Chat
Danh mục
Code điều khiển 8 led đơn Quảng cáo Full hiệu ứng Free

Code điều khiển 8 led đơn Quảng cáo Full hiệu ứng Free

Số lượng:
Thêm vào giỏ
Code điều khiển 8 led đơn Quảng cáo Full hiệu ứng Free đã được thêm vào giỏ hàngDear các bạn,

eChipKool SHOP chia sẻ Full hiệu ứng điều khiển 8 bóng led tích cực dương
- Thích hợp dùng cho mạch quảng cáo 8 kênh
- Chip có làm demo 1 bảng quảng cáo nhỏ mà mấy bạn rất thích xin code đó là THẦY 100Đ
Chúc các bạn thành công yêu thích Like Share eChipKool SHOP
Vì Điện Tử là tự do - Vì Chia sẻ là tự do:D

VIDEO MÔ PHỎNG CODE PROTUES 8.6
ORG 00H
BEGIN:
MOV P1,#00000000B
MOV P3,#00000000B
LCALL SANGDANTXD1
LCALL SANGDANDLT2
LCALL SANGDAN2BVG3
LCALL SANGDANGV2B4
LCALL SANGCHAYTXD1
LCALL SANGCHAYDLT2
LCALL SANGCHAY2BVG3
LCALL SANGCHAYGR2B4
LCALL SANGDONTXD1
LCALL SANGDONDLT2
LCALL SANGDON2BVG
LCALL SANGDONGR2B
SJMP BEGIN
RET

SANGDANTXD1:
MOV A,#00000000B
MOV P2,A
LCALL DELAY
QUAY1:
SETB C
RLC A
MOV P2,A
LCALL DELAY
CJNE A,#11111111B,QUAY1
RET

SANGDANDLT2:
MOV A,#00000000B
MOV P2,A
LCALL DELAY
QUAY2:
SETB C
RRC A
MOV P2,A
LCALL DELAY
CJNE A,#11111111B,QUAY2
RET

SANGDAN2BVG3:
MOV R0,#00000000B
MOV R1,#00000000B
MOV A,#00000000B
MOV P2,A
LCALL DELAY
QUAY3:
MOV A,R0
SETB C
RLC A
MOV R0,A
MOV A,R1
SETB C
RRC A
MOV R1,A
ORL A,R0
MOV P2,A
LCALL DELAY
CJNE A,#11111111B,QUAY3
RET
SANGDANGV2B4:
MOV R0,#00000000B
MOV R1,#00000000B
MOV A,#00000000B
MOV P2,A
QUAY4:
MOV A,R0
SETB C
RLC A
MOV R0,A
MOV A,R1
SETB C
RRC A
MOV R1,A
ANL A,R0
MOV P2,A
LCALL DELAY
CJNE A,#11111111B,QUAY4
RET
SANGCHAYTXD1:
MOV A,#00000001B
MOV P2,A
LCALL DELAY
QUAY5:
RL A
MOV P2,A
LCALL DELAY
CJNE A,#10000000B,QUAY5
RET
SANGCHAYDLT2:
MOV A,#10000000B
MOV P2,A
LCALL DELAY
QUAY6:
RR A
MOV P2,A
LCALL DELAY
CJNE A,#00000001B,QUAY6
RET
SANGCHAY2BVG3:
MOV R0,#10000000B
MOV R1,#00000001B
MOV A,#00000000B
MOV P2,A
LCALL DELAY
QUAY7:
MOV A,R0
RL A
MOV R0,A
MOV A,R1
RR A
MOV R1,A
ORL A,R0
MOV P2,A
LCALL DELAY
CJNE A,#00011000B,QUAY7
RET
SANGCHAYGR2B4:
MOV R0,#00001000B
MOV R1,#00010000B
MOV A, #00000000B
MOV P2,A
LCALL DELAY
QUAY8:
MOV A,R0
RL A
MOV R0,A
MOV A,R1
RR A
MOV R1,A
ORL A,R0
MOV P2,A
LCALL DELAY
CJNE A,#10000001B,QUAY8
RET
SANGDONTXD1:
BYTELUU1 EQU 20H
BYTEDICH1 EQU 22H
X EQU 24H
Y EQU 25H

LOOP: MOV BYTELUU1,#0
MOV X,#8
X0: MOV Y,X
MOV BYTEDICH1,#0
SETB C
X1: MOV A,BYTEDICH1
RLC A
MOV BYTEDICH1,A
ORL A,BYTELUU1
MOV P2,A
LCALL DELAY
DJNZ Y,X1
MOV BYTELUU1,P2
DJNZ X,X0
RET
SANGDONDLT2:
BYTELUU01 EQU 20H
BYTEDICH01 EQU 22H
T EQU 24H
Q EQU 25H

LOOP01: MOV BYTELUU01,#0
MOV T,#8
T00: MOV Q,T
MOV BYTEDICH01,#0
SETB C
T01:
MOV A,BYTEDICH01
RRC A
MOV BYTEDICH01,A
ORL A,BYTELUU01
MOV P2,A
LCALL DELAY
DJNZ Q,T01
MOV BYTELUU01,P2
DJNZ T,T00
RET
SANGDON2BVG:
MOV P2,#00000000B
LCALL DELAY
MOV P2,#10000001B
LCALL DELAY
MOV P2,#01000010B
LCALL DELAY
MOV P2,#00100100B
LCALL DELAY
MOV P2,#00011000B
LCALL DELAY
MOV P2,#10011001B
LCALL DELAY
MOV P2,#01011010B
LCALL DELAY
MOV P2,#00111100B
LCALL DELAY
MOV P2,#10111101B
LCALL DELAY
MOV P2,#01111110B
LCALL DELAY
MOV P2,#11111111B
LCALL DELAY
RET
SANGDONGR2B:
MOV P2,#00000000B
LCALL DELAY
MOV P2,#00011000B
LCALL DELAY
MOV P2,#01000010B
LCALL DELAY
MOV P2,#10000001B
LCALL DELAY
MOV P2,#10011001B
LCALL DELAY
MOV P2,#10100101B
LCALL DELAY
MOV P2,#11000011B
LCALL DELAY
MOV P2,#11011011B
LCALL DELAY
MOV P2,#11100111B
LCALL DELAY
MOV P2,#11111111B
LCALL DELAY
RET
DELAY:
MOV R2,#3
LAP:
MOV R3,#200
LAP1:
MOV R4,#200
DJNZ R4,$
DJNZ R3,LAP1
DJNZ R2,LAP
RET
END

( Nguyên lý + Code chuẩn) Link Mediafire
Khi nhấn nút "Tải Về Máy", bạn sẽ vào trang quảng cáo, vui lòng chờ 5 giây. Nút  hiện ra ở góc phải phía trên, nhấn vào để đến trang download

eChipKool SHOP - Chia sẻ kiến thức - Kết nối đam mê điện tử