Mạch Khóa Số Điện Tử Mạch Đếm Sản Phẩm Mạch Đèn giao thông Ngã Tư Mạch Trái Tim Final Mạch Trái Tim Final Mạch Trái Tim I Love U

March 1, 2015

Lập trình điều khiển 8 led đơn
Video demoCode mã nguồn - Biên dịch bằng Keil c hoăc Pinnale 52

ORG 00H
BEGIN:
MOV P1,#00000000B
MOV P3,#00000000B
LCALL SANGDANTXD1
LCALL SANGDANDLT2
LCALL SANGDAN2BVG3
LCALL SANGDANGV2B4
LCALL SANGCHAYTXD1
LCALL SANGCHAYDLT2
LCALL SANGCHAY2BVG3
LCALL SANGCHAYGR2B4
LCALL SANGDONTXD1
LCALL SANGDONDLT2
LCALL SANGDON2BVG
LCALL SANGDONGR2B
SJMP BEGIN
RET
SANGDANTXD1:
MOV A,#00000000B
MOV P2,A
LCALL DELAY
QUAY1:
SETB C
RLC A
MOV P2,A
LCALL DELAY
CJNE A,#11111111B,QUAY1
RET
SANGDANDLT2:
MOV A,#00000000B
MOV P2,A
LCALL DELAY
QUAY2:
SETB C
RRC A
MOV P2,A
LCALL DELAY
CJNE A,#11111111B,QUAY2
RET
SANGDAN2BVG3:
MOV R0,#00000000B
MOV R1,#00000000B
MOV A,#00000000B
MOV P2,A
LCALL DELAY
QUAY3:
MOV A,R0
SETB C
RLC A
MOV R0,A
MOV A,R1
SETB C
RRC A
MOV R1,A
ORL A,R0
MOV P2,A
LCALL DELAY
CJNE A,#11111111B,QUAY3
RET
SANGDANGV2B4:
MOV R0,#00000000B
MOV R1,#00000000B
MOV A,#00000000B
MOV P2,A
QUAY4:
MOV A,R0
SETB C
RLC A
MOV R0,A
MOV A,R1
SETB C
RRC A
MOV R1,A
ANL A,R0
MOV P2,A
LCALL DELAY
CJNE A,#11111111B,QUAY4
RET
SANGCHAYTXD1:
MOV A,#00000001B
MOV P2,A
LCALL DELAY
QUAY5:
RL A
MOV P2,A
LCALL DELAY
CJNE A,#10000000B,QUAY5
RET
SANGCHAYDLT2:
MOV A,#10000000B
MOV P2,A
LCALL DELAY
QUAY6:
RR A
MOV P2,A
LCALL DELAY
CJNE A,#00000001B,QUAY6
RET
SANGCHAY2BVG3:
MOV R0,#10000000B
MOV R1,#00000001B
MOV A,#00000000B
MOV P2,A
LCALL DELAY
QUAY7:
MOV A,R0
RL A
MOV R0,A
MOV A,R1
RR A
MOV R1,A
ORL A,R0
MOV P2,A
LCALL DELAY
CJNE A,#00011000B,QUAY7
RET
SANGCHAYGR2B4:
MOV R0,#00001000B
MOV R1,#00010000B
MOV A, #00000000B
MOV P2,A
LCALL DELAY
QUAY8:
MOV A,R0
RL A
MOV R0,A
MOV A,R1
RR A
MOV R1,A
ORL A,R0
MOV P2,A
LCALL DELAY
CJNE A,#10000001B,QUAY8
RET
SANGDONTXD1:
BYTELUU1 EQU 20H
BYTEDICH1 EQU 22H
X EQU 24H
Y EQU 25H

LOOP: MOV BYTELUU1,#0
MOV X,#8
X0: MOV Y,X
MOV BYTEDICH1,#0
SETB C
X1: MOV A,BYTEDICH1
RLC A
MOV BYTEDICH1,A
ORL A,BYTELUU1
MOV P2,A
LCALL DELAY
DJNZ Y,X1
MOV BYTELUU1,P2
DJNZ X,X0
RET
SANGDONDLT2:
BYTELUU01 EQU 20H
BYTEDICH01 EQU 22H
T EQU 24H
Q EQU 25H

LOOP01: MOV BYTELUU01,#0
MOV T,#8
T00: MOV Q,T
MOV BYTEDICH01,#0
SETB C
T01:
MOV A,BYTEDICH01
RRC A
MOV BYTEDICH01,A
ORL A,BYTELUU01
MOV P2,A
LCALL DELAY
DJNZ Q,T01
MOV BYTELUU01,P2
DJNZ T,T00
RET
SANGDON2BVG:
MOV P2,#00000000B
LCALL DELAY
MOV P2,#10000001B
LCALL DELAY
MOV P2,#01000010B
LCALL DELAY
MOV P2,#00100100B
LCALL DELAY
MOV P2,#00011000B
LCALL DELAY
MOV P2,#10011001B
LCALL DELAY
MOV P2,#01011010B
LCALL DELAY
MOV P2,#00111100B
LCALL DELAY
MOV P2,#10111101B
LCALL DELAY
MOV P2,#01111110B
LCALL DELAY
MOV P2,#11111111B
LCALL DELAY
RET
SANGDONGR2B:
MOV P2,#00000000B
LCALL DELAY
MOV P2,#00011000B
LCALL DELAY
MOV P2,#01000010B
LCALL DELAY
MOV P2,#10000001B
LCALL DELAY
MOV P2,#10011001B
LCALL DELAY
MOV P2,#10100101B
LCALL DELAY
MOV P2,#11000011B
LCALL DELAY
MOV P2,#11011011B
LCALL DELAY
MOV P2,#11100111B
LCALL DELAY
MOV P2,#11111111B
LCALL DELAY
RET
DELAY:
MOV R2,#3
LAP:
MOV R3,#200
LAP1:
MOV R4,#200
DJNZ R4,$
DJNZ R3,LAP1
DJNZ R2,LAP
RET
END

Điện Tử | Tin Hock - echipkool.com - Chia sẻ kiến thức - Kết nối đam mê điện tử

0 comments:

Post a Comment

Bạn đọc hãy giúp chúng tôi xây dựng cộng đồng bằng cách để lại bình luận, chúng tôi luôn đón nhận mọi ý kiến của các bạn:
» Bình luận nghiêm túc và không chứa các liên kết quảng cáo.
» Vui lòng không Spam nhận xét với mọi hình thức.
» Rất mong bạn đề tên cho nhận xét của chính mình - Bằng cách chọn vào Tên/URL và điền tên bạn vào (Phần URL có thể bỏ trống ).

- Bạn có thể chèn Link nhạc (NCT), video(Youtube),Hình ảnh vào comment bằng cú pháp:
+ [youtube] Link video Youtube [/youtube].
+ [img] Link ảnh( định dạng PNG, JPG,GIF) [/img]
+Chèn link liên kết: <a href="LINK" rel="nofollow">Name</a>
-Bạn copy mã bên cạnh biểu tượng chèn vào nhận xét để bày tỏ cảm xúc!!

:) :( :)) :(( =)) =D> :D :P