcd_init ( void )
{
lcd_send_4bit_data  ( 0x00 );
delay_ms(10);                  //Was 200
LCD_RS=0;            // che do gui lenh
LCD_WR=0;            // che do ghi
LCD_EN=0;                 
lcd_send_4bit_data  ( 0x03 );        // ket noi 8 bit
lcd_enable_pulse () ;
lcd_enable_pulse () ;
lcd_enable_pulse () ;
lcd_send_4bit_data  ( 0x02 );        // ket noi 4 bit
lcd_enable_pulse () ;
lcd_send_command( 0x2C );          // giao thuc 4 bit, hien thi 2 hang, ki tu 5x8
delay_ms(5);
lcd_send_command( 0x80);
lcd_send_command( 0x0c);      // cho phep hien thi man hinh
lcd_send_command( 0x06 );          // tang ID, khong dich khung hinh
delay_ms(5);
lcd_send_command( Clear_LCD );      // xoa toan bo khung hinh
delay_ms(10);
}
void lcd_gotoxy(unsigned char x, unsigned char y)
{
  unsigned char address;
  if(!y)
  address = (Line_1+x);
  else
  address = (Line_2+x);
  delay_us(1000);
  lcd_send_command(address);
  delay_us(50);
}
void lcd_clear()
{
  lcd_send_command( Clear_LCD );
  delay_us(10);
}
void lcd_putchar ( unsigned int Data )
{
LCD_RS=1;              // che do gui du lieu
lcd_send_command( Data );
LCD_RS=0;              // che do gui lenh
}
void lcd_puts(char *s)
{
  while (*s)
  {
      lcd_putchar(*s);
      s++;
  }
}
void init_timer1()
{
TMOD &= ~(0x20);// setup mode for timer 1
  TMOD |= 0x20;
// Baud rate = 9600
    // PCON.7 = 0, without increasing baud rate 2 times
    TL1 = 0xFD;  //-3
TH1 = 0xFD;  //-3
    TR1 = 1; //start timer1
}
void initUart()
{
  //IE = 0xb0;
  //SCON: SM0 SM1 SM2 REN TB8 RB8 TI RI
  ES = 1;      // enable UART
  IP = 0x10;    // set priority for serial port
  SCON = 0x50;  // Uart mode 1
  PCON=PCON&(~(0x80));
}
void sendChar(unsigned char c)
{
  trans_busy = 1;
  SBUF = c;
  while(trans_busy);
}
void sendStr(char *s)
{
while (*s)
  {
      sendChar(*s);
      s++;
  }
}
void uart_isr(void) interrupt 4
{
if (TI == 1)
    {
        trans_busy = 0;
TI = 0;
    }
if (RI == 1)
    {
    data_recv[index] = SBUF;
    RI = 0;
    }
}
void ngatngoai0(void)interrupt 0
{
distance=TH0;
distance<<=8;
distance|=TL0;
range=(float)distance*12;
temp1=((58*11.0592));
//temp1= 641;
range=range/(temp1);
TR0=IT0=EX0= 0;    // Ngung timer
TL0=TH0=0;                // Xoa du lieu trong thanh ghi Timer 0       
range_ok=1;
}
void main()
{
char str[20];
char str2[20];
LCD_Init();
TMOD=0x01;
EA=1;
init_timer1();
initUart();
//while(1)
{
sprintf(str, "Khoang Cach La:");
    lcd_gotoxy(0,0);
lcd_puts(str);
delay_ms(400);
}
while(1)
{
if(!range_ok)
      {
StartRange();
delay_ms(100);
      }
      if(range_ok)
      {
//sprintf(str, "Khoang Canh La:");
sprintf(str,"\n Distance: %u  ",distance);
sprintf(str2,"Range: %6.2f Cm",range);
    lcd_gotoxy(0,0);
lcd_puts(str);
lcd_gotoxy(0,1);
lcd_puts(str2);
sendStr(str);
sendStr(str2);
delay_ms(200);
    range_ok=0;
    }
}
}Loại xịn 650k

Loại ít xịn 200k
Echipkool.com - Điện Tử | Tin Học - Chia sẻ kiến thức - Kết nối đam mê điện tử
In bài này
Previous
Next Post »

1 comments:

Click here for comments
Duc Tran
admin
10/2/14 ×

thanks bác nhiều nhé!cái này hay quá!

Congrats bro Duc Tran you got PERTAMAX...! hehehehe...
Reply
avatar

Bạn đọc hãy giúp chúng tôi xây dựng cộng đồng bằng cách để lại bình luận, chúng tôi luôn đón nhận mọi ý kiến của các bạn:
» Bình luận nghiêm túc và không chứa các liên kết quảng cáo.
» Vui lòng không Spam nhận xét với mọi hình thức.
» Rất mong bạn đề tên cho nhận xét của chính mình - Bằng cách chọn vào Tên/URL và điền tên bạn vào (Phần URL có thể bỏ trống ).

- Bạn có thể chèn Link nhạc (NCT), video(Youtube),Hình ảnh vào comment bằng cú pháp:
+ [youtube] Link video Youtube [/youtube].
+ [img] Link ảnh( định dạng PNG, JPG,GIF) [/img]
+Chèn link liên kết: <a href="LINK" rel="nofollow">Name</a>
-Bạn copy mã bên cạnh biểu tượng chèn vào nhận xét để bày tỏ cảm xúc!! ConversionConversion EmoticonEmoticon

       Mạch Khóa Số Điện Tử Mạch Đếm Sản Phẩm Mạch Đèn giao thông Ngã Tư Mạch Trái Tim Final Mạch Trái Tim Final Mạch Trái Tim I Love U

THƯ MỤC KHO TÀI LIỆU MIỄN PHÍ ECHIPKOOL

Code 8051 - ASM Code 8051 - C Code AVR - C Code led sao băng Code PIC - C Điện tử cơ bản điện tử viễn thông Đo Nhiệt Độ DS18B20 + LCD Đo Nhiệt Độ LM35 + LCD Đo Nhiệt Độ LM35 + Led 7 thanh Đo tốc độ động cơ Động cơ robo Ebook Đại Học ebook điện tử Ebook đồ án Học Orcad Học Protues Hồng ngoại Lập Trình 8051 Lập Trình AVR lập trình c++ Lập Trình Led Quảng Cáo lập trình PIC Lập trình Robot Lập trình VHDL Lcd16x2 Led Clock Led Quay Led RGB Mạch 7seg Mạch Amply.Mạch Loa Mạch Cảm Biến Mạch cube Mạch Đếm Sản Phẩm Mạch điện cơ bản Mạch điện hay Mạch Điện Ứng Dụng Mạch đọc file nhạc MP3 dùng Atmega 8 Mạch Động Cơ Mạch đồng hồ Mạch đồng hồ LCD Mạch đồng hồ Matrix Mạch giao thông Mạch in Mạch khóa số điện tử Mạch Led đơn Mạch Led Quảng Cáo Mạch Led Vumeter Mạch Ma trận Phím Mạch Matrix Mạch nạp Mạch nguồn Mạch Nút Bấm Mạch RS232 Mạch RS485 Mạch thu phát Mạch tổ hợp MSI Mạch trái tim Mạch truyền điện không dây Mạch Vi điều khiển Module Bluetooth Module Sim Module Sim548 Motor Nhiệt độ - Độ ẩm oscilloscope Phần mềm điện tử Phần Mềm Diệt Viruts Phần Mềm Hay Phần Mềm Led Quảng Cáo Phần mềm vi tính robocon Rule robocon Sạc Acquy Sản Phẩm Thương Mại Sáng tạo Smart Home Tài liệu Điện Tử Tranzitor Tụ điện TUT - 8051 - ASM TUT - 8051 - KeilC UART Ứng Dụng Led Quảng Cáo Ứng dụng USB USB TO COM Vi điều khiển - Ứng dụng Vi mạch số VOM Wifi ESP8266