Đo độ ẩm dùng HS1101 điều khiển động cơ ~ eChipKool SHOP | CTY Điện Tử eChipKool

Đo độ ẩm dùng HS1101 điều khiển động cơCode mã nguồn:

#include <reg52.h>
#include <stdio.h>
#include "lcd4bit.h"

sbit Mode = P1^0;
sbit Timer   = P1^1;
sbit Setting = P1^2;
sbit Up_Down = P1^3;
sbit Start = P1^4;

sbit DQ   = P2^0;

sbit Relay = P2^1;

//******************************************************************************
#define Run    0
#define Stop   1
char Run_Stop = Stop;
char Index =0,menu = 0;
char buff[20];
unsigned char nhiet_thuc,temp1,temp2;
unsigned char  Status_Low = 30,Status_High = 32;
// dinh nghia bien va hang so tinh do am
int i,doam;
#define F0 7360
#define F1 5651
unsigned long dem = 0;
unsigned int dem_tg = 0,dem_tg2 = 0;
unsigned long Fx;
unsigned char HMT_Therhold = 10;
// Dinh nghia thoi gian hen gio
#define Timer1   20
#define Timer2   40
#define Timer3   60
unsigned char timer = 0;
unsigned char timer_mode = 0;
char cnt_timer = 0;
unsigned char n=0;
//******************************************************************************//
void delay(unsigned int i)
{
while(i--);
}
//******************************************************************************//
void delay_18B20(unsigned int i)
{
while(i--);
}
//******************************************************************************//
void Init_DS18B20(void) 
{
unsigned char x=0;
DQ = 1;          
delay_18B20(8);     
DQ = 0;          
delay_18B20(80); 
DQ = 1;          
delay_18B20(14);
x=DQ;            
delay_18B20(20);
}
//******************************************************************************//
unsigned char ReadOneChar(void)
{
unsigned char i=0;
unsigned char dat = 0;
for (i=8;i>0;i--)
{
 DQ = 0; 
 dat>>=1;
 DQ = 1; 
 if(DQ)
 dat|=0x80;
 delay_18B20(4);
}
  return(dat);
}
//******************************************************************************//
void WriteOneChar(unsigned char dat)
{
  unsigned char i=0;
  for (i=8; i>0; i--)
  {
  DQ = 0;
  DQ = dat&0x01;
    delay_18B20(5);
  DQ = 1;
    dat>>=1;
 }
}
//******************************************************************************//
unsigned char ReadTemp(void)
{
unsigned char a=0;
unsigned char b=0;
unsigned char t=0;
unsigned char kq;
Init_DS18B20();
WriteOneChar(0xCC);     // cho phep dieu khien truy nhap truc tiep den lenh nho sensor ma khong can gui chuoi ma sensor
WriteOneChar(0x44); // khoi dong qua trinh do va chuyen doi du lieu

delay_18B20(100);    

Init_DS18B20();
WriteOneChar(0xCC); 
WriteOneChar(0xBE);    // Cho phep thiet bi doc nd bo nho nhap

delay_18B20(100);

a=ReadOneChar();    
b=ReadOneChar();  
kq=b<<4;
kq+=(a&0xf0)>>4; 
return (kq);
}
//******************************************************************************//
void Read_Actual_Temp(void)
{
temp1= ReadTemp();
temp2 = ReadTemp();
if((temp2<150)&&(temp2>temp1-5)&&(temp2<temp1+5))
{
nhiet_thuc = temp2;
}
}
//******************************************************************************//
void Chon_che_do(void) // Kiem tra phim nhan.
{
     if(Mode == 0 )
{
delay(1000);
if(Mode == 0)
{
while(!Mode);
Run_Stop = Stop;
Index ++;
if(Index ==2) Index = 0;
if(Index ==0) 
{
cnt_timer = 0;
LCD_Clear();
LCD_PrString("Che do Auto");
}
if(Index==1)
{
LCD_Clear();
LCD_PrString("Che do hen gio");
}
  }
}
}
void Cai_dat(void)
{
if((Timer ==0)&&(Index ==  1)) //  chinh thoi gian Manual
{
delay(1000);
if(Timer == 0)
{
while(!Timer);
timer_mode ++;
if(timer_mode == 3) timer_mode = 0;
}
switch(timer_mode)
{
case 0: timer = Timer1;break;
case 1: timer = Timer2;break;
case 2: timer = Timer3;break;
}
LCD_Clear();
LCD_Position(0,0);
LCD_PrString("Che dong Timer");
LCD_Position(1,0);
   LCD_PrString("Timer=");
   LCD_PrInteger(timer);
}
if(Start == 0)
{
delay(1000);
if(Start == 0)
{
while(!Start);
Run_Stop = Run;
cnt_timer = 0;
}
}
if(Setting == 0)
{
delay(1000);
if(Setting ==0)
{
while(!Setting);
menu ++;
if(menu == 3) menu = 0;

if(menu == 0)
{
        LCD_Clear();
LCD_Position(0,0);
LCD_PrString("Nhiet do thap");
LCD_Position(1,0);
    LCD_PrString("Temp_Low=");
    LCD_PrInteger(Status_Low);
}
else if(menu == 1)
{
LCD_Clear();
LCD_Position(0,0);
LCD_PrString("Nhiet do cao");
LCD_Position(1,0);
    LCD_PrString("Temp_High=");
    LCD_PrInteger(Status_High);
}
else
{
LCD_Clear();
LCD_Position(0,0);
LCD_PrString("Nguong do am");
LCD_Position(1,0);
    LCD_PrString("HMT_Therhold=");
    LCD_PrInteger(HMT_Therhold);
}
}
}
if(Up_Down == 0)
{
delay(1000);
if(Up_Down == 0)
{
while(!Up_Down);
if(menu == 0)
{
if(Status_Low < 100) Status_Low ++;
LCD_Clear();
LCD_Position(0,0);
LCD_PrString("Nhiet do thap");
LCD_Position(1,0);
    LCD_PrString("Temp_Low=");
    LCD_PrInteger(Status_Low);
}  
else if(menu == 1)
{
if(Status_High< 100) Status_High ++;
LCD_Clear();
LCD_Position(0,0);
LCD_PrString("Nhiet do cao");
LCD_Position(1,0);
    LCD_PrString("Temp_High=");
    LCD_PrInteger(Status_High);
}
else if(menu == 2)
{
if(HMT_Therhold<100) HMT_Therhold = HMT_Therhold +10;
LCD_Clear();
LCD_Position(0,0);
LCD_PrString("Nguong do am");
LCD_Position(1,0);
    LCD_PrString("HMT_Therhold=");
    LCD_PrInteger(HMT_Therhold);
}
}
}
}

//******************************************************************************//
void doc_cam_bien_HandMode()
{  
if(dem_tg>=400)
{
n++;
if(n== 10)
{
if((cnt_timer <timer)&&(doam>HMT_Therhold))
{
cnt_timer ++;
Relay = 1;
}
else
{
Relay = 0;
}
n = 0;
}
    Read_Actual_Temp();

LCD_Clear();
LCD_Position(0,0);
LCD_PrString("%=");
LCD_PrInteger(doam);
LCD_PrString(" >< ");
LCD_PrString("oC=");
LCD_PrInteger(nhiet_thuc);


LCD_Position(1,0);
LCD_PrString("Timer =");
LCD_PrInteger(timer - cnt_timer);
dem_tg = 0;
     }
}
void doc_cam_bien_AutoMode()
{  
if(dem_tg>=400) // cho khoang thoi gian 0.1s
{
Read_Actual_Temp();
if(nhiet_thuc < Status_Low)
{
Relay = 1;
}
if(nhiet_thuc > Status_High)
{
Relay = 0;
}

LCD_Clear();
LCD_Position(0,0);
LCD_PrString(" Che do tu dong");
LCD_Position(1,0);
LCD_PrString("%=");
LCD_PrInteger(doam);
LCD_PrString(" >< ");
LCD_PrString("oC=");
LCD_PrInteger(nhiet_thuc);

dem_tg = 0;
     }
}
void main()
{

Init_DS18B20();
LCD_Init();
LCD_Clear();
LCD_PrString("Dang khoi dong...");
delay(1000);
IE = 0x83; 
IT0 = 1;
IP=0x01; 
TMOD = 0x02; 
TH0=TL0=-250;
TR0 = 1;
nhiet_thuc = ReadTemp();

LCD_Clear();
LCD_PrString(" Auto/Manual ?");
Index = 0;
while(1)
{
Chon_che_do();
if(Run_Stop == Run)
{
if(Index == 0)
{
  
  doc_cam_bien_AutoMode();   
}
else if (Index == 1)
{
doc_cam_bien_HandMode();
}
}
else
{
cai_dat();
cnt_timer = 0;
Relay = 0;
}
}

}

void interrupt_EX0(void) interrupt 0
{
dem++;
}
void interrupt_Timer0(void) interrupt 1
{
dem_tg ++;
dem_tg2++;
if(dem_tg2>=4000) // cho khoang thoi gian 1s
{
Fx=dem;
   doam=(((F0-Fx)*100.0)/(F0-F1));
dem_tg2 = 0;
dem = 0;
}
}


( Full Nguyên Lý + PCB + Code + Mô Phỏng)
Khi nhấn nút "Tải Về Máy", bạn sẽ vào trang quảng cáo, vui lòng chờ 5 giây. Nút  hiện ra ở góc phải phía trên, nhấn vào để đến trang download

Điện Tử | Tin Học - eChipKool.Com - Chia sẻ kiến thức - Kết nối đam mê điện tử
In bài này
Previous
Next Post »

Bạn đọc hãy giúp chúng tôi xây dựng cộng đồng bằng cách để lại bình luận, chúng tôi luôn đón nhận mọi ý kiến của các bạn:
» Bình luận nghiêm túc và không chứa các liên kết quảng cáo.
» Vui lòng không Spam nhận xét với mọi hình thức.
» Rất mong bạn đề tên cho nhận xét của chính mình - Bằng cách chọn vào Tên/URL và điền tên bạn vào (Phần URL có thể bỏ trống ).

- Bạn có thể chèn Link nhạc (NCT), video(Youtube),Hình ảnh vào comment bằng cú pháp:
+ [youtube] Link video Youtube [/youtube].
+ [img] Link ảnh( định dạng PNG, JPG,GIF) [/img]
+Chèn link liên kết: <a href="LINK" rel="nofollow">Name</a>
-Bạn copy mã bên cạnh biểu tượng chèn vào nhận xét để bày tỏ cảm xúc!! ConversionConversion EmoticonEmoticon

       Mạch Khóa Số Điện Tử Mạch Đếm Sản Phẩm Mạch Đèn giao thông Ngã Tư Mạch Trái Tim Final Mạch Trái Tim Final Mạch Trái Tim I Love U

THƯ MỤC KHO TÀI LIỆU MIỄN PHÍ ECHIPKOOL

Code 8051 - ASM Code 8051 - C Code AVR - C Code led sao băng Code PIC - C Điện tử cơ bản điện tử viễn thông Đo Nhiệt Độ DS18B20 + LCD Đo Nhiệt Độ LM35 + LCD Đo Nhiệt Độ LM35 + Led 7 thanh Đo tốc độ động cơ Động cơ robo Ebook Đại Học ebook điện tử Ebook đồ án Học Orcad Học Protues Hồng ngoại Lập Trình 8051 Lập Trình AVR lập trình c++ Lập Trình Led Quảng Cáo lập trình PIC Lập trình Robot Lập trình VHDL Lcd16x2 Led Clock Led Quay Led RGB Mạch 7seg Mạch Amply.Mạch Loa Mạch Cảm Biến Mạch cube Mạch Đếm Sản Phẩm Mạch điện cơ bản Mạch điện hay Mạch Điện Ứng Dụng Mạch đọc file nhạc MP3 dùng Atmega 8 Mạch Động Cơ Mạch đồng hồ Mạch đồng hồ LCD Mạch đồng hồ Matrix Mạch giao thông Mạch in Mạch khóa số điện tử Mạch Led đơn Mạch Led Quảng Cáo Mạch Led Vumeter Mạch Ma trận Phím Mạch Matrix Mạch nạp Mạch nguồn Mạch Nút Bấm Mạch RS232 Mạch RS485 Mạch thu phát Mạch tổ hợp MSI Mạch trái tim Mạch truyền điện không dây Mạch Vi điều khiển Module Bluetooth Module Sim Module Sim548 Motor Nhiệt độ - Độ ẩm oscilloscope Phần mềm điện tử Phần Mềm Diệt Viruts Phần Mềm Hay Phần Mềm Led Quảng Cáo Phần mềm vi tính robocon Rule robocon Sạc Acquy Sản Phẩm Thương Mại Sáng tạo Smart Home Tài liệu Điện Tử Tranzitor Tụ điện TUT - 8051 - ASM TUT - 8051 - KeilC UART Ứng Dụng Led Quảng Cáo Ứng dụng USB USB TO COM Vi điều khiển - Ứng dụng Vi mạch số VOM Wifi ESP8266