[Share] - Đồng hồ giờ phút giây có hẹn giờ ~ eChipKool SHOP - Chia sẻ kiến thức- Kết nối đam mê Điện Tử

[Share] - Đồng hồ giờ phút giây có hẹn giờ

Code mã nguồn:
#include<reg52.h>

sbit UP=P3^7;
sbit DOWN=P3^5;
sbit SET=P3^6;

sbit SDA=P1^1;
sbit SCL=P1^0;

sbit ALARM1=P1^7;
sbit ALARM2=P1^6;
sbit ALARM3=P1^5;
sbit ALARM4=P1^4;
sbit SPEAKER=P3^1;

const unsigned char Code7Seg[11]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0xff};
const unsigned char Select7Seg[7]={0x00,0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20};

#define DataPort P2
#define Controll P0

unsigned char seconds,minute,hour,dvphut,dvgio,dvgiay,chucphut,chucgio,chucgiay;

unsigned char chucgio_bt1,chucgio_bt2,chucgio_bt3,chucgio_bt4;
unsigned char chucphut_bt1,chucphut_bt2,chucphut_bt3,chucphut_bt4;
unsigned char chucgiay_bt1,chucgiay_bt2,chucgiay_bt3,chucgiay_bt4;

unsigned char dvgio_bt1,dvgio_bt2,dvgio_bt3,dvgio_bt4;
unsigned char dvphut_bt1,dvphut_bt2,dvphut_bt3,dvphut_bt4;
unsigned char dvgiay_bt1,dvgiay_bt2,dvgiay_bt3,dvgiay_bt4;

unsigned char hour_bt1=0,hour_bt2=0,hour_bt3=0,hour_bt4=0;
unsigned char minute_bt1=0,minute_bt2=0,minute_bt3=0,minute_bt4=0;
unsigned char seconds_bt1=0,seconds_bt2=0,seconds_bt3=0,seconds_bt4=0;

unsigned char bt1=0,bt2=0,bt3=0,bt4=0,bt_on=0;

unsigned char a=0,kt=0,set0=1,set1=1,up0=1,up1=1,down0=1,down1=1,al=0;
//----------------------------------------------
//##################DELAY#######################
//----------------------------------------------
void delay()
{
unsigned char i;
for (i = 0; i < 4; i++){};
}
//--------------------------------------------
void  delay1(unsigned char  time8us)
{
while(time8us--);
}
//-----------------------------------------
//===========I2C=============================
//-----------------------------------------
void SCL_high()
{
SCL = 1;
delay();
}
//------------------------------------------
void SCL_low()
{
SCL = 0;
delay();
}
//-------------------------------------------
void I2C_Start()
{
SDA = 1;
SCL = 1;
SDA = 0;
delay();
SCL = 0;
SDA = 1;
}
//--------------------------------------------
void I2C_Stop()
{
SDA = 0;
SCL_high();
SDA = 1;
}
//----------------------------------------------
bit I2C_Write(unsigned char dat)
{
unsigned char i;
bit outbit;
for (i = 1; i <= 8; i++)
{
outbit=dat&0x80;
SDA = outbit;
dat = dat << 1;
SCL_high();
SCL_low();
}
SDA = 1;
SCL_high();
outbit = SDA;
SCL_low();
return(outbit);
}
//----------------------------------------------------
unsigned char I2C_Read(bit ack)
{
unsigned char i, dat;
bit inbit;
dat = 0;
for(i=1;i<=8;i++)
{
SCL_high();
inbit = SDA;
dat = dat << 1;
dat = dat | inbit;
SCL_low();
}
if (ack) SDA = 0;
else SDA = 1;
SCL_high();
SCL = 0;
SDA = 1;
delay();
return(dat);
}
//-------------------------------------------------------------
//======================DS1307==============================
//--------------------------------------------------------------
void rtc_write(unsigned char add, unsigned char dat)
{
I2C_Start();
I2C_Write(0xd0);
I2C_Write(add);
I2C_Write(((dat/10)<<4)|(dat%10));
I2C_Stop();
}
unsigned char rtc_read(unsigned char add)
{
unsigned char dat;
I2C_Start();
I2C_Write(0xd0);
I2C_Write(add);
I2C_Start();
I2C_Write(0xd1);
dat = I2C_Read(0);
I2C_Stop();
dat = (dat & 0x0f) + (dat>>4)*10;
return (dat);
}
void write_rtc()
{
rtc_write(0x00, seconds); //Thanh ghi giây (SECONDS): thanh ghi này là thanh ghi dau tiên trong bo nho cua DS1307, dia chi cua nó là 0x00. Bon bit thap cua thanh ghi này chia ma BCD 4-bit cua chu so hàng don vi cua giá tri giây. Do giá tri cao nhat cua chu so hàng chuc là 5 (không có giây 60) nên chi can 3 bit (các bit SECONDS 6:4) là có the ma hóa duuc (so 5 =101, 3 bit).
/* 0x00 la gia tri cua thanh ghi seconds (giay), nap gia tri dang co trong bien seconds vao thanh ghi giay trong DS1307 tuong duong voi viec nap gia tri 0 cho bit ch (Bit cao nhat, bit 7, trong thanh ghi này là 1 bit dieu khien (Clock halt – treo dong ho), neu bit này duuc set bang 1 bo dao dong trong chip bi vô hieu hóa, dong ho không hoat dong. Vi vay, nhat thiet phai reset bit này xuong 0 ngay tu dau (^_^ tuc la chinh giay xong thi dong ho se chay lun, neu khong thi no khong chay). )*/
rtc_write(0x01, minute); //nap gia tri dang co trong bien minute vao thanh ghi phut trong DS1307, dia chi cua thanh ghi phut trong DS1307 la 0x01
rtc_write(0x02, hour); //nap gia tri dang co trong bien hour vao thanh ghi gio trong DS1307, dia chi cua thanh ghi gio trong DS1307 la 0x02

rtc_write(0x08, seconds_bt1);
rtc_write(0x09, seconds_bt2);
rtc_write(0x0a, seconds_bt3);
rtc_write(0x0b, seconds_bt4);
rtc_write(0x0c, minute_bt1);
rtc_write(0x0d, minute_bt2);
rtc_write(0x0e, minute_bt3);
rtc_write(0x0f, minute_bt4);
rtc_write(0x10, hour_bt1);
rtc_write(0x11, hour_bt2);
rtc_write(0x12, hour_bt3);
rtc_write(0x13, hour_bt4);
}
void read_rtc()
{
if(kt==0) //kiem tra gia tri dang co trong bien kt co = 0 hay khong, neu khong = 0 thi thoat khoi ham read_rtc()
{
if(a==1) //neu gia tri dang co trong bien a = 1 thi ghi vao DS1307 nhung gia tri cua cac bien da thay doi va dat lai gia tri 0 vao bien a
{
write_rtc(); //goi ham con write_rtc() de ghi nhung gia tri cua cac bien da thay doi
a=0; //nap lai gia tri 0 vao bien a
}
seconds = rtc_read(0x00); //doc gia tri dang co o thanh ghi giay trong DS1307 roi nap gia tri do vao bien seconds
minute = rtc_read(0x01); //doc gia tri dang co o thanh ghi phut trong DS1307 roi nap gia tri do vao bien minute
hour = rtc_read(0x02); //doc gia tri dang co o thanh ghi gio trong DS1307 roi nap gia tri do vao bien hour
}
}
//-----------------------------------------------------------------------------
//++++++++++++++++++++++++quet led 7 doan++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
//-----------------------------------------------------------------------------
void hienthi()
{
unsigned char i;
dvphut = (Code7Seg[minute%10]);
chucphut = (Code7Seg[minute/10]);
dvgio = (Code7Seg[hour%10]);
chucgio = (Code7Seg[hour/10]);  
dvgiay = (Code7Seg[seconds%10]);
chucgiay = (Code7Seg[seconds/10]);

dvphut_bt1 = (Code7Seg[minute_bt1%10]);
chucphut_bt1 = (Code7Seg[minute_bt1/10]);
dvgio_bt1 = (Code7Seg[hour_bt1%10]);
chucgio_bt1 = (Code7Seg[hour_bt1/10]);  
dvgiay_bt1 = (Code7Seg[seconds_bt1%10]);
chucgiay_bt1 = (Code7Seg[seconds_bt1/10]);

dvphut_bt2 = (Code7Seg[minute_bt2%10]);
chucphut_bt2 = (Code7Seg[minute_bt2/10]);
dvgio_bt2 = (Code7Seg[hour_bt2%10]);
chucgio_bt2 = (Code7Seg[hour_bt2/10]);  
dvgiay_bt2 = (Code7Seg[seconds_bt2%10]);
chucgiay_bt2 = (Code7Seg[seconds_bt2/10]);

dvphut_bt3 = (Code7Seg[minute_bt3%10]);
chucphut_bt3 = (Code7Seg[minute_bt3/10]);
dvgio_bt3 = (Code7Seg[hour_bt3%10]);
chucgio_bt3 = (Code7Seg[hour_bt3/10]);  
dvgiay_bt3 = (Code7Seg[seconds_bt3%10]);
chucgiay_bt3 = (Code7Seg[seconds_bt3/10]);

dvphut_bt4 = (Code7Seg[minute_bt4%10]);
chucphut_bt4 = (Code7Seg[minute_bt4/10]);
dvgio_bt4 = (Code7Seg[hour_bt4%10]);
chucgio_bt4 = (Code7Seg[hour_bt4/10]);  
dvgiay_bt4 = (Code7Seg[seconds_bt4%10]);
chucgiay_bt4 = (Code7Seg[seconds_bt4/10]);
//===============================hienthi======================================
if ( kt == 0 && al == 0) //hien thi che do binh thuong
{
i=0;
while(i<8) //t_on cua chu ky hien thi
{
if(hour<10) {Controll=Select7Seg[0];DataPort=Code7Seg[11];} //xoa so khong
else {Controll=Select7Seg[1];DataPort=chucgio;} //hien thi chuc gio
delay1(25); //t_on cua chu ky chon led
Controll=Select7Seg[0];DataPort=Code7Seg[11]; //tat chong lem
delay1(2); //t_off cua chu ky chon led

Controll=Select7Seg[2];DataPort=dvgio; //hien thi don vi gio
delay1(25); //t_on cua chu ky chon led
Controll=Select7Seg[0];DataPort=Code7Seg[11]; //tat chong lem
delay1(2); //t_off cua chu ky chon led

Controll=Select7Seg[3];DataPort=chucphut; //hien thi chuc phut
delay1(25); //t_on cua chu ky chon led
Controll=Select7Seg[0];DataPort=Code7Seg[11]; //tat chong lem
delay1(2); //t_off cua chu ky chon led

Controll=Select7Seg[4];DataPort=dvphut; //hien thi don vi phut
delay1(25); //t_on cua chu ky chon led
Controll=Select7Seg[0];DataPort=Code7Seg[11]; //tat chong lem
delay1(2); //t_off cua chu ky chon led

Controll=Select7Seg[5];DataPort=chucgiay; //hien thi chuc giay
delay1(25); //t_on cua chu ky chon led
Controll=Select7Seg[0];DataPort=Code7Seg[11]; //tat chong lem
delay1(2); //t_off cua chu ky chon led

Controll=Select7Seg[6];DataPort=dvgiay; //hien thi don vi giay
delay1(25); //t_on cua chu ky chon led
Controll=Select7Seg[0];DataPort=Code7Seg[11]; //tat chong lem
delay1(2); //t_off cua chu ky chon led

if(bt1==1)ALARM1=0; else ALARM1=1;
if(bt2==1)ALARM2=0; else ALARM2=1;
if(bt3==1)ALARM3=0; else ALARM3=1;
if(bt4==1)ALARM4=0; else ALARM4=1;

i++;
}
}
if ( kt == 0 && al == 1) //hien thi che do bao thuc 1
{
i=0;
while(i<8) //t_on cua chu ky hien thi
{
if(hour_bt1<10) {Controll=Select7Seg[0];DataPort=Code7Seg[11];} //xoa so khong
else {Controll=Select7Seg[1];DataPort=chucgio_bt1;} //hien thi chuc gio
delay1(25); //t_on cua chu ky chon led
Controll=Select7Seg[0];DataPort=Code7Seg[11]; //tat chong lem
delay1(2); //t_off cua chu ky chon led

Controll=Select7Seg[2];DataPort=dvgio_bt1; //hien thi don vi gio
delay1(25); //t_on cua chu ky chon led
Controll=Select7Seg[0];DataPort=Code7Seg[11]; //tat chong lem
delay1(2); //t_off cua chu ky chon led

Controll=Select7Seg[3];DataPort=chucphut_bt1; //hien thi chuc phut
delay1(25); //t_on cua chu ky chon led
Controll=Select7Seg[0];DataPort=Code7Seg[11]; //tat chong lem
delay1(2); //t_off cua chu ky chon led

Controll=Select7Seg[4];DataPort=dvphut_bt1; //hien thi don vi phut
delay1(25); //t_on cua chu ky chon led
Controll=Select7Seg[0];DataPort=Code7Seg[11]; //tat chong lem
delay1(2); //t_off cua chu ky chon led

Controll=Select7Seg[5];DataPort=chucgiay_bt1; //hien thi chuc giay
delay1(25); //t_on cua chu ky chon led
Controll=Select7Seg[0];DataPort=Code7Seg[11]; //tat chong lem
delay1(2); //t_off cua chu ky chon led

Controll=Select7Seg[6];DataPort=dvgiay_bt1; //hien thi don vi giay
delay1(25); //t_on cua chu ky chon led
Controll=Select7Seg[0];DataPort=Code7Seg[11]; //tat chong lem
delay1(2); //t_off cua chu ky chon led

ALARM1=0;ALARM2=1;ALARM3=1;ALARM4=1;

i++;
}
}
if ( kt == 0 && al == 2) //hien thi che do bao thuc 2
{
i=0;
while(i<8) //t_on cua chu ky hien thi
{
if(hour_bt2<10) {Controll=Select7Seg[0];DataPort=Code7Seg[11];} //xoa so khong
else {Controll=Select7Seg[1];DataPort=chucgio_bt2;} //hien thi chuc gio
delay1(25); //t_on cua chu ky chon led
Controll=Select7Seg[0];DataPort=Code7Seg[11]; //tat chong lem
delay1(2); //t_off cua chu ky chon led

Controll=Select7Seg[2];DataPort=dvgio_bt2; //hien thi don vi gio
delay1(25); //t_on cua chu ky chon led
Controll=Select7Seg[0];DataPort=Code7Seg[11]; //tat chong lem
delay1(2); //t_off cua chu ky chon led

Controll=Select7Seg[3];DataPort=chucphut_bt2; //hien thi chuc phut
delay1(25); //t_on cua chu ky chon led
Controll=Select7Seg[0];DataPort=Code7Seg[11]; //tat chong lem
delay1(2); //t_off cua chu ky chon led

Controll=Select7Seg[4];DataPort=dvphut_bt2; //hien thi don vi phut
delay1(25); //t_on cua chu ky chon led
Controll=Select7Seg[0];DataPort=Code7Seg[11]; //tat chong lem
delay1(2); //t_off cua chu ky chon led

Controll=Select7Seg[5];DataPort=chucgiay_bt2; //hien thi chuc giay
delay1(25); //t_on cua chu ky chon led
Controll=Select7Seg[0];DataPort=Code7Seg[11]; //tat chong lem
delay1(2); //t_off cua chu ky chon led

Controll=Select7Seg[6];DataPort=dvgiay_bt2; //hien thi don vi giay
delay1(25); //t_on cua chu ky chon led
Controll=Select7Seg[0];DataPort=Code7Seg[11]; //tat chong lem
delay1(2); //t_off cua chu ky chon led

ALARM1=1;ALARM2=0;ALARM3=1;ALARM4=1;

i++;
}
}
if ( kt == 0 && al == 3) //hien thi che do bao thuc 3
{
i=0;
while(i<8) //t_on cua chu ky hien thi
{
if(hour_bt3<10) {Controll=Select7Seg[0];DataPort=Code7Seg[11];} //xoa so khong
else {Controll=Select7Seg[1];DataPort=chucgio_bt3;} //hien thi chuc gio
delay1(25); //t_on cua chu ky chon led
Controll=Select7Seg[0];DataPort=Code7Seg[11]; //tat chong lem
delay1(2); //t_off cua chu ky chon led

Controll=Select7Seg[2];DataPort=dvgio_bt3; //hien thi don vi gio
delay1(25); //t_on cua chu ky chon led
Controll=Select7Seg[0];DataPort=Code7Seg[11]; //tat chong lem
delay1(2); //t_off cua chu ky chon led

Controll=Select7Seg[3];DataPort=chucphut_bt3; //hien thi chuc phut
delay1(25); //t_on cua chu ky chon led
Controll=Select7Seg[0];DataPort=Code7Seg[11]; //tat chong lem
delay1(2); //t_off cua chu ky chon led

Controll=Select7Seg[4];DataPort=dvphut_bt3; //hien thi don vi phut
delay1(25); //t_on cua chu ky chon led
Controll=Select7Seg[0];DataPort=Code7Seg[11]; //tat chong lem
delay1(2); //t_off cua chu ky chon led

Controll=Select7Seg[5];DataPort=chucgiay_bt3; //hien thi chuc giay
delay1(25); //t_on cua chu ky chon led
Controll=Select7Seg[0];DataPort=Code7Seg[11]; //tat chong lem
delay1(2); //t_off cua chu ky chon led

Controll=Select7Seg[6];DataPort=dvgiay_bt3; //hien thi don vi giay
delay1(25); //t_on cua chu ky chon led
Controll=Select7Seg[0];DataPort=Code7Seg[11]; //tat chong lem
delay1(2); //t_off cua chu ky chon led

ALARM1=1;ALARM2=1;ALARM3=0;ALARM4=1;

i++;
}
}
if ( kt == 0 && al == 4) //hien thi che do bao thuc 4
{
i=0;
while(i<8) //t_on cua chu ky hien thi
{
if(hour_bt4<10) {Controll=Select7Seg[0];DataPort=Code7Seg[11];} //xoa so khong
else {Controll=Select7Seg[1];DataPort=chucgio_bt4;} //hien thi chuc gio
delay1(25); //t_on cua chu ky chon led
Controll=Select7Seg[0];DataPort=Code7Seg[11]; //tat chong lem
delay1(2); //t_off cua chu ky chon led

Controll=Select7Seg[2];DataPort=dvgio_bt4; //hien thi don vi gio
delay1(25); //t_on cua chu ky chon led
Controll=Select7Seg[0];DataPort=Code7Seg[11]; //tat chong lem
delay1(2); //t_off cua chu ky chon led

Controll=Select7Seg[3];DataPort=chucphut_bt4; //hien thi chuc phut
delay1(25); //t_on cua chu ky chon led
Controll=Select7Seg[0];DataPort=Code7Seg[11]; //tat chong lem
delay1(2); //t_off cua chu ky chon led

Controll=Select7Seg[4];DataPort=dvphut_bt4; //hien thi don vi phut
delay1(25); //t_on cua chu ky chon led
Controll=Select7Seg[0];DataPort=Code7Seg[11]; //tat chong lem
delay1(2); //t_off cua chu ky chon led

Controll=Select7Seg[5];DataPort=chucgiay_bt4; //hien thi chuc giay
delay1(25); //t_on cua chu ky chon led
Controll=Select7Seg[0];DataPort=Code7Seg[11]; //tat chong lem
delay1(2); //t_off cua chu ky chon led

Controll=Select7Seg[6];DataPort=dvgiay_bt4; //hien thi don vi giay
delay1(25); //t_on cua chu ky chon led
Controll=Select7Seg[0];DataPort=Code7Seg[11]; //tat chong lem
delay1(2); //t_off cua chu ky chon led

ALARM1=1;ALARM2=1;ALARM3=1;ALARM4=0;

i++;
}
}
//================================hien thi trong luc chinh=================================
//--------------------------chinh gio-----------------------------
if (kt == 1 && al == 0) //chinh gio
{
i = 0;
while (i<8)
{
if(hour<10) {Controll=Select7Seg[0];DataPort=Code7Seg[11];}
else {Controll=Select7Seg[1];DataPort=chucgio;}
delay1(25);
Controll=Select7Seg[0];DataPort=Code7Seg[11];
delay1(2);

Controll=Select7Seg[2];DataPort=dvgio;
delay1(25);
Controll=Select7Seg[0];DataPort=Code7Seg[11];
delay1(2);

i++;
}
}
if (kt == 1 && al == 1) //chinh gio
{
i = 0;
while (i<8)
{
if(hour_bt1<10) {Controll=Select7Seg[0];DataPort=Code7Seg[11];}
else {Controll=Select7Seg[1];DataPort=chucgio_bt1;}
delay1(25);
Controll=Select7Seg[0];DataPort=Code7Seg[11];
delay1(2);

Controll=Select7Seg[2];DataPort=dvgio_bt1;
delay1(25);
Controll=Select7Seg[0];DataPort=Code7Seg[11];
delay1(2);

i++;
}
}
if (kt == 1 && al == 2) //chinh gio
{
i = 0;
while (i<8)
{
if(hour_bt2<10) {Controll=Select7Seg[0];DataPort=Code7Seg[11];}
else {Controll=Select7Seg[1];DataPort=chucgio_bt2;}
delay1(25);
Controll=Select7Seg[0];DataPort=Code7Seg[11];
delay1(2);

Controll=Select7Seg[2];DataPort=dvgio_bt2;
delay1(25);
Controll=Select7Seg[0];DataPort=Code7Seg[11];
delay1(2);

i++;
}
}
if (kt == 1 && al == 3) //chinh gio
{
i = 0;
while (i<8)
{
if(hour_bt3<10) {Controll=Select7Seg[0];DataPort=Code7Seg[11];}
else {Controll=Select7Seg[1];DataPort=chucgio_bt3;}
delay1(25);
Controll=Select7Seg[0];DataPort=Code7Seg[11];
delay1(2);

Controll=Select7Seg[2];DataPort=dvgio_bt3;
delay1(25);
Controll=Select7Seg[0];DataPort=Code7Seg[11];
delay1(2);

i++;
}
}
if (kt == 1 && al == 4) //chinh gio
{
i = 0;
while (i<8)
{
if(hour_bt4<10) {Controll=Select7Seg[0];DataPort=Code7Seg[11];}
else {Controll=Select7Seg[1];DataPort=chucgio_bt4;}
delay1(25);
Controll=Select7Seg[0];DataPort=Code7Seg[11];
delay1(2);

Controll=Select7Seg[2];DataPort=dvgio_bt4;
delay1(25);
Controll=Select7Seg[0];DataPort=Code7Seg[11];
delay1(2);

i++;
}
}
//--------------------------chinh phut-----------------------------
if (kt == 2 && al == 0) //chinh phut
{
i = 0;
while (i<8)
{
Controll=Select7Seg[3];DataPort=chucphut;
delay1(25);
Controll=Select7Seg[0];DataPort=Code7Seg[11];
delay1(2);

Controll=Select7Seg[4];DataPort=dvphut;
delay1(25);
Controll=Select7Seg[0];DataPort=Code7Seg[11];
delay1(2);

i++;
}
}
if (kt == 2 && al == 1) //chinh phut
{
i = 0;
while (i<8)
{
Controll=Select7Seg[3];DataPort=chucphut_bt1;
delay1(25);
Controll=Select7Seg[0];DataPort=Code7Seg[11];
delay1(2);

Controll=Select7Seg[4];DataPort=dvphut_bt1;
delay1(25);
Controll=Select7Seg[0];DataPort=Code7Seg[11];
delay1(2);

i++;
}
}
if (kt == 2 && al == 2) //chinh phut
{
i = 0;
while (i<8)
{
Controll=Select7Seg[3];DataPort=chucphut_bt2;
delay1(25);
Controll=Select7Seg[0];DataPort=Code7Seg[11];
delay1(2);

Controll=Select7Seg[4];DataPort=dvphut_bt2;
delay1(25);
Controll=Select7Seg[0];DataPort=Code7Seg[11];
delay1(2);

i++;
}
}
if (kt == 2 && al == 3) //chinh phut
{
i = 0;
while (i<8)
{
Controll=Select7Seg[3];DataPort=chucphut_bt3;
delay1(25);
Controll=Select7Seg[0];DataPort=Code7Seg[11];
delay1(2);

Controll=Select7Seg[4];DataPort=dvphut_bt3;
delay1(25);
Controll=Select7Seg[0];DataPort=Code7Seg[11];
delay1(2);

i++;
}
}
if (kt == 2 && al == 4) //chinh phut
{
i = 0;
while (i<8)
{
Controll=Select7Seg[3];DataPort=chucphut_bt4;
delay1(25);
Controll=Select7Seg[0];DataPort=Code7Seg[11];
delay1(2);

Controll=Select7Seg[4];DataPort=dvphut_bt4;
delay1(25);
Controll=Select7Seg[0];DataPort=Code7Seg[11];
delay1(2);

i++;
}
}
//--------------------------chinh phut-----------------------------
if (kt == 3 && al == 0) //chinh giay
{
i = 0;
while (i<8)
{
Controll=Select7Seg[5];DataPort=chucgiay;
delay1(25);
Controll=Select7Seg[0];DataPort=Code7Seg[11];
delay1(2);

Controll=Select7Seg[6];DataPort=dvgiay;
delay1(25);
Controll=Select7Seg[0];DataPort=Code7Seg[11];
delay1(2);

i++;
}
}
if (kt == 3 && al == 1) //chinh giay
{
i = 0;
while (i<8)
{
Controll=Select7Seg[5];DataPort=chucgiay_bt1;
delay1(25);
Controll=Select7Seg[0];DataPort=Code7Seg[11];
delay1(2);

Controll=Select7Seg[6];DataPort=dvgiay_bt1;
delay1(25);
Controll=Select7Seg[0];DataPort=Code7Seg[11];
delay1(2);

i++;
}
}
if (kt == 3 && al == 2) //chinh giay
{
i = 0;
while (i<8)
{
Controll=Select7Seg[5];DataPort=chucgiay_bt2;
delay1(25);
Controll=Select7Seg[0];DataPort=Code7Seg[11];
delay1(2);

Controll=Select7Seg[6];DataPort=dvgiay_bt2;
delay1(25);
Controll=Select7Seg[0];DataPort=Code7Seg[11];
delay1(2);

i++;
}
}
if (kt == 3 && al == 3) //chinh giay
{
i = 0;
while (i<8)
{
Controll=Select7Seg[5];DataPort=chucgiay_bt3;
delay1(25);
Controll=Select7Seg[0];DataPort=Code7Seg[11];
delay1(2);

Controll=Select7Seg[6];DataPort=dvgiay_bt3;
delay1(25);
Controll=Select7Seg[0];DataPort=Code7Seg[11];
delay1(2);

i++;
}
}
if (kt == 3 && al == 4) //chinh giay
{
i = 0;
while (i<8)
{
Controll=Select7Seg[5];DataPort=chucgiay_bt4;
delay1(25);
Controll=Select7Seg[0];DataPort=Code7Seg[11];
delay1(2);

Controll=Select7Seg[6];DataPort=dvgiay_bt4;
delay1(25);
Controll=Select7Seg[0];DataPort=Code7Seg[11];
delay1(2);

i++;
}
}
}
//-----------------------------------------------------------------------------
//++++++++++++++++++++++++quet phim nhan++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
//-----------------------------------------------------------------------------
void ktphim()
{
set0=set1;set1=SET;   //khi phim SET chua dc tac dong : set0=set1=SET=1; khi phim SET dc tac dong : set0=set1=1, set1=SET=0
if((set0==1)&&(set1==0))   //neu set0=1 va set1=0 thi tang bien kt len 1 don vi roi nhay den switch(kt)
  {
    kt++;   //tang bien kt len 1 don vi
    if(kt>3)kt=0;   //neu gia tri dang co trong bien kt lon hon 4 thi nap lai gia tri 0 cho bien kt
  }
switch(kt)
  {
  case 0:break;   //bien kt = 0 thi nhay ra khoi ham ktphim()
  case 1:   //kt = 1 chinh gio
    {
      up0=up1;up1=UP; a=1;   //khi phim UP chua dc tac dong : up0=up1=UP=1; khi phim UP dc tac dong : set0=set1=1, set1=SET=0
      if((up0==1)&&(up1==0))   //neu set0=1 va set1=0 thi tang bien kt len 1 don vi roi nhay den switch(kt)
        {
if (al == 0)hour++;if(hour>23)hour=0; //tang gia tri dang co trong bien hour len 1 don vi, neu gia tri dang co trong bien hour lon hon 24 thi nap lai gia tri 0 vao bien hour
          if (al == 1)hour_bt1++;if(hour_bt1>23)hour_bt1=0; //tang gia tri dang co trong bien hour_bt1 len 1 don vi, neu gia tri dang co trong bien hour_bt1 lon hon 24 thi nap lai gia tri 0 vao bien hour_bt1
        if (al == 2)hour_bt2++;if(hour_bt2>23)hour_bt2=0; //tang gia tri dang co trong bien hour_bt2 len 1 don vi, neu gia tri dang co trong bien hour_bt2 lon hon 24 thi nap lai gia tri 0 vao bien hour_bt2
if (al == 3)hour_bt3++;if(hour_bt3>23)hour_bt3=0; //tang gia tri dang co trong bien hour_bt3 len 1 don vi, neu gia tri dang co trong bien hour_bt3 lon hon 24 thi nap lai gia tri 0 vao bien hour_bt3
if (al == 4)hour_bt4++;if(hour_bt4>23)hour_bt4=0; //tang gia tri dang co trong bien hour_bt4 len 1 don vi, neu gia tri dang co trong bien hour_bt4 lon hon 24 thi nap lai gia tri 0 vao bien hour_bt4
        }
        down0=down1;down1=DOWN;   //khi phim SET chua dc tac dong : set0=set1=SET=1; khi phim SET dc tac dong : set0=set1=1, set1=SET=0
        if((down0==1)&&(down1==0))   //neu set0=1 va set1=0 thi tang bien kt len 1 don vi roi nhay den switch(kt)
        {
          if (al == 0)hour--;if(hour==-1)hour=23; //giam gia tri dang co trong bien hour xuong 1 don vi, neu gia tri dang co trong bien hour = -1 thi nap lai gia tri 0 vao bien hour
          if (al == 1)hour_bt1--;if(hour_bt1==-1)hour_bt1=23; //giam gia tri dang co trong bien hour_bt1 xuong 1 don vi, neu gia tri dang co trong bien hour_bt1 = -1 thi nap lai gia tri 0 vao bien hour_bt1
if (al == 2)hour_bt2--;if(hour_bt2==-1)hour_bt2=23; //giam gia tri dang co trong bien hour_bt2 xuong 1 don vi, neu gia tri dang co trong bien hour_bt2 = -1 thi nap lai gia tri 0 vao bien hour_bt2
if (al == 3)hour_bt3--;if(hour_bt3==-1)hour_bt3=23; //giam gia tri dang co trong bien hour_bt3 xuong 1 don vi, neu gia tri dang co trong bien hour_bt3 = -1 thi nap lai gia tri 0 vao bien hour_bt3
if (al == 4)hour_bt4--;if(hour_bt4==-1)hour_bt4=23; //giam gia tri dang co trong bien hour_bt4 xuong 1 don vi, neu gia tri dang co trong bien hour_bt4 = -1 thi nap lai gia tri 0 vao bien hour_bt4
        }
      break;   //nhay ra khoi ham ktphim()
    }
case 2:
    {   //kt = 2 chinh phut
      up0=up1;up1=UP; a=1;   //khi phim SET chua dc tac dong : set0=set1=SET=1; khi phim SET dc tac dong : set0=set1=1, set1=SET=0
      if((up0==1)&&(up1==0))   //neu set0=1 va set1=0 thi tang bien kt len 1 don vi roi nhay den switch(kt)
        {
          if (al == 0)minute++;if(minute>59)minute=0; //tang gia tri dang co trong bien minute len 1 don vi, neu gia tri dang co trong bien minute lon hon 59 thi nap lai gia tri 0 vao bien minute
        if (al == 1)minute_bt1++;if(minute_bt1>59)minute_bt1=0; //tang gia tri dang co trong bien minute_bt1 len 1 don vi, neu gia tri dang co trong bien minute_bt1 lon hon 59 thi nap lai gia tri 0 vao bien minute_bt1
if (al == 2)minute_bt2++;if(minute_bt2>59)minute_bt2=0; //tang gia tri dang co trong bien minute_bt2 len 1 don vi, neu gia tri dang co trong bien minute_bt2 lon hon 59 thi nap lai gia tri 0 vao bien minute_bt2
if (al == 3)minute_bt3++;if(minute_bt3>59)minute_bt3=0; //tang gia tri dang co trong bien minute_bt3 len 1 don vi, neu gia tri dang co trong bien minute_bt3 lon hon 59 thi nap lai gia tri 0 vao bien minute_bt3
if (al == 4)minute_bt4++;if(minute_bt4>59)minute_bt4=0; //tang gia tri dang co trong bien minute_bt4 len 1 don vi, neu gia tri dang co trong bien minute_bt4 lon hon 59 thi nap lai gia tri 0 vao bien minute_bt4
        }
      down0=down1;down1=DOWN;   //khi phim SET chua dc tac dong : set0=set1=SET=1; khi phim SET dc tac dong : set0=set1=1, set1=SET=0
      if((down0==1)&&(down1==0))   //neu set0=1 va set1=0 thi tang bien kt len 1 don vi roi nhay den switch(kt)
        {
          if (al == 0)minute--;if(minute==-1)minute=59; //giam gia tri dang co trong bien minute xuong 1 don vi, neu gia tri dang co trong bien minute = -1 thi nap lai gia tri 0 vao bien minute
        if (al == 1)minute_bt1--;if(minute_bt1==-1)minute_bt1=59; //giam gia tri dang co trong bien minute_bt1 xuong 1 don vi, neu gia tri dang co trong bien minute_bt1 = -1 thi nap lai gia tri 0 vao bien minute_bt1
if (al == 2)minute_bt2--;if(minute_bt2==-1)minute_bt2=59; //giam gia tri dang co trong bien minute_bt2 xuong 1 don vi, neu gia tri dang co trong bien minute_bt2 = -1 thi nap lai gia tri 0 vao bien minute_bt2
if (al == 3)minute_bt3--;if(minute_bt3==-1)minute_bt3=59; //giam gia tri dang co trong bien minute_bt3 xuong 1 don vi, neu gia tri dang co trong bien minute_bt3 = -1 thi nap lai gia tri 0 vao bien minute_bt3
if (al == 4)minute_bt4--;if(minute_bt4==-1)minute_bt4=59; //giam gia tri dang co trong bien minute_bt4 xuong 1 don vi, neu gia tri dang co trong bien minute_bt4 = -1 thi nap lai gia tri 0 vao bien minute_bt4
        }
      break;   //nhay ra khoi ham ktphim()
    }
case 3:
    {   //kt = 3 chinh giay
      up0=up1;up1=UP; a=1;   //khi phim SET chua dc tac dong : set0=set1=SET=1; khi phim SET dc tac dong : set0=set1=1, set1=SET=0
      if((up0==1)&&(up1==0))   //neu set0=1 va set1=0 thi tang bien kt len 1 don vi roi nhay den switch(kt)
        {
          if (al == 0)seconds++;if(seconds>59)seconds=0; //tang gia tri dang co trong bien seconds len 1 don vi, neu gia tri dang co trong bien seconds lon hon 59 thi nap lai gia tri 0 vao bien seconds
        if (al == 1)seconds_bt1++;if(seconds_bt1>59)seconds_bt1=0; //tang gia tri dang co trong bien seconds_bt1 len 1 don vi, neu gia tri dang co trong bien seconds_bt1 lon hon 59 thi nap lai gia tri 0 vao bien seconds_bt1
if (al == 2)seconds_bt2++;if(seconds_bt2>59)seconds_bt2=0; //tang gia tri dang co trong bien seconds_bt2 len 1 don vi, neu gia tri dang co trong bien seconds_bt2 lon hon 59 thi nap lai gia tri 0 vao bien seconds_bt2
if (al == 3)seconds_bt3++;if(seconds_bt3>59)seconds_bt3=0; //tang gia tri dang co trong bien seconds_bt3 len 1 don vi, neu gia tri dang co trong bien seconds_bt3 lon hon 59 thi nap lai gia tri 0 vao bien seconds_bt3
if (al == 4)seconds_bt4++;if(seconds_bt4>59)seconds_bt4=0; //tang gia tri dang co trong bien seconds_bt4 len 1 don vi, neu gia tri dang co trong bien seconds_bt4 lon hon 59 thi nap lai gia tri 0 vao bien seconds_bt4
        }
      down0=down1;down1=DOWN;   //khi phim SET chua dc tac dong : set0=set1=SET=1; khi phim SET dc tac dong : set0=set1=1, set1=SET=0
      if((down0==1)&&(down1==0))   //neu set0=1 va set1=0 thi tang bien kt len 1 don vi roi nhay den switch(kt)
        {
          if (al == 0)seconds--;if(seconds==-1)seconds=59; //giam gia tri dang co trong bien seconds xuong 1 don vi, neu gia tri dang co trong bien seconds = -1 thi nap lai gia tri 0 vao bien seconds
        if (al == 1)seconds_bt1--;if(seconds_bt1==-1)seconds_bt1=59;//giam gia tri dang co trong bien seconds_bt1 xuong 1 don vi, neu gia tri dang co trong bien seconds_bt1 = -1 thi nap lai gia tri 0 vao bien seconds_bt1
if (al == 2)seconds_bt2--;if(seconds_bt2==-1)seconds_bt2=59;//giam gia tri dang co trong bien seconds_bt2 xuong 1 don vi, neu gia tri dang co trong bien seconds_bt2 = -1 thi nap lai gia tri 0 vao bien seconds_bt2
if (al == 3)seconds_bt3--;if(seconds_bt3==-1)seconds_bt3=59;//giam gia tri dang co trong bien seconds_bt3 xuong 1 don vi, neu gia tri dang co trong bien seconds_bt3 = -1 thi nap lai gia tri 0 vao bien seconds_bt3
if (al == 4)seconds_bt4--;if(seconds_bt4==-1)seconds_bt4=59;//giam gia tri dang co trong bien seconds_bt4 xuong 1 don vi, neu gia tri dang co trong bien seconds_bt4 = -1 thi nap lai gia tri 0 vao bien seconds_bt4
        }
      break;   //nhay ra khoi ham ktphim()
    }
}
}

void baothuc()
{
if((seconds==seconds_bt1)&&(minute==minute_bt1)&&(hour==hour_bt1)){bt_on=1;bt1=1;}
if((seconds==seconds_bt2)&&(minute==minute_bt2)&&(hour==hour_bt2)){bt_on=1;bt2=1;}
if((seconds==seconds_bt3)&&(minute==minute_bt3)&&(hour==hour_bt3)){bt_on=1;bt3=1;}
if((seconds==seconds_bt4)&&(minute==minute_bt4)&&(hour==hour_bt4)){bt_on=1;bt4=1;}
}

void read_bt()
{
seconds_bt1 = rtc_read(0x08);
seconds_bt2 = rtc_read(0x09);
seconds_bt3 = rtc_read(0x0a);
seconds_bt4 = rtc_read(0x0b);
minute_bt1 = rtc_read(0x0c);
minute_bt2 = rtc_read(0x0d);
minute_bt3 = rtc_read(0x0e);
minute_bt4 = rtc_read(0x0f);
hour_bt1 = rtc_read(0x10);
hour_bt2 = rtc_read(0x11);
hour_bt3 = rtc_read(0x12);
hour_bt4 = rtc_read(0x13);
}

//-----------------------------------------------------------------------------
//++++++++++++++++++++++++chuong trinh chinh+++++++++++++++++++++++++++++++++++
//-----------------------------------------------------------------------------
void main()
{
SPEAKER=0;
IE=0x81;   //EA = 1 : bit thu 7 trong thanh ghi IE = 1 <=> cho phep thuc hien cac ngat trong thanh ghi quan ly ngat IE; EX0 = 1 : bit thu 0 trong thanh ghi IE = 1 <=> cho phep ngat ngoai 0
IT0=1;   //cho phep INTO ngat suon am

I2C_Start();   //khoi dong qua trinh giao tiep I2C
  I2C_Write(0xD0);   //
I2C_Write(0x07);   //
I2C_Write(0x10);   //
I2C_Stop();   //ket thuc qua trinh giao tiep I2C
delay1(100);
read_bt();
while(1)
{
unsigned char f;
for (f=0;f<3;f++)
{
ktphim();   //goi chuong trinh con ktphim() de quet phim nhan
read_rtc();   //goi chuong trinh con read_rtc() de doc gia tri can thiet co trong DS1307 hoac ghi gia tri vua chinh sua vao DS1307
hienthi();   //goi chuong trinh con hienthi() de xuat du lieu can xem ra led 7 doan
baothuc();
}
if (bt_on==1)SPEAKER = ~SPEAKER; else SPEAKER=0;

if ((seconds==(seconds_bt1+0))&&(minute==(minute_bt1+1))&&(hour==hour_bt1)){bt_on=0;bt1=0;}
if ((seconds==(seconds_bt2+0))&&(minute==(minute_bt2+1))&&(hour==hour_bt2)){bt_on=0;bt2=0;}
if ((seconds==(seconds_bt3+0))&&(minute==(minute_bt3+1))&&(hour==hour_bt3)){bt_on=0;bt3=0;}
if ((seconds==(seconds_bt4+0))&&(minute==(minute_bt4+1))&&(hour==hour_bt4)){bt_on=0;bt4=0;}
}
}

void alarm() interrupt 0   //Interrupt Address = (X*8)+3 -/- INT0 : 0003h
{
if (kt == 0)al++;if (al==5) al=0;
}

( Full code + Mô phỏng)
Khi nhấn nút "Tải Về Máy", bạn sẽ vào trang quảng cáo, vui lòng chờ 5 giây. Nút  hiện ra ở góc phải phía trên, nhấn vào để đến trang download

Điện Tử | Tin Học - eChipKool.Com - Chia sẻ kiến thức - Kết nối đam mê điện tử
theo codientu.org
In bài này
Previous
Next Post »

1 comments:

Click here for comments
Unknown
admin
2/4/16 ×

bác cho em hỏi cách tắt chuông kiểu gì ạ

Congrats bro Unknown you got PERTAMAX...! hehehehe...
Reply
avatar

Bạn đọc hãy giúp chúng tôi xây dựng cộng đồng bằng cách để lại bình luận, chúng tôi luôn đón nhận mọi ý kiến của các bạn:
» Bình luận nghiêm túc và không chứa các liên kết quảng cáo.
» Vui lòng không Spam nhận xét với mọi hình thức.
» Rất mong bạn đề tên cho nhận xét của chính mình - Bằng cách chọn vào Tên/URL và điền tên bạn vào (Phần URL có thể bỏ trống ).

- Bạn có thể chèn Link nhạc (NCT), video(Youtube),Hình ảnh vào comment bằng cú pháp:
+ [youtube] Link video Youtube [/youtube].
+ [img] Link ảnh( định dạng PNG, JPG,GIF) [/img]
+Chèn link liên kết: <a href="LINK" rel="nofollow">Name</a>
-Bạn copy mã bên cạnh biểu tượng chèn vào nhận xét để bày tỏ cảm xúc!! ConversionConversion EmoticonEmoticon

       Mạch Khóa Số Điện Tử Mạch Đếm Sản Phẩm Mạch Đèn giao thông Ngã Tư Mạch Trái Tim Final Mạch Trái Tim Final Mạch Trái Tim I Love U

THƯ MỤC KHO TÀI LIỆU MIỄN PHÍ ECHIPKOOL

Code 8051 - ASM Code 8051 - C Code AVR - C Code led sao băng Code PIC - C Điện tử cơ bản điện tử viễn thông Đo Nhiệt Độ DS18B20 + LCD Đo Nhiệt Độ LM35 + LCD Đo Nhiệt Độ LM35 + Led 7 thanh Đo tốc độ động cơ Động cơ robo Ebook Đại Học ebook điện tử Ebook đồ án Học Orcad Học Protues Hồng ngoại Lập Trình 8051 Lập Trình AVR lập trình c++ Lập Trình Led Quảng Cáo lập trình PIC Lập trình Robot Lập trình VHDL Lcd16x2 Led Clock Led Quay Led RGB Mạch 7seg Mạch Amply.Mạch Loa Mạch Cảm Biến Mạch cube Mạch Đếm Sản Phẩm Mạch điện cơ bản Mạch điện hay Mạch Điện Ứng Dụng Mạch đọc file nhạc MP3 dùng Atmega 8 Mạch Động Cơ Mạch đồng hồ Mạch đồng hồ LCD Mạch đồng hồ Matrix Mạch giao thông Mạch in Mạch khóa số điện tử Mạch Led đơn Mạch Led Quảng Cáo Mạch Led Vumeter Mạch Ma trận Phím Mạch Matrix Mạch nạp Mạch nguồn Mạch Nút Bấm Mạch RS232 Mạch RS485 Mạch thu phát Mạch tổ hợp MSI Mạch trái tim Mạch truyền điện không dây Mạch Vi điều khiển Module Bluetooth Module Sim Module Sim548 Motor Nhiệt độ - Độ ẩm oscilloscope Phần mềm điện tử Phần Mềm Diệt Viruts Phần Mềm Hay Phần Mềm Led Quảng Cáo Phần mềm vi tính robocon Rule robocon Sạc Acquy Sản Phẩm Thương Mại Sáng tạo Smart Home Tài liệu Điện Tử Tranzitor Tụ điện TUT - 8051 - ASM TUT - 8051 - KeilC UART Ứng Dụng Led Quảng Cáo Ứng dụng USB USB TO COM Vi điều khiển - Ứng dụng Vi mạch số VOM Wifi ESP8266