Bài 5 - Ma trận Phím


1. Ma trận phím + 7 Thanh

;chương trình code asm
;Design By Chipkool_online
;SV ĐH Kinh tế - Kỹ Thuật công Nghiệp
ORG 00H
MAIN:
;QUET HANG 1
MOV P3,#11111110B
JNB P3.4,PHIM7
JNB P3.5,PHIM8
JNB P3.6,PHIM9
JNB P3.7,PHIM10

;QUET HANG 2
MOV P3,#11111101B
JNB P3.4,PHIM4
JNB P3.5,PHIM5
JNB P3.6,PHIM6
JNB P3.7,PHIM11

;QUET HANG 3
MOV P3,#11111011B
JNB P3.4,PHIM1
JNB P3.5,PHIM2
JNB P3.6,PHIM3
JNB P3.7,PHIM12

;QUET HANG 4
MOV P3,#11110111B
JNB P3.4,PHIM13
JNB P3.5,PHIM14
JNB P3.6,PHIM15
JNB P3.7,PHIM16
JMP MAIN
PHIM1:
MOV R0,#1
CALL CTHT
LJMP MAIN
PHIM2:
MOV R0,#2
CALL CTHT
LJMP MAIN
PHIM3:
MOV R0,#3
CALL CTHT
LJMP MAIN
PHIM4:
MOV R0,#4
CALL CTHT
LJMP MAIN
PHIM5:
MOV R0,#5
CALL CTHT
LJMP MAIN
PHIM6:
MOV R0,#6
CALL CTHT
LJMP MAIN
PHIM7:
MOV R0,#7
CALL CTHT
LJMP MAIN
PHIM8:
MOV R0,#8
CALL CTHT
LJMP MAIN
PHIM9:
MOV R0,#9
CALL CTHT
LJMP MAIN
PHIM10:
MOV R0,#10
CALL CTHT
LJMP MAIN
PHIM11:
MOV R0,#11
CALL CTHT
LJMP MAIN
PHIM12:
MOV R0,#12
CALL CTHT
LJMP MAIN
PHIM13:
MOV R0,#13
CALL CTHT
LJMP MAIN
PHIM14:
MOV R0,#14
CALL CTHT
LJMP MAIN
PHIM15:
MOV R0,#15
CALL CTHT
LJMP MAIN
PHIM16:
MOV R0,#16
CALL CTHT
LJMP MAIN


CTHT:
MOV R7,#20
QUAY:
MOV A,R0
MOV B,#10
DIV AB
MOV DPTR,#MALED
MOVC A,@A+DPTR
MOV P0,A
SETB P2.0
CALL DELAY
CLR P2.0
MOV A,B
MOVC A,@A+DPTR
MOV P0,A
SETB P2.1
CALL DELAY
CLR P2.1
DJNZ R7,QUAY
RET


MALED:DB 11000000B,11111001B,10100100B,10110000B,10011001B,10010010B,10000010B,11111000B,10000000B,10010000B

DELAY:

MOV R1,#100
LAP:
NOP
NOP
DJNZ R1,LAP
RET
END


2.Ma trận Phím + Lcd

;P2=data pin
;P3.0 -> RS pin
;P3.1 -> R/W pin
;P3.2 -> E pin
       
;RS      EQU     P3.0
;RW      EQU     P3.1
;E       EQU     P3.2

ORG 00H
MAIN:
;*** chuong trinh khoi tao LCD
  MOV     A,#38H        ;init. LCD 2 dong ma tran 5x7
        ACALL   CSTROBE
        MOV     A,#0EH        ;LCD on, cursor on
        ACALL   CSTROBE
        MOV     A,#01H        ;clear LCD
        ACALL   CSTROBE
     

;QUET HANG 1
MOV P1,#11111110B
JNB P1.4,PHIM1
JNB P1.5,PHIM2
JNB P1.6,PHIM3
JNB P1.7,PHIM4

;QUET HANG 2
MOV P1,#11111101B
JNB P1.4,PHIM5
JNB P1.5,PHIM6
JNB P1.6,PHIM7
JNB P1.7,PHIM8

;QUET HANG 3
MOV P1,#11111011B
JNB P1.4,PHIM9
JNB P1.5,PHIM10
JNB P1.6,PHIM11
JNB P1.7,PHIM12

;QUET HANG 4
MOV P1,#11110111B
JNB P1.4,PHIM13
JNB P1.5,PHIM14
JNB P1.6,PHIM15
JNB P1.7,PHIM16

LJMP MAIN

PHIM1:; hien thi chay chu sang trai
LCALL CTSO1
LJMP MAIN

PHIM2:
LCALL CTSO2
LJMP MAIN

PHIM3:
LCALL CTSO3
LJMP MAIN

PHIM4:
LCALL CTSO4
LJMP MAIN

PHIM5:
LCALL CTSO5
LJMP MAIN

PHIM6:
LCALL CTSO6
LJMP MAIN

PHIM7:
LCALL CTSO7
LJMP MAIN

PHIM8:
LCALL CTSO8
LJMP MAIN

PHIM9:
LCALL CTSO9
LJMP MAIN

PHIM10:
LCALL CTSO10
LJMP MAIN

PHIM11:
LCALL CTSO11
LJMP MAIN

PHIM12:
LCALL CTSO12
LJMP MAIN

PHIM13:
LCALL CTB
LJMP MAIN

PHIM14:
LCALL CTA
LJMP MAIN

PHIM15:

LJMP MAIN

PHIM16:

LJMP MAIN

;***************CHUONG TRINH CON CAC SO 1 - 12
CTSO1:
;Hien dong 1
MOV A,#80H
LCALL CSTROBE
LCALL DELAY100MS
;
MOV A,#'1'
LCALL DSTROBE
LCALL DELAY100MS

RET

CTSO2:
;Hien dong 1
MOV A,#80H
LCALL CSTROBE
LCALL DELAY100MS
;
MOV A,#'2'
LCALL DSTROBE
LCALL DELAY100MS
RET

CTSO3:
;Hien dong 1
MOV A,#80H
LCALL CSTROBE
LCALL DELAY100MS
;
MOV A,#'3'
LCALL DSTROBE
LCALL DELAY100MS
RET

CTSO4:
;Hien dong 1
MOV A,#80H
LCALL CSTROBE
LCALL DELAY100MS
;
MOV A,#'4'
LCALL DSTROBE
LCALL DELAY100MS
RET

CTSO5:
;Hien dong 1
MOV A,#80H
LCALL CSTROBE
LCALL DELAY100MS
;
MOV A,#'5'
LCALL DSTROBE
LCALL DELAY100MS
RET

CTSO6:
;Hien dong 1
MOV A,#80H
LCALL CSTROBE
LCALL DELAY100MS
;
MOV A,#'6'
LCALL DSTROBE
LCALL DELAY100MS
RET


CTSO7:
;Hien dong 1
MOV A,#80H
LCALL CSTROBE
LCALL DELAY100MS
;
MOV A,#'7'
LCALL DSTROBE
LCALL DELAY100MS
RET

CTSO8:
;Hien dong 1
MOV A,#80H
LCALL CSTROBE
LCALL DELAY100MS
;
MOV A,#'8'
LCALL DSTROBE
LCALL DELAY100MS
RET

CTSO9:
;Hien dong 1
MOV A,#80H
LCALL CSTROBE
LCALL DELAY100MS
;
MOV A,#'9'
LCALL DSTROBE
LCALL DELAY100MS
RET

CTSO10:
;Hien dong 1
MOV A,#80H
LCALL CSTROBE
LCALL DELAY100MS
;
MOV A,#'10'
LCALL DSTROBE
LCALL DELAY100MS

RET

CTSO11:
;Hien dong 1
MOV A,#80H
LCALL CSTROBE
LCALL DELAY100MS
;
MOV A,#'11'
LCALL DSTROBE
LCALL DELAY100MS
RET

CTSO12:
;Hien dong 1
MOV A,#80H
LCALL CSTROBE
LCALL DELAY100MS
;
MOV A,#'12'
LCALL DSTROBE
LCALL DELAY100MS
RET


;*******************HIEN THI CHAY CHU DHKTKTCN
CTA:
  MOV A,#06H        ; con tro dich phai
        ACALL   CSTROBE
        MOV     A,#80H        ;chuyen Con tro den dong 1 vi tri 0
        ACALL   CSTROBE
        MOV     DPTR,#MYDATA    ;Dua con tro du lieu toi bang
       
DONG1:  CLR     A
        MOVC    A,@A+DPTR
        JZ      THOAT       ;Neu A=0 thi thi thoat
        LCALL   DSTROBE
        INC     DPTR
        SJMP    DONG1

THOAT:
MOV A,#18H
        LCALL   CSTROBE
        LCALL   DELAY100MS
        SJMP    THOAT

RET

; ********************HIEN THI CHU CHIPKOOL - UNETI
CTB:
MOV A,#0C1H; Lenh dong 2
LCALL CSTROBE
LCALL DELAY100MS

MOV R0,#1; LAP 1 LAN HIEN THI 1 LAN
LAP1:

MOV A,#'C'
LCALL DSTROBE
LCALL DELAY100MS
;
MOV A,#'H'
LCALL DSTROBE
LCALL DELAY100MS
;
MOV A,#'I'
LCALL DSTROBE
LCALL DELAY100MS
;
MOV A,#'P'
LCALL DSTROBE
LCALL DELAY100MS
;
MOV A,#'K'
LCALL DSTROBE
LCALL DELAY100MS
;
MOV A,#'O'
LCALL DSTROBE
LCALL DELAY100MS
;
MOV A,#'O'
LCALL DSTROBE
LCALL DELAY100MS
;
MOV A,#'L'
LCALL DSTROBE
LCALL DELAY100MS
;
MOV A,#'-'
LCALL DSTROBE
LCALL DELAY100MS
; ******************UNETI

MOV A,#'U'
LCALL DSTROBE
LCALL DELAY100MS

;
MOV A,#'N'
LCALL DSTROBE
LCALL DELAY100MS
;
MOV A,#'E'
LCALL DSTROBE
LCALL DELAY100MS
;
MOV A,#'T'
LCALL DSTROBE
LCALL DELAY100MS
;
MOV A,#'I'
LCALL DSTROBE
LCALL DELAY100MS

;
DJNZ R0,LAP1
CALL DELAY100MS
CALL DELAY100MS
CALL DELAY100MS
RET


; ***********************************BAT DAU CHUONG TRINH CON  LCD*******************    
     

CSTROBE:                      ;command strobe
        ACALL   READY         ;is LCD ready?
        MOV     P2,A          ;xuat ma lenh
        CLR     P3.0            ;RS=0: lenh
        CLR     P3.1            ;R/W=0 -> ghi ra LCD
        SETB    P3.2             ;E=1 -> tao canh xuong
        CLR     P3.2             ;E=0 chot
        RET
DSTROBE:                      ;data strobe
        ACALL   READY         ;is LCD ready?
        MOV     P2,A          ;xuat du lieu
        SETB    P3.0            ;RS=1 for data
        CLR     P3.1            ;R/W=0 to write to LCD
        SETB    P3.2             ;E=1 -> tao canh xuong
        CLR     P3.2             ;E=0 chot
        RET
; kiem tra co BF
READY:  SETB    P2.7          ;P2.7: input
        CLR     P3.0            ;RS=0: thanh ghi lenh
        SETB    P3.1            ;R/W=1: doc
BACK:   CLR     P3.2             ;E=0 -> tao canh lenh
        SETB    P3.2             ;E=1
        JB      P2.7,BACK     ;cho co flag bang 0
        RET

DELAY100MS:
MOV R2,#100
DL5:        MOV R1,#250          
DL4:        NOP
            NOP
            DJNZ R1,DL4
            DJNZ R2,DL5
            RET

        ORG 250H
MYDATA:
        DB  "DAI HOC KINH TE KY THUAT CONG NGHIEP"

        END


3. Ma trận phím + Ma trận led


ORG 00H
MAIN:
;QUET HANG 1
    MOV P0,#11111110B
    JNB P0.4,PHIM1    ;SO 7
    JNB P0.5,PHIM2    ;SO 8
    JNB P0.6,PHIM3    ;SO 9
    JNB P0.7,PHIM4    ;KT CHIA

;QUET HANG 2
    MOV P0,#11111101B
    JNB P0.4,PHIM5    ;SO 4
    JNB P0.5,PHIM6    ;SO 5
    JNB P0.6,PHIM7    ;SO 6
    JNB P0.7,PHIM8    ;KT NHAN

;QUET HANG 3
    MOV P0,#11111011B
    JNB P0.4,PHIM9    ;SO 1
    JNB P0.5,PHIM10    ;SO 2
    JNB P0.6,PHIM11    ;SO 3
    JNB P0.7,PHIM12    ;KT -

;QUET HANG 4
    MOV P0,#11110111B
    JNB P0.4,PHIM13    ; ON
    JNB P0.5,PHIM14    ;SO 0
    JNB P0.6,PHIM15    ;KT =
    JNB P0.7,PHIM16    ;KT +
LJMP MAIN

PHIM1:
    CALL MS1
    LJMP MAIN
PHIM2:
    CALL MS2
    LJMP MAIN
PHIM3:
    CALL MS3
    LJMP MAIN
PHIM4:
    CALL MS4
    LJMP MAIN
PHIM5:
    CALL MS5
    LJMP MAIN
PHIM6:
    CALL MS6
    LJMP MAIN
PHIM7:
    CALL MS7
    LJMP MAIN
PHIM8:
    CALL MS8
    LJMP MAIN
PHIM9:
    CALL MS9
    LJMP MAIN
PHIM10:
    CALL MS10
    LJMP MAIN
PHIM11:
    CALL MS11
    LJMP MAIN
PHIM12:
    CALL MS12
    LJMP MAIN
PHIM13:
    CALL MS13
    LJMP MAIN
PHIM14:
    CALL MS14
    LJMP MAIN
PHIM15:
    CALL MS15
    LJMP MAIN
PHIM16:
    CALL MS16
    LJMP MAIN
MS1:
    MOV DPTR,#MASO1
    CALL CTHT
    RET
MS2:
    MOV DPTR,#MASO2
    CALL CTHT
    RET
MS3:
    MOV DPTR,#MASO3
    CALL CTHT
    RET
MS4:
    MOV DPTR,#MASO4
    CALL CTHT
    RET
MS5:
    MOV DPTR,#MASO5
    CALL CTHT
    RET
MS6:
    MOV DPTR,#MASO6
    CALL CTHT
    RET
MS7:
    MOV DPTR,#MASO7
    CALL CTHT
    RET
MS8:
    MOV DPTR,#MASO8
    CALL CTHT
    RET
MS9:
    MOV DPTR,#MASO9
    CALL CTHT
    RET
MS10:
    MOV DPTR,#MASO10
    CALL CTHT
    RET
MS11:
    MOV DPTR,#MASO11
    CALL CTHT
    RET
MS12:
    MOV DPTR,#MASO12
    CALL CTHT
    RET
MS13:
    MOV DPTR,#MASO13
    CALL CTHT
    RET
MS14:
    MOV DPTR,#MASO14
    CALL CTHT
    RET
MS15:
    MOV DPTR,#MASO15
    CALL CTHT
    RET
MS16:
    MOV DPTR,#MASO16
    CALL CTHT
    RET
CTHT:;CHUONG TRINH HIEN THI
    MOV R2,#20
QUET:
    MOV R0,#0
    MOV R1,#01H
    BACK_1:
    MOV A,R0
    MOVC A,@A+DPTR
    MOV P2,A
    MOV P3,R1
    CALL DELAY
    MOV P3,#00H
    MOV A,R1
    RL A
    MOV R1,A
    INC R0
    CJNE R0,#8,BACK_1
    DJNZ R2,QUET
    RET

DELAY:
    PUSH 01
    MOV R1,#50
    DJNZ R1,$
    POP 01
RET

MASO1:
    DB    0FFH,0FFH,0BDH,0DDH,0EDH,0F5H,0F9H,0FFH    ;S7
MASO2:
    DB    0FFH,89H,76H,76H,76H,89H,0FFH,0FFH  ;S8
MASO3:
    DB    0FFH,71H,6EH,6EH,0AEH,0C1H,0FFH,0FFH  ;S9
MASO4:
    DB    0FFH,0F7H,0F7H,0D5H,0F7H,0F7H,0FFH,0FFH    ;KT CHIA
MASO5:
    DB    0FFH,0E7H,0EBH,0EDH,80H,0EFH,0FFH,0FFH ;S4
MASO6:
    DB    0FFH,0FFH,0B8H,0BAH,0BAH,0BAH,0C7H,0FFH ;S5
MASO7:
    DB    0FFH,0C7H,0B3H,0B5H,0B6H,0CFH,0FFH,0FFH  ;S6
MASO8:
    DB    0FFH,0BDH,0DBH,0E7H,0E7H,0DBH,0BDH,0FFH  ;KT NHAN
MASO9:
    DB    0FFH,0F7H,0BBH,81H,0BFH,0FFH,0FFH,0FFH  ;S1
MASO10:
    DB    0FFH,0BDH,9EH,0AEH,0B6H,0B9H,0FFH,0FFH  ;S2
MASO11:
    DB    0FFH,7EH,76H,72H,74H,8EH,0FFH,0FFH  ;S3
MASO12:
    DB    0FFH,0F7H,0F7H,0F7H,0F7H,0F7H,0FFH,0FFH ;KT -
MASO13:
    DB    0C3H,0BDH,0C3H,83H,0F7H,0EFH,0DFH,83H  ;ON
MASO14:
    DB    0FFH,83H,7DH,7DH,7DH,83H,0FFH,0FFH  ; S0
MASO15:
    DB    0FFH,0FFH,0EBH,0EBH,0EBH,0EBH,0FFH,0FFH ;KT =
MASO16:
    DB    0FFH,0F7H,0F7H,0C1H,0F7H,0F7H,0FFH,0FFH ;KT +

ENDEchipkool.com - Chia sẻ kiến thức - Kết nối đam mê điện tử

Subscribe for our Newsletter

RE-IMAGINING THE WAY
Back to top