Các thao tác cơ bản với Word 2003 (Phần 8)

21. Đánh số trang cho tài liệu:
Để đánh số trang cho tài liệu, bạn chọn menu Insert > Page Number để hiện hộp thoại Page Numbers.
Mục Position cho phép bạn chọn
Bottom of page (Footer): Đặt số trang ở dưới mỗi trang.
Top of page (Header): Đặt số trang ở trên mỗi trang.
Mục Alignment:
Left: canh lề trái số trang.+ Right: canh lền phải.
Center: canh giữa hai bên.+ Inside: số trang được đặt ở biên trong đối với trang lẻ và trang chẵn.
Outline: số trang được đặt ở biên ngoài đối với trang lẻ và trang chẵn.
Với mỗi tùy chọn bạn có thể xem trước cách hiển thị ở khung Preview, cuối cùng nhấp OK để xác nhận.
22. Xử lý với bảng
a. Tạo bảng:
Để tạo một bảng bạn dùng nút Insert Table trên thanh công cụ, đặt con trỏ tại nơi muốn tạo bảng, nhấp chuột vào nút Insert Table  rồi rê chuột vào dãy ô để chọn số hàng và cột cần thiết.
Để nhập dữ liệu vào bảng, bạn nhấp chuột vào ô rồi gõ nội dung, nhấn Tab để chuyển đến ô kế tiếp.b. Chọn hàng, cột, ô và toàn bộ bảng
Để chọn một ô, hàng hay một cột bạn nhấp chuột vào nơi muốn chọn, chọn menu Table >Select, từ menu này chọn các mục theo yêu cầu.
c. Chèn, xoá các hàng và cột:
- Để chèn một cột / hàng vào trong bảng, bạn chọn cột / hàng nơi muốn chèn cột / hàng mới, nhấp menu Table, chọn Insert Colums / Insert Rows.
- Để xoá một cột / hàng trong bảng, bạn chọn cột / hàng muốn xoá, chọn menu Table, nhấpDelete Columns / Delete Rows.Lưu ý:
Nếu bạn chọn một hàng hay cột và nhất Delete thì chỉ nội dung trong hàng hay cột chứa bị xoá, nếu bạn nhất nút Backspace thì toàn bộ hàng hay cột đó sẽ được xoá bỏ.
d. Chỉnh chiều cao của hàng và chiều rộng cột
- Để chỉnh chiều cao của hàng, bạn dùng chuột chọn hàng đó rồi chọn menu Table, chọn Table Properties, tại hộp thoại Table Properties, chọn tab Row, nhấp chuột vào hộp Specify Heightvà nhập giá trị vào, nhấp OK để áp dụng
- Để chỉnh chiều rộng của cột, bạn chọn cột cần chỉnh rồi chọn menu Table > Table Properties, tại hộp thoại chọn tab Column, đánh dấu vào nút Preferred Width và nhập giá trị vào, nhấp OKđể áp dụng.
(Còn tiếp) Tip4pc

Subscribe for our Newsletter

RE-IMAGINING THE WAY
Back to top