Home » » Code asembly Sao băng đơn giản

Code asembly Sao băng đơn giản

Written By Unknown on October 13, 2015 | 4:49 PMCode led sao băng Asembly đơn giản, thích hợp viết code led quảng cáo thêm hiệu ứng viền sao băng.
$mod51
        ORG 0H
;------------------------------------------------------
MAIN:      
        CALL    SAOBANG

;------------------------------------------------------
        LJMP    MAIN
;------------------------------------------------------
;******************************************************
SAOBANG:
;******************************************************
        MOV    R1,#200
LED00:       
        MOV    P0,#00011111B

        MOV    R7,#8  
        MOV     A,R7
        LCALL    DELAY
        CLR    P0.0


        MOV    R7,#16
        MOV     A,R7
        LCALL    DELAY
        CLR    P0.1
  
        MOV    R7,#32
        MOV     A,R7
        LCALL    DELAY
        CLR    P0.2


        MOV    R7,#64
        MOV     A,R7
        LCALL    DELAY
        CLR    P0.3
  
        MOV    R7,#128
        MOV     A,R7
        LCALL    DELAY
        CLR    P0.4
  

        DJNZ    R1,LED00
;---------------------------------------------------------------
        MOV    R1,#200
LED01:       
        MOV    P0,#00011111B

        MOV    R7,#8  
        MOV     A,R7
        LCALL    DELAY
        CLR    P0.1
  
        MOV    R7,#16
        MOV     A,R7
        LCALL    DELAY
        CLR    P0.2
  

        MOV    R7,#32
        MOV     A,R7
        LCALL    DELAY
        CLR    P0.3
  

        MOV    R7,#64
        MOV     A,R7
        LCALL    DELAY
        CLR    P0.4


        MOV    R7,#128
        MOV     A,R7
        LCALL    DELAY
        CLR    P0.0
  
        DJNZ    R1,LED01

;---------------------------------------------------------------
        MOV    R1,#200
LED02:       
        MOV    P0,#00011111B
  

        MOV    R7,#8  
        MOV     A,R7
        LCALL    DELAY
        CLR    P0.2
  
        MOV    R7,#16
        MOV     A,R7
        LCALL    DELAY
        CLR    P0.3
  

        MOV    R7,#32
        MOV     A,R7
        LCALL    DELAY
        CLR    P0.4
  

        MOV    R7,#64
        MOV     A,R7
        LCALL    DELAY
        CLR    P0.0
  

        MOV    R7,#128
        MOV     A,R7
        LCALL    DELAY
        CLR    P0.1
  

        DJNZ    R1,LED02

;---------------------------------------------------------------
        MOV    R1,#200
LED03:       
        MOV    P0,#00011111B

  
        MOV    R7,#8  
        MOV     A,R7
        LCALL    DELAY
        CLR    P0.3
  

        MOV    R7,#16
        MOV     A,R7
        LCALL    DELAY
        CLR    P0.4
  
  
        MOV    R7,#32
        MOV     A,R7
        LCALL    DELAY
        CLR    P0.0
  
        MOV    R7,#64
        MOV     A,R7
        LCALL    DELAY
        CLR    P0.1
  

        MOV    R7,#128
        MOV     A,R7
        LCALL    DELAY
        CLR    P0.2
  

        DJNZ    R1,LED03

;---------------------------------------------------------------
        MOV    R1,#200
LED04:       
        MOV    P0,#00011111B
  
        MOV    R7,#8  
        MOV     A,R7
        LCALL    DELAY
        CLR    P0.4
  

        MOV    R7,#16
        MOV     A,R7
        LCALL    DELAY
        CLR    P0.0

        MOV    R7,#32
        MOV     A,R7
        LCALL    DELAY
        CLR    P0.1
  

        MOV    R7,#64
        MOV     A,R7
        LCALL    DELAY
        CLR    P0.2
  

        MOV    R7,#128
        MOV     A,R7
        LCALL    DELAY
        CLR    P0.3

        DJNZ    R1,LED04

        RET

;---------------------------------------------------

DELAY:      
    DJNZ    ACC,$
    RET
    END


Khi nhấn nút "Tải Về Máy", bạn sẽ vào trang quảng cáo, vui lòng chờ 5 giây. Nút  hiện ra ở góc phải phía trên, nhấn vào để đến trang download
Điện Tử | Tin Học - eChipKool.Com - Chia sẻ kiến thức - Kết nối đam mê điện tử

0 comments :

Post a Comment

Bạn đọc hãy giúp chúng tôi xây dựng cộng đồng bằng cách để lại bình luận, chúng tôi luôn đón nhận mọi ý kiến của các bạn:
» Bình luận nghiêm túc và không chứa các liên kết quảng cáo.
» Vui lòng không Spam nhận xét với mọi hình thức.
» Rất mong bạn đề tên cho nhận xét của chính mình - Bằng cách chọn vào Tên/URL và điền tên bạn vào (Phần URL có thể bỏ trống ).

- Bạn có thể chèn Link nhạc (NCT), video(Youtube),Hình ảnh vào comment bằng cú pháp:
+ [youtube] Link video Youtube [/youtube].
+ [img] Link ảnh( định dạng PNG, JPG,GIF) [/img]
+Chèn link liên kết: <a href="LINK" rel="nofollow">Name</a>
-Bạn copy mã bên cạnh biểu tượng chèn vào nhận xét để bày tỏ cảm xúc!!

Search This Blog