Chat
Danh mục
Phân áp - Chia áp dùng điện trở

Phân áp - Chia áp dùng điện trở

Số lượng:
Thêm vào giỏ
Phân áp - Chia áp dùng điện trở đã được thêm vào giỏ hàng


Trong mạch điện, giả sử ta cần điện áp 6V từ nguồn cung cấp 9v, ta phải sử dụng đến cầu chia áp.Ở hình trên, khi 2 điện trở đều bằng 1K, thì điện áp lấy ra ở giữa 2 điện trở sẽ là 4.5v.
Trường hợp khác, giả sử giá trị điện trở là R2 =  2K và R1 =  1K, điện áp ở điểm giữa 2 điện trở sẽ là 6v, được xác định bằng công thức sau:
V = supply voltage x R2/(R1+R2)
V= 9v x 2000/(1000+2000)
v = 9v x 2000/3000
V = 9v x 0.6666666 ohms
V = 6v

Cách tính khác
1. Cộng tổng trở 1K + 2K = 3K
2. Chia điện áp cho tổng trở 9v/3k (is the same as 9/3) = 3
3. Lấy trị điện trở R2 nhân với trị thu được ở bước 2 2k x 3 = 6v

Sưu tầm Internet