Mạch điều khiển thiết bị từ xa bằng Module Sim 900A ~ eChipKool SHOP - Chia sẻ kiến thức- Kết nối đam mê Điện Tử

Mạch điều khiển thiết bị từ xa bằng Module Sim 900A


Video Demo


Code Mã nguồn C ( Biên dịch bằng Keil C 4)

#include <REGX52.H>
#include <string.h>
#include "stdio.h"
#include "math.h"

// Define Macro
#define RL1 P2_0
#define RL2 P2_1
#define RL3 P2_2
#define RL4 P2_3


//--------------------------------------------------------
// Global variable
#define BUFF_SIZE 20
unsigned char buffer[BUFF_SIZE];
//unsigned char dl_rv;
unsigned char timer_count;
bit flag__;
bit ok;
char dem;


//-------------------------------------------------------------
// Function Static
void truyen_mang(char *s);
void xu_ly_tin_nhan(void);
void Process_mess(char *dtin);
 //---------------------------------------------------------------------
 // ctrinh delay
void delay(unsigned int ms)
{
unsigned int i;
for(i=0;i<ms;i++);
}
//-------------------------- chuong trinh ngat nhan byt co tin nhan gui toi
// khi co tin nhan gui toi thi thuc hien doc tin nhan
void isr_tinnhan() interrupt 0
{
truyen_mang("AT+CMGR=1\r"); // doc tin nhan tai o nho thu 1 cua SIM.
delay(2000);
}
//-------------------------------------------------------
// ham xu ly du lieu nhan duoc

//-----------------------------------------------------------------
// khoi tao UART
void khoitao_uart(void)
{
SCON=0x52;
TMOD=0x21;      // khoi tao 2 timer time1 dung cho UART, timer0 dùng de tao time doc tin nhan
TH1=TH1=-3; // baud = 9600
//TH0 = -10000/256; // 10ms
//TL0 = -10000%256;
TR1=1;
// ES = 1;
//TR0 = 1;
// ET0 = 1;
EX0 = 1;
IT0 = 1;
EA =1;
}
//---------------------------------clear buff------------
//
void clear_buffer(void)
{
unsigned char i;
for(i = 0 ; i< BUFF_SIZE ; i++)
{
buffer[i] = '\0';
}
}

//--------------------------------------------------------------------------
// Chuong trinh ngat UART nhan du lieu tu sim
void isr_interrup() interrupt 4
{ char dl_rv;
if(RI)
 {
  dl_rv=SBUF;
switch (dl_rv)
{
case '\*':
clear_buffer();
dem = 0;
break;
case '#':
Process_mess(buffer);
break;
default:
buffer[dem] = dl_rv;
dem++;
if(dem>BUFF_SIZE)
dem=0;
break;
}
RI = 0;
}
}
//--------------------------------------------------------
//+CMGR: "REC READ","+841653263756","","13/05/20,19:49:22+28"TB1 ON 1234>
//>
//OK
//--------------------------------------------------


//----------------------------------------------------------------
// truyen mang dl xuong sim
void truyen_mang(char *s)
{
// putchar(0x0d); //xuong dong
while(*s)
{
putchar(*s);
s++;
delay(1000);
}
}
//----------------------------------------------------------------
// Khoi   tao Sim 900
void khoitao_sim(void)
{
delay(4000);
truyen_mang("AT\n\r");
delay(10000);
truyen_mang("AT+CMGF=1\n\r");
delay(10000);
}

//----------------------------------------------------------
// xu ly tin nhan nhan duoc

void Process_mess(char *dtin)  
{
if((*(dtin) == 'T') && (*(dtin+1)== 'B') && (*(dtin+2)== '1') && (*(dtin+3)== ' ') && (*(dtin+4)== 'O') && (*(dtin+5)== 'N') && (*(dtin+6)== ' ') && (*(dtin+7)== '1') && (*(dtin+8)== '2') && (*(dtin+9)== '3') && (*(dtin+10)== '4'))
{
RL1 = 0;
truyen_mang("AT+CMGD=1\r");
delay(10000);
truyen_mang("AT+CMGS=\"+841649802694\"\r");                                      
     delay(10000);
  delay(10000);
     truyen_mang("Thiet Bi 1 da duoc bat");
     putchar(0x1A);
}
if((*(dtin) == 'T') && (*(dtin+1)== 'B') && (*(dtin+2)== '2') && (*(dtin+3)== ' ') && (*(dtin+4)== 'O') && (*(dtin+5)== 'N') && (*(dtin+6)== ' ') && (*(dtin+7)== '1') && (*(dtin+8)== '2') && (*(dtin+9)== '3') && (*(dtin+10)== '4'))
{
RL2 = 0;
truyen_mang("AT+CMGD=1\r");
delay(10000);
truyen_mang("AT+CMGS=\"+841649802694\"\r");                                      
     delay(10000);
  delay(10000);
     truyen_mang("Thiet Bi 2 da duoc bat");
     putchar(0x1A);

}
if((*(dtin) == 'T') && (*(dtin+1)== 'B') && (*(dtin+2)== '3') && (*(dtin+3)== ' ') && (*(dtin+4)== 'O') && (*(dtin+5)== 'N') && (*(dtin+6)== ' ') && (*(dtin+7)== '1') && (*(dtin+8)== '2') && (*(dtin+9)== '3') && (*(dtin+10)== '4'))
{
RL3 = 0;
truyen_mang("AT+CMGD=1\r");
delay(10000);
truyen_mang("AT+CMGS=\"+841649802694\"\r");                                      
     delay(10000);
  delay(10000);
     truyen_mang("Thiet Bi 3 da duoc bat");
     putchar(0x1A);
}
if((*(dtin) == 'T') && (*(dtin+1)== 'B') && (*(dtin+2)== '4') && (*(dtin+3)== ' ') && (*(dtin+4)== 'O') && (*(dtin+5)== 'N') && (*(dtin+6)== ' ') && (*(dtin+7)== '1') && (*(dtin+8)== '2') && (*(dtin+9)== '3') && (*(dtin+10)== '4'))
{
RL4 = 0;
truyen_mang("AT+CMGD=1\r");
delay(10000);
truyen_mang("AT+CMGS=\"+841649802694\"\r");                                      
     delay(10000);
  delay(10000);
     truyen_mang("Thiet Bi 4 da duoc bat");
     putchar(0x1A);
}
if((*(dtin) == 'T') && (*(dtin+1)== 'B') && (*(dtin+2)== '1') && (*(dtin+3)== ' ') && (*(dtin+4)== 'O') && (*(dtin+5)== 'F') && (*(dtin+6)== ' ') && (*(dtin+7)== '1') && (*(dtin+8)== '2') && (*(dtin+9)== '3') && (*(dtin+10)== '4'))
{
RL1 = 1;
truyen_mang("AT+CMGD=1\r");
delay(10000);
 truyen_mang("AT+CMGS=\"+841649802694\"\r");                                      
     delay(10000);
  delay(10000);
     truyen_mang("Thiet Bi 1 da duoc tat");
     putchar(0x1A);
}
if((*(dtin) == 'T') && (*(dtin+1)== 'B') && (*(dtin+2)== '2') && (*(dtin+3)== ' ') && (*(dtin+4)== 'O') && (*(dtin+5)== 'F') && (*(dtin+6)== ' ') && (*(dtin+7)== '1') && (*(dtin+8)== '2') && (*(dtin+9)== '3') && (*(dtin+10)== '4'))
{
RL2 = 1;
truyen_mang("AT+CMGD=1\r");
delay(10000);
truyen_mang("AT+CMGS=\"+841649802694\"\r");                                      
     delay(10000);
  delay(10000);
     truyen_mang("Thiet Bi 2 da duoc tat");
     putchar(0x1A);
}
if((*(dtin) == 'T') && (*(dtin+1)== 'B') && (*(dtin+2)== '3') && (*(dtin+3)== ' ') && (*(dtin+4)== 'O') && (*(dtin+5)== 'F') && (*(dtin+6)== ' ') && (*(dtin+7)== '1') && (*(dtin+8)== '2') && (*(dtin+9)== '3') && (*(dtin+10)== '4'))
{
RL3 = 1;
truyen_mang("AT+CMGD=1\r");
delay(10000);
truyen_mang("AT+CMGS=\"+841649802694\"\r");                                      
     delay(10000);
  delay(10000);
     truyen_mang("Thiet Bi 3 da duoc tat");
     putchar(0x1A);
}
if((*(dtin) == 'T') && (*(dtin+1)== 'B') && (*(dtin+2)== '4') && (*(dtin+3)== ' ') && (*(dtin+4)== 'O') && (*(dtin+5)== 'F') && (*(dtin+6)== ' ') && (*(dtin+7)== '1') && (*(dtin+8)== '2') && (*(dtin+9)== '3') && (*(dtin+10)== '4'))
{
RL4 = 1;
truyen_mang("AT+CMGD=1\r");
delay(10000);
truyen_mang("AT+CMGS=\"+841649802694\"\r");                                      
     delay(10000);
  delay(10000);
     truyen_mang("Thiet Bi 4 da duoc bat");
     putchar(0x1A);
}
}
//------------------ chuong trinh chinh----------------
//
void main(void)
{
khoitao_uart();
//PS=1;
khoitao_sim();
delay(10000);
flag__ = 0;
ok     = 0;
truyen_mang("AT+CMGD=1\r");
delay(10000);
truyen_mang("AT+CMGS=\"+841649802694\"\r");                                      
          delay(10000);
      delay(10000);
          truyen_mang("Do an tot nghiep svth: Nguyen Huy Bien k12D He Thong Da Duoc Khoi Dong");
          putchar(0x1A);
delay(10000);
   ES=1;

while(1)
{
;
}
}

Nguyên lý + Layout ( Khách hàng có nhu cầu liên hệ: eChipKool.Com@gmail.com để đặt)

Theo Huybien

Điện Tử | Tin Học - eChipKool.Com - Chia sẻ kiến thức - Kết nối đam mê điện tử


In bài này
Previous
Next Post »

Bạn đọc hãy giúp chúng tôi xây dựng cộng đồng bằng cách để lại bình luận, chúng tôi luôn đón nhận mọi ý kiến của các bạn:
» Bình luận nghiêm túc và không chứa các liên kết quảng cáo.
» Vui lòng không Spam nhận xét với mọi hình thức.
» Rất mong bạn đề tên cho nhận xét của chính mình - Bằng cách chọn vào Tên/URL và điền tên bạn vào (Phần URL có thể bỏ trống ).

- Bạn có thể chèn Link nhạc (NCT), video(Youtube),Hình ảnh vào comment bằng cú pháp:
+ [youtube] Link video Youtube [/youtube].
+ [img] Link ảnh( định dạng PNG, JPG,GIF) [/img]
+Chèn link liên kết: <a href="LINK" rel="nofollow">Name</a>
-Bạn copy mã bên cạnh biểu tượng chèn vào nhận xét để bày tỏ cảm xúc!! ConversionConversion EmoticonEmoticon

       Mạch Khóa Số Điện Tử Mạch Đếm Sản Phẩm Mạch Đèn giao thông Ngã Tư Mạch Trái Tim Final Mạch Trái Tim Final Mạch Trái Tim I Love U

THƯ MỤC KHO TÀI LIỆU MIỄN PHÍ ECHIPKOOL

Code 8051 - ASM Code 8051 - C Code AVR - C Code led sao băng Code PIC - C Điện tử cơ bản điện tử viễn thông Đo Nhiệt Độ DS18B20 + LCD Đo Nhiệt Độ LM35 + LCD Đo Nhiệt Độ LM35 + Led 7 thanh Đo tốc độ động cơ Động cơ robo Ebook Đại Học ebook điện tử Ebook đồ án Học Orcad Học Protues Hồng ngoại Lập Trình 8051 Lập Trình AVR lập trình c++ Lập Trình Led Quảng Cáo lập trình PIC Lập trình Robot Lập trình VHDL Lcd16x2 Led Clock Led Quay Led RGB Mạch 7seg Mạch Amply.Mạch Loa Mạch Cảm Biến Mạch cube Mạch Đếm Sản Phẩm Mạch điện cơ bản Mạch điện hay Mạch Điện Ứng Dụng Mạch đọc file nhạc MP3 dùng Atmega 8 Mạch Động Cơ Mạch đồng hồ Mạch đồng hồ LCD Mạch đồng hồ Matrix Mạch giao thông Mạch in Mạch khóa số điện tử Mạch Led đơn Mạch Led Quảng Cáo Mạch Led Vumeter Mạch Ma trận Phím Mạch Matrix Mạch nạp Mạch nguồn Mạch Nút Bấm Mạch RS232 Mạch RS485 Mạch thu phát Mạch tổ hợp MSI Mạch trái tim Mạch truyền điện không dây Mạch Vi điều khiển Module Bluetooth Module Sim Module Sim548 Motor Nhiệt độ - Độ ẩm oscilloscope Phần mềm điện tử Phần Mềm Diệt Viruts Phần Mềm Hay Phần Mềm Led Quảng Cáo Phần mềm vi tính robocon Rule robocon Sạc Acquy Sản Phẩm Thương Mại Sáng tạo Smart Home Tài liệu Điện Tử Tranzitor Tụ điện TUT - 8051 - ASM TUT - 8051 - KeilC UART Ứng Dụng Led Quảng Cáo Ứng dụng USB USB TO COM Vi điều khiển - Ứng dụng Vi mạch số VOM Wifi ESP8266