Chat
Danh mục
Đếm số lần nhấn nút hiển thị led 7 thanh

Đếm số lần nhấn nút hiển thị led 7 thanh

Số lượng:
Thêm vào giỏ
Đếm số lần nhấn nút hiển thị led 7 thanh đã được thêm vào giỏ hàng


Code:

#include <REGX52.H>

sbit sw=P3^5;
sbit led1=P1^0;
sbit led2=P1^1;
sbit led3=P1^2;
sbit led4=P1^3;

unsigned char donvi,chuc,tram,nghin;

unsigned int i,s;

unsigned char m[]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90};

void delay(int time)
{
 while(time--);
}

void display(unsigned int num)
{
    nghin=num/1000;
    tram=(num%1000)/100;
    chuc=((num%1000)%100)/10;
    donvi=((num%1000)%100)%10;

    for(i=0;i<50;i++)
    {
     P2=m[chuc];
     led1=1; led2=0;
     delay(100);

     P2=0xff;
     delay(100);

     P2=m[donvi];
     led2=1;led1=0;
     delay(100);

     P2=0xff;
     delay(100);
    }

}
void main(void)                                
{
   unsigned int count;
            TMOD=0x60;
            TH1=0x00;          
            sw=1;                
            TR1=1;                  

            while(1)                
            {
                        count=TL1;
      if (count >99)
      {
       count = 0;
       TL1=0;

      }
      display(count);
            }
}

( Full code + Mô Phỏng)
Khi nhấn nút "Tải Về Máy", bạn sẽ vào trang quảng cáo, vui lòng chờ 5 giây. Nút  hiện ra ở góc phải phía trên, nhấn vào để đến trang download
Nguồn binhminhks.com