Home » » Mạch đếm Tăng - Giảm 2 số

Mạch đếm Tăng - Giảm 2 số

Written By Unknown on October 14, 2015 | 11:53 PM


Code mã nguồn:
;PHAN KHAI BAO BIEN NGO VAO
TANG BIT P3.2
GIAM BIT P3.3
START BIT P3.4
;PHAN KHAI BAO BIEN NGO RA
DATA_LED1 EQU P2
DATA_LED2 EQU P1
DENBAO BIT P3.5
;PHAN KHAI BAO O NHO SU DUNG TRONG CHUONG TRINH
SODEM EQU 30H
DEM_TG EQU 31H
TT_GIAM BIT 7FH
ORG 0000H
JMP SETUP
ORG 000BH
JMP NGAT_TIMER_0 ;NGAT DE GIAM SO DEM
ORG 0030H
SETUP:
SETB EA ;CHO PHEP NGAT TOAN CUC
SETB ET0 ;CHO PHEP NGAT TIMER0
MOV TMOD,#01H
MOV TH0,#HIGH(-50000)
MOV TL0,#LOW(-50000)
SETB TR0
SETB DENBAO ;TAT DEN BAO HIEU
MOV SODEM,#90
MOV DEM_TG,#0
CLR TT_GIAM ;MAC DINH LA CHUA CHO GIAM
MOV DPTR,#TB_LED
MAIN:
CALL HIENTHI
JB TANG,KTGIAM
JNB TANG,$
INC SODEM
MOV A,SODEM
CJNE A,#100,THOATTANG
MOV SODEM,#99
THOATTANG:
JMP MAIN
KTGIAM:
JB GIAM,KTSTART
JNB GIAM,$
DEC SODEM
MOV A,SODEM
CJNE A,#-1,THOATGIAM
MOV SODEM,#0
THOATGIAM:
JMP MAIN
KTSTART:
JB START,MAIN
JNB START,$
SETB TT_GIAM
JMP MAIN
NGAT_TIMER_0:
CLR TR0
MOV TH0,#HIGH(-50000)
MOV TL0,#LOW(-50000)
SETB TR0
PUSH ACC
INC DEM_TG
MOV A,DEM_TG
CJNE A,#10,THOATNGAT
MOV DEM_TG,#0
JNB TT_GIAM,THOATNGAT
MOV A,SODEM
CJNE A,#0,TIEPTUC
CLR DENBAO
JMP THOATNGAT
TIEPTUC:
DEC SODEM
THOATNGAT:
POP ACC
RETI
HIENTHI:
MOV A,SODEM
MOV B,#10
DIV AB
MOVC A,@A+DPTR
MOV DATA_LED1,A
MOV A,B
MOVC A,@A+DPTR
MOV DATA_LED2,A
RET
TB_LED:
DB 01000000B ;0
DB 01111001B ;1
DB 00100100B ;2
DB 00110000B ;3
DB 00011001B ;4
DB 00010010B ;5
DB 00000010B ;6
DB 01011000B ;7
DB 00000000B ;8
DB 00010000B ;9
END

( Code + Mô phỏng)
Khi nhấn nút "Tải Về Máy", bạn sẽ vào trang quảng cáo, vui lòng chờ 5 giây. Nút  hiện ra ở góc phải phía trên, nhấn vào để đến trang download

Điện Tử | Tin Học - eChipKool.Com - Chia sẻ kiến thức - Kết nối đam mê điện tử
Theo codientu.org

0 comments :

Post a Comment

Bạn đọc hãy giúp chúng tôi xây dựng cộng đồng bằng cách để lại bình luận, chúng tôi luôn đón nhận mọi ý kiến của các bạn:
» Bình luận nghiêm túc và không chứa các liên kết quảng cáo.
» Vui lòng không Spam nhận xét với mọi hình thức.
» Rất mong bạn đề tên cho nhận xét của chính mình - Bằng cách chọn vào Tên/URL và điền tên bạn vào (Phần URL có thể bỏ trống ).

- Bạn có thể chèn Link nhạc (NCT), video(Youtube),Hình ảnh vào comment bằng cú pháp:
+ [youtube] Link video Youtube [/youtube].
+ [img] Link ảnh( định dạng PNG, JPG,GIF) [/img]
+Chèn link liên kết: <a href="LINK" rel="nofollow">Name</a>
-Bạn copy mã bên cạnh biểu tượng chèn vào nhận xét để bày tỏ cảm xúc!!

Search This Blog