Từng bước với Excel 2003 (Phần 9)

6. Hàm COUNT:
Dùng để đếm số ô có dữ liệu là số.
Công thức:
COUNT(địa chỉ 1, địa chỉ 2)
Trong đó địa chỉ 1 là địa chỉ ô bắt đầu, địa chỉ 2 là địa chỉ ô kết thúc của dãy cần đếm.
Trong hình minh họa trên đây, công thức áp dụng ở ô A9 cho kết quả là 6 ô trong dãy từ A1 đếnA8 có chứa dữ liệu số.
7. Hàm COUNTIF:
Dùng để đếm các ô trong vùng được chọn thỏa theo một điều kiện nào đó.
Công thức:
COUNTIF(Vùng, điều kiện)
Trong hình minh họa, kết quả của công thức áp dụng cho ô A11 là 2.
8. Hàm MAX và MIN:
Hàm MAX dùng tính số lớn nhất trong dãy số, ngược lại hàm MIN dùng tính số nhỏ nhất.
Cú pháp:
MAX(Số 1, số 2, …)
MIN(Số 1, số 2, …)
Ví dụ: MAX(1, 2, 3) sẽ cho giá trị là 3
MIN (1, 2, 3) sẽ cho giá trị là 1
9. Hàm AND:
Dùng để nối các điều kiện kiểm tra, kết quả trả về là True nếu tất cả đối số trong hàm là True, kết quả là False nếu 1 trong 2 đối số là False
Cú pháp:
AND(Logic1, Logic2)
Logic1 và Logic2 có thể là đối số hoặc điều kiện muốn kiểm tra.
Như hình trên, hàm OR cho kết quả là True tuy đối số thứ 2 là sai
10. Hàm OR:
Có cú pháp và cách sử dụng tương tự như hàm AND, tuy nhiên kết quả trả về ngược với hàmAND, hàm OR trả về True nếu 1 trong 2 đối số là True, trả về False nếu 2 đối số là False.
Cú pháp:
OR(Logic1, Logic2)
Logic1 và Logic2 có thể là đối số hoặc điều kiện muốn kiểm tra.
Như hình trên giá trị của đối số thứ 2 là sai (3 không thể lớn hơn 5) nên kết quả là False
tip4pc
(còn tiếp)

Subscribe for our Newsletter

RE-IMAGINING THE WAY
Back to top