Project Đèn giao thông sử dụng Pic 6f877A - Traffic light use Pic 16f877A


Mình sử dụng vi điều khiển Pic 16f877A để tạo một đèn giao thông, project chủ yếu mang tinh chất học tập và tập viết code. Mô phỏng bằng Protues 5.1.
Một số hình ảnh tham khảo:

                    
 


Thời gian của các đèn có thể dễ dàng thay đổi.

|| Tải code viết bằng ngôn ngữ MikroC và mạch mô phỏng bằng Proteus 5.1 ở đây!

                                                                 
                                                        Link dự Phòng(pass:chipkool.tk)
                                                                  
Theo http://tudonghoa.de.gg

Subscribe for our Newsletter

RE-IMAGINING THE WAY
Back to top