Chat
Danh mục
Đếm từ 0000-9999 hiển thị lên led 7 thanh

Đếm từ 0000-9999 hiển thị lên led 7 thanh

Số lượng:
Thêm vào giỏ
Đếm từ 0000-9999 hiển thị lên led 7 thanh đã được thêm vào giỏ hàng

Code:

#include <REGX52.H>
#include<stdio.h>
#include<math.h>
sbit led1= P1^0;
sbit led2= P1^1;
sbit led3= P1^2;
sbit led4= P1^3;
unsigned char m[10]= {0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90};
unsigned char donvi,chuc,tram,nghin;

int num;
void delay(int time)
{
 while(time--);
}

void sang(unsigned int num)
 {
       int i;
    //num=9876;
    nghin=num/1000;
    tram=(num%1000)/100;
    chuc=((num%1000)%100)/10;
    donvi=((num%1000)%100)%10;
    for(i=0;i<50;i++)
    {
    P2=m[nghin];
    led1=1; led2=led3=led4=0;
    delay(100);

    P2=0xff;
    delay(100);

    P2=m[tram];
    led2=1; led1=led3=led4=0;
    delay(100);

    P2=0xff;
    delay(100);

    P2=m[chuc];
    led3=1; led1=led2=led4=0;
    delay(100);

    P2=0xff;
    delay(100);

    P2=m[donvi];
    led4=1; led1=led3=led2=0;
    delay(100);

    P2=0xff;
    delay(100);
    }
 }
void main()
{
 while(1)
 {
  int n;
  for(n=0;n<9999;n++)
  {
  sang(n);
  }
 }
}

( Full code + Mô Phỏng)
Khi nhấn nút "Tải Về Máy", bạn sẽ vào trang quảng cáo, vui lòng chờ 5 giây. Nút  hiện ra ở góc phải phía trên, nhấn vào để đến trang download
Nguồn binhminhks.com