Mạch đồng hồ All in One + nhiệt độ LM35 8051 ~ eChipKool SHOP | CTY Điện Tử eChipKool

Mạch đồng hồ All in One + nhiệt độ LM35 8051


Chia sẻ với các bạn Mạch đồng đồ led 7 thanh hiển thị Giờ - Phút - Giây - Thứ - Ngày - Tháng - Năm + Nhiệt độ LM35Code mã nguồn:
/***********************************************************
FileName: Hai-Clock-7segment.c
MCU: 8051
Xtal: 12Mhz
App: Digital Clock
Author: manhcuong.k08@gmail.com
Creat Date: 4/5/2011
Finish Date:
************************************************************/
#include <at89x52.h>
/**********************define var,port*********************/
#define data_port P2
#define sel_port P0
sbit _RW = P3^6; //
sbit _RD = P3^7;  //
sbit _INT = P1^7;
sbit MODE = P3^3; //external interrupt 1
sbit DEC = P3^4; //DEC value
sbit INC = P3^5;    //increment value
sbit SDA = P3^0; //I2c data line
sbit SCL = P3^1; //I2c clock line

//===================time variable============================//
struct FREE_USER{
unsigned char SEC;
unsigned char MIN;
unsigned char HOUR;
unsigned char DAY;
unsigned char DATE;
unsigned char MONTH;
unsigned char YEAR;
} _TIME ;
//============================================================//
// Byte control Real Time Cloclk DS1307  //
//  //
//============================================================//
#define CONTROL_WRITE 0xd0
#define CONTROL_READ 0xd1

/*********************sub program**************************/

//==========================================================//
// //
// RTC class    //
//==========================================================//
unsigned char  RTC_READ(unsigned char ADRESS);
void RTC_WRITE(unsigned char ADRESS,unsigned char DAT);
void I2C_START();
void I2C_STOP();
void I2C_WRITE(unsigned char byte);
unsigned char I2C_READ();
void RTC_INI();
//==========================================================//
// //
// other    //
//==========================================================//
void DISPLAY_1__(unsigned char ARRAY[],unsigned char STATUS,bit istempsensor);
void DISPLAY_2__(unsigned char ARRAY[]);
void delay(int time);
void GET_TIME();
void TIMER0_ini();
void TIMER1_ini();
void CHECK_DAY(bit get);
void CONVERT();
void GET_T();
void DISPLAY_3__(unsigned char ARRAY[]);
unsigned char code seg_code[] = {0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
unsigned char code HELLO[] = {
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0,0x00,0x00,
0x00,0x76,0x79,0x38,0x38,0x3f,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0,0x00,0x00,/*null*/0xff};
unsigned char code MORNING[] = {
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0,0x00,0x00,
0x39,0x74,0x77,0x5C,0x00,0x7C,0x1C,0x5C,0x10,
0x00,0x6D,0x77,0x54,0x6F,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0,0x00,0x00,/*null*/0xff};
unsigned char code AFTERNOON[] = {
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0,0x00,0x00,
0x39,0x74,0x77,0x5C,0x00,0x7C,0x1C,0x5C,0x10,
0x00,0x58,0x74,0x10,0x79,0x1c,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0,0x00,0x00,/*null*/0xff};
//day on week==============================================
unsigned char code SUN[] = {
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0,0x00,0x00,
0x39,0x74,0x1c,0x00,0x54,0x74,0x77,0x31,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0,0x00,0x00,/*null*/0xff
};
unsigned char code MON[] = {
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0,0x00,0x00,
0x00,0x07,0x76,0x3e,0x00,0x5b,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0,0x00,0x00,/*null*/0xff
};
unsigned char code TUE[] = {
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0,0x00,0x00,
0x00,0x07,0x76,0x3e,0x00,0x4f,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0,0x00,0x00,/*null*/0xff
};
unsigned char code WED[] = {
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0,0x00,0x00,
0x00,0x07,0x76,0x3e,0x00,0x66,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0,0x00,0x00,/*null*/0xff
};
unsigned char code THU[] = {
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0,0x00,0x00,
0x00,0x07,0x76,0x3e,0x00,0x6d,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0,0x00,0x00,/*null*/0xff
};
unsigned char code FRI[] = {
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0,0x00,0x00,
0x00,0x07,0x76,0x3e,0x00,0x7d,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0,0x00,0x00,/*null*/0xff
};
unsigned char code SAT[] = {
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0,0x00,0x00,
0x00,0x07,0x76,0x3e,0x00,0x07,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0,0x00,0x00,/*null*/0xff
};

unsigned char TIME_DISPLAY[] = {
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0,0x00,0x00,/*null*/0xff
};
unsigned char DATE_DISPLAY[] = {
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0,0x00,0x00,/*null*/0xff
};
unsigned char DAY_DISPLAY[] = {
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0,0x00,0x00,/*null*/0xff
};
unsigned char code T_SENSOR[] = {
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x63,0x39,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0,0x00,0x00,/*null*/0xff
};
unsigned char T_value[2];
#define SHIFT 0x00
#define STOP 0x01
#define CLEAR 0x02
#define TIME_STATUS 1080

int GLOBAL_DISPLAY=0;
unsigned char IN_VISIBLE;
unsigned char CONTROL_INVISIBLE=0;
unsigned char SHIFT_CURCOR;
unsigned char counter_status;
/********************************************************/
/* Main Program */
/********************************************************/
void main()
{

/********Time Default**************/
_TIME.SEC = 0x00 ;
_TIME.MIN = 0x00 ;
_TIME.HOUR = 0x12 ;
_TIME.DAY  = 0x04 ;
_TIME.DATE = 0x10;
_TIME.MONTH = 0x04;
_TIME.YEAR = 0x11;
RTC_INI();
////////////////////////////////////*/
_RD = 1;
_RW = 1;
TIMER0_ini();
TIMER1_ini();
//enable global interrupt
EX1 = 1; //enable external interrupt 1
IT1 = 1; //
EX0 = 1; //enable external interrupt 1
IT0 = 1; //
EA = 1;
TR0 = 1; //timer0 run
PT1 =1;
PX0 = 1;

while(1)
{
// GET_TIME();DISPLAY_1__(TIME_DISPLAY,STOP);
switch(GLOBAL_DISPLAY)
{
case 0:    DISPLAY_1__(HELLO,SHIFT,0);while(GLOBAL_DISPLAY<100)DISPLAY_1__(HELLO,STOP,0);DISPLAY_1__(HELLO,CLEAR,0);break;
case 140:  DISPLAY_1__(TIME_DISPLAY,SHIFT,0);while(GLOBAL_DISPLAY<600)DISPLAY_1__(TIME_DISPLAY,STOP,0);DISPLAY_1__(TIME_DISPLAY,CLEAR,0);break;
case 620:  if(_TIME.HOUR>=0&&_TIME.HOUR<12)DISPLAY_3__(MORNING);else if(_TIME.HOUR>=12)DISPLAY_3__(AFTERNOON);break;
case 700:  CHECK_DAY(1);DISPLAY_1__(DAY_DISPLAY,SHIFT,0);while(GLOBAL_DISPLAY<800){CHECK_DAY(1);DISPLAY_1__(DAY_DISPLAY,STOP,0);}DISPLAY_1__(DAY_DISPLAY,CLEAR,0);break;
case 820:  DISPLAY_1__(DATE_DISPLAY,SHIFT,0);while(GLOBAL_DISPLAY<920)DISPLAY_1__(DATE_DISPLAY,STOP,0);DISPLAY_1__(DATE_DISPLAY,CLEAR,0);break;
case 950:  GET_T();DISPLAY_1__(T_SENSOR,SHIFT,1);while(GLOBAL_DISPLAY<1050)DISPLAY_1__(T_SENSOR,STOP,1);DISPLAY_1__(T_SENSOR,CLEAR,1);break;
default: {;}break;
}
}
}
 //==========================================================//
// //
// DISPLAY_3__ //
//==========================================================//
void DISPLAY_3__(unsigned char ARRAY[])
{
  unsigned char counter_char=0,index,time_shift,counter;
unsigned char __SELECT__ ;
while(ARRAY[counter_char]!=0xff)
counter_char++;
for(index=0;index<counter_char-8;index++)
{
for(time_shift=0;time_shift<20;time_shift++)
{
__SELECT__ = 0x7f;
for(counter=0;counter<8;counter++)
{
data_port = ARRAY[counter+index];
sel_port = __SELECT__;
delay(7);
sel_port = 0xff; //disable all led
data_port = 0x00; //disable all led
__SELECT__ >>= 1;
__SELECT__ |= 0x80;
}
}
}
}
 //==========================================================//
// //
// DISPLAY_2__ //
//==========================================================//
void DISPLAY_2__(unsigned char ARRAY[])
{
unsigned char counter;
unsigned char __SELECT__=0x7f ;
  for(counter=0;counter<8;counter++)
{
sel_port = __SELECT__;
sel_port |= IN_VISIBLE;
data_port = ARRAY[counter+8];
delay(7);
sel_port = 0xff; //disable all led
data_port = 0x00; //disable all led
__SELECT__ >>= 1;
__SELECT__ |= 0x80;
}
}
 //==========================================================//
// //
// DISPLAY_1__ //
//==========================================================//
void DISPLAY_1__(unsigned char ARRAY[],unsigned char _STATUS_,bit istempsensor)
{
unsigned char counter_char=0,index,time_shift,counter;
unsigned char __SELECT__ ;
while(ARRAY[counter_char]!=0xff)
counter_char++;
switch(_STATUS_)
{

case SHIFT: {
for(index=0;index<counter_char-16;index++)
{
for(time_shift=0;time_shift<20;time_shift++)
{
__SELECT__ = 0x7f;
for(counter=0;counter<8;counter++)
{
if(istempsensor)
{
if(counter+index==0x0a)
data_port = T_value[0];
else if(counter+index==0x0b)
data_port = T_value[1];
else
data_port = ARRAY[counter+index];
}
else
data_port = ARRAY[counter+index];
sel_port = __SELECT__;
delay(7);
sel_port = 0xff; //disable all led
data_port = 0x00; //disable all led
__SELECT__ >>= 1;
__SELECT__ |= 0x80;
}
}
}
break;
}
case STOP: {
__SELECT__ = 0x7f;
  for(counter=0;counter<8;counter++)
{
if(istempsensor)
{
if(counter+8==0x0a)
data_port = T_value[0];
else if(counter+8==0x0b)
data_port = T_value[1];
else
data_port = ARRAY[counter+8];
}
else
data_port = ARRAY[counter+8];
sel_port = __SELECT__;
delay(7);
sel_port = 0xff; //disable all led
data_port = 0x00; //disable all led
__SELECT__ >>= 1;
__SELECT__ |= 0x80;
}
break;
}
case CLEAR: {
for(index=8;index<counter_char-8;index++)
{
for(time_shift=0;time_shift<20;time_shift++)
{
__SELECT__ = 0x7f;
for(counter=0;counter<8;counter++)
{
if(istempsensor)
{
if(counter+index==0x0a)
data_port = T_value[0];
else if(counter+index==0x0b)
data_port = T_value[1];
else
data_port = ARRAY[counter+index];
}
else
data_port = ARRAY[counter+index];
sel_port = __SELECT__;
delay(7);
sel_port = 0xff; //disable all led
data_port = 0x00; //disable all led
__SELECT__ >>= 1;
__SELECT__ |= 0x80;
}
}
}
break;
}

}

}
 //==========================================================//
// //
// delay //
//==========================================================//
void delay(int time)
{
int i,j;
for(i=0;i<time;i++)
for(j=0;j<time;j++)
{;}
}
//==========================================================//
// //
// I2c_START //
//==========================================================//
void I2C_START()
{
  SDA = 1;
SCL = 1;
SDA = 0;
SCL = 0;
SDA = 1;
}
//==========================================================//
// //
// I2c_STOP //
//==========================================================//
void I2C_STOP()
{
SDA = 0;
SCL = 1;
SDA = 1;
}
//==========================================================//
// //
// I2c_WRITE //
//==========================================================//
void I2C_WRITE(unsigned char byte)
{
unsigned char counter;
for(counter = 0;counter<8;counter++)
{
if(byte&0x80)
SDA=1;
else
SDA=0;
SCL = 1;
SCL = 0;
byte<<=1;
}
SDA = 1;
SCL = 1;
SCL = 0;

}
//==========================================================//
// //
// I2c_READ //
//==========================================================//
unsigned char I2C_READ()
{
unsigned char return_value=0x00,counter=8;
while(counter>0)
{
SCL=1;
return_value<<=1;
return_value|=SDA;
SCL=0;
counter--;
}

SDA = 1;
SCL = 1;
SCL = 0;
SDA = 1;
return return_value;

}
//==========================================================//
// //
// RTC_WRITE //
//==========================================================//
void RTC_WRITE(unsigned char ADDRESS,unsigned char DAT)
{
I2C_START(); //i2c start
I2C_WRITE(CONTROL_WRITE);  //send control byte
I2C_WRITE(ADDRESS);   //send address byte
I2C_WRITE(DAT); //send data byte
I2C_STOP();  //i2c stop

}
//==========================================================//
// //
// RTC_READ //
//==========================================================//
unsigned char RTC_READ(unsigned char ADDRESS)
{
unsigned char return_value=0x00;
I2C_START();
I2C_WRITE(CONTROL_WRITE); //send byte control write
I2C_WRITE(ADDRESS); // send byte address
I2C_START(); // restart
I2C_WRITE(CONTROL_READ); // send byte control read
return_value = I2C_READ(); //read from RTC
I2C_STOP();
return return_value;
}
//==========================================================//
// //
// RTC_INI //
//==========================================================//
void RTC_INI()
{  //ADDRESS,DATA//
RTC_WRITE(0x00,_TIME.SEC);
RTC_WRITE(0x01,_TIME.MIN);
RTC_WRITE(0x02,_TIME.HOUR);
RTC_WRITE(0x03,_TIME.DAY);
RTC_WRITE(0x04,_TIME.DATE);
RTC_WRITE(0x05,_TIME.MONTH);
RTC_WRITE(0x06,_TIME.YEAR);
RTC_WRITE(0x07,0x10);//OUT = 1,SOUT = 1;
}
//==========================================================//
// //
// GET_TIME    //
//==========================================================//
void GET_TIME()
{
 
_TIME.SEC = RTC_READ(0x00); //GET SECOND
_TIME.MIN = RTC_READ(0x01); //GET MIN
_TIME.HOUR = RTC_READ(0x02); //GET HOUR
_TIME.DAY = RTC_READ(0x03); //GET DAY
_TIME.DATE = RTC_READ(0x04); //GET DATE
_TIME.MONTH = RTC_READ(0x05); //GET MONTH
_TIME.YEAR = RTC_READ(0x06); //GET YEAR
CONVERT();
}

//==========================================================//
// //
// Timer0_ini //
//==========================================================//
void TIMER0_ini()
{
TMOD = 0x01 ;//timer 0 16bit reload
TH0 = 0x00;
TL0 = 0x00;
TF0 = 0;
TR0 = 0;
ET0 = 1; //enable timer0 interrupt

}
//==========================================================//
// //
// CONVERT //
//==========================================================//
void CONVERT()
{
unsigned char temp,index=15;
 //GET SECCOND
temp = _TIME.SEC;
temp&=0x0f; //get the unit
TIME_DISPLAY[index]=seg_code[temp];
index--;
temp = _TIME.SEC;
temp&=0xf0; //get the tens
temp>>=4;
TIME_DISPLAY[index]=seg_code[temp];
index--;
//SPACER
TIME_DISPLAY[index]=0x40; //
index--;
 //GET MIN
temp = _TIME.MIN;
temp&=0x0f; //get the unit
TIME_DISPLAY[index]=seg_code[temp];
index--;
temp = _TIME.MIN;
temp&=0xf0; //get the tens
temp>>=4;
TIME_DISPLAY[index]=seg_code[temp];
index--;
//SPACER
TIME_DISPLAY[index]=0x40; //
index--;
 //GET HOUR
temp = _TIME.HOUR;
temp&=0x0f; //get the unit
TIME_DISPLAY[index]=seg_code[temp];
index--;
temp = _TIME.HOUR;
temp&=0xf0; //get the tens
temp>>=4;
TIME_DISPLAY[index]=seg_code[temp];

index=15;
//GET YEAR
temp = _TIME.YEAR;
temp&=0x0f; //get the unit
DATE_DISPLAY[index]=seg_code[temp];
index--;
temp = _TIME.YEAR;
temp&=0xf0; //get the tens
temp>>=4;
DATE_DISPLAY[index]=seg_code[temp];
index--;
//SPACER
DATE_DISPLAY[index]=0x40; //
index--;
 //GET MONTH
temp = _TIME.MONTH;
temp&=0x0f; //get the unit
DATE_DISPLAY[index]=seg_code[temp];
index--;
temp = _TIME.MONTH;
temp&=0xf0; //get the tens
temp>>=4;
DATE_DISPLAY[index]=seg_code[temp];
index--;
//SPACER
DATE_DISPLAY[index]=0x40; //
index--;
 //GET DATE
temp = _TIME.DATE;
temp&=0x0f; //get the unit
DATE_DISPLAY[index]=seg_code[temp];
index--;
temp = _TIME.DATE;
temp&=0xf0; //get the tens
temp>>=4;
DATE_DISPLAY[index]=seg_code[temp];
}
//==========================================================//
// //
// Timer1_ini //
//==========================================================//
void TIMER1_ini()
{
TMOD |= 0x10; //timer 1 16bit reload
TH1 = 0x00;
TL1 = 0x00;
TF1 = 0;
TR1 = 0;
ET1 = 1;

}
//==========================================================//
// //
// Timer0_interrupt //
//==========================================================//
void TIMER0_interrupt() interrupt 1
{
TR0 = 0;
TF0 = 0;
TH0 = 0;
TL0 = 0;
GLOBAL_DISPLAY++;
if(GLOBAL_DISPLAY==TIME_STATUS)
GLOBAL_DISPLAY=0;
TR0 = 1;

}
//==========================================================//
// //
// Timer1_interrupt //
//==========================================================//
void TIMER1_interrupt() interrupt 3
{
TR1 = 0; //stop timer1
TF1 = 0; //clear TF1
TH1 = 0;
TL1 = 1;
CONTROL_INVISIBLE++;
if(CONTROL_INVISIBLE==5)
{
IN_VISIBLE = 0x00;
}
else if(CONTROL_INVISIBLE==10)
{
IN_VISIBLE = SHIFT_CURCOR;
CONTROL_INVISIBLE=0;
}
else {;}
TR1 = 1;

}
//==========================================================//
// //
// External Interrupt 1 //
//==========================================================//
void EX1_interrupt()interrupt 2
{
unsigned char unit,tens;
EX1 = 0; // disable ex interrupt 1
EX0 = 0; // disable ex interrupt 0
counter_status=0x00;
TR1 = 1; //enable TIMER1
IN_VISIBLE = 0xc0;
SHIFT_CURCOR =  IN_VISIBLE;
CONTROL_INVISIBLE=0;
GET_TIME();
while(MODE==0)DISPLAY_2__(TIME_DISPLAY);
while(counter_status!=0x07)
{
switch(counter_status)
{
case 0x00: {
while(MODE)
{
if(INC==0)
{
while(INC==0)DISPLAY_2__(TIME_DISPLAY);
unit = _TIME.HOUR;
unit &=0x0f;
tens = _TIME.HOUR;
tens >>= 4;
if(tens!=2)
{
unit++;
if(unit==10)
{
tens++;
unit=0;
}
}
else
{
unit++;
if(unit==4)
{
tens=0;
unit = 0;
}

}
_TIME.HOUR = tens;
_TIME.HOUR <<=4;
_TIME.HOUR |= unit;
CONVERT();
}
if(DEC==0)
{
while(DEC==0)DISPLAY_2__(TIME_DISPLAY);
unit = _TIME.HOUR;
unit &=0x0f;
tens = _TIME.HOUR;
tens >>= 4;
if(tens!=0)
{
unit--;
if(unit==0xff)
{
tens--;
unit = 0x09;
}
}
else
{
unit--;
if(unit==0xff)
{
tens = 0x02;
unit = 0x03;
}

}
_TIME.HOUR = tens;
_TIME.HOUR <<=4;
_TIME.HOUR |= unit;
CONVERT();
}
DISPLAY_2__(TIME_DISPLAY);
}
while(MODE==0){DISPLAY_2__(TIME_DISPLAY);}
while(IN_VISIBLE==0x00){DISPLAY_2__(TIME_DISPLAY);}
IN_VISIBLE>>=3;
SHIFT_CURCOR = IN_VISIBLE;

counter_status++;
break;
}
case 0x01: {
while(MODE)
{
if(INC==0)
{
while(INC==0)DISPLAY_2__(TIME_DISPLAY);
unit = _TIME.MIN;
unit &=0x0f;
tens = _TIME.MIN;
tens >>= 4;
unit++;
if(unit==10)
{
tens++;
unit=0;
}
if(tens==6)
tens=0;
_TIME.MIN = tens;
_TIME.MIN <<=4;
_TIME.MIN |= unit;
CONVERT();
}
if(DEC==0)
{
while(DEC==0)DISPLAY_2__(TIME_DISPLAY);
unit = _TIME.MIN;
unit &=0x0f;
tens = _TIME.MIN;
tens >>= 4;
unit--;
if(unit==0xff)
{
tens--;
unit=9;
}
if(tens==0xff)
tens=5;
_TIME.MIN = tens;
_TIME.MIN <<=4;
_TIME.MIN |= unit;
CONVERT();
}
DISPLAY_2__(TIME_DISPLAY);
}
while(MODE==0){DISPLAY_2__(TIME_DISPLAY);}
while(IN_VISIBLE==0x00){DISPLAY_2__(TIME_DISPLAY);}
IN_VISIBLE>>=3;
SHIFT_CURCOR = IN_VISIBLE;
counter_status++;
break;
}
case 0x02: {
while(MODE)
{
if(INC==0)
{
while(INC==0)DISPLAY_2__(TIME_DISPLAY);
unit = _TIME.SEC;
unit &=0x0f;
tens = _TIME.SEC;
tens >>= 4;
unit++;
if(unit==10)
{
tens++;
unit=0;
}
if(tens==6)
tens=0;
_TIME.SEC = tens;
_TIME.SEC <<=4;
_TIME.SEC|= unit;
CONVERT();
}
if(DEC==0)
{
while(DEC==0)DISPLAY_2__(TIME_DISPLAY);
unit = _TIME.SEC;
unit &=0x0f;
tens = _TIME.SEC;
tens >>= 4;
unit--;
if(unit==0xff)
{
tens--;
unit=9;
}
if(tens==0xff)
tens=5;
_TIME.SEC = tens;
_TIME.SEC <<=4;
_TIME.SEC|= unit;
CONVERT();
}
 DISPLAY_2__(TIME_DISPLAY);
}
while(MODE==0){DISPLAY_2__(TIME_DISPLAY);}
while(IN_VISIBLE==0x00){DISPLAY_2__(TIME_DISPLAY);}
IN_VISIBLE=0xc0;
SHIFT_CURCOR = IN_VISIBLE;
counter_status++;
break;
}
case 0x03: {
while(MODE)
{
if(INC==0)
{
while(INC==0)DISPLAY_2__(DATE_DISPLAY);
unit = _TIME.DATE;
unit &=0x0f;
tens = _TIME.DATE;
tens >>= 4;
if(_TIME.MONTH%2==1)
{
if(tens<3)
{
unit++;
if(unit==10)
{
tens++;
unit=0;
}
}
else
{
unit++;
if(unit==2)
{
tens=0;
unit=0;
}
}
}
else if(_TIME.MONTH%2==0)
{
if(tens<3)
{
unit++;
if(unit==10)
{
tens++;
unit=0;
}
}
else
{
unit++;
if(unit==1)
{
tens=0;
unit=0;
}
}
}
_TIME.DATE = tens;
_TIME.DATE <<=4;
_TIME.DATE |= unit;
CONVERT();
}
if(DEC==0)
{
while(DEC==0)DISPLAY_2__(DATE_DISPLAY);
unit = _TIME.DATE;
unit &=0x0f;
tens = _TIME.DATE;
tens >>= 4;
if(_TIME.MONTH%2==1)
{
unit--;
if(unit==0xff)
{
tens--;
unit=9;
}
if(tens==0xff)
{
tens=3;
unit=1;

}
}
else if(_TIME.MONTH%2==0)
{
unit--;
if(unit==0xff)
{
tens--;
unit=9;
}
if(tens==0xff)
{
tens=3;
unit=0;

}
}
_TIME.DATE = tens;
_TIME.DATE <<=4;
_TIME.DATE |= unit;
CONVERT();
}
DISPLAY_2__(DATE_DISPLAY);

}
while(MODE==0){DISPLAY_2__(DATE_DISPLAY); }
while(IN_VISIBLE==0x00){DISPLAY_2__(DATE_DISPLAY);}
IN_VISIBLE>>=3;
SHIFT_CURCOR = IN_VISIBLE;
counter_status++;
break;
}

case 0x04: {
while(MODE)
{
if(INC==0)
{
while(INC==0)DISPLAY_2__(DATE_DISPLAY);
unit = _TIME.MONTH;
unit &=0x0f;
tens = _TIME.MONTH;
tens >>= 4;
if(tens!=1)
{
unit++;
if(unit==10)
{
tens++;
unit=0;
}
}
else
{
unit++;
if(unit==3)
{
tens=0;
unit=0;
}
}
_TIME.MONTH = tens;
_TIME.MONTH <<=4;
_TIME.MONTH |= unit;
CONVERT();
}
if(DEC==0)
{
while(DEC==0)DISPLAY_2__(DATE_DISPLAY);
unit = _TIME.MONTH;
unit &=0x0f;
tens = _TIME.MONTH;
tens >>= 4;
unit--;
if(unit==0xff)
{
tens--;
unit=9;
}
if(tens==0xff)
{
tens=1;
unit=2;

}
_TIME.MONTH = tens;
_TIME.MONTH <<=4;
_TIME.MONTH |= unit;
CONVERT();
}
DISPLAY_2__(DATE_DISPLAY);

}
while(MODE==0){DISPLAY_2__(DATE_DISPLAY);}
while(IN_VISIBLE==0x00){DISPLAY_2__(DATE_DISPLAY);}
IN_VISIBLE>>=3;
SHIFT_CURCOR = IN_VISIBLE;
counter_status++;
break;
}

case 0x05: {
while(MODE)
{
if(INC==0)
{
while(INC==0)DISPLAY_2__(DATE_DISPLAY);
unit = _TIME.YEAR;
unit &=0x0f;
tens = _TIME.YEAR;
tens >>= 4;
unit++;
if(unit==10)
{
tens++;
unit=0;
}
if(tens==9)
tens=0;
_TIME.YEAR = tens;
_TIME.YEAR <<=4;
_TIME.YEAR |= unit;
CONVERT();
}
if(DEC==0)
{
while(DEC==0)DISPLAY_2__(DATE_DISPLAY);
unit = _TIME.YEAR;
unit &=0x0f;
tens = _TIME.YEAR;
tens >>= 4;
unit--;
if(unit==0xff)
{
tens--;
unit=9;
}
if(tens==0xff)
tens=9;
_TIME.YEAR = tens;
_TIME.YEAR <<=4;
_TIME.YEAR |= unit;
CONVERT();
}
DISPLAY_2__(DATE_DISPLAY);

}
while(MODE==0){DISPLAY_2__(DATE_DISPLAY);}
while(IN_VISIBLE==0x00){DISPLAY_2__(DATE_DISPLAY);}
IN_VISIBLE = 0xff;
SHIFT_CURCOR = IN_VISIBLE;
counter_status++;
break;

}
case 0x06: {
while(MODE)
{
CHECK_DAY(0);
if(INC==0)
{
while(INC==0)DISPLAY_2__(DAY_DISPLAY);
_TIME.DAY++;
if(_TIME.DAY==8)
_TIME.DAY=1;
CHECK_DAY(0);
}
if(DEC==0)
{
while(DEC==0)DISPLAY_2__(DAY_DISPLAY);
_TIME.DAY--;
if(_TIME.DAY==0xff)
_TIME.DAY=7;
CHECK_DAY(0);
}
DISPLAY_2__(DAY_DISPLAY);

}
while(MODE==0){DISPLAY_2__(DAY_DISPLAY);}
while(IN_VISIBLE==0x00){DISPLAY_2__(DAY_DISPLAY);}
SHIFT_CURCOR = IN_VISIBLE;
counter_status++;
break;

}

}
}
RTC_INI();
EX0 = 1;
IE1 = 0;//clear external interrupt 1 flag
TR1 = 0;
EX1 = 1;
}
//==========================================================//
// //
// CHECK_DAY //
//==========================================================//
void CHECK_DAY(bit get)
{
unsigned char index,DAY;
if(get)
DAY = RTC_READ(0x03);
else
DAY = _TIME.DAY;
switch(DAY)
{
case 0x01: for(index=0;index<24;index++)DAY_DISPLAY[index]=SUN[index];break;
case 0x02: for(index=0;index<24;index++)DAY_DISPLAY[index]=MON[index];break;
case 0x03: for(index=0;index<24;index++)DAY_DISPLAY[index]=TUE[index];break;
case 0x04: for(index=0;index<24;index++)DAY_DISPLAY[index]=WED[index];break;
case 0x05: for(index=0;index<24;index++)DAY_DISPLAY[index]=THU[index];break;
case 0x06: for(index=0;index<24;index++)DAY_DISPLAY[index]=FRI[index];break;
case 0x07: for(index=0;index<24;index++)DAY_DISPLAY[index]=SAT[index];break;
}
}


//===========================================================///
void update_time() interrupt 0
{
  GET_TIME();
IE0 = 0;
}
//===========================================================//
void GET_T()
{
  unsigned char temp;
_RW = 0;
_RW = 1;
while(_INT);
RD = 0;
temp = P1;
temp&=0x7f;
RD = 1;
T_value[0]=seg_code[temp/10];
T_value[1]=seg_code[temp%10];

}


( Full Code + Schematic + Layout + Silulation Protues)
Khi nhấn nút "Tải Về Máy", bạn sẽ vào trang quảng cáo, vui lòng chờ 5 giây. Nút  hiện ra ở góc phải phía trên, nhấn vào để đến trang download
Điện Tử | Tin Học - Chia sẻ kiến thức - Kết nối đam mê điện tử
In bài này
Previous
Next Post »

Bạn đọc hãy giúp chúng tôi xây dựng cộng đồng bằng cách để lại bình luận, chúng tôi luôn đón nhận mọi ý kiến của các bạn:
» Bình luận nghiêm túc và không chứa các liên kết quảng cáo.
» Vui lòng không Spam nhận xét với mọi hình thức.
» Rất mong bạn đề tên cho nhận xét của chính mình - Bằng cách chọn vào Tên/URL và điền tên bạn vào (Phần URL có thể bỏ trống ).

- Bạn có thể chèn Link nhạc (NCT), video(Youtube),Hình ảnh vào comment bằng cú pháp:
+ [youtube] Link video Youtube [/youtube].
+ [img] Link ảnh( định dạng PNG, JPG,GIF) [/img]
+Chèn link liên kết: <a href="LINK" rel="nofollow">Name</a>
-Bạn copy mã bên cạnh biểu tượng chèn vào nhận xét để bày tỏ cảm xúc!! ConversionConversion EmoticonEmoticon

       Mạch Khóa Số Điện Tử Mạch Đếm Sản Phẩm Mạch Đèn giao thông Ngã Tư Mạch Trái Tim Final Mạch Trái Tim Final Mạch Trái Tim I Love U

THƯ MỤC KHO TÀI LIỆU MIỄN PHÍ ECHIPKOOL

Code 8051 - ASM Code 8051 - C Code AVR - C Code led sao băng Code PIC - C Điện tử cơ bản điện tử viễn thông Đo Nhiệt Độ DS18B20 + LCD Đo Nhiệt Độ LM35 + LCD Đo Nhiệt Độ LM35 + Led 7 thanh Đo tốc độ động cơ Động cơ robo Ebook Đại Học ebook điện tử Ebook đồ án Học Orcad Học Protues Hồng ngoại Lập Trình 8051 Lập Trình AVR lập trình c++ Lập Trình Led Quảng Cáo lập trình PIC Lập trình Robot Lập trình VHDL Lcd16x2 Led Clock Led Quay Led RGB Mạch 7seg Mạch Amply.Mạch Loa Mạch Cảm Biến Mạch cube Mạch Đếm Sản Phẩm Mạch điện cơ bản Mạch điện hay Mạch Điện Ứng Dụng Mạch đọc file nhạc MP3 dùng Atmega 8 Mạch Động Cơ Mạch đồng hồ Mạch đồng hồ LCD Mạch đồng hồ Matrix Mạch giao thông Mạch in Mạch khóa số điện tử Mạch Led đơn Mạch Led Quảng Cáo Mạch Led Vumeter Mạch Ma trận Phím Mạch Matrix Mạch nạp Mạch nguồn Mạch Nút Bấm Mạch RS232 Mạch RS485 Mạch thu phát Mạch tổ hợp MSI Mạch trái tim Mạch truyền điện không dây Mạch Vi điều khiển Module Bluetooth Module Sim Module Sim548 Motor Nhiệt độ - Độ ẩm oscilloscope Phần mềm điện tử Phần Mềm Diệt Viruts Phần Mềm Hay Phần Mềm Led Quảng Cáo Phần mềm vi tính robocon Rule robocon Sạc Acquy Sản Phẩm Thương Mại Sáng tạo Smart Home Tài liệu Điện Tử Tranzitor Tụ điện TUT - 8051 - ASM TUT - 8051 - KeilC UART Ứng Dụng Led Quảng Cáo Ứng dụng USB USB TO COM Vi điều khiển - Ứng dụng Vi mạch số VOM Wifi ESP8266