Mã hóa và giải mã manchester bằng AVR ~ eChipKool SHOP | CTY Điện Tử eChipKool

Mã hóa và giải mã manchester bằng AVRĐể truyền thông được qua sóng RF thì bắt buộc phải mã hóa để đảm bảo tính ổn định ít bị sai sót.
Có rất nhiều chuẩn mã hóa mã trong đó mã manchester được sử dụng phổ biến.
Mã hóa manchester là khi truyền bit 1 được mã hóa là 10 còn 0 là 01. Khi truyền đi phải gắn vào frame truyền để đảm bảo truyền ổn định.
khung truyền gồm
+chuẩn bị truyền liên tục bit 1 và 0 trong khoảng 30ms
ví dụ Data=1;
delay_us(400);
Data=;
delay_us(400);

lặp lại 30ms
+ nghỉ 1 thời gian để đồng bộ với máy thu
+ xung start
+ dữ liệu truyền
+ xung stop.
Phần thu
+ đợi chuẩn bị: so sánh thời gian mức 1 và 0 thu được có khớp với phần phát không đúng thì nhận tiếp không đúng thì làm lại
+ đếm thời gian đồng bộ
+đếm thời gian mức 0 và mức 1 nếu độ rộng xung mức 1 lớn hơn thời gian trễ thì bắt được bit 1 còn ngược lại là mức 0

Code phần phát :
Mã:
/*****************************************************
This program was produced by the
CodeWizardAVR V2.03.9 Standard
Automatic Program Generator
© Copyright 1998-2008 Pavel Haiduc, HP InfoTech s.r.l.
http://www.hpinfotech.com

Project :
Version :
Date    : 1/4/2002
Author  : toantnt
Company : dcn
Comments:


Chip type              : ATmega8L
Program type            : Application
AVR Core Clock frequency: 4.000000 MHz
Memory model            : Small
External RAM size      : 0
Data Stack size        : 256
*****************************************************/

#include <mega8.h>
#include <delay.h>

// Declare your global variables here ]

#define  header 0x20

#define  sw PINC.0
#define  tx PORTC.1

void send_data(unsigned char *data);
void checksw(void);

unsigned char buff[3];
//------------------------------

//-------------------------

void main(void)
{

PORTC=0xff;
DDRC=0x02;//chan PC.0=sw;chanPC.1=tx
PORTD=0xff;
DDRD=0xFF;
tx=0;
while (1)
      {
      // Place your code here
      if(!sw)
      {
        PORTD.2=~PORTD.2;
        checksw();
      }

      }


}
//-----------------------------------

void send_data (unsigned char *data)
{
unsigned int i,j;
  for(i=1;i<=16;i++)  //khoi dong
  {
    tx=1;
    delay_us(4890);
    tx=0;
    delay_us(4890);
  }
//--------------- //tre
delay_us(14738);
//--------------- //start bit         
tx=1;
delay_us(4890);
tx=0;
delay_us(4890);
//-------------
for (j=0;j<3;j++)  //ma hoa manchester 3 mang dulieu
{
  for(i=0;i<8;i++) //8 bit tu dulieu0-->>dulieu7
  {
        if ((data[j] & 0x80) == 0x80)  //neu la bit 1 -->>10
        {
            tx=1;
            delay_us(4890);    // 5 mS
            tx=0;
            delay_us(4890);    // 5 mS
        }                          //neu la bit 0  -->>01
        else
        {
            tx=0;
            delay_us(4890);    // 5 mS
            tx=1;
            delay_us(4890);    // 5 mS
        }
        data[j]=data[j]<<1;
  }
  }
  //------------------- stop bits
  tx=1;
  delay_us(4890);
  tx=0;
  delay_us(4890);
 
}         

//-------------------
void checksw(void)
{
    delay_ms(15);
    if(!sw)
      {
        buff[0]=header;
        buff[1]=0x01;
        buff[2]=buff[0] ^ buff[1];
        send_data(buff);
        while(!sw);
        delay_ms(15);
      }
}

Code phần thu:
Mã:
#include <mega8.h>
#include <delay.h>

#define header 0x20
#define rx PINC.1

#define out1 PORTD.0
#define out2 PORTD.1
#define out3 PORTD.2
#define out4 PORTD.3
#define out5 PORTD.4
#define out6 PORTD.5
#define out7 PORTD.6
#define out8 PORTD.7

unsigned char rxreg[3];
int get_data(unsigned char *buff);   
bit rx_bit;

void main(void)
{
delay_ms(2430);
PORTC=0xff;
DDRC=0x00;

PORTD=0xff;
DDRD=0xff;

TCCR0=0x01;
TCNT0=0x00;

while (1)
      {
      // Place your code here 
   
      while(get_data(rxreg));
   
        if(rxreg[2]==(rxreg[0]) ^ (rxreg[1]))
     
          if(rxreg[0]==header)
     
            if(rxreg[1]==0x01) PORTD=~PORTD;
     
     
   
      delay_ms(50);
     

      };
}

//----------------------------------


int get_data(unsigned char *buff)
{
unsigned int i,j,T0,count;
i=16;
count=0;
TCCR0=0x04;//he so chia=256 ,1 buoc=64us
while(--i)
{     
#asm
NOP
NOP
NOP
#endasm

while(rx);      //cho data=0
TCNT0=0;

  #asm
NOP
NOP
NOP
#endasm
                   
while(!rx);
//TCCR0=0x00;
T0=TCNT0;

if(T0==0xff) return 1;
if((T0>=73)&&(T0<=83))  //khoang  4672-5312 ok.
  {
  count++;
  if((count>=5) || (i==0)) break;
  }
  }

  if(i==0) return 1;  TCCR0=0x05;//he so chia=1024,1 buoc tang=256us
  T0=0;
  while(!((T0>73) && (T0<83)))// 18688 - 21248 uS it OK. syn bit 15ms+
  {
#asm
NOP
NOP
NOP
#endasm

    while(rx);
    TCNT0=0;
#asm
NOP
NOP
NOP
#endasm
 
    while(!rx);
    T0=TCNT0;
}       
  while(rx);
  delay_us(7355);
  for(j=0;j<3;j++)
    {
    i=8;                   
    buff[j]=0;
    while(i--)
      {
      buff[j]=buff[j]<<1;   
      rx_bit=rx;
      buff[j]=buff[j] | rx_bit;
      //................gia ma manchaster
      if(rx_bit==0)
        while(!rx);
      else
        while(rx);
      delay_us(7355);
      }
    }
  if(rx_bit==0)
      if(!rx) return 1;
  else             
      if(!rx) return 1;
    //----------------------
return 0;
}   
nguồn dientuvietnam.net rfvn.tk
In bài này
Previous
Next Post »

Bạn đọc hãy giúp chúng tôi xây dựng cộng đồng bằng cách để lại bình luận, chúng tôi luôn đón nhận mọi ý kiến của các bạn:
» Bình luận nghiêm túc và không chứa các liên kết quảng cáo.
» Vui lòng không Spam nhận xét với mọi hình thức.
» Rất mong bạn đề tên cho nhận xét của chính mình - Bằng cách chọn vào Tên/URL và điền tên bạn vào (Phần URL có thể bỏ trống ).

- Bạn có thể chèn Link nhạc (NCT), video(Youtube),Hình ảnh vào comment bằng cú pháp:
+ [youtube] Link video Youtube [/youtube].
+ [img] Link ảnh( định dạng PNG, JPG,GIF) [/img]
+Chèn link liên kết: <a href="LINK" rel="nofollow">Name</a>
-Bạn copy mã bên cạnh biểu tượng chèn vào nhận xét để bày tỏ cảm xúc!! ConversionConversion EmoticonEmoticon

       Mạch Khóa Số Điện Tử Mạch Đếm Sản Phẩm Mạch Đèn giao thông Ngã Tư Mạch Trái Tim Final Mạch Trái Tim Final Mạch Trái Tim I Love U

THƯ MỤC KHO TÀI LIỆU MIỄN PHÍ ECHIPKOOL

Code 8051 - ASM Code 8051 - C Code AVR - C Code led sao băng Code PIC - C Điện tử cơ bản điện tử viễn thông Đo Nhiệt Độ DS18B20 + LCD Đo Nhiệt Độ LM35 + LCD Đo Nhiệt Độ LM35 + Led 7 thanh Đo tốc độ động cơ Động cơ robo Ebook Đại Học ebook điện tử Ebook đồ án Học Orcad Học Protues Hồng ngoại Lập Trình 8051 Lập Trình AVR lập trình c++ Lập Trình Led Quảng Cáo lập trình PIC Lập trình Robot Lập trình VHDL Lcd16x2 Led Clock Led Quay Led RGB Mạch 7seg Mạch Amply.Mạch Loa Mạch Cảm Biến Mạch cube Mạch Đếm Sản Phẩm Mạch điện cơ bản Mạch điện hay Mạch Điện Ứng Dụng Mạch đọc file nhạc MP3 dùng Atmega 8 Mạch Động Cơ Mạch đồng hồ Mạch đồng hồ LCD Mạch đồng hồ Matrix Mạch giao thông Mạch in Mạch khóa số điện tử Mạch Led đơn Mạch Led Quảng Cáo Mạch Led Vumeter Mạch Ma trận Phím Mạch Matrix Mạch nạp Mạch nguồn Mạch Nút Bấm Mạch RS232 Mạch RS485 Mạch thu phát Mạch tổ hợp MSI Mạch trái tim Mạch truyền điện không dây Mạch Vi điều khiển Module Bluetooth Module Sim Module Sim548 Motor Nhiệt độ - Độ ẩm oscilloscope Phần mềm điện tử Phần Mềm Diệt Viruts Phần Mềm Hay Phần Mềm Led Quảng Cáo Phần mềm vi tính robocon Rule robocon Sạc Acquy Sản Phẩm Thương Mại Sáng tạo Smart Home Tài liệu Điện Tử Tranzitor Tụ điện TUT - 8051 - ASM TUT - 8051 - KeilC UART Ứng Dụng Led Quảng Cáo Ứng dụng USB USB TO COM Vi điều khiển - Ứng dụng Vi mạch số VOM Wifi ESP8266