Hướng dẫn làm Bảng Led Quảng Cáo

I. Composite, decal
- Mua composite về cắt theo hình mình thích (vuông, chữ nhật, tròn, hình hột xoài...)
Kích thước 1m2 X 2m4 có nhiều loại (1mm, 2mm, 3mm,...) và nhiều màu. Giá khoảng 200K/ 1 tấm rất to
- Cắt, dán Decal:
Ta có thể đến chỗ cắt Decal nhờ họ thiết kế theo ý thích của mình hoặc mình tự thiết kế trên CorelDraw rồi đem đến cho họ cắt rồi đem về dán lên bảng Composite.

II. Khoan lỗ - gắn LED:
Có 2 cách gắn LED vào bảng là gắn từ sau tới và gắn từ phía trước để toàn bộ con LED nằm phía trên bảng Mica.
- Gắn từ phía sau: ta dùng mũi khoan đúng kích thước với LED (LED nhỏ 3mm, LED lớn hơn 5mm) tiến hành khoan lỗ rồi gắn LED vào.
- Gắn từ phía trước: Nếu LED 5mm thì khoan lỗ 3mm gắn LED vào rồi đổ keo cho chắc.

III. Đấu LED:
 Trên thị trường có nhiều loại Led nhưng làm quảng cáo chủ yếu dùng led Đục hoặc led siêu sáng tùy theo nhu cầu mỗi người. Khi đấu led ta phải tính toán để hạn dòng cho led.

- Led Xanh lá, Xanh dương, Trắng - Điện áp 2.5 - 3V và dòng 20mA
- Led Đỏ, led Vàng - Điện áp 1.5 - 2V và Dòng 15mA

- Dùng định luật Ohm để tính.
VD: Ta có chữ cái gồm 11 LED, mỗi LED (A=15mA, V=3V) ta mắc như hình dưới.
+ Với 11 Led 1 chữ ta mắc như sau:+ Với 10 Led 1 chữ ta mắc như sau:


Thông số LED 5L Siêu sáng tham khảo:
- Xanh lá, Trắng, Xanh dương: I=15mA, U=3V - 3,5V
- Đỏ, vàng : I=15mA, U=1,9V - 2,1V

Các bạn có thể tìm hiểu thêm phần Kỹ thuật đấu Led Vẫy

IV. Phần mạch:
Đây là mạch đã hoàn thành:

Mạch Layout Vẽ Trên Orcad

Mạch Làm Thực tế


Khối nguồn

Khối Chip và IC 74hc245 đệm dòng


Khối công suất kích tip 41C
Mặt sau...^^


Đấu thử led xem sáng như thế nào ^^

Đây là sơ đồ nguyên lý cho 16 cổng các bạn hoàn toàn có thể vẽ thêm thành 24 cổng hoặc 32 cổngV. CHƯƠNG TRÌNH:
 Chương trình code asm lập trình trên phần mềm Pinnale52
VD: ở đây chip lập trình biển led quảng cáo Nhà Nghỉ 
Vẽ mạch mô phỏng bằng led trên phần mềm Protues 7.8


Viết code trên phần mềm Pinnale 52:
ORG 0000H
MAIN:
MOV P0,#00H
MOV P1,#00H
MOV P2,#00H
MOV P3,#00H
CALL NHA_NGHI; NHAP NHA NHA NGHI
CALL HIEU_UNG5; NHAP NHAY THU THUY
CALL HIEU_UNG4; NHAP NHAY "THU" ROI " THUY"
CALL HIEU_UNG2;SANG DUOI QUA LAI
CALL HIEU_UNG3; SANG DAN QUA LAI
CALL HIEU_UNGG6; TAT DUOI QUA LAI
CALL HIEU_UNGG7;SANG DON QUA TRAI
CALL HIEU_UNG5
CALL HIEU_UNG8; SANG DON VAO GIUA
CALL HIEU_UNG9
JMP MAIN

NHA_NGHI:; NHAP NHAY CHU NHA NGHI
MOV P2,#0FFH; CHO SANG CHU THU THUY
MOV P0,#00H
CALL MUI_TEN
MOV P0,#0FFH
CALL MUI_TEN
MOV P0,#00H
CALL MUI_TEN
MOV P0,#0FFH
CALL MUI_TEN
RET

HIEU_UNG2:; SANG DUOI QUA TRAI VA QUA PHAI - THU THUY
MOV P0,#0FFH
MOV P2,#00000001B
CALL MUI_TEN3
MOV P2,#00000010B
CALL MUI_TEN3
MOV P2,#00000100B
CALL MUI_TEN3
MOV P2,#00001000B
CALL MUI_TEN3
MOV P2,#00010000B
CALL MUI_TEN3
MOV P2,#00100000B
CALL MUI_TEN3
MOV P2,#01000000B
CALL MUI_TEN3
MOV P2,#10000000B
CALL MUI_TEN3
;NGUOC LAI QUA PHAI
MOV P2,#10000000B
;CALL MUI_TEN3
MOV P2,#01000000B
CALL MUI_TEN3
MOV P2,#00100000B
CALL MUI_TEN3
MOV P2,#00010000B
CALL MUI_TEN3
MOV P2,#00001000B
CALL MUI_TEN3
MOV P2,#00000100B
CALL MUI_TEN3
MOV P2,#00000010B
CALL MUI_TEN3
MOV P2,#00000001B
CALL MUI_TEN3
RET


HIEU_UNG3:; SANG DAN QUA LAI - THU THUY
MOV P2,#00H
MOV P2,#10000000B
CALL MUI_TEN
MOV P2,#11000000B
CALL MUI_TEN
MOV P2,#11100000B
CALL MUI_TEN
MOV P2,#11110000B
CALL MUI_TEN
MOV P2,#11111000B
CALL MUI_TEN
MOV P2,#11111100B
CALL MUI_TEN
MOV P2,#11111110B
CALL MUI_TEN
MOV P2,#11111111B
CALL MUI_TEN

;NGUOC LAI QUA PHAI

MOV P2,#00000001B
CALL MUI_TEN
MOV P2,#00000011B
CALL MUI_TEN
MOV P2,#00000111B
CALL MUI_TEN
MOV P2,#00001111B
CALL MUI_TEN
MOV P2,#00011111B
CALL MUI_TEN
MOV P2,#00111111B
CALL MUI_TEN
MOV P2,#01111111B
CALL MUI_TEN
MOV P2,#11111111B
CALL MUI_TEN
RET


HIEU_UNG4:; HIEU UNG NHAP NHAY "THU" ROI "THUY"
MOV P2,#00H
MOV R0,#3
LAP2:
MOV P2,#01110000B
CALL MUI_TEN
MOV P2,#00001111B
CALL MUI_TEN
DJNZ R0,LAP2
RET


HIEU_UNG5:; NHAP NHAY THU THUY

MOV P2,#00H
MOV R0,#3
LAP3:
MOV P2,#00H
CALL MUI_TEN
MOV P2,#0FFH
CALL MUI_TEN
DJNZ R0,LAP3
RET

HIEU_UNGG6:; TAT DUOI CHU THU THUY

CALL NHA_NGHI

MOV P2,#0FFH
MOV P2,#11111110B
CALL MUI_TEN3
MOV P2,#11111101B
CALL MUI_TEN3
MOV P2,#11111011B
CALL MUI_TEN3
MOV P2,#11110111B
CALL MUI_TEN3
MOV P2,#11101111B
CALL MUI_TEN3
MOV P2,#11011111B
CALL MUI_TEN3
MOV P2,#10111111B
CALL MUI_TEN3
MOV P2,#01111111B
CALL MUI_TEN3

; NGUOC LAI QUA TRAI

MOV P2,#01111111B
CALL MUI_TEN3
MOV P2,#10111111B
CALL MUI_TEN3
MOV P2,#11011111B
CALL MUI_TEN3
MOV P2,#11101111B
CALL MUI_TEN3
MOV P2,#11110111B
CALL MUI_TEN3
MOV P2,#11111011B
CALL MUI_TEN3
MOV P2,#11111101B
CALL MUI_TEN3
MOV P2,#11111110B
CALL MUI_TEN3
RET


HIEU_UNGG7:; SANG DON QUA TRAI

CALL NHA_NGHI

MOV P2,#10000001B
CALL MUI_TEN3
MOV P2,#10000010B
CALL MUI_TEN3
MOV P2,#10000100B
CALL MUI_TEN3
MOV P2,#10001000B
CALL MUI_TEN3
MOV P2,#10010000B
CALL MUI_TEN3
MOV P2,#10100000B
CALL MUI_TEN3
MOV P2,#11000000B
CALL MUI_TEN3


MOV P2,#11000001B
CALL MUI_TEN3
MOV P2,#11000010B
CALL MUI_TEN3
MOV P2,#11000100B
CALL MUI_TEN3
MOV P2,#11001000B
CALL MUI_TEN3
MOV P2,#11010000B
CALL MUI_TEN3
MOV P2,#11100000B
CALL MUI_TEN3

MOV P2,#11100001B
CALL MUI_TEN3
MOV P2,#11100010B
CALL MUI_TEN3
MOV P2,#11100100B
CALL MUI_TEN3
MOV P2,#11101000B
CALL MUI_TEN3
MOV P2,#11110000B
CALL MUI_TEN3


MOV P2,#11110001B
CALL MUI_TEN3
MOV P2,#11110010B
CALL MUI_TEN3
MOV P2,#11110100B
CALL MUI_TEN3
MOV P2,#11111000B
CALL MUI_TEN3

MOV P2,#11111001B
CALL MUI_TEN3
MOV P2,#11111010B
CALL MUI_TEN3
MOV P2,#11111100B
CALL MUI_TEN3

MOV P2,#11111101B
CALL MUI_TEN3
MOV P2,#11111110B
CALL MUI_TEN3

MOV P2,#11111111B
CALL MUI_TEN3
RET


HIEU_UNG8:; SANG DON TU 2 BEN VAO GIUA

MOV P0,#0FFH; BAT SANG NHA NGHI
MOV P2,#01000001B
CALL MUI_TEN3
MOV P2,#00100010B
CALL MUI_TEN3
MOV P2,#00010100B
CALL MUI_TEN3
MOV P2,#00001000B
CALL MUI_TEN3
MOV P2,#01001001B
CALL MUI_TEN3
MOV P2,#00101010B
CALL MUI_TEN3
MOV P2,#00011100B
CALL MUI_TEN3
MOV P2,#01011101B
CALL MUI_TEN3
MOV P2,#00111110B
CALL MUI_TEN3
MOV P2,#01111111B
CALL MUI_TEN3
RET


HIEU_UNG9:; SANG DON GIUA RA 2 BEN
MOV P0,#0FFH
MOV P2,#00001000b
CALL MUI_TEN3
MOV P2,#00010100B
CALL MUI_TEN3
MOV P2,#00100010B
CALL MUI_TEN3
MOV P2,#01000001B
CALL MUI_TEN3
MOV P2,#01001001B
CALL MUI_TEN3
MOV P2,#01010101B
CALL MUI_TEN3
MOV P2,#01100011B
CALL MUI_TEN3
MOV P2,#01101011B
CALL MUI_TEN3
MOV P2,#01110111B
CALL MUI_TEN3
MOV P2,#01111111B
CALL MUI_TEN3
RET


MUI_TEN:; SLOW - SANG P3.3

MOV P1,#00000001B
MOV P3,#00001010B
CALL DELAY_SMALL
MOV P1,#00000011B
MOV P3,#00001101B
CALL DELAY_SMALL
MOV P1,#00000111B
MOV P3,#00001010B
CALL DELAY_SMALL
MOV P1,#00001111B
MOV P3,#00001101B
CALL DELAY_SMALL
MOV P1,#00011111B
MOV P3,#00001010B
CALL DELAY_SMALL
MOV P1,#00111111B
MOV P3,#00001101B
CALL DELAY_SMALL
MOV P1,#01111111B
MOV P3,#00001010B
CALL DELAY_SMALL
MOV P1,#11111111B
MOV P3,#00001101B
CALL DELAY_SMALL
RET


MUI_TEN2:; SLOW - NHAP NHAY P3.3

MOV P1,#00000001B
MOV P3,#00001010B
CALL DELAY_SMALL
MOV P1,#00000011B
MOV P3,#00000101B
CALL DELAY_SMALL
MOV P1,#00000111B
MOV P3,#00001010B
CALL DELAY_SMALL
MOV P1,#00001111B
MOV P3,#00000101B
CALL DELAY_SMALL
MOV P1,#00011111B
MOV P3,#00001010B
CALL DELAY_SMALL
MOV P1,#00111111B
MOV P3,#00000101B
CALL DELAY_SMALL
MOV P1,#01111111B
MOV P3,#00001010B
CALL DELAY_SMALL
MOV P1,#11111111B
MOV P3,#00000101B
CALL DELAY_SMALL
RET


MUI_TEN3:; FAST - NHAP NHAY P3.3

MOV P1,#00000001B
MOV P3,#00001010B
CALL DELAY_FAST
MOV P1,#00000011B
MOV P3,#00000101B
CALL DELAY_FAST
MOV P1,#00000111B
MOV P3,#00001010B
CALL DELAY_FAST
MOV P1,#00001111B
MOV P3,#00000101B
CALL DELAY_FAST
MOV P1,#00011111B
MOV P3,#00001010B
CALL DELAY_FAST
MOV P1,#00111111B
MOV P3,#00000101B
CALL DELAY_FAST
MOV P1,#01111111B
MOV P3,#00001010B
CALL DELAY_FAST
MOV P1,#11111111B
MOV P3,#00000101B
CALL DELAY_FAST
RET


DELAY:
MOV R4,#200
LOOP1:
MOV R5,#200
LOOP2:
NOP
DJNZ R5,LOOP2
DJNZ R4,LOOP1
RET


DELAY_SMALL:
MOV R4,#150
LOOP4:
MOV R5,#150
LOOP5:
NOP
DJNZ R5,LOOP5
DJNZ R4,LOOP4
RET

DELAY_FAST:
MOV R4,#50
LOOP:
MOV R5,#150
LOOP11:
NOP
DJNZ R5,LOOP11
DJNZ R4,LOOP
RET

END

VI. Cách nối từ mạch ra bảng LED.


VII. Một số KIT quảng cáo Thông dụng
- Mạch điều khiển 8 cổng:

UPDATING.....
- Mạch điều khiển 16 cổng:

- Mạch điều Khiển 24 cổng:
UPDATING.....
- Mạch điều khiển 32 cổng:
UPDATING.....

VIII. Nhận Thiết Kế Corel cho mọi loại biển Led quảng cáo và Thiết kế mạch , Lập trình hiệu ứng Biển Led Vẫy.

Chi tiết liên hệ Admin: New.moon9xone@gmail.com

Echipkool - Chia sẻ kiến thức - Kết nối đam mê điện tử

Comments

 1. Anonymous22/6/13

  minh dang mo? quay dai li sim card..chip thiet ke dum minh vs duoc k...giup phan do hoa corel luon nha..mach kick vs code luon

  ReplyDelete
 2. Phần đồ họa Corel cho Sim thẻ để chip nghĩ xem..còn lập trình và mạch thì chip làm nhanh ấy mà..quan trọng cái bảng Led như nào để chip thiết kế và lập trình theo:-SS

  ReplyDelete
 3. Anonymous22/6/13

  don gian thui a...o tren la DAI LY
  SIM-CARD
  nhu the thui..co them cai vien cho no' hanh trang'..nhay vien y nhu nguoi ta quang cao led ay'.

  ReplyDelete
 4. @Nặc danh Ok..Chip sẽ thiết kế theo yêu cầu của bạn và upload lên cho bạn xem nhé..Mọi chi tiết bạn có thể liên hệ hòm thư Admin: new.moon9xone@gmail.com

  ReplyDelete
 5. Anonymous22/6/13

  kick co? khoang 25x50 hoac 30x50cm nhe chip..tuy vao cach thiet ke cua chip..bang? quang cao 2 mat..khoang <700led la ok..

  ReplyDelete
  Replies
  1. 700led la cả 2 mặt hay 1 mặt bạn nhỉ

   Delete
 6. @Nặc danh Ok..khi xong mình sẽ cho bạn xem nhé

  ReplyDelete
 7. Anonymous22/6/13

  1 mat khoang 350led do ban..2 mat la 700 led..the la du? roi

  ReplyDelete
 8. thấy trong mạch có con trở thanh sao sơ đồ nguyên lý anh vẽ không có :((

  ReplyDelete
 9. Anh Chip Kool ơi cho em hỏi cách để làm chữ 1 nét giống như chữ T H trong hình . Em có lên google kiếm được cái phần mềm Ledtool 5 với cái corel X4 nhưng làm chữ 1 nét nó cứ bị méo hoài hok thẳng được , mong anh chỉ giáo !!!

  ReplyDelete
 10. Bạn Lê Khánh Phương cái đó bạn dùng biểu tượng hình tròn có tên là From edges thì nó sẽ chạy theo viền của phông chữ (nên chọn phông chữ có kích thước lớn sẽ dễ đổ led hơn).Nếu có gì thắc mắc thì liên hệ với mình qua mail lequochuy260992@gmail.com or yahoo huyle260992 mình sẽ hướng dẫn bạn những gì mình biết :-j về ledtool x5.Mình cũng mới tìm hiểu nên không sử dụng được hết chức năng của ledtool nên mọi người thông cảm.hihi

  ReplyDelete
 11. Hình ảnh desiged ĐẠI LY SIM CARD do CTV Lê Huy - Website Echipkool.com Thiết kế..:)
  [img] http://4.bp.blogspot.com/-KHlASKti3Pk/UcZnwf3xIQI/AAAAAAAAJAs/MpfgtBhZiDk/s640/Dai+ly+sim+card.jpg[/img]

  ReplyDelete
 12. Anonymous23/6/13

  gui qua mail subykq@gmail.com cho em voi nha a...file corel luon a oi..e cam on rat nhieu..code voi mach in dum e voi..

  ReplyDelete
 13. Cảm ơn bạn Huy Le nhiều giờ thì mình làm được rùi

  ReplyDelete
 14. Không có gì đâu bạn Lê Khánh Phương nếu có khó khăn gì trong việc làm một bảng led thì cứ liên hệ với mình hoặc anh chip.Anh chip và mình sẽ có gắng hỗ trợ các bạn về những gì anh chip và mình biết :)

  ReplyDelete
 15. cho mình xin hướng dẫn sử dụng phần mền corel trong thiết kế quảng cáo này với và làm thế nào để crack được ledtool. Mình làm theo video hướng dẫn mà không được. mong được sự giúp đỡ của mọi người.

  ReplyDelete
 16. Bạn cài teamr viewer roi alo minh so 01688884045 minh sẽ lấy crack giúp bạn.Nhớ cai phần mềm corel trước hen

  ReplyDelete
 17. Anonymous25/7/13

  em muon lien he voi tong dai chip thi nhu the nao

  ReplyDelete
 18. Hihi mình không biết có tông đài chip hay ko nua ma muôn liên hệ với anh chio thì liên lạc qua số này bạn nhá 01657.168.073

  ReplyDelete
 19. Quý khách hàng có điều gì thắc mắc liên hệ chip quá HOTLINE:01657.168.073 nhưng tạm thời chip đang đổi máy nên chưa Active được..các bạn vui lòng chờ nhé.:)

  ReplyDelete
 20. Chíp ơi! cho mình hỏi mạch này có thể áp dụng cho 11 chữ = 2990 LED được 0? chíp có mô phỏng trên proteus 0? cho mình xin với. Cám ơn C trước nhiều nhiều nhé :)!

  ReplyDelete
 21. Mạch 16 cổng thì có thể điều khiển cho 11 chữ được còn 5 cổng còn lại dùng để điều khiển viền.Việc có kéo được số lượng led lớn hay không do con TST mình sử dụng thôi. Với 2990 con thì chắc là được.

  ReplyDelete
 22. anhkhoa0605@gmail.com27/7/13

  cac pan oi! cho m xin code cua dong chu " THANH THAT SONG VE" giup m goi vao dia chi email : anhkhoa0605@gmail.com voi
  cam on moi nguoi nhieu nha!

  ReplyDelete
 23. Bỏ chút ít thời gian ra tìm hiểu sẽ hay hơn đó bạn anhkhoa0605@gmail.com chứ gửi bạn code thì còn gì hấp dẫn.:)

  ReplyDelete
 24. Ở trên anh chip có hướng dẫn mình thấy cũng rất chi tiết bạn bắt chước làm thử xem nếu có khó khăn gì thì anh chip và mình sẽ giúp đỡ bạn.

  ReplyDelete
 25. Anonymous6/8/13

  Cho mình hỏi làm sao để sắp LED vào giữa chũ như bảng LED ở trên vậy bác CHIP và HUY LE????

  ReplyDelete
 26. Anonymous6/8/13

  MÌnh dùng corel X6 nhưng không biết cách làm, mong 2 bạn hướng dẫn cho mình, thank 2 bạn rất nhiều.

  ReplyDelete
 27. Ban vao dia chi nay nha http://www.echipkool.com/2013/07/huong-dan-su-dung-ledtool.html

  ReplyDelete
 28. Anonymous10/8/13

  Các bạn cho mình hỏi dán decal trước rồi mới đục lỗ LED bằng led phải không? Có khi nào led và chữ decal bị lệch không mấy bạn??

  ReplyDelete
 29. Anonymous10/8/13

  Ý mình là đục lỗ bằng máy lazer. Ví dụ mình dán chữ decal lên bảng QC bị lệch,vậy làm sao dán chữ chính xác lên bảng QC vậy, em gà lắm, thank các bạn :D

  ReplyDelete
 30. a chip ơi cho e hỏi , có cách nào truyền dữ liệu cho vdk qua wifi hay 3G k ?

  ReplyDelete
 31. hay that. A Chip co cong lam khoi zay nguon phan khoi cho e. e thich nghanh DT nay lam nhung o truong day it qua nen ko dc gioi lam.

  ReplyDelete
 32. anh co the thiet ke giup em dang led nhay theo nhip nhac duoc khong anh. em muon gan vao dau dia. cam on anh nhieu

  ReplyDelete
 33. Dammedientu14/8/13

  may ban oi? minh muon lam 1 bien quang cao???? co ai co the chi jup minh voi duoc ko vay?>

  ReplyDelete
 34. Nặc danh Dammedientu14/8/13

  may ban oi? minh muon lam 1 bien quang cao???? co ai co the chi jup minh voi duoc ko vay?>

  ReplyDelete
 35. co the chi minh cac linh kien can de lam va ve mach jup minh duoc ko??? :)

  ReplyDelete
 36. Dammedientu14/8/13

  co the chi minh cac linh kien can de lam va ve mach jup minh duoc ko??? nhiet lanh

  ReplyDelete
 37. Các bạn muốn làm biển quảng cáo.Thì làm theo những bước trên của anh chip là được mòa.Còn việc dán decan thì các bạn cứ dán theo màu lên miếng meca rồi đem cắt lazer.Rồi lột bỏ phần dư ra nha bạn nhé.

  ReplyDelete
 38. cái này mới gọi là pro đấy
  ông nào làm theo kiểu này thì 2 tháng xong 1 cái biển.
  còn ông nào muốn nhanh hơn thì mail cho mình mình sẽ hướng dẫn cụ thể , chi tiết. đảm bảo 2 người 2 ngày xong 2 cái biển dạng trung bình.
  EasyLED.pro@gmail.com

  ReplyDelete
 39. Anonymous19/8/13

  Cho em hỏi chữ Thanh Hằng bác chíp dùng font gì thế ạ? Thank bác

  ReplyDelete
 40. @TruongToan-ADP 2 ngày 2 bảng chắc bạn cũng có nhiều kinh nghiệm trong làm bảng quảng cáo rồi.Vậy bạn hãy chia sẽ kinh nghiệm cho mọi người học hỏi đi.BÀi viết này anh chip muốn giúp các bạn hiểu hơn về cách lập trình không sử dụng phần mềm hỗ trợ.Giúp mọi người hiểu sâu hơn về điện tử.Cảm ơn anh chip nhiều.

  ReplyDelete
 41. Font chữ thanh hằng là có tên Cooper Black bạn tìm thử xem.

  ReplyDelete
 42. ser_ind bit p3.0
  srck_d bit p3.1
  srclr_d bit p3.2
  rck_d bit p3.3
  g_d bit p3.4
  ;dem equ r3

  org 0000h
  clr g_d
  clr srck_d
  clr rck_d

  td:
  clr srclr_d
  setb srclr_d

  mov dptr,#0500h

  x2: mov r2,#50
  x21: mov r4,#32
  setb ser_ind
  mov r3,#0

  x1: setb srck_d
  clr srck_d
  setb rck_d
  clr rck_d

  mov a,r3
  movc a,@a+dptr
  mov p2,a
  call delay
  mov p2,#0ffh

  clr ser_ind
  inc r3
  djnz r4,x1
  djnz r2,x21


  inc dptr
  mov a,dpl
  cjne a,#105,x2
  jmp td

  delay:
  mov r7,#5
  de: mov r6,#10
  djnz r6,$
  djnz r7,de
  ret

  org 0500h

  db 0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH
  db 0FFH,00H,00H,0EFH,0EFH,0F0H,0FFH,0F1H,0E0H,0EEH,0EEH,0F1H,0FFH,0F1H,0E0H,0EEH,0EEH,0FDH,0FFH,0F1H,0EEH,0EEH,00H,00H,0FFH,0A0H,0A0H,0FFH
  db 0F1H,0E0H,0EAH,0E6H,0FDH,0FFH,0F0H,0E0H,0F7H,0EFH,0A0H,0BFH,00H,00H,0BFH,0E1H,0E0H,0FEH,0FEH,0E1H,0FFH,0FCH,0FCH,0FFH,0A0H,0A0H,0FFH,0F0H,0E0H,0F7H,0EFH,0E0H
  db 0FFH,0EFH,80H,00H,6FH,6FH,0FFH,0F1H,0E0H,0EEH,0EEH,0F1H
  db 0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH
  end
  Có ai giải thích vì sao
  x2: mov r2,#50; là giá trị 50 mà không phải giá trị khác.
  x21: mov r4,#32; giá trị 32 mà không phải giá trị khác.
  cjne a,#105,x2; giá trị 105 ở đâu ta tính được.
  Xin cảm ơn. Đây là chương trinh led matrix 8x32

  ReplyDelete
 43. Có một kinh nghiệm đơn giản để hàn các transitor cho thẳng hàng, và đẹp. Đó là dùng tua-vít xuyên qua các lỗ giữa transitor và hàn. (Kinh nghiệm của Minhdt, mình tình cờ học tập được).

  ReplyDelete
 44. Cách hàn của bạn có 1 ưu điểm nữa, đó là khi hàn quá nhiệt sẽ không bị die Tranzitor, vì Tran khá nhạy cảm khi mới hàn nóng quá..nó lên thớt ngay..:)

  ReplyDelete
 45. Chíp làm hộ mình cái code cho chạy IC 89C52 làm bảng điện tử.
  như sau:
  Điện Tử.
  Quang Linh
  Chuyên Sửa chữa TIVI - Đầu DVD - Nạp Phần mềm DVD MIDI các lại
  chíp sắp xếp chữ hộ mình nếu Chíp thấy ko hợp lý.
  cám ơn Chíp nhiều.:-b

  ReplyDelete
 46. ak thêm số điện thoại này vào nữa :0987110923

  ReplyDelete
 47. Bạn có thể dùng code của Chip đã lập trình phía trên thể thêm bớt cho đẹp, code asem lệnh MOV dễ hiểu, nếu bạn muốn hiệu ứng đẹp hơn thì bạn PM vào Hom thư New.moon9xone@gmail.com nhé:)

  ReplyDelete
 48. cảm ơn Chíp nhưng phần code mình chịu ko hiểu.chỉ bít nạp vào thui.chứ ko biết chỉnh sủa làm sao.vì đây là lần đầu mình lam mạch này.mạch mình mua sãn là 16 đèn.giờ mình muốn có code theo ý muốn

  ReplyDelete
 49. a chip có thể viết giúp e 1 bộ code đơn giản dc ko?? 3 hiệu ứng thôi , e ms học năm 2 à, hk biết rõ về viết code nên hk viết dc

  ReplyDelete
 50. code bạn xem mình chia sẻ rồi..vooc là ngon ấy mà..hic ic=))

  ReplyDelete
 51. A chip có thể giúp e viết 1 Code được ko thế :( ! e mới học năm 2 thôi mà cái mạch thực hành bọn e nó liên quan đến Vi điều khiển , mà bọn e chưa học viết code nữa , giờ phải làm sao , thầy yêu cầu viết 1 Code tầm 5 kiểu cho 1 mạch nháy thôi, a giúp e với ,
  e mail của e : assassinate94@gmail.com

  ReplyDelete
 52. a chip oi co the thiet ke do led cho em chu "Happy New Year 2014 "bang corel hk anh chip

  ReplyDelete
 53. Mạch lắp theo nguyên lý LED vẫy 16 cổng :)
  Mọi người xem và cho ý kiến nhé :)
  upload cái lấy tinh thần hàn nốt LED ở biển khoảng 1000 LED :D
  [img]http://icons.iconarchive.com/icons/rokey/popo-emotions/96/big-smile-icon.png[/img]
  [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=gL5DI94ZlF0[/youtube].

  ReplyDelete
 54. Sản phẩm hoàn thành theo bài hướng dẫn của anh eChipKool :)
  [img]http://icons.iconarchive.com/icons/rokey/popo-emotions/96/big-smile-icon.png[/img]
  [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=wSBHQKme6jQ[/youtube]
  Xin phép anh Chip về cái mặt cười là chữ ký của e và cũng là liên kết của e mong a cho phép THANKS. :)

  ReplyDelete
 55. anh cho em hỏi cách chống thấm nước cho biển led ở ngoài trời như thế nào ạ? thanks anh trước nhé!

  ReplyDelete
 56. Sản phẩm nâng cấp từ phiên bản trước :)
  [img]http://icons.iconarchive.com/icons/rokey/popo-emotions/96/big-smile-icon.png[/img]
  [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=AJmcdWBfO5U[/youtube]
  [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=JKc3lX_7Qos[/youtube]

  ReplyDelete
 57. @Giáp Kỹ Thuật Viên Làm tốt đấy...chú học ai thêm con điện trở công suất vậy...sắp kinh doanh Led quảng cáo được rồi..

  ReplyDelete
 58. @Chip Kool Lần trước làm mạch kia thấy 7805 nóng quá tham khảo mấy mạch LED vẫy khác sau đó kết hợp lại làm lại phần nguồn vào cho 7805 cho đỡ nóng bây giờ không nóng nữa chỉ ấm thôi :) Lấy từ Minh Hà + PhucLanShop + Dung80 tham khảo :)

  ReplyDelete
 59. @Giáp Kỹ Thuật Viên Chia sẻ sơ đồ cho mọi người cùng tham khảo em.

  ReplyDelete
 60. Sorry a Chip đến hôm nay mới trả lời a được :)
  hôm nay e up cả ảnh lẫn file nguyên lý Proteus 8.0 để mọi người tham khảo :)
  đây là file nguyên lý có cả file hex test thử luôn :)
  [img]http://icons.iconarchive.com/icons/dakirby309/windows-8-metro/96/Folders-OS-Downloads-Folder-Metro-icon.png[/img]

  Còn đây là hình ảnh chụp lại mạch nguyên lý trên Proteus :)
  [img]http://icons.iconarchive.com/icons/hopstarter/soft-scraps/96/Image-JPEG-icon.png[/img]

  Thank you for watching... :))
  [img]http://icons.iconarchive.com/icons/rokey/popo-emotions/96/big-smile-icon.png[/img]

  ReplyDelete
 61. @Chip Kool bác cho e hỏi con ic ghi dịch đó có phải nạp chương trình ko hay chỉ cần mỗi ic chủ thôi vậy. thank nhiều

  ReplyDelete
 62. @Tuan Quoc mạch led quảng cáo ko có ic ghi dịch mà là ic đệm dòng...chỉ nạp 1 ic chủ...8051

  ReplyDelete
 63. file:///C:/Users/USER/Desktop/pho.jpg a ad ơi a có thể corel hộ e bảng led này đc ko ak

  ReplyDelete
 64. Các bạn làm rất hay. Mình có thêm một ý nhỏ để các bạn hoàn thiện nhiều hơn khi làm mạch. Dùng tua vít xuyên lổ của mấy con tran hoặc tip thì khi mình hàn chân nhìn thấy chuyên nghiệp hơn. Đây là chia sẻ chứ không ý gì.

  ReplyDelete
 65. @Sơn Huỳnh Minh Ok ok. Mình tiếp nhận ý kiến này. Bên mình sẽ bổ sung sớm. Cảm ơn bạn góp ý ^^

  ReplyDelete

Bạn đọc hãy giúp chúng tôi xây dựng cộng đồng bằng cách để lại bình luận, chúng tôi luôn đón nhận mọi ý kiến của các bạn:
» Bình luận nghiêm túc và không chứa các liên kết quảng cáo.
» Vui lòng không Spam nhận xét với mọi hình thức.
» Rất mong bạn đề tên cho nhận xét của chính mình - Bằng cách chọn vào Tên/URL và điền tên bạn vào (Phần URL có thể bỏ trống ).

- Bạn có thể chèn Link nhạc (NCT), video(Youtube),Hình ảnh vào comment bằng cú pháp:
+ [youtube] Link video Youtube [/youtube].
+ [img] Link ảnh( định dạng PNG, JPG,GIF) [/img]
+Chèn link liên kết: <a href="LINK" rel="nofollow">Name</a>
-Bạn copy mã bên cạnh biểu tượng chèn vào nhận xét để bày tỏ cảm xúc!!

Subscribe for our Newsletter

RE-IMAGINING THE WAY
Back to top