Bài 3: Sử dụng Arduino làm hệ thống đèn giao thông

Tiếp tục trong chuỗi bài viết tự học Arduino trong bài hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng Arduino Uno R3 và Led để làm một ứng dụng đèn giao thông gồm đèn dành cho phương tiện xe và cho người đi bộ. Chương trình khởi động khi nút bấm được nhấn, sử dụng delay(s) để làm khoảng thời gian chờ, một bài học khá đơn giản phù hợp cho những bạn mới nhập môn arduino để học tập.

Sơ đồ đấu nối

Code ví dụ 

/*
  Traffic Light
  This code copied from the book Beginning-Arduino.
*/
int carRed = 12; //assign the car lights
int carYellow = 11;
int carGreen = 10;
int button = 9; //button pin
int pedRed = 8; //assign the pedestrian lights
int pedGreen = 7;
int crossTime =5000; //time for pedestrian to cross
unsigned long changeTime;//time since button pressed

void setup() {
  pinMode(carRed, OUTPUT);
  pinMode(carYellow, OUTPUT);
  pinMode(carGreen, OUTPUT);
  pinMode(pedRed, OUTPUT);
  pinMode(pedGreen, OUTPUT);
  pinMode(button, INPUT); 
  digitalWrite(carGreen, HIGH); //turn on the green lights
 digitalWrite(pedRed, HIGH); 
}

void loop() {
 int state = digitalRead(button);
    //check if button is pressed and it is over 5 seconds since last button press
    if(state == HIGH && (millis() - changeTime)> 5000){
        //call the function to change the lights
        changeLights();
    }
}

void changeLights() {
 digitalWrite(carGreen, LOW); //green off
 digitalWrite(carYellow, HIGH); //yellow on
 delay(2000); //wait 2 seconds
 
 digitalWrite(carYellow, LOW); //yellow off
 digitalWrite(carRed, HIGH); //red on
    delay(1000); //wait 1 second till its safe
 
 digitalWrite(pedRed, LOW); //ped red off
 digitalWrite(pedGreen, HIGH); //ped green on

 delay(crossTime); //wait for preset time period
 
 //flash the ped green
    for (int x=0; x<10; x++) {
   digitalWrite(pedGreen, HIGH);
 delay(250);
 digitalWrite(pedGreen, LOW);
 delay(250);
     }
    
  digitalWrite(pedRed, HIGH);//turn ped red on
 delay(500);

 digitalWrite(carRed, LOW); //red off
 digitalWrite(carYellow, HIGH); //yellow on 
 delay(1000);
 digitalWrite(carYellow, LOW); //yellow off
  digitalWrite(carGreen, HIGH); 

 changeTime = millis(); //record the time since last change of lights
 //then return to the main program loop
}

Giải thích Code

int carRed = 12; //assign the car lights
int carYellow = 11;
int carGreen = 10;
int button = 9; //button pin
int pedRed = 8; //assign the pedestrian lights
int pedGreen = 7;
int crossTime =5000; //time for pedestrian to cross
unsigned long changeTime;//time since button pressed

Bước đầu tiên chúng ta khai báo chân cho các đối tượng (carRed, carYellow, carGreen) là đèn báo dành cho phương tiện xe, khai báo nút nhấn (button), (pedRed, pedGreen) phương tiện dành cho người đi bộ.
Chú ý: Nút nhấn là một thiết bị đầu vào nên khi khai báo pinMode(button, INPUT) nhớ khai báo là INPUT

int crossTime =5000; //thời gian cho người đi bộ qua đường là 5s
unsigned long changeTime;//thời gian kể từ khi nhấn nút 
Kiểu unsigned long là kiểu số nguyên nằm trong khoảng từ 0 đến 4,294,967,295  (0 đến 232 - 1). Mỗi biến mang kiểu dữ liệu này chiếm 4 byte bộ nhớ.

void loop() {
  int state = digitalRead(button);
        //check if button is pressed and it is over 5 seconds since last button press
        if(state == HIGH && (millis() - changeTime)> 5000){
               //call the function to change the lights
               changeLights();
        }
}

Tiếp theo, trong vòng lặp loop() kiểm tra xem nút bấm có được nhấn không, nếu điều kiện là đúng thì hàm changeLight() thực hiện.

Một số kiểu dữ liệu thường gặp

KiểuĐộ rộng bitDãy giá trị
boolean1 byte0 ~ 1 (Đúng hoặc Sai)
char1 byte-128 ~ 127
unsigned char1 byte0 ~ 255
int 2 byte-32768 ~ 32768
unsigned int2 byte0 ~ 65,535
long4 byte-2,147,483,647 ~ 2,147,483,647
unsigned long4 byte0 ~ 4,294,967,295
float4 byte-34028235E38 ~ 34028235E38
double4 byte-34028235E38 ~ 34028235E38

Toán tử Logic

 • && (Logic và)
 • || (Logic hoặc)
 • ! (Logic phủ định)

Nguyên lý hoạt động của các linh kiện

Nút nhấn

Nguyên lý làm việc của nút nhấn rất đơn giản, nó có 2 trạng thái thường đóng (khi ta nhấn vào - LED SÁNG), thường hở (khi thả ra - LED TẮT).


                           

Thông thường có 2 dạng mắc trở theo kiểu kéo xuống và kéo lên. Trong bài viết hôm nay mình giới thiệu với các bạn mắc theo kiểu kéo xuống. Vậy 2 cách này có gì khác nhau, thực sự rất đơn giản khi mắc trở theo kiểu kéo xuống thì trạng thái ban đầu của nút nhấn là "1 - HIGH" và khi nhấn vào "0 - LOW".


( Nguyên lý + Code chuẩn) Link Mediafire

------------------------------------------------------------------------------------
DV1 - Nhận vẽ mạch thuê ONLINE Altium Designer/ Orcad 9.2/ Protues nhanh trong ngày-----------------------------------------------------------------------------------

DV2 - Mua linh kiện về làm mạch nhanh - Miễn phí Ship
DV3 - Kênh youtube chia sẻ kiến thức điện tử thực hành ngay


DV4 - Kênh cộng đồng Facebook Điện Tử ChipKool
eChipKool - Chia sẻ kiến thức Kết Nối đam mê điện tử

Subscribe for our Newsletter

RE-IMAGINING THE WAY
Back to top