Mạch Khóa Số Điện Tử Mạch Đếm Sản Phẩm Mạch Đèn giao thông Ngã Tư Mạch Trái Tim Final Mạch Trái Tim Final Mạch Trái Tim I Love U

June 11, 2014

Mạch đo điện áp và nhiệt độ

Mạch đo nhiệt độ môi trường dùng LM35 và đo điện áp với 3 thang đo là :
  • 0-2,5VDC 
  • 0-25VDC
  • 0-250VDC
Sử dụng vào dải ADC của PIC 18F4431 ta sẽ tinh toán và hiện thị lên LCD được giá trị nhiệt độ và điện áp đo.
Mình xin gửi mạch và code các bạn tham khảo:
Mạch nguyên lý:

Khi làm mạch thì các bạn nên bỏ qua con IC LM358 mà nối trực tiếp vào vđk.


Code mã nguồn:
/////////////////////////////    DAI HOC SPKT HUNG YEN                //////////////////////////////////////
/////////////////////////////   KHOA: DIEN-DIEN TU                    ///////////////////////////////
/////////////////////////////  NGUOI THUC HIEN: VUONG DUY MINH           ////////////////////////////
////////////////////////////////   WEBSITE: SPKTHY.COM                   /////////////////////////////////
#include <18F4431.h>             //khai bao thu vien PIC 18F4431
#device *=16 adc=10              //su dung adc 10bit 0->1023
#fuses hs,nolvp,noprotect,nowdt
#use delay (clock = 20000000)     //su dung tan so dao dong la 20Mhz            
#include <lcd_LIB_4bit.c>        ///khai bao th vien LCD
#BYTE PORTA=0XF80                //khai bao dia chi cac PORT A,B,C,D
#BYTE PORTB=0XF81
#BYTE PORTC=0XF82
#byte PORTD=0XF83
#BYTE PORTE=0XF84 
#BIT M1 = PORTC.0                //dat nhan M1 = PORTC.0
#BIT M2 = PORTC.1
#BIT M3 = PORTC.2
int16 kqadc,M,dv,ch,tr;          ///KHAI BAO CAC BIEN 16BIT
float vdm;                       //KHAI BAO BIEN SO THUC KIEU FLAOT 
void tinh_toan_hien_thi (int16 tam) //KHAI BAO HAM TINH TOAN HIEN THI
   { 
    tr=tam/1000+0x30;            // TINH TOAN SO HAM TRAM
    tam=tam%1000;  
    ch=tam/100+0x30;             /// TINH TOAN SO HANG CHUC
    tam=tam%100;
    dv=tam/10+0x30;              ////// TINH TOAN SO HANG DON VI
    LCD_PutChar ("NHIET DO:");   // HIEN THI CHU "NHIET DO"   
    LCD_PutChar (tr);delay_us (10); //HIEN THI SO HANG TRAM
    LCD_PutChar (ch);delay_us (10);
    LCD_PutChar (dv);delay_us (10);  
    LCD_PutChar ("do C");
    }    

void chuyen_doi_adc ()
    {
         set_adc_channel(0);  //CHON ADC KENH 0 CHAN AN0
         delay_us (10);       //DELAY 10us
         kqadc=read_adc();    //DOC KET QUA ADC
         kqadc=kqadc*4.888;   //TINH TOAN NHEIT DO
         M=kqadc/10+1;  
         set_adc_channel(1);
         delay_us (10);
         vdm=read_adc();
         IF(M2==0&&M1==1&&M3==1)
         vdm=(float)((vdm*50)/1023);
         IF(M2==1&&M1==0&&M3==1)
         vdm=(float)((vdm*5)/1023);
         IF(M2==1&&M1==1&&M3==0)
         vdm=(float)((vdm*500)/1023);
         IF(M1==1&&M2==1&&M3==1)
         vdm=0;            
   }


VOID MAIN
   {
    SET_TRIS_A (0XFF);
    SET_TRIS_E (0XFF);
    SET_TRIS_B (0X0f);
    SET_TRIS_D (0X00);
    SET_TRIS_C (0XFF);    
    setup_adc_ports( ALL_ANALOG );
    lcd_init ();   
    SETUP_ADC(ADC_CLOCK_INTERNAL);      //   thopi gian lay mau bang xung clock ,mat 2-4 uM               
    SETUP_ADC_PORTS(sAN0);   
    SETUP_ADC_PORTS(sAN1);   
    Lcd_putcmd (0x80 );
    LCD_PutChar ("   BY VDM");
    Lcd_putcmd (0xc0 );
    LCD_PutChar ("  DH SPKT HY");
    DELAY_MS(3000);
    Lcd_putcmd (0x01 );        
    M=0;    
WHILE(TRUE)
   {     
     CHUYEN_DOI_ADC();
     Lcd_putcmd (0x80 );
     tinh_toan_hien_thi (kqadc);
     delay_ms (10); 
     Lcd_putcmd (0xc0 );
     LCD_PutChar ("U=");
     printf(lcd_putchar,"%0.2f",vdm);
     LCD_PutChar ("V");     
     delay_ms (100); 
     LCD_PutChar ("       ");    
   }    
 }
   
Điện Tử | Tin Học - echipkool.com - Chia sẻ kiến thức - Kết nối đam mê điện tử

0 comments:

Post a Comment

Bạn đọc hãy giúp chúng tôi xây dựng cộng đồng bằng cách để lại bình luận, chúng tôi luôn đón nhận mọi ý kiến của các bạn:
» Bình luận nghiêm túc và không chứa các liên kết quảng cáo.
» Vui lòng không Spam nhận xét với mọi hình thức.
» Rất mong bạn đề tên cho nhận xét của chính mình - Bằng cách chọn vào Tên/URL và điền tên bạn vào (Phần URL có thể bỏ trống ).

- Bạn có thể chèn Link nhạc (NCT), video(Youtube),Hình ảnh vào comment bằng cú pháp:
+ [youtube] Link video Youtube [/youtube].
+ [img] Link ảnh( định dạng PNG, JPG,GIF) [/img]
+Chèn link liên kết: <a href="LINK" rel="nofollow">Name</a>
-Bạn copy mã bên cạnh biểu tượng chèn vào nhận xét để bày tỏ cảm xúc!!

:) :( :)) :(( =)) =D> :D :P