[Share] - Full Led cube 5x5x5 dùng PIC 16F877A ~ eChipKool SHOP | CTY Điện Tử eChipKool

[Share] - Full Led cube 5x5x5 dùng PIC 16F877A

Hi all,

Chip chia sẻ cho những bạn nào cần Full Nguyên lý - Layout - Mạch in - Code C led cube 5x5x5 dùng IC PIC nhé.

1. Hình ảnh mô phỏng


2. Nguyên lý


3. Mạch layout


4. Code mở bằng MLAP nhé

// ***************************************************
// ***************************************************
#include <htc.h>
#include <math.h>

// Cau hinh su dung dao dong noi 4MHz
__CONFIG(HS & WDTDIS & PWRTEN & UNPROTECT & BORDIS & LVPDIS);
#define _XTAL_FREQ 4000000


//*******************KHOI TAO*******************
void init_PORTE(void)
{
PORTE = 0X00;
TRISE = 0X00;
}
void init_PORTD(void)
{
PORTD = 0X00;
TRISD = 0X00;
}
void init_PORTC(void)
{
PORTC = 0X00;
TRISC = 0X00;
}
void init_PORTB(void)
{
PORTB = 0X00;
TRISB = 0X00;
}
void init_PORTA(void)
{
PORTA = 0X00;
TRISA = 0X00;
}
//******************KET THUC KHOI TAO************************
//-----------------------------------ma_hex--------------------------------------------
const unsigned char a[]={
//0
0x1E,0x0E,0x00,0x0E,0x1E, //"I"
//5
0x39,0x36,0x1D,0x36,0x39, //"trai tim"
//10
0x30,0x0F,0x0F,0x0F,0x30, //"U"
//15
0x3E,0x3E,0x10,0x3E,0x3E, //"T"
//20
0x13,0x35,0x36,0x35,0x13, //"A"
//25
0x10,0x3D,0x3B,0x37,0x10, //"N"
//30
0x10,0x3B,0x3B,0x3B,0x10, //"H"
//35
0x00,0x1E,0x1E,0x1E,0x00,0x1E,0x3F,0x3F,0x3F,0x1E,0x1E,0x3F,0x3F,0x3F,0x1E,0x1E,0x3F,0x3F,0x3F,0x1E,0x00,0x1E,0x1E,0x1E,0x00,
0x7F,0x3F,0x3F,0x3F,0x7F,0x7F,0x31,0x35,0x31,0x7F,0x7F,0x35,0x3F,0x35,0x7F,0x7F,0x31,0x35,0x31,0x7F,0x7F,0x3F,0x3F,0x3F,0x7F,
0x3F,0x3F,0x3F,0x3F,0x3F,0x3F,0x3F,0x3F,0x3F,0x3F,0x3F,0x3F,0x3B,0x3F,0x3F,0x3F,0x3F,0x3F,0x3F,0x3F,0x3F,0x3F,0x3F,0x3F,0x3F, //canh to nho 75
//110
0x5F,0x1F,0x1F,0x1F,0x5F,0x5F,0x1F,0x1F,0x1F,0x5F,0x5F,0x1F,0x1F,0x1F,0x5F,0x5F,0x1F,0x1F,0x1F,0x5F,0x5F,0x1F,0x1F,0x1F,0x5F,
0x5F,0x1F,0x37,0x1F,0x5F,0x77,0x1F,0x37,0x1F,0x5F,0x5F,0x37,0x1F,0x1F,0x5F,0x5F,0x1F,0x1F,0x1F,0x77,0x5F,0x37,0x1F,0x1F,0x5F,
0x77,0x1F,0x3B,0x1F,0x77,0x7B,0x1F,0x3B,0x1F,0x77,0x5F,0x3B,0x1F,0x1F,0x77,0x77,0x1F,0x1F,0x1F,0x7B,0x5F,0x3B,0x1F,0x1F,0x77,
0x7B,0x37,0x3D,0x1F,0x7B,0x7D,0x37,0x3D,0x1F,0x7B,0x5F,0x3D,0x37,0x1F,0x7B,0x7B,0x1F,0x37,0x1F,0x7D,0x77,0x3D,0x37,0x1F,0x7B,
0x7D,0x3B,0x3E,0x37,0x7D,0x7E,0x3B,0x3E,0x37,0x7D,0x77,0x3E,0x3B,0x37,0x7D,0x7D,0x37,0x3B,0x1F,0x7E,0x7B,0x3E,0x3B,0x1F,0x7D,
0x7E,0x3D,0x3E,0x3B,0x7E,0x7E,0x3D,0x3E,0x3B,0x7E,0x7B,0x3E,0x3D,0x3B,0x7E,0x7E,0x3B,0x3D,0x37,0x7E,0x7D,0x3E,0x3D,0x37,0x7E,
0x7D,0x3E,0x3E,0x3B,0x7E,0x7E,0x3D,0x3E,0x3D,0x7E,0x77,0x3E,0x3B,0x3D,0x7E,0x7E,0x3B,0x3D,0x3F,0x7E,0x7B,0x3E,0x3D,0x37,0x7D,
0x7D,0x3E,0x3E,0x37,0x7D,0x7E,0x3B,0x3E,0x3D,0x7E,0x77,0x3E,0x3D,0x3B,0x7E,0x7E,0x37,0x3E,0x3F,0x7E,0x77,0x3D,0x3E,0x3B,0x7D,
0x7B,0x3D,0x3E,0x37,0x7E,0x7D,0x37,0x3E,0x3B,0x7D,0x5F,0x3D,0x3E,0x3B,0x7E,0x7D,0x37,0x3E,0x3F,0x7D,0x5F,0x3D,0x3E,0x3B,0x7D,
0x77,0x3D,0x3D,0x37,0x7E,0x77,0x3B,0x3E,0x37,0x7D,0x5F,0x3B,0x3E,0x1F,0x7E,0x7D,0x37,0x3E,0x3F,0x7B,0x5F,0x3B,0x3E,0x37,0x7D,
//385
0xBF,0x3F,0x3F,0x3F,0xBF,0xBF,0x3F,0x3F,0x3F,0xBF,0xBF,0x3F,0x1F,0x3F,0xBF,0xBF,0x3F,0x3F,0x3F,0xBF,0xBF,0x3F,0x3F,0x3F,0xBF,
0xBF,0x3F,0x3F,0x3F,0xBF,0xBF,0x3F,0x3F,0x3F,0xBF,0xBF,0x3F,0x17,0x3F,0xBF,0xBF,0x3F,0x3F,0x3F,0xBF,0xBF,0x3F,0x3F,0x3F,0xBF,
0xBF,0x3F,0x3F,0x3F,0xBF,0xBF,0x3F,0x3F,0x3F,0xBF,0xBF,0x3F,0x33,0x3F,0xBF,0xBF,0x3F,0x3F,0x3F,0xBF,0xBF,0x3F,0x3F,0x3F,0xBF,
0xBF,0x3F,0x3F,0x3F,0xBF,0xBF,0x3F,0x3F,0x3F,0xBF,0xBF,0x3F,0x39,0x3F,0xBF,0xBF,0x3F,0x3F,0x3F,0xBF,0xBF,0x3F,0x3F,0x3F,0xBF,
0xBF,0x3F,0x3F,0x3F,0xBF,0xBF,0x3F,0x3F,0x3F,0xBF,0xBF,0x3F,0x3C,0x3F,0xBF,0xBF,0x3F,0x3F,0x3F,0xBF,0xBF,0x3F,0x3F,0x3F,0xBF,
0xBF,0x3F,0x3F,0x3F,0xBF,0xBF,0x3E,0x3E,0x3E,0xBF,0xBF,0x3E,0x3E,0x3E,0xBF,0xBF,0x3E,0x3E,0x3E,0xBF,0xBF,0x3F,0x3F,0x3F,0xBF,
0xBE,0x3F,0x3E,0x3F,0xBE,0xBF,0x3E,0x3E,0x3E,0xBF,0xBE,0x3E,0x3F,0x3E,0xBE,0xBF,0x3E,0x3E,0x3E,0xBF,0xBE,0x3F,0x3E,0x3F,0xBE,
0xBC,0x3F,0x3C,0x3F,0xBC,0xBF,0x3F,0x3F,0x3F,0xBF,0xBC,0x3F,0x3F,0x3F,0xBC,0xBF,0x3F,0x3F,0x3F,0xBF,0xBC,0x3F,0x3C,0x3F,0xBC,
0xB8,0x3F,0x39,0x3F,0xB8,0xBF,0x3F,0x3F,0x3F,0xBF,0xB9,0x3F,0x3F,0x3F,0xB9,0xBF,0x3F,0x3F,0x3F,0xBF,0xB8,0x3F,0x39,0x3F,0xB8,
0xB1,0x3F,0x3B,0x3F,0xB1,0xBF,0x3F,0x3F,0x3F,0xBF,0xBB,0x3F,0x3F,0x3F,0xBB,0xBF,0x3F,0x3F,0x3F,0xBF,0xB1,0x3F,0x3B,0x3F,0xB1,
0x93,0x3F,0x3F,0x3F,0x93,0xBF,0x3F,0x3F,0x3F,0xBF,0xBF,0x3F,0x3F,0x3F,0xBF,0xBF,0x3F,0x3F,0x3F,0xBF,0x93,0x3F,0x3F,0x3F,0x93,
0x97,0x3F,0x3F,0x3F,0x97,0xBF,0x3F,0x3F,0x3F,0xBF,0xBF,0x3F,0x3F,0x3F,0xBF,0xBF,0x3F,0x3F,0x3F,0xBF,0x97,0x3F,0x3F,0x3F,0x97,
0x9F,0x3F,0x3F,0x3F,0x9F,0xBF,0x3F,0x3F,0x3F,0xBF,0xBF,0x3F,0x3F,0x3F,0xBF,0xBF,0x3F,0x3F,0x3F,0xBF,0x9F,0x3F,0x3F,0x3F,0x9F,
0xBF,0x3F,0x3F,0x3F,0xBF,0xBF,0x3F,0x3F,0x3F,0xBF,0xBF,0x3F,0x3F,0x3F,0xBF,0xBF,0x3F,0x3F,0x3F,0xBF,0xBF,0x3F,0x3F,0x3F,0xBF, //phao hoa
//735
0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,
};
//******************************************************
//Ten CTC: on_full().
//******************************************************
void scancode (unsigned long code)
{
unsigned long i;
unsigned scan ;
scan = 0x01;
//----------------------------quet PORTB----------------------------
for(i=code;i<=code+7;i++)
{
PORTB = scan;
PORTA = a[i];
__delay_us(500);
scan = scan << 1;
PORTB = 0x00;
PORTA = 0xFF;
__delay_us(200);
}
scan = 0x01;
//----------------------------quet PORTC----------------------------
for(i=code+8;i<=code+15;i++)
{
PORTC = scan;
PORTA = a[i];
__delay_us(500);
scan = scan << 1;
PORTC = 0x00;
PORTA = 0xFF;
__delay_us(200);
}
scan = 0x01;
//----------------------------quet PORTD----------------------------
for(i=code+16;i<=code+23;i++)
{
PORTD = scan;
PORTA = a[i];
__delay_us(500);
scan = scan << 1;
PORTD = 0x00;
PORTA = 0xFF;
__delay_us(200);
}
i = code +24;
PORTE = 0x01;
PORTA = a[i];
__delay_us(500);
PORTE = 0x00;
PORTA = 0xFF;
__delay_us(200);
}
//*****************************************************
void scancode5 (long code, char x1, char x2, char x3, char x4, char x5)
{
long i;
unsigned scan ;
//----------------------------X_1----------------------------
if(x1==1)
{
scan = 0x01;
for(i=code;i<=code+4;i++)
{
PORTB = scan;
PORTA = a[i];
__delay_us(500);
scan = scan << 1;
PORTB = 0x00;
PORTA = 0xFF;
__delay_us(200);
}
}
//----------------------------X_2----------------------------
if(x2==1)
{
scan = 0x20;
for(i=code;i<=code+2;i++)
{
PORTB = scan;
PORTA = a[i];
__delay_us(500);
scan = scan << 1;
PORTB = 0x00;
PORTA = 0xFF;
__delay_us(200);
}
scan = 0x01;
for(i=code+3;i<=code+4;i++)
{
PORTC = scan;
PORTA = a[i];
__delay_us(500);
scan = scan << 1;
PORTC = 0x00;
PORTA = 0xFF;
__delay_us(200);
}
}
//----------------------------X_3----------------------------
if(x3==1)
{
scan = 0x04;
for(i=code;i<=code+4;i++)
{
PORTC = scan;
PORTA = a[i];
__delay_us(500);
scan = scan << 1;
PORTC = 0x00;
PORTA = 0xFF;
__delay_us(200);
}
}
//----------------------------X_4----------------------------
if(x4==1)
{
scan = 0x80;
i = code;
PORTC = scan;
PORTA = a[i];
__delay_us(500);
scan = scan << 1;
PORTC = 0x00;
PORTA = 0xFF;
__delay_us(200);
scan = 0x01;
for(i=code+1;i<=code+4;i++)
{
PORTD = scan;
PORTA = a[i];
__delay_us(500);
scan = scan << 1;
PORTD = 0x00;
PORTA = 0xFF;
__delay_us(200);
}
}
//----------------------------X_5----------------------------
if(x5==1)
{
scan = 0x10;
for(i=code;i<=code+3;i++)
{
PORTD = scan;
PORTA = a[i];
__delay_us(500);
scan = scan << 1;
PORTD = 0x00;
PORTA = 0xFF;
__delay_us(200);
}
i = code +4;
PORTE = 0x01;
PORTA = a[i];
__delay_us(500);
PORTE = 0x00;
PORTA = 0xFF;
__delay_us(200);
}
}
//*****************************************************
void scancode4 (long code, char x1, char x2, char x3, char x4)
{
long i;
unsigned scan ;
//----------------------------X_1----------------------------
if(x1==1)
{
scan = 0x01;
for(i=code;i<=code+4;i++)
{
PORTB = scan;
PORTA = a[i];
__delay_us(500);
scan = scan << 1;
PORTB = 0x00;
PORTA = 0xFF;
__delay_us(200);
}
}
//----------------------------X_2----------------------------
if(x2==1)
{
//--------------------y_1-------------------
i=code;
PORTB = 0x10;
PORTA = a[i];
__delay_us(500);
scan = scan << 1;
PORTB = 0x00;
PORTA = 0xFF;
__delay_us(200);
//--------------------y_2-------------------
i=code+1;
PORTC = 0x02;
PORTA = a[i];
__delay_us(500);
scan = scan << 1;
PORTC = 0x00;
PORTA = 0xFF;
__delay_us(200);
//--------------------y_3-------------------
i=code+2;
PORTC = 0x40;
PORTA = a[i];
__delay_us(500);
scan = scan << 1;
PORTC = 0x00;
PORTA = 0xFF;
__delay_us(200);
//--------------------y_4-------------------
i=code+3;
PORTD = 0x08;
PORTA = a[i];
__delay_us(500);
scan = scan << 1;
PORTD = 0x00;
PORTA = 0xFF;
__delay_us(200);
//--------------------y_5-------------------
i=code+4;
PORTE = 0x01;
PORTA = a[i];
__delay_us(500);
scan = scan << 1;
PORTE = 0x00;
PORTA = 0xFF;
__delay_us(200);
}
//----------------------------X_3----------------------------
if(x3==1)
{
scan = 0x10;
for(i=code;i<=code+3;i++)
{
PORTD = scan;
PORTA = a[i];
__delay_us(500);
scan = scan << 1;
PORTD = 0x00;
PORTA = 0xFF;
__delay_us(200);
}
i = code +4;
PORTE = 0x01;
PORTA = a[i];
__delay_us(500);
PORTE = 0x00;
PORTA = 0xFF;
__delay_us(200);
}
//----------------------------X_4----------------------------
if(x4==1)
{
//--------------------y_1-------------------
i=code;
PORTB = 0x01;
PORTA = a[i];
__delay_us(500);
scan = scan << 1;
PORTB = 0x00;
PORTA = 0xFF;
__delay_us(200);
//--------------------y_2-------------------
i=code+1;
PORTB = 0x20;
PORTA = a[i];
__delay_us(500);
scan = scan << 1;
PORTB = 0x00;
PORTA = 0xFF;
__delay_us(200);
//--------------------y_3-------------------
i=code+2;
PORTC = 0x04;
PORTA = a[i];
__delay_us(500);
scan = scan << 1;
PORTC = 0x00;
PORTA = 0xFF;
__delay_us(200);
//--------------------y_4-------------------
i=code+3;
PORTC = 0x80;
PORTA = a[i];
__delay_us(500);
scan = scan << 1;
PORTC = 0x00;
PORTA = 0xFF;
__delay_us(200);
//--------------------y_5-------------------
i=code+4;
PORTD = 0x10;
PORTA = a[i];
__delay_us(500);
scan = scan << 1;
PORTD = 0x00;
PORTA = 0xFF;
__delay_us(200);
}
}
//===================================================================
//========================CHUONG TRINH CHINH========================
//===================================================================
void main (void)
{
//Khai bao Port
init_PORTA();
init_PORTB();
init_PORTC();
init_PORTD();
init_PORTE();

unsigned long code;
int scan_t;
char lap,x1,x2,x3,x4,x5;
//Chuong trinh chay led
while(1)
{
//===================================================================
//--------------------------------------------------canh to -> nho------------------------------------------------
for(lap=0;lap<=1;lap++)
{
code=35;
while(code!=110)
{
for(scan_t=0;scan_t<=100;scan_t++)
{
scancode(code);
}
code=code+25;
}
code=110;
while(code!=35)
{
code=code-25;
for(scan_t=0;scan_t<=50;scan_t++) //time = scan_t * (0,5ms + 10us) * 25
{
scancode(code);
}
}
}
__delay_ms(100);

//===================================================================
//---------------------------------------------------I LOVE U----------------------------------------------------
for(lap=0;lap<=0;lap++)
{
//----------------I-----------------
code=0;
x1=0; x2=0; x3=1; x4=0; x5=0;
for(scan_t=0;scan_t<=300;scan_t++)
scancode5(code,x1,x2,x3,x4,x5);
//----------------LOVE-----------------
code=5;
x1=0; x2=0; x3=1; x4=0; x5=0;
for(scan_t=0;scan_t<=500;scan_t++)
scancode5(code,x1,x2,x3,x4,x5);
//----------------U-----------------
code=10;
x1=0; x2=0; x3=1; x4=0; x5=0;
for(scan_t=0;scan_t<=300;scan_t++)
scancode5(code,x1,x2,x3,x4,x5);
}
__delay_ms(100);
//===================================================================
//-------------------------------------------------PHAO HOA---------------------------------------------------
/* PORTA = 0X00;
PORTB = 0X00;
PORTC = 0X00;
PORTD = 0X00;
PORTE = 0X00;
for(lap=0;lap<=11;lap++)
{
code=385;
while(code!=735)
{
for(scan_t=0;scan_t<=5;scan_t++)
{
scancode(code);
}
code=code+25;
}
}
PORTA = 0X00;
PORTB = 0X00;
PORTC = 0X00;
PORTD = 0X00;
PORTE = 0X00;
__delay_ms(100);
*/
//===================================================================
//-----------------------------------------------------TUAN------------------------------------------------------
/* for(lap=0;lap<=0;lap++)
{
//----------------T-----------------
code=15;
x1=1; x2=0; x3=0; x4=0; x5=0;
for(scan_t=0;scan_t<=300;scan_t++)
scancode5(code,x1,x2,x3,x4,x5);
//----------------U-----------------
code=10;
x1=1; x2=0; x3=0; x4=0; x5=0;
for(scan_t=0;scan_t<=300;scan_t++)
scancode5(code,x1,x2,x3,x4,x5);
//----------------A-----------------
code=20;
x1=1; x2=0; x3=0; x4=0; x5=0;
for(scan_t=0;scan_t<=300;scan_t++)
scancode5(code,x1,x2,x3,x4,x5);
//----------------N-----------------
code=25;
x1=1; x2=0; x3=0; x4=0; x5=0;
for(scan_t=0;scan_t<=300;scan_t++)
scancode5(code,x1,x2,x3,x4,x5);
}
__delay_ms(100);
*/
//===================================================================
//-------------------------------------------------------LOVE----------------------------------------------------
/* for(lap=0;lap<=0;lap++)
{
code=5;
x1=1; x2=0; x3=0; x4=0; x5=0;
for(scan_t=0;scan_t<=350;scan_t++)
scancode5(code,x1,x2,x3,x4,x5);
code=5;
x1=0; x2=1; x3=0; x4=0; x5=0;
for(scan_t=0;scan_t<=350;scan_t++)
scancode5(code,x1,x2,x3,x4,x5);
code=5;
x1=0; x2=0; x3=1; x4=0; x5=0;
for(scan_t=0;scan_t<=350;scan_t++)
scancode5(code,x1,x2,x3,x4,x5);
code=5;
x1=0; x2=0; x3=0; x4=1; x5=0;
for(scan_t=0;scan_t<=350;scan_t++)
scancode5(code,x1,x2,x3,x4,x5);
code=5;
x1=0; x2=0; x3=0; x4=0; x5=1;
for(scan_t=0;scan_t<=350;scan_t++)
scancode5(code,x1,x2,x3,x4,x5);
}
__delay_ms(100);
*/
//===================================================================
//-------------------------------------------------------HANH---------------------------------------------------
/* for(lap=0;lap<=0;lap++)
{
//----------------H-----------------
code=30;
x1=0; x2=0; x3=0; x4=0; x5=1;
for(scan_t=0;scan_t<=300;scan_t++)
scancode5(code,x1,x2,x3,x4,x5);
//----------------A-----------------
code=20;
x1=0; x2=0; x3=0; x4=0; x5=1;
for(scan_t=0;scan_t<=300;scan_t++)
scancode5(code,x1,x2,x3,x4,x5);
//----------------N-----------------
code=25;
x1=0; x2=0; x3=0; x4=0; x5=1;
for(scan_t=0;scan_t<=300;scan_t++)
scancode5(code,x1,x2,x3,x4,x5);
//----------------H-----------------
code=30;
x1=0; x2=0; x3=0; x4=0; x5=1;
for(scan_t=0;scan_t<=300;scan_t++)
scancode5(code,x1,x2,x3,x4,x5);
}
__delay_ms(100);
*/
//===================================================================
//-------------------------------------------------I LOVE U 4 mat----------------------------------------------
for(lap=0;lap<=2;lap++)
{
//==============LAN 1===============
//----------------I-----------------
code=0;
x1=1; x2=0; x3=0; x4=0;
for(scan_t=0;scan_t<=300;scan_t++)
scancode4(code,x1,x2,x3,x4);
//----------------LOVE-----------------
code=5;
x1=0; x2=1; x3=0; x4=0;
for(scan_t=0;scan_t<=300;scan_t++)
scancode4(code,x1,x2,x3,x4);
//----------------U-----------------
code=10;
x1=0; x2=0; x3=1; x4=0;
for(scan_t=0;scan_t<=300;scan_t++)
scancode4(code,x1,x2,x3,x4);

//==============LAN 2===============
//----------------I-----------------
code=0;
x1=0; x2=0; x3=0; x4=1;
for(scan_t=0;scan_t<=300;scan_t++)
scancode4(code,x1,x2,x3,x4);
//----------------LOVE-----------------
code=5;
x1=1; x2=0; x3=0; x4=0;
for(scan_t=0;scan_t<=300;scan_t++)
scancode4(code,x1,x2,x3,x4);
//----------------U-----------------
code=10;
x1=0; x2=1; x3=0; x4=0;
for(scan_t=0;scan_t<=300;scan_t++)
scancode4(code,x1,x2,x3,x4);

//==============LAN 3===============
//----------------I-----------------
code=0;
x1=0; x2=0; x3=1; x4=0;
for(scan_t=0;scan_t<=300;scan_t++)
scancode4(code,x1,x2,x3,x4);
//----------------LOVE-----------------
code=5;
x1=0; x2=0; x3=0; x4=1;
for(scan_t=0;scan_t<=300;scan_t++)
scancode4(code,x1,x2,x3,x4);
//----------------U-----------------
code=10;
x1=1; x2=0; x3=0; x4=0;
for(scan_t=0;scan_t<=300;scan_t++)
scancode4(code,x1,x2,x3,x4);

//==============LAN 4===============
//----------------I-----------------
code=0;
x1=0; x2=1; x3=0; x4=0;
for(scan_t=0;scan_t<=300;scan_t++)
scancode4(code,x1,x2,x3,x4);
//----------------LOVE-----------------
code=5;
x1=0; x2=0; x3=1; x4=0;
for(scan_t=0;scan_t<=300;scan_t++)
scancode4(code,x1,x2,x3,x4);
//----------------U-----------------
code=10;
x1=0; x2=0; x3=0; x4=1;
for(scan_t=0;scan_t<=300;scan_t++)
scancode4(code,x1,x2,x3,x4);
}
__delay_ms(100);
//===================================================================
//---------------------------------------------------I LOVE U "TRONG RA, NGOAI VAO"----------------------------------------------------
for(lap=0;lap<=1;lap++)
{
//----------------I-----------------
code=0;
x1=0; x2=0; x3=1; x4=0; x5=0;
for(scan_t=0;scan_t<=200;scan_t++)
scancode5(code,x1,x2,x3,x4,x5);
//---------------I I----------------
code=0;
x1=0; x2=1; x3=0; x4=1; x5=0;
for(scan_t=0;scan_t<=200;scan_t++)
scancode5(code,x1,x2,x3,x4,x5);
//--------------I   I---------------
code=0;
x1=1; x2=0; x3=0; x4=0; x5=1;
for(scan_t=0;scan_t<=100;scan_t++)
scancode5(code,x1,x2,x3,x4,x5);
//---------------I I----------------
code=0;
x1=0; x2=1; x3=0; x4=1; x5=0;
for(scan_t=0;scan_t<=50;scan_t++)
scancode5(code,x1,x2,x3,x4,x5);
//--------------LOVE-----------------
code=5;
x1=0; x2=0; x3=1; x4=0; x5=0;
for(scan_t=0;scan_t<=200;scan_t++)
scancode5(code,x1,x2,x3,x4,x5);
//--------------LO VE----------------
code=5;
x1=0; x2=1; x3=0; x4=1; x5=0;
for(scan_t=0;scan_t<=200;scan_t++)
scancode5(code,x1,x2,x3,x4,x5);
//------------- LO   VE--------------
code=5;
x1=1; x2=0; x3=0; x4=0; x5=1;
for(scan_t=0;scan_t<=100;scan_t++)
scancode5(code,x1,x2,x3,x4,x5);
//--------------LO VE----------------
code=5;
x1=0; x2=1; x3=0; x4=1; x5=0;
for(scan_t=0;scan_t<=50;scan_t++)
scancode5(code,x1,x2,x3,x4,x5);
//----------------U-----------------
code=10;
x1=0; x2=0; x3=1; x4=0; x5=0;
for(scan_t=0;scan_t<=200;scan_t++)
scancode5(code,x1,x2,x3,x4,x5);
//---------------U U----------------
code=10;
x1=0; x2=1; x3=0; x4=1; x5=0;
for(scan_t=0;scan_t<=200;scan_t++)
scancode5(code,x1,x2,x3,x4,x5);
//--------------U   U---------------
code=10;
x1=1; x2=0; x3=0; x4=0; x5=1;
for(scan_t=0;scan_t<=100;scan_t++)
scancode5(code,x1,x2,x3,x4,x5);
//---------------U U----------------
code=10;
x1=0; x2=1; x3=0; x4=1; x5=0;
for(scan_t=0;scan_t<=50;scan_t++)
scancode5(code,x1,x2,x3,x4,x5);
}
__delay_ms(100);
//===================================================================
//-----------------------------------------------SANG THEO COT---------------------------------------------
/* for(lap=0;lap<=3;lap++)
{
PORTA = 0x00;

PORTE = 0x01; __delay_ms(100); __delay_ms(100);
PORTD = 0X80; __delay_ms(100); __delay_ms(100);
PORTD = 0XC0; __delay_ms(100); __delay_ms(100);
PORTD = 0XE0; __delay_ms(100); __delay_ms(100);
PORTD = 0XF0; __delay_ms(100); __delay_ms(100);
PORTC = 0X80; __delay_ms(100); __delay_ms(100);
PORTC = 0X84; __delay_ms(100); __delay_ms(100);
PORTB = 0X20; __delay_ms(100); __delay_ms(100);
PORTB = 0X21; __delay_ms(100); __delay_ms(100);
PORTB = 0X23; __delay_ms(100); __delay_ms(100);
PORTB = 0X27; __delay_ms(100); __delay_ms(100);
PORTB = 0X2F; __delay_ms(100); __delay_ms(100);
PORTB = 0X3F; __delay_ms(100); __delay_ms(100);
PORTC = 0X86; __delay_ms(100); __delay_ms(100);
PORTC = 0XC6; __delay_ms(100); __delay_ms(100);
PORTD = 0XF8; __delay_ms(100); __delay_ms(100);
__delay_ms(100);
__delay_ms(100);
PORTB = 0X00; PORTC = 0X00; PORTD = 0X00; PORTE = 0X00;
__delay_ms(100);
}
*/
//===================================================================
//-------------------------------chu "I" sang duoi----------------------------------
/* for(lap=0;lap<=0;lap++)
{
code=0;
x1=1; x2=0; x3=0; x4=0; x5=0;
for(scan_t=0;scan_t<=100;scan_t++)
scancode5(code,x1,x2,x3,x4,x5);
code=0;
x1=0; x2=1; x3=0; x4=0; x5=0;
for(scan_t=0;scan_t<=100;scan_t++)
scancode5(code,x1,x2,x3,x4,x5);
code=0;
x1=0; x2=0; x3=1; x4=0; x5=0;
for(scan_t=0;scan_t<=100;scan_t++)
scancode5(code,x1,x2,x3,x4,x5);
code=0;
x1=0; x2=0; x3=0; x4=1; x5=0;
for(scan_t=0;scan_t<=100;scan_t++)
scancode5(code,x1,x2,x3,x4,x5);
code=0;
x1=0; x2=0; x3=0; x4=0; x5=1;
for(scan_t=0;scan_t<=100;scan_t++)
scancode5(code,x1,x2,x3,x4,x5);
}
__delay_ms(100);
*/
//===================================================================
//------------------------------------sang diem----------------------------------
/* for(lap=0;lap<=0;lap++)
{
code=450;
while(code!=700)
{
for(scan_t=0;scan_t<=20;scan_t++) //time = scan_t * (0,5ms + 10us) * 25
{
scancode(code);
}
code=code+25;
}
code=700;
while(code!=475)
{
code=code-25;
for(scan_t=0;scan_t<=20;scan_t++) //time = scan_t * (0,5ms + 10us) * 25
{
scancode(code);
}
}
}
__delay_ms(100);
*/
//===================================================================
}
}


 link mediafire
Khi nhấn nút "Tải Về Máy", bạn sẽ vào trang quảng cáo, vui lòng chờ 5 giây. Nút  hiện ra ở góc phải phía trên, nhấn vào để đến trang download

Theo tronghuu117 ( codientu.org)
Điện Tử | Tin Học - eChipKool.Com - Chia sẻ kiến thức - Kết nối đam mê điện tử


In bài này
Previous
Next Post »

2 comments

Click here for comments
Unknown
admin
5/7/16 ×

can you add a new photo please?
i need this project for my school so please help my with this project and add a protues fiels and new photo and thank you very much.

Reply
avatar
Unknown
admin
5/7/16 ×

sorry i found the fiels.
can you add video when the cube is run?

Reply
avatar

Bạn đọc hãy giúp chúng tôi xây dựng cộng đồng bằng cách để lại bình luận, chúng tôi luôn đón nhận mọi ý kiến của các bạn:
» Bình luận nghiêm túc và không chứa các liên kết quảng cáo.
» Vui lòng không Spam nhận xét với mọi hình thức.
» Rất mong bạn đề tên cho nhận xét của chính mình - Bằng cách chọn vào Tên/URL và điền tên bạn vào (Phần URL có thể bỏ trống ).

- Bạn có thể chèn Link nhạc (NCT), video(Youtube),Hình ảnh vào comment bằng cú pháp:
+ [youtube] Link video Youtube [/youtube].
+ [img] Link ảnh( định dạng PNG, JPG,GIF) [/img]
+Chèn link liên kết: <a href="LINK" rel="nofollow">Name</a>
-Bạn copy mã bên cạnh biểu tượng chèn vào nhận xét để bày tỏ cảm xúc!! ConversionConversion EmoticonEmoticon

       Mạch Khóa Số Điện Tử Mạch Đếm Sản Phẩm Mạch Đèn giao thông Ngã Tư Mạch Trái Tim Final Mạch Trái Tim Final Mạch Trái Tim I Love U

THƯ MỤC KHO TÀI LIỆU MIỄN PHÍ ECHIPKOOL

Code 8051 - ASM Code 8051 - C Code AVR - C Code led sao băng Code PIC - C Điện tử cơ bản điện tử viễn thông Đo Nhiệt Độ DS18B20 + LCD Đo Nhiệt Độ LM35 + LCD Đo Nhiệt Độ LM35 + Led 7 thanh Đo tốc độ động cơ Động cơ robo Ebook Đại Học ebook điện tử Ebook đồ án Học Orcad Học Protues Hồng ngoại Lập Trình 8051 Lập Trình AVR lập trình c++ Lập Trình Led Quảng Cáo lập trình PIC Lập trình Robot Lập trình VHDL Lcd16x2 Led Clock Led Quay Led RGB Mạch 7seg Mạch Amply.Mạch Loa Mạch Cảm Biến Mạch cube Mạch Đếm Sản Phẩm Mạch điện cơ bản Mạch điện hay Mạch Điện Ứng Dụng Mạch đọc file nhạc MP3 dùng Atmega 8 Mạch Động Cơ Mạch đồng hồ Mạch đồng hồ LCD Mạch đồng hồ Matrix Mạch giao thông Mạch in Mạch khóa số điện tử Mạch Led đơn Mạch Led Quảng Cáo Mạch Led Vumeter Mạch Ma trận Phím Mạch Matrix Mạch nạp Mạch nguồn Mạch Nút Bấm Mạch RS232 Mạch RS485 Mạch thu phát Mạch tổ hợp MSI Mạch trái tim Mạch truyền điện không dây Mạch Vi điều khiển Module Bluetooth Module Sim Module Sim548 Motor Nhiệt độ - Độ ẩm oscilloscope Phần mềm điện tử Phần Mềm Diệt Viruts Phần Mềm Hay Phần Mềm Led Quảng Cáo Phần mềm vi tính robocon Rule robocon Sạc Acquy Sản Phẩm Thương Mại Sáng tạo Smart Home Tài liệu Điện Tử Tranzitor Tụ điện TUT - 8051 - ASM TUT - 8051 - KeilC UART Ứng Dụng Led Quảng Cáo Ứng dụng USB USB TO COM Vi điều khiển - Ứng dụng Vi mạch số VOM Wifi ESP8266